Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1889

1889 VrUdag 4 Jani 3939 USELSTOOMTRAI Door de werkzaamheden van Rijnland aan de Vuilebrassluis wordt van af DOTNDERDAGMIDDAG 13 JUNI de dienst tusschen Gouda en Oudewater eenig e dagen beperkt en zullen de treinen 3 4 7 8 11 12 15 en 16 NIET loopen ZONDAG 16 JUNI Tervallen bovendien van Gouda tot Oudemater en van Oudewater tot Gouda de treinen 13 J4 15 en 16 C en D en zullen er van af 4 uur elk uur treinen van Gouda naar Haastrecht en terug loopen terwijl de trein van 8 10 uur weder doorloopt naar Oudewater De directie GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inseadlng van advartentito kan gescUeden tot éóo uur des namiddags van den dag der uitgave onweer en regen blootshoofds te Rorasey in de open lucht een nnievoering staande in een rytuig en omgeven door duizenden toehoorders Het onderwerp WM de vryhand dien Gladstone verdedigde on als ilen hoeksteen van Engelandg bloei aanprees Zaterdag sprak Gladstone te Wrymouth over Ierland en do lersche quaestie en ging daarna per boot naar Uarlmonth waar hij zich gedurende de Pinksterdagen aan het strand van do vermoeieniaaen der laatste dagen herstelde Hel standbeeld van Giordano Bruno is met Pinksteren te Rome onthuld in het bijzijn van oen onafzienbare menigte Het feest is goed afgeloopen loodat 3e vromen builen de gelegenheid z n om te spelen met ongelukken Op het Vatioaan ia men nog zoo zenuwachtig over het beeld van den wijsgeer dat volgens de Temps door s Pausen staatssecretaris kardinaal Kampolla aan de nuntiussen een nota is gezonden waarin hij verklaart dat in Aa tej enwoordigo omstindigheden voornamelijk de aasdaoht der Katholieke mogendheden noct ge Tfstigd worden op do houding der Italiaansche regeering die al e vijandelijke uitingen tegen de Kerk en het Pausdom aanmoedigt PETROLEUM lMOTEERIi GEIV van de Makelaars CantzUar Schalkwijk te RoUerdam Se markt was heden vast ooo Tankfnst ƒ 8 35 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 September October November en Decemberlevering ƒ 8 60 BEIIBSBEBIGHT AMSTERDAM 12 Juni Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Egypte 1 lager overige buitenlandache fondsen met weinig variatie Zweden Noorwegen en Amerikanen vast J Voor de vele bewgzen van deeloeming ondeTTODden tgdena de ziekte en bg het overladen van onzen geliefden Vader Behuwd en Grootvader den Beer qHBISTIAAN vak DILLEN betuigen wg onzen harteljjken dank Uit aller naam A H VAN DILLEN DANKBETUIGING Dankbaar en zeer erkentelgk voor het ons geschonkene ter gelegenheid onzer 25 JARIGE DIENSTVERVULLING op de StearineKaar sentabriek betnigen wg inzender aan HH DIRECTEUREN daarvoor onzen weigemeenden dank E P VAN DiR DRAAIJ Jac d jong W KWINKELENBERQ P J SPIERINGSHOEK W VAN DEE ZEEUW Gouda 12 Jnni 1889 De ondergeteekende beveelt zich voortdurendaan voor het WASSOHEN VERWEN enKRULLEN van en wasschen van Handschoenen R DERCKSEN V d Behg Korte Groenendaal 199 voorheen Gouwe No 6 Er biedt zich aan een flinke DIENSTBODE als NOODHILP van begin JULI tot half AUGUSTUS als WERKMEID of MEID ALLEEN er zal meer op goede behandeling dan salaris gelet worden Brieven franco Hulpkantoor Waddingnem Openbare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Oouda zal op WOENSDAG 26 JUNI 1889 des morgens 11 ure in het Hotel de Paaow aan de Markt te Oouda in het openbaar veilen en verkoopen No 1 Een HUIS SCHUUR en ERF aan den Groeneweg Wijk L No UI te Oouda kadaster Sectie C No 2485 groot 40 Centiaren Te aanvaarden 1 Aagustua 1889 No 2 Een HUIS en ERF aan den Groeneweg naast het vorige perceel Wflk L No 142 te Gouda kadaster Sectie C No 2484 groot 40 Centiaren Verhuurd voor 90 cents per week No 3 Een BUIS ERF en OPEN GROND in de Keesfaassenrolwagensteeg Wyk F N o 35 te Gouda kidaste ectie C No 499 groot 75 Centiaren Verhuurd vo f 90 cents per week No 4 6 Driet HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wgk RR No 148 149 en 150 te Gouda kadaster Sectie A No 2838 2839 en 2840 Allen verhuurd elk voor 1 30 per week No 7 Een HUIS met SCHUURTJE en ERF in de Doelesteeg Wgk L No 240 te Gouda kadaster Sectie C No 1255 groot 84 Centiaren Te aanvaarden 1 Angnstus 1889 Te zien 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 9 tot des middags 4 uui en op den dag der verkooping van des morgens 9 tot 11 uur Nadere informatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL t Gouda mmi TE im bestaande in DEUREN KOZIJNEN RAMEN BINDTEN BRANDHOUT enz benevens eene soliede houten SCHUUR op steenen voet Te bevragen aan het werk in den Winterdjjk Haantjes Bier Depot A XORTIER GOUWE C 34 35 I Gouda Snelporadruk van A BRINKMAN Sj ZooN i Safety I Wegens overgrooten voorraad en vergevorderd saizoen uitverkoop van alle voorradige eerste en tweede klasse Rywielen tegen fabrieksprijzen Wff Garantie één jaar Men overtuigde zich NB BYCICLE8 geheel nieuw 50 en 48 inches k ƒ 35 en 30 F W Stüte GOUDA ItlaffazUn Markt Mineraalwater PaMek OPGERICHT in 1869 SLOTEMAKËR Co Citroen Limonade Siroop per flesch 1 Frambozen 1 20 Franjbozen Siroop ƒ 1 40 Frambozen Azgn ƒ 1 BESSENSAP 20 Ct per Meëch Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE c eaibëiikoek van 35 en 65 Cent per stuk bij 1 J van der SAiXDKN Banketbakker Gouda Merkt A 67 Zonder salaris Eene JONGE DAME wenscht dadelgk geplaatst te worden in een beschaafd gezin ter assist in de Huish of tot gezelschap eener DAME niet ongenegen een kleine tegemoetkoming te geven Franco brieven onder No 1863 aan het Bureau dezer Courant Wieuwe Dassen A v OSAz KleiwegE73en73 Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie malden i 1 25 franco per post 1 70 ifioaderlpe Xommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Juni 1889 Het zekerheid kunnen wij mededeelen dat Mej S M Grrtaer om redenen van gezoEilheid tegen 1 November a eervol ontslag heeft gevraagd all Hoofd der tweede BurgerBohool voor meitjea Het ïal onzen lezers niet bevreemden dat wij die meermalen onte gedachten over de verbetering van het onderwqt voor meisjes hebben geuit dan wensoh uitspreken dat nu het initiatief moge worden genomen tot eene flinke hervorming der gezegde school Met alle waardeering voor de verdiensten van Mq Oretser valt het niet te ontkennen dat de tegenwoordige eischen voor bet onderwijs aan meisjes van den beschaafden stand door de organisatie desar school met worden bevredigd Het otium cum digmtate dat wij haar van ganscher harte gedurende vele jaren toewenschen moge tevens de aanleiding zgn voor allen die ome bekende pM riM Én npd om o i df nrvvUinr van l WfüPS wenschen te dezen opzichte krachtig aan te dringen Be hoer T G G Valelte leeraar aan de Bijks hoogere burgerschool en het progymnnsium te Gouda is benoemd tot lid in de oommissie dit jaar belast met hot afnemen van examen in de Hoogduitsche taal waarvan het programma bij Kon besl van 14 Oct 1884 Stbl No 216 is vastgesteld Dr Vi H Julius adsistent aan het physiseh laboratorium te Utrecht is door den Verein lur Befördtrimg da Geyierbflemet m Preunm bekroond met de gouden medaille voor zijn antwoord op de door die vereeniging uitgeschreven prijsvraag Ueier dit lAchtmtd JFarme StraUHng verhreimender Gait FEVILLETOX Naar het Duitich 88 ZEVENTIENDE HOOEDSTUK Ik zal mij nauwkeurig aan je voorschriften houden Je moet ook een beetje in het oog houden dat ik een meisje bon on dus van jongs nf geleerd heb mij naar omstandigheden meer of minder anders voordoen dan ik werlcelijk ben Lieve Edith ik moet je vandaag de geheele aangelegenheid laten overaon van een standpunt vanwaar ik ze je om goede redenen nog niet heb laten beschouwen Ik heb je tot heden laten blijven in je onderstelling dat je opname in Dr Brown s gesticht noest dienen om Alice een hulp en steun te verschaffen Dit ml Edith is slechts een bijkomende reden de hoofdreden is geheel anders Ik zal je de hoofdreden nu zeggen je kunt dan meteen begrijpen hoe alles afhangt van je voorzichtigheid on overleg Tot op dit oogenblik kunnen de bloedverwanten van het ongelukkige meisje geen geneoskuadig getuigschrift overlestgen waarin verklaard wordt dat haar geestvermogens gekrenkt zijn dit weet ik van Dr Parker Ik vermoed dut dit ontbrekende ge Naar men ons mededeelt is in de verschillende nieuwsbladen oeno fout ingeetopen aangaande den uitslag der jongste wielerwedstryden te Scheveningen Er wordt namelijk niet vermeld dat door een lid der wielrijderavereMliging de Antiloop den heer W Kooiman Witt j nog oen derdn prqs een bronzen medaille werd behaald Den 1 7den Juni a s zal het 40 jaar geleden zijn dat de Heer H C N van Amerom pred te Gouda de evangeliebediening aanvaardde Nadat hij in 1846 door het Provinciaal Kerkbettpur in Zeeland tot den H dienst was toegelaten hij van 1847 1849 te Amersfoort adj predikant geweest en in 1819 te Herwijnen beroepen daarna ib 1353 te Bolswarden IS November 1867 te Goud Het Hof te s Hage behan lde heden de zaak van den moord op edne weduwe te Stolwtjk Het Openbaar Ministerie eischte voor alle dne levenslange gevangenis De uitspraak i b aald op 22 Juni De £ 4 tM tilk ali MMHwdM McbM n wegens deelneming aan de anti eocialistische ongeregeldheden te Leiden veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf Een der beklaagden werd vrijgesproken f In eene gisteren in het gemeenlandshuis ran Schieland gehouden vergadering van hoofdingelanden zijn ter benoeming van een dijkgraaf in de plaats van den heer Valliant die bedankt heeft op de voordracht aan Z M den Koning geplaatst de heeren mr P D Klei A Hoboken en mr C J A Bichon van IJsselmonde Het O M by da rechtbank te Amsterdam heeft tegen don heer Willink Ketjen wej ens beleediging van den minister van koloniën 6 maanden gevan y genisstraf geeischt tuigschrift nu door de beide dokters van het gesticht zal afgegeven worden maar juist dat getuigschrift brengt een verschil van gevoelen aan den dag dat van don beginne af tusschen Dr Brown eü zyn hulp arts bestaan heeft Tegenover Dr Brown heb ik het nu laten voorkomen of ik in dezelfde positie verkeerde als de bloedverwanten van Alice Ik heb hem gezegd dat ik zoo n getuigenis niet kon overleggen en ik heb hem geld geboden om er een voor mij op te maken Ik twijfel geen oogenblik of hij loopt in den val dan heb ik een schurk in mijn macht en daarmee is de eerste stap gedaan om over de Isaghartigheid te triomfeeren ACHTTIENDE HOOFDSTUK Dit is de jonge dame die ik eonigen tijd aan uw vriendelijke zorg en verpleging wilde toevertrouwen mijnheer Brown Met deze woorden voerde Walther Lund zijn zuster Edith in het zoogenaamde studeervertrek van den directeur Den avond te voren was hij met haar in de stad aangekomen hij had er den nacht doorgebracht en was den volgenden morgen met haar naar het gesticht gei edeii Het doet mij veel gmoegen u hier te zien miss Lund zeide Dr Brown tffltaande om een beleefde buiging te maken Uw bvoe rfer s bij een vroeger bezoek zoo goed gewecH mij mede te lee i n ge verlangt eeuigeu tijd het landleven J oiftoi ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgot Aan hot Verslag van den toesUnd der gemeente Gouda over 1888 ontleenen wij het volgende BegraafplaaUm Men rindt in de Gemeente twee begraafplaatsen de Algemeene Burgerlijke Begraafplaats in de Korte Akkeren gesplitst in twee afdeelingen voor Protestanten en voor Katholieken en de Begraa laata dor Israëlieten aan de Boelekade Op de Algemeene Begraafplaats werden 547 lijken tor aarde besteld namelijk 358 in de afdeeling voor Protestanten en 189 in die voor Katholieken en wel in eigen graven 81 n hnurgraven 1 klasse 7 2 32 3 482 kostelooe 5 Op de begraafplaats der Israëlieten werden 5 lijken begraven Hrt aantal verplegen in het SSeksnhuis of St CatharioA Gastbnis wendt in de volgepj t bel gegeven M V aaduGal Opl Jan 1888 waren inbehandeling 9 9 18 Gedurende hetjaar werden ter verpleging opgenomen 38 43 81 Totaal der verpleegden 47 6Ï 99 M V BddeGed Ontslagen werden Als hersteld 24 33 jl7 Als ongeneeslijk Op eigen verlang 1 1 2 Overleden zijn 13 11 24 88 45 83 16 9 7 Zoodat aan het einde van het jaar in behandeling waren ofschoon ge door de uitvoering van dit voornemen van uw familie zult moeten scheiden Ik wil niet bij hen bly von die mij altijd bewaken en vervolgen antwoordde Edith mffl een dreigenden blik op haar broeder die haar rustig aankeek Voor ik mij echter aan u toevertrouw moet ik eerst weten hoe het in uw huis toegaat Zij boo zich voorover naar den dokter en vervolgde fluisterend Thuis sloten ze altijd de deur achtor mij als ze mij ih een kamer gelokt hadden Zij deden het heimelijk en zacht o zoo zacht maar ik hoorde het toch Gebeurt dat hier in huis ook mijnheer Brown Wel neen miss volstrekt niet antwooi dde de dokter Ge kunt hier geheel naar uw eigen verkiezing leven Of ge in h t park of in huis wilt gaan is geheel aan uw vrijen wil overgelaten Niemand zal u hinderen in uw doen en Ijton niemand zal u opsluiten voor zoover de regels van het huis dit toelaten Maar uw huis is koud en somber mijnheer Waarom zijn die zw ire ijzeren tralies voor de venster3 Dat is een veilighoid ma ntregel tegen de personen die hier zouden willen binnendringen maar volstrekt niet tegen hen die reeds in huis zijn Go moet weten d it er veel menachen zijn die in dit mooie huis gaarne zouden binnensluipen om hier verzoi d te worden Ik vind het hier wel net zeide zij terwijl zij eens goed in de kamer rondkeclf maar van buiten zag het huis er dreigend uit Als dat gele vogeltje 4