Goudsche Courant, zaterdag 15 juni 1889

bracht het natuurlijk weer aan de Bank S nam het weer weg liet het bij eene derde inbrengster beleenen die het ook weer aan de Bank temgbracht en zoo circuleerde hetzelfde voorwerp bq al de inbrengstera in de stad soms kwam het meermalen bq dezelfde terwql E telkens de beleensom opstreek Natuurlijk zorgde hq wel dat tegen den tqd dat het voorwerp kon worden opgevraagd of moest worden verkocht het weer in het magazijn der Bank aanwezig was E koos voor zijne bedriegelqke praktijk voorwerpen die niet gemakkelijk te herkennen waren zooals gouden en zilveren remontoirs van gewoon fabrikaat en gouden vestkettingeu Zoodoende was het mogeIqk dat eenzelfde voorwerp in een tijdsverloop van veertien dagen vqf of zesmaal door verschiUende inbrengsters werd beleead zonder dat de beambten van de Bank het herkenden vooral ook daar er zulk een groot aantal voorwerpen niet minder dan 17 000 per jaar aan de Bank wordt beleend Eene inbrengster die een horloge meende te herkennen als oen dat reeds vroeger bij haar was ingebracht had het nummer daarvan opgeschreven en toen nu dezelfde persoon die het toen bij haar beleende het eenige dagen later weer bracht begreep zij dat de zaak niet in orde was en waarschuwde zij den directeur De beklaagde waarschijnlijk bemerkende wat er gaande was verliet onraiddelijk het kantoor zoodat men terstond kon begrijpen dat hq de schuldige was De schuldige werd gevat terwijl hij in een koffiehuis zijn bittertje dronk E was bij zijne chefs en bij zqne vrienden zeer gezien en was overal gunstig bekend De verzoeking tot het maken van groote verteringen en het meedoen aan allerlei vereenigingen schijnt van dit treurige feit weder de oorzaak te zqn De beklaagde heeft reeds bekend Een vreeselqk ongeluk bad eergisteren plaats nabij Arwagh in t noorden van Ierland Twee pleiziertreinen met 1200 schoolkinderen ouders en onderwijzers gingen naar het naburige zoeplaatsje Warrenspoint Op een klimmend gedeelte van den weg waar beide treinen elkaar volgden raakten eenige wagens van den eersten trein los en botsten tegen den tweeden De wagens werden verbrijzeld en 80 kinderen werden gedood terwijl een honderdtal zwaar gewond waren Een aantal onderwqzers en andere geleiders werden mede gedood of gewond Het was een allerdroevigst tooneel Uit Belfast vertrokken na telegraflsoh bericht dadelqk een aantal dokters per extratrein naar de plaats des onheils Dat zelfs veel journalisten nog altqd met uitheemsohe talen op vrij slechten voet staan hebben twee belgische nieuwsbladen dezer dagen opnieuw gestaafd De lnd endance gewaagde in een telegram uit Frankfort van den generaal Anzeiger naar wiens beweren de koning van Italië een toespraak tot zqn laudgenooten in die stad had gericht Natuurlqkerwqs betrof het een modedeeling van het blad de OeneraljHieiger De Etoile bevatte een aankondiging in de duitsche taal van een volontair die een betrokking zocht Achter het woord volontair stond tusschen twee haakjes te lezen Feit zu irucken Menigeen zal zich het hoofd hebben gebroken over de boteekenis dier raadselachtige voorden hoewel beoogde dan een gezond mensch hier te laten opnemen als krank van hoofd vleder man van eer zal mqn handelingen billqken zoodra hq mijne motieven weet Daar ben ik van overtuigd zoo niet dan zou ik nu trachten u door redeneering tot de erbffttenis te brengen dat ge op een dwaalspoor zqt Ik zal dat niet doen Ik erken in tegendeel dat uw opvatting geheel juist is doch laat ik u nu vertellen om welke reden ik het besluit nam tot ingrijpen in zaken die mij eigenlqk niet aangaan Hij g nu een getrouw verhaid van de wijze waarop hq mett het meisje in aanraking was gekomen hoe hg haar in zqn bescherming had genomen en welke list de tegfenpartq om het meisje weer te bemachtigen Hq liet den hulp arts pok een blik in zqn hart slaan en hem duidelijk bemerken welk een grooten invloed de liefde had uitgeoefend bq het nemen van zijn besluiten Hq verzweeg niets van de kuiperijen van zijn tegenstander en hoe hq daardoor tot de overtuiging was gekomen dat zijn tegenpartq reden moest hebben om het daglicht en de justitie te schuwen Hetgeen Walther had opgemerkt in behoorlijk verband gebracht met elkander en het op wetenschappelijke gronden rustende oordeel van I Parker brachten met onbetwqfelbare zekerheid tot het besluit dat het ongelukkige meisje door een weefsel van misdadige leugens werd omgeven Plechtig beloofden zq elkander dat zq zouden samenwerken om dat helsche weefsel te verscheuren W ordt vervolgd A Btaneqn en Dr F H G van Iterson eerrol ont lag verleend ala Heelmeester en Vroedmeester met dankbetuiging Toor de door hen asn de Gemeente bewezen diensten Vervolgens werd bepaald dat voortaan drie Ge meenteArtsen tonden worden belast mot de armenpraktlik in haren geheelen omvang tegen een salaris van f 700 s jaars ieder voor wie eene Instmotie werd vastgesteld Tot Gemeente Arts werd eerst benpemd de Heer H J de Voegt alhier die van 19 Juni tot medio September den dien t alleen waarnam daarbij belangeloos geassisteerd door den Heer Dr F H G van Iterson terwijl daarna als tweede Gemeente Arts in functie tmd de Heer C Kodde uit Amsterdam aan wie opgedragen werd om voorloopig in jpee van de drie wijken waaarin de Gemeente voor de armenpraktijk verdeeld is werkzaam te zijn tegen eene bezoldiging van ƒ 1400 sjaan De Gemeente Artsen voorzien in den dienst bij de armen in hunne woningen en zijn bovendien dagelijks des morgens te 9 uur voor de Stads patiënten in daartoe aangewezen lokalen te spreken lu de armenpraktijk werd dus op het einde van het jaar voorzien door 2 Gemeente Artsen belast met de genees heel en verloskundige behandeling en 4 Stads Vroedvrouwen De Stads Vroedvrouw Wed A S Kohlbrugge geb Brunold die reeds in 1887 wegens ziekte op non activiteit was gestald overleed in het vooijaar van 1888 waarna Mej E P Woerlee die tijdelijk met de waarneming dier betrekking belast waa geweest eene definitieve benoeming tot Stads Vroedvrouw ontving Op de Stads Apotheek werden voor 1680 armen die geneeskundige behandeling aanvroegen 11769 recepten gereed gemaakt In het geheel werdenter Stads Apotheek 16291 recepten gereed gemaakt De kosten der geneesmiddelen bedroegen ƒ 1376 84 Xoepohmmtiag Volgens de bepalingen d Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten werd er gelegenheid gegeven tot kostelooze inenting en herinenting Op vier Zondagen van het jaar werd bovendien op het Baadhuis zittins gehond tot het vaccineeren on revaccineeren rechtstreeks van het kalf daartoe van Gemeentewege verstrekt Ieder kon de kunstbewerking kosteloos ondergaan Het getal inentingen en herinentingen bedroeg volgens de bq ons ingekomen opgaven in 1888 480 in 1887 418 in 1886 879 in 1886 492 en in 1884 489 Tomcht op de prottitutie In deze Gemeente bestaat eene Verordening regelende het politie toezioht op de huizen van ontucht en de pi lieke vrouwen welke verordening in het fgeloopen jaar herzien en opnieuw vastgesteld werd Het geneeskundig onderzoek der publieke vrouwen geschiedt in het Ziekenhuis door den aan die inrichting verbonden Heelmeester die daarvoor eene afzonderlyke bezoldiging geniet Eene publieke vrouw werd in het Ziekenhuis verpleegd Toelicht op leveiuimdfkleH Vleesch en visch z gn in deze Gemeente aan keuring onderworpen Met de keuring van het vleesch zijn twee keurmeesters belast Aan eenen van hen is tevens het keuren van de visch opgedragen q mijn onldekkjngen te verzwijgen evenmin ala ik tt 4q ons vorige samenzijn verzwegen heb hoe ik dacht over den toestand van het meisje waar ik u toen liQ bracht Laten wij dus samen bedaard eens nagaan wat ik opgemerkt heb Misschien gelukt het mq wel daarbij uw vertrouwen te winnen Ik sta beschaSmd dat ge nij doorgrond hebt mynheer ParkjajyjGeloof gerust dat ik daardoor I nlqk getrolT pli Doch ondanks deze bekentenis die mq moen nederdrukken kan ik onmogelijk een haarbreedte van mijn plannen afwijken Al houdt ge mq op dit oAgenblik voor listig en dubbeihartig in de toekomst zullen mqne daden bewijzen dat ik niet het kwade maar het goede tracht te bevorderen Het was volstrekt mqn voornemen niet u van uwe handelingen een verwqt te maken sprak nu Dr Parker Ik hond mij alleen aan hetgeen ik heb opgemerkt doch mqne waarnemingen zijn nog niet voldoende om den toestand geheel te dooraien en eet grondig oordeel uit te spreken over de handelende personen Zooeven hebt gé echter stappen gedaan om mg in uw handelingen te betrekken en di ndoor werd ik genoodzaakt u ronduit te verklaren dat ge in mq geen gedwee medewerker zult antrelfen irik wil uwe openhartigheid met gelgke munt betalen dokter Maar ga nog even voort en zeg mqeens welke fouten ik beging waardoor uw aandachtop mij gevestigd werd A Uw peneonl kheid heeft mqn aandacht l uw n Er werden goedgekeurd in de Gemeente 1374 runderen 744 vette ea 865 nuchtere kalveren 82 schapen 1721 varkMis 293 geiten en 178 panlen Afgekeurd werden 2 runderen 4 nuchtere kalveren en 1 paard Bq invoer zqn goedgekeurd 6568 kitogram rundvleesch 666 kilogr kalfevleesoh 200 kilogr paardenvleesoh en 18949 kilogr spek en afgekeurd 645 kilogr spek In de Gemeente werden afgekeurd 4 kilogram ruudvleesch 150 kilogram paardenvleesoh en 30 kilogram spek Ook werden vqf partijen zeevisch afgekeurd Voorts kan ieder tegen betaling eener kleine vergoeding volgens het indertijd door ons goedgekeurde tarief bij de scheikundige sectie der Openbare Ge zondheidsCommissie levensmiddelen en andere zaken doen onderzoeken Van deze gelegenheid sohqnt men echter zeer weinig gebruik te maken Driniwater De deelneming aan de Waterleiding welke eigendom is van en geëxploiteerd wordt door de Goudsche Waterleiding Maatachappq nam in het al eloopen jaar niet onbelaugrqk toe Bq den aanvang van het jaar waren 1813 perceelen aangesloten met 1347 abonnements en metercontracten terwijl op 31 December jl het getal contracten gestegen was tot 1518 met 2068 peroeelen Uit de rekening en de balans die ingevolge de Concessievoorwaarden aan onzo goedkeuring werden onderworpen blijkt dat de Maatschappq over het jaar 1888 wegons waterverbruik ontvangen heeft eene som lan ƒ 23182 89 a l o dividend van 5 pOt aan de aandeelhouders kon worden uitgekeerd De Openbare Gezondheids Commissie die gedurende het geheele jaar elke week hot water der leiding onderzocht deelt in haar Verslag mede dat zg slechts tireemalen namelijk op 2 Augustus en 80 November een afwijking van de bij de Concessievoorwaarden gestelde eischcn heeft geconstateerd Ongetwqfeld is het vooral aan de goede qualiteit van het water toe b sohrqven dat de exploitatie der Waterleiding zulke gunstige resultaten afwerpt en vreemd mag het heoten dal nog vele ingezetenen de voorkeur blijven geven aan grachtwater dat zq zelf laten bezinken en filtreeren Dit neemt men inzonderheid waar in buurten voor welker bewoners goed drinkwater zno dringend noodig is Vit de op verechillende pnnten der stad aangebrachte standpqpen op de Waterleiding werd aan behooftigen gratis drinkwater verstrekt Daartoe zijn door het Burgerlqk Armbestuur 716 kaarten uitgereikt namelijk 29S kaarten voor 1 emmer en 422 kaarten voor 2 emmers daags In het jaar 1887 bedroeg het aantal afgegeven kaarten 739 Zooals gemeld is werd te Haarlem in hechtenis genomen G f B 1ste klerk bij de Stads Bank van Leening aldaar ter zake van diefstal en verduistering van een aantal beleende gouden voorwerpen tot een bedrag van ruim 1000 gulden Volgens een bericht in Haarlem Daghlad ging R als volgt te werk Eene inbrengster bracht b v een gouden horloge aan de Bank en kreeg er een brieQe voor waarna het horloge werd opgeborgen E nam het dan weg en liet het door een ander bq eene andere inbrengster beleenen waarvan hij het geld opstreek D e kelqk niet getrokken Toen wq met den postwagen van Londen naar hier reisden kwaamt ge mq voor de man te iqn waar ge u voor uitgeeft Ik had dus geen reden om u scherp in het oog te houden Maar toen ik u hier in het gesticht weer aantrof en u in tegenwoordigheid van het mei e bracht bemerkte ik dadelqk dat er tusschen u beiden eenige betrekking bestaat Ik weet toch nog zeer goed dat ik met de grootste voorzichtigheid ben te werk gegaan om niet te verraden dat ik haar ken Dat bemerkte ik niet aan u maar aan die jonge dame Haar gelaat helderde op toen wq voor haar stonden dat gebeurde nooit als ik sUeen kwam waarom toen wel Vv eigen woorden geven daarop het best antwoord mqnheer Lnnd Zonder acht te slaan op de afkeurende woorden die ik even te voren over Dr Brown had laten vallen verklaardet ge rondweg dat ge voornemens waart uw zuster hier te brengen Men behoeft dus niet bqzonder scherpzinnig te zqn om tot de gevolgtrekking te komen dat zq moest dienen om miss Norman berichten te verschaffen Ik sta verbaasd over uw scherpzinnigheid doch vLaat mq nu eens uitpraten ik heb niet veel meer te zeggen Van het eerste oogenblik af begreep iki dat ge eenig bqzonder plan hadt met het hier brengen van uw zuster en toen ik haar vandaag zag zag ik duidelqk in dat ge niets anders zij alleen moeaten strekken om den zetter te verzoeken het woord Vohintair in vette typen te zetten 1 Een poosje geleden kwam te Melding bq Ween n een zekere Adolph Wever van beroep luchtschippfr die in Italië reeds herhaaidolgk proeven van zgn kuost had a elegd Maar niet alleen deze wilde hg daar vertoonen hij wilde er i ok een zeehaven en mmiatare tentoonstellen voor welk doel hij 20 rainiatuur koopvaardij en oorlogschopen geconstrueerd ia l Wal do luchtscheepvaart betreft was het zgn plan met een iallon captif op te stijgen en daaruit met een valscherm neer te dalen E n ding ontbrak hem slechts en dat was geld Hij zocht dus oen kapitalist om zgn plannen ten uitvoer te kunnen brengen en rond dien ia den heer Weigl die hem in 3 weken tijds 1500 florijnen voorschoot om de noodige toestellen aan te schaffen daarentegen verbond Wever zich zqn voorstellingen iu het park van lien heer Weigl te geven en aan dozen 60 procent der ontvangsten en wol 30 op afkorting der hem verstrekte gelden en 30 als diens aandeel in de winat af te staan Nu kwam daar eenige dagen geleden ook de koorddanseres Zuila aan en Wever zou tegelijkertijd met deze doch in een ander gedeelte van het park zijn voorstellingen geven Maar nu onstond er een twist over de verdeeliog der entreegelden en men was het nog niet eens toen de voorstelling beginnen moest Wever teeg met zqn vrouw met den balUm captif op maar in plaats van por parachute neer te dalen sneed hij den kabel door en verdween met ballon en toebehooren voor de oogen zijner verblufte schuldeischers Veel pleizier hebben zg er echter niet van hun uitstapje gehad want den volgenden dag wist men reeds waar het beminnelijke echtpaar was neergedaald en werd op het verzoek van den heer Weigl wegens opliehterq in verzekerde bewaring genomen Op een villa in de nabqbeid van Dantzig woonde nog ongeveer drie jaar geleden eene rijke ongehuwde dame in den omtrek bekend onder den naam van de kattenju8frouw omdat zq 800 katten er op na hield die zq zelve met hulp van eene jeugdige dienstbode verzorgde Bij haar overlijden bleek het dat zq al hare bezittingen aan deze dienstbode had vermaakt onder voorwaarde dat dit meisje al die katten zoolang zij leefden moest blqven verzoen Nauwelijks hadden de bloedverwanten der overledene dit vernomen of zij betwisten de geldigheid van het testament op grond dat do dame tqdens zq die bMchikking maakte niet wel bij het hoofd moest zijn geweest Terwql men daarover aan het harrewarren was geraakt waren in een onbegrgpelijk korten tijd al de katten gestorven en maakte de familie der overledene daarom aanstalten om tegen de erfgename een eisch in te stellen op grond dat de dieren geen natuurlijken dood waren gestorven Inmiddels was het dienst meisje getrouwd met den koetsier harer gewezen meesteres Deze man dacht er eens over na dst het zoowel voor hem en zgne vrouw nis voor de eischers eene lastige zaak kon worden en daarom deed hij een voorstel om alles in der minne te schikken door een gedeelte der nalatenschap aan Am familieleden af te staan Deze schenen ook al niet veel heil in een proces te zien on waren tot eene schikking bereid Dientengevolge heeft er nu eene verdeeling plaats gehad waarbij de koetsier en zijne vrouw een bedrag van 300 000 mark hebben behouden Een der Hongkongsehe bladen behelst oen bericht over een Japanees die zich onlangs in deze kolonie gevestigd heeft en daar een beroep maakt van het tatouleeren van allerlei figuren en teekeningen op het menschelijk lichaam In een met waaiers Indische stoffen en tapijten versierde kamer wordt de bezoeker of patient ontvangen Op een in het oogvallende plaats hangt een bordje met de woorden Als ik dronken ben werk ik niet Eerst worden dea patient monaterboeken voorgelegd om daaruit en keuze te doen zq bevatten gekleurde teekeningon van draken vogels insecten en komische en ernstige tafereeltjes Onder elke teekening staat de prqs van bet taloueeren die tusschen 7 golden voor drie vlinders en SO gulden voor een uitvoerige groep afwisselt De operateur zelf is over zqn geheele lichaam getatoueerd hier met groepen yan levendig gekleurde bloemen daar met het veelvuldig voorkomende ko 4e van een Japansch meiije een v uwelgke gedaante in lang fladderend gewaad kronkelt zich om een zqner armen van den schouder tot aan de pols terwql op den andeten een draak te zien is waarvan iedere schub zorgvuldig geschaduwd is Zqn gereedschappen bestaan slechts uit een klein busje met een stuk zwarte OostIndische inkt een beetje karmijn een donkerrood poeder en een lade vol ponneschachten aan wier uiteinden een aantal fqne naalden varieerend van 3 tot 50 bevestigd zqn De klitnt zoekt een teekening uit de monsterboeken uit de operateur toekent haar op het geweoschte lichaamsdeel en voert haar dan met een dikken bundel naalden voor de dikke zwarte en met e n dunnen voor de flauwe gekleurde Iquen uit Bq de operatie komt geen bloed te voorschqn en de pijn is niet noemenswaard Voor het tatoueeren van een draak wat60 gulden kost heeft hij 5 uur tgd noodig wegens het groote aantal schubben Het behandelde lichaamsdeel wordt met vaseline ingewreven dm ontsteking te voorkomen en 1 of 2 dagen daarna laat de huid los on kan de teekening niet meer wegKcmaakt worden Pe operateur te Honkong tatoueerde ook Engelsche dames en is vooral trotsoh op één zgner kunststukken dat een kleinen waaior voorstelt ter groote van een balven penny waarop zich een geheel landschap met donkere figuren bevindt Met dat tatoueeren alleen maakt hij te Honkong een inkomen van ruim 13000 gulden Met licht van den Mfel toreH in dieml der KetenDe Franschen hebben sedert eenige maanden de voldoening dat hun driekleur wappert van een hooger gebouw dan waartoe eenige natie ter wereld voor alsnog haar vaandel verheffen kan Die bouwheer zelf de heer Eiffel heeft het den 31sten Maart geplant Op den ronden in vier afdeelingen verdeelden koepel verheft zich een vuurtoren die als vlaggestang dient Het toppunt bereikt men door een hollen ijzeren most die eene middellijn van ongeveer 60 cM geeft en waar aan den binnenwand ijzeren stangen zqn vastgemaakt die als ladder dienst doen Van dat toppunt verkondigt de Fransche vlag den roem der Fransche bouwkundigen die het reuzenwerk tot stand hebben gebracht Van do vier kamers van den koepel zijn er drie bestemd tot bboratorién voor meteorologen natunrkundigen scheikundigen physiologen die daar rustig een wetenschappelqk vraagstuk tot helderheid zullen kunnen brengen Een uitgebreid programma voor onderzoekingen is reeds aangegeven waarnemingen naar de eleotriciteitsversohijnselen in deu dampkring bestudeoringon van de verschillende luchtstroomingen vragen naar den invloed van eene hoogte van 300 M op phisiologische processen enz liggen in hot verschiet gaven opstijgingen in luchtballons of bestijgingen van aanzienlqke hoogten vroeger de gelegenheid enkele waarnemingen te doen of de tqd was te kort of de opoffering die van den kant der onderzoeken werd gevergd was te zwaar om vele uitkomsten op te leveren Thans behoeven do geleerden zich niet voor langen tqd uit hun dagelijkschen kring te verplaatsen en vinden zij eene gelegenheid gezette waarnemingen te doen De sterrekundige J Janssen heeft de reeks van onderzoekingen ingeleid Zijn arbeid betrof hetzelfde onderworp als toen hq zich den 12 October 1 1 den MontBlanc liet op lragen en daar op de hoogtp van de Qrandt UuUti drie dogen bezijf was Het betrof de vraag of de donkere strepen in het zonnespectrum die men toeschrqft aan de opslorping van een gedeelte van het zonlicht door zuurstof haar aanzgn te danken hebben aan do zuurstof van onzen dampkring of aan zuurstof daar buiten d w z in het gasvormig omhulsel der zoo waardoor het licht dringen moet dat door de kern der zon wordt uitgestraald De bedoelde donkore strepen waren minder duidelqk toen op de lioogte van de GrandsÈtdet het prisma het zonlicht tot een spectrum ontleedde de opslorping van een gedeelte van het licht door zuurstof had dus in geringere mate plaats dan aan de oppervlakte der aarde De oorzaak moet of geheel of gedeeltolqk dus in den dampkring der aarde worden gezocht Wegens de sterke vermindering houdt de heer Janssen het er voor dst de bedoelde donkere strepen onUtaan door absorptie van licht in den dampkring der aarde Vrye tmrttoj komt dut marichynlglc w Set gatvormif omhultel der ion met voor De Eiffeltoren bood nu de gelegenheid dezelfde zaak op eene geheel andere wijze te ouderaoekec Het eleotrisoh licht van dien toren toch is op zeer grooten afstand waar te nen Laat het licht van het witgloeihitte verhitte koolstaf op een spectrum vallen dan vertoont het spectrum de zeven hoofdkleuren rood oranje geel groen blauw indigo en violet die langzamerhand in elkander overgaan Bevindt zich de gloeiende koolstof onmiddellijk voor de bi ts van den spectroskoop waardoor de lichtstraien naar het brekend prisma worden gevoerd 1 zqn in het spectrum geen donkere strepen te ien Plaatst men daartegen tusschen de lichtbron en de buis van den spectroskoop eene etof die een gedeelte van het indringende licht opslorpt dan wordt hierdoor een gedeelte van het apootrutn donker De heer Janssen stelde thans de vraag of het electrisoh licht van den Eiffeltoren niet waargenomen kon worden op zoo grooten afstand dat het licht door 4 eene even groote hoeveelheid lucht moest dringenals het zonlicht doet wanneer het vau buiten den dampkring d r aarde tot aan de oppervlakte der aarde komt In dat geval zouden de donkere strepen doorde absorptie der zuurstof teweeggebracht zich ookin het spectrum van het electrisch licht moeten vertoonen I Het observatorium van Menden lag op den ge wenschten afstand van den Eiffeltoren namelijk op een afstand van 7760 m Eene luchtlaag van deze hoogte en in dichtheid overeenkomende met de dichtheid zooals zij aan de oppervlakte der aarde is heeft ongeveer hetzelfde gewicht als eeii gedeelte van den dampkring wanneer men voor beide hetzelfde grondvlak aanneemt Dezelfde spectroskoop werd gebruikt die de heer Janssen op zqn observatorium van Meudon en op den Mont Blanc gebruikt voor de waarneming van het spectrum der zon alleen werd er thans voor de spleet van den spectroskoop nog een llens geplaatst die de lichtstralen samenbracht Er werd zoodoende een zeer helder spectrum verkregen In dit spectrum vertoonden zich thans de donkere strepen die men aan de absorptie van het licht door zuurstof toeschrijft De groep donkere strepen gewoonlqk onder B aangewezen was even duidelijk als in het spectrum dat het krachtigst zonlicht geeft ook de donkere strepen van de groep A waren duidelqk te zien Hier en daar vertoonden zich ook donkere strepen die iii het zonnespectrum als donkere strepen van waterdamp worden beschouwd Banden die het spectrum van zuurstof vertoont wanneer het licht over eene lengte van 60 m of nog minder door zuurstof dringen moet die zich onder eene spanning van 6 atmosfeeron druk bevindt waren hier niet te zien Al kwam dus de dikte van de hoeveelheid zuurstof overeen met een kolom van 260 m zuurstof onder een druk van 6 atmosferen het verschil in drukking heeft op de banden een anderen invloed dan op de strepen De waarnemins door Janssen op 19 Mei gedaan met behulp van het electrisch licht van den Eiffeltoren geeft dus weder recht tot de uitspraak dat vooralenoff de tegenaoordigheid van trije zmirttof in het gatmrmig omhuhel der zon niet bewezen i Boltenlandsch Overircbt Men verwacht dat het bezoek van den czaar aan den Duitsohen keizer zoo niet onbepaald uitgesteld in elk geval niet vóór 29 Augustus zal plaats hebben daar de ezaar en zijn gezin op den 26e dier maand naar Kopenhagen vertrekken De czarina zou dan met de jongste kinderen dadolqk naar de Deensche hoofdstad gaan terwijl de czaar en de czarevitch zich naar Kiel zouden begeven om daar eenige dogen te vertoeven De Belgische liberalen hebben niet alleen te Brussel maar ook elders de verkiezing van den heer Jansen tot lid der Kamer gevierd Te Luik Gent en Bergen werden fakkeloptochten gehouden en vierden de liberalen Jousons verkiezing zoo opgewonden olsof q zelven de overwinning bodden behaald Men is van pbin het qzer terstond te smeden zoolang het nog heet is Het bestuur der Attociation liberale de radicole vareeniging zond een schrijven aan het bestuur der liberale Unie waarin de hoop wordt uitgesproken dat de overwinning van Brussel spoedig tol een volkomen kerecniging der liberale partq moge leiden De onderhandelingen over een gemeenschappelijk program zullen nu teretond worden geopend Intusschen zijn de clericalen niet voornemens iets too te geven Het Journal der SruaiiUet het orgoon van den minister president Beemaert verklaart dot noch het ministerie noch de clericole meerderheid zich eenigszins om Jonson s verkiezing zullen bekommeren Officieel is nog niets bekend van de represaillemaatregelen welke Duitsohland tegen Zwitserland zal nemen Dat de Duitsche gezant te Bern zal worden teruggeroepen wordt tegenspraken en van officieuse zijde verzekerd dat men voorloopig van Duitsche zijde er zich toe bepalen zal Zwitsersohe ambtenaren die op Duitsch grondgebied komen te orresteeren op dezelfde wqze ola Wohlgemuth is georresteerd verder niemand oon de Zwitserscha grenzen door te loten die uiet voorzien is vaneen behoorlijken pos en alle goederen pokken en pokjes uit Zwitserlond oon de Duitsche grens aan een zeer nauwkeurig onderzoek te onderwerpen De Berlqnsche Börsenzeit beweert dat Oostrnrijk en Italië ingelqks aan de Zwitsersohe regeering hun leedwezen hebben te kennen gegeven over de liohtvoordigheid In de zaak van den commissaris van politie Wohlgemuth betoond De nota s der drie mogendheden zouden gelijktijdig te Bern overhandigd zgn De rBörsen zeitung wil verder weten dot Oostenrqk en Italië zich bq Duitschland zullen aansluiten tot het nemen