Goudsche Courant, maandag 17 juni 1889

Maandag t7 Jont 1889 N 3941 Het BIËR uit de Stoom Bierbrouwerij van A VA LOiH Ie Gouda munt uit door een zuiveren smaaken kan g erust wedijveren met hetbekende LAGËU BIËK gebottelden op fust is het Ie bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier GOUDSGHE COURANT f ieuwS en Advertentieblad véor Gouda en Omatreken Gondsche Biercompagnie Specialiteit van LAGER BIER en EXTRA STOUT LAGER BIER 12 ets per heele 6 ets per halve flesch EXTRA STOUT 30 15 De inbond der heele Fleaschen is juist 1 Liter dia der halve Flesschen juist j Liter Aanbevelend De Direetenr A To l H V d l l DE adTertentifia kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave GEHUWDE LIEDP zonder kinderen UEVRAAGD bg een alleen wonend HEER waarvan de mau zgn werk buitenshuis heeft en de vronw zich met zgne huishouding zou kunnen belasten tegen nader overeen te komen conditiën Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres Westhaven iB 203 sS F STftOEVE o Magazgn van Grfanteriën en Speelgoed f g bericht ONTVANGEN te hebben de g 3 Nieuwste TlIllPELiN en STELLEN Z ftls CRIQÜETS CROQUETS LAWN g TENI8 RAQUETS KEGELÜOZEN è SCHIET en BALSPELEN LAND f yORMEN enz Te en JICHT RHUM4T1EK rerkrggbaar te Gouda Wed Bosuan Tieudeweg G IJSELSTWN Blauwstraat 4fpA n L Vaeossiau Zn Bodegraven B G F Beinkel P Veksloot Boskoop J GODDKADE P Loom AN Hazerewoude J Gaarkeuken Kamerik van Ebüwbn Oudewater i Lieïlakd Rijnaateriwoude J H van MoUEIK Rijndijk A C Post SchoorJuU en Gez Abhoopen Stolmjk A Natzijl Waarder Wed Bouthooen den H v Hattüm ibrugge A dk Wilde I voordeelige voorwaarden worden Dépöt3geplaat8t aanvraag aan het Hoofd Depot böM J C HAM te Utrecht Waarc W d Jpvo AANDOENINCEN Gouda Snelpersdruk van A BEINKM N Zoon vu mattragelen op de gnoten Dit lierioht klinkt nojt al OToi reTen Ken Reuter telegnim bericht heden Be gezanten van Rusland en Oosteorqk hebben in een onderhoud met het hoofd Tan het departement Tan bttitenlandsohe zaken aangedrongen op krachtiger maatregelen tegen de anarchisten en socialisten die in Zwitserland verbijf houden Waarschqnl jk zal de Bondsraad morgen dienaangaande eene mededeeling doen aan de Kamers K E C L A M E De Hygiëne Tan de Tanden en den Mond is eene der gewichtigste ofschoon helaas ook lot hiertoe het meest verwaarloosd De inTlood van een gezonden mond op het algemeene welzyn van het geheele lichaam is bovenmate groot De functien der ademhaling en spijsvertering hangen grootendeela daarvan af Het is daarom een voorschrift van elementaire voorzichtigheid mond on tanden in de meest mogeIqke zuiverheid te houden hetgern met geen geneesmiddel ter wereld gemakkelijker beter en aangenamer to verrichten is dan met het sedert 40 jaren beproefde jimUkerm Uonitoater thans in aanmerkelijk grootere llesschen van den K K Uoftand arts Dr J G Popp te tfeene dat langzamerhand alle minder vruchtdragende medicamenten verdrongen heeft en thans de eetste plaats inneemt en ook grootendeels tegelqk mot do tandpasta en het tandpoeder van Dr Popp gebruikt wordt hetgeen een dubbel voordeel aanbiedt en te Gouda bij J C ZELDENKIJK te verkrijgen is CORBESFONDENTIË Diar oBi beden geblrken it dbt door de br orgd aatorïtiitea Rwla mutrffcellen zi ja genomen om aan den onkoud baren toetiand wiirop het iogexondtD liuk vao J H vuTfiD B de correipoDdentic idodi vorig nr sprake wm betrekking heeft een einde te maken i pliatting durran oBnoodig geworden Dl RlDACTIK PETROLEUM NOTEERIMGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden rast hooo Tankfust ƒ 8 36 Geïmporteerd fust f 8 40 September October November en Decemberlevering ƒ 8 60 BEimSBEUIGHT AMSTERDAM 14 Juni Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen iets aajigeuamer fiuason en Uosteiirijkschen opnieuw flauwer Russische spoorweg soorten algemeen flauw gestemd uurgerlijke Stand Zevenhuizen GfiBORhN Nnllje onderi J van Hildtn en A CainUCTSkt Miirir ouden W Jongeiuel en W v Wingerden GEHUitD D Sol en H P de Gruff Oouderak GEBOREN Hendrik ouden F Kelkmin en A Zvart Man Ceotioa ondefa J vao Iperen en G Tuinenburg Dirk ooden h Marreman en A tan der Poel Preterljr oadera P Schouten en U de Jong Moordrecht OEHOBKN 1 Maria ondera G tan der HerfT en J Blom Abrakam oudtrs A Bloot en W bloot Johannes Antooiaa ouden i an Gennep en M C Vermeulen Wilhelinui Gerardus ondera Z an der Kna en P vanVliet Frederik ouders F den Braber en H J Boulogne Gemgje oodera L S olftra m C hoere OVERLEDEN K an d l Kan 8 j J Borg buisvronw aD A te Joode 37 j GEHUWD H Kol eu K de Vry APVERTENTIEN TE HVÜR Tegen 1 SEPT een BLUS met flinken TOIN bevattende 5 KAMEBS raet KEUKEN Bnarprgs ƒ 225 Franco brieven letter A bg den Boekhandelaar J bB VEN Oouda Nieuwe Dassen A V OS Az EleiwegE 73 en73 e G WESTHAVEN 161 aker Ie MAGAZIJN VAN 4 i I 2 r O S VIOOL en VIOLOyCBLSNAUEN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEMMING BIJ A UOAI N EMKNT Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering diehet geeft redt jaarlgks duizenden van eenzekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig N eumarkt 34 franco tegen inzending v in het bedrag ook in postzegels en ia eiken boekhandel in Holland Fransche SrlooinverveHj en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMISB Kruiskade 19 Motterdam Speciale inrichting voor het stooraen verven van alle Heereu en Dameskleedingatukken en alle soorten Gordgi n ïafelkleeden Garnituren Trijpen Veeren enz Alle kleuren zgn onschadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogeljjk berekend Eenig Depot voor Gouda en omstreken bg de Heer A va n OS Az Kleijreg E 7 en 73a Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzoodering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aitonderlgke Nommers VflF CENTEN Dö iiueadlng BU deze Courant behoort een BUvoe seI BINNENLAND GOUDA 15 Juni 1889 Z M beeft toestemming verleend aan den burgemeester van Bodegraven den heer W Lotsy om tot 1 Mei 1890 te Gouda te wonen Tot predikant bij de Ned Herv Gemeente te Haarlem is beroepen de heer B 1 Swaan predikant alhier Poor de Directie der Nederl EhijnspoorwegMaaisohappijq ia de gunstige bepaling om zendingen beueden 60 KG ook als ijl en vraohtgoed te kunnen vervoeren thans nog uitgebreid door ook de minimum vracht por vrachtbrief naar stations van de Ned Bbgnspoor aanmerkel k te verlagen Voor Igoed is dit gebracht van f 0 60 op ƒ 0 30 voer viachtgoed van ƒ O S op f O iO Hft is niet te betwijrelen of de handel zal met genoegen van dezen maatregel kennis nemen Het gerechtshof te Leeuwarden heeft arrest gewezen tegen Pieter van der Stad Jz oud 38 jaar bierhandelaar te Koog aan de Zaan ter terechtzitting niet verschenen Het bevestigde het vonnis der rechtbank te Heerenveen van 11 April 11 waarbij V d Stad wegens zyne uitdrukking in eene openbaar gehouden rede te Wolvega dst Domels Nieuwenhuis in de Tweede Kamer alléén stond tegen 99 schoeljes deswege werd veroordeeld tot gevangenisstraf van twee maanden In de Tyd leest men Gisteren is voor het hof te sBosoh de zaak in appèl aangebracht van den hpor J F De Booy lid van den Gemeenteraad te tEUILLETOK s @ @ Kaar het Jhiitsck 40 ACHTTIENDE HOOFDSTUK Een gemeenschappelijk belang verbindt ens tot samenwerking zeidc Dr Parker terwijl hij Walthe de hand drukte en al zijn onze motieven ook verschillend wij magaB erust zeggen dat ze de vuurproef kunnen doorstaan De liefde en de wetenschap dus hart en hoofd drijven ons aan en onder zulke aanvoerders mogen wq op de overwinning rekenen Laten wij nu eens nagaan wat er gedaan moet worden Moet mijn zuster hier blijven en trachten Alice s vertrouwen te winnen om zoodoeijde uit h r eigen mond te vernemen met welk leugenweefsel zij omgeven werd Het eenige dat mij bevreemdt is haar voortdurend stilzwijgen op dit punt Dat moet u niet verwonderen dat komt daar vandaan dat men do betrekkingen zooals die naar waarheid zijn heeft voorgesteld als scheppingen vaq haar verward verstand Op die manier moet zij telkens vreezen dat zij door haar verklaring der betrekkmgen bij andere personen het geloot aan haar gekrenkt verstand nog sterker maakt dat alleen dwmgt haaf tot stilzwijgen Breda conira mr Albarda gewuea officier van justitie tegen een vonnis der tsehtbank te Breda waarbij de laatste wegens beleediging tot een schadevergoeding van ƒ 10 werd eioordeeld tot herstel van eer eu goedeu haam en in alle kosten De eischer had een sohadeverg eding van ƒ 10 000 geëischt De rechtbank samengesteld uit den president mr Hulshoff en ds rechters mrs Kelissen en Sassen nam naar ons gemeld wordt bij do toewijzing der schadevergoeding o a in overweging dat tyitfuite verkiezingen de beleedigiligen Uuur en hoon niet zoo iKaar geufikt en gnooge worden al m normale tijden Deze connderan is als wq ons niet vergissen geheel nieuw Laten w j hopen dat zij niet tot de conclusie zal voeren dat in veéViezingsdagen alles geoorloofd is en men hoogstens met een kleinigheid te betalen van een bnohuUiging afkomt Eer en goede naam zgn in verkieaSgsdagen niets minder waard dan in gewone tqd Dinsdagmiddag omstreeks halT Ön trad een zekere Tai uit Kevelaar het Café St Cecilia tegenover de kerk te Tegelen binnen en ontbood een glas bier een broodje en een sigaar Hij gaf voor Pruisisch deserteur te zqn De zoon van den waard met zijn lot begaan schonk hem het bier en de sigaar op den koop toe Korten tijd hierna zag do waardin hem terugkeeren en sluipend de kerk binnentreden Dit gaf haar kwaad vermoeden waarom zij haar zoon riep die zich stilletjes naar de kerk begaf en door een gaatje van de binnen kerkdeur gluurde Onderwijl kwam een tweede persoon de kerk voorby die aan de bespiedende houding van den eerste bemerkende dat er in de kerk onraad was dezen toesprak op welk gerucht do dief door de sacristie over het kerkhof en den kerkhofmuur vlood Toen men de kerk binnentrad was het offerblok voor den St Pieterspenning opengebroken en de inhoud pl m Ge acht het dus wenschelijk dat mijn zuster hier blijft om haar vertrouwen te winnen Het is de beste weg dien wy kunnen inslaan Om goede redenen heb ik u tot riog toe iets verzwegen dat ge moet weten ala mijn zuster hier in het gesticht blijft Het betreft de geneeskundige verklaring die voor hare opneming vereischt wordt Dr Brown beloofde die onder uw medewerking te zullen afgeven als ik Als ge daarvoor een behoorlijk zondenloon wilde betalen niet waar Dat niet alleen al was het natuurlijk do hoofdzaak Hij geeft mij dèn raad om ook u Wat een erbarmelijk schepsel Omdat hij zelf voor geld veil is gelooft hij dat anderen ook zoo zijn Wat ge mij daar zegt ontneemt mij allen twijfel aangaande zijn ellendig karakter Doch laten wij nu scheiden Wij hebben ree 3 langer met elkaar gesproken ala misschien verstandig geweest is Laat nu de geheele zaak aan mij over Zoodra ik u noodig heb zal ik u verzoeken hier te koni tt Waar houdt ge ïerblijP Ik keer naar Worcester terug Zend uw brief daar aan den Koning Holofomes Toen Walther vertrokken was ging Dr Parker onmiddellijk naar den directeur Ik kom u verzoeken ora erdore voorscliriften omtrent de behandeling van de nieuw gekomen patiënte zeide hij Zij schijnt rustig en lijdzaam van aard te zijn voor zooveel ik tot nog toe heb ADVERTENTISN worden geplasirt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 50 cent ontvreemd Spoedig achtervolgd werd do dief in het gras aan den weg zittende aangehouden en naar het Eaadhuia gebracht waar hij door den burgemeester verhoord en in verzekerde bewaring gebracht werd Later kwam men ook te weten dat hij dienzelfdon ochtend het offerblok in de kerk te Steil gelicht had Ook had hij alle kasten in de sacristie te Tegelen doorsnuffeld doch het zich daarin bevindend gold kon hy niet machtig worden Hy is naar de gevangenis te Boermond overgebracht De N Koer Aan het Verslag vau den toestand der gemeento Gouda over 1383 ontleenen wij het volgende Folhgaarteuthi Hiervoren is reeds medegedeeld dat ter uitvoering vau de testamentaire beschikking van wijlen Mej M H Hoffman In de Keizerstraat een paar perceelen werden Aangekocht voor de stichting eener Volksgaarkeuken Na4at de daartoe betrekkelijke plannen door den Gemeenteraad waren goedgekeurd werd met den bouw een aanvang gemaakt Inmiddels werd bij Baadsbesluit van 31 Augustus een Reglement voor de Volksgaarkeuken vastgesteld waarbij onder andereu is bepaald dat de instelling den naam zal dragen van Hoffmans Stichting en ouder het toezicht van Burgemeester eu Wethouders bestuurd zal worden door eene Commissie van v f leden door den Gemeenteraad te benoemen Tot leden dier Commissie werden vervolgens verkozen do Heereu H W G Koning H Jager A H van Dillen C van Veen en P C van der Meulen die de betrekking aanvaardden De Commissie werd den 23 October geustalleerd Zij constitueerde zich en koos tot haren Voorzitter den Heer Koning tot Secretaris den Heor van der Meiden en tot Penningmeester den Heer Jager Het gebouw was op het einde van het jaar nog kunnen ontdekken Ik had echter nog niet veel tijd gehad om waarnemingen te doen Ge zijt toch reeds een geruimen lijd in haar nabijheid geweest mijnheer Parker Hot grootste gedeelte van den tijd werd in beslag genomen door mijnheer Lund Terwijl hij mij verzocht in vereeniging met u een verklaring af te geven om den gestoorden geestestoestand van zijn zuster deed l ij ook een tamelijk vreemdsoortig aanbod Ik houd het voor mijn plicht u dit niet te verzwijgen En waarin bestond dat aanbod In tien sovereigns welke hij mij bij die gelej genheid in de hand drukte Ge naamt deze schitterende aanbieding niet aan Ja wel jnaar ik wilde eerst vragen ho u hijiro er denkt Ik kan toch het geld nog teruggeven Als ge mij om raad vraagt dan moet ik u zegI gen dat ge volgens mijn gevoelen recht hebt op dat geld sprak Dr Brown terwijl hij zijn hulp arts Icnipoogend aankeek Die man verlangt van j Leen I dienst en daarvoor moogt ge u toch laten betalen Zou het ten slotte niet kunnen schijnen of ik mij door dit meer dan billijke loon had laten bewegen om een verklaring to teekenen die ik anders nief zou getïekend hebben j v Jonge vnend mot zulke bedepkingen komt mta tegenwoordig niet vor in de wereld In de eerste plaats noet ge bedenken dat geld heel ilSooi is voor den ene die het ba it on dan zult ge leeren begrijpen dut men het gemakkelijker verkrijgt wap