Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1889

Woensdag 19 Joni 1880 N9 3943 Het BIEB uild StoomBierbrou werij van LOM Ie Gouda munt uit door een zuiveren smaak en kan g erusl wedijveren met het bekende LAGCB BIER gebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier GOUDSGHE COURANT Nieuws en idvertentieblc d voor Gouda en Omstreken ADVEETENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6 E 00 TE LETTERS rorden berekend naar plantsmimte De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Dé prg l peT drie maanden is 1 25 franco i per p t 1 70 I üioq il ke Nipmers VIJF CENTEN InMpdlnfc van advectentidn kan ge phieden tot ö uur des namiddags Van den dag der uitgave II i f r Gouda Snelpoisflnik v in A BRINKMAN Z0OK ZOON te Gouda van die directeuren waren zeker goed en ook de heer Saalborn zal met goede bedoelingen vervuld i jn maar men weel het Ven er ett pavé de bonnet intention Het komt niet aan op redeneeriogen en beloften maar op daden Op die daden van den heer Saalborn zal het dunkt mij zaak z jn te wachten Oe onbekende namen van de artisten die hij engageerde kunnen geen gewicht in de schaal leggen Van de enkele bekehden zal het moeten blijken of zij de Opera te Berlyn enz hebben verlaten nog in het bezit van voldoende krachten om hier bqval te kunnen inoogsten Het trekt bovendien de aandacht dat de heer Saalborn wel t ee lysten openbaar maakt van artiaten die het personeel der groote opera en dat der operette vormen maar op beide lijsten komen vrij wel dezelfde namen voor hetgeen een weinig vreemden indruk maakt Doch laten wij er het allerbeste van hopen Het speelseizoen opent 1 September met de Operette en half September metde groote Opera Tannhauaer Men zal dus zeerspoedig weten waaraan men zich heeft te houden NEMO Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 17 JUNI Woonhuis Badinrichting enz Kattensingel Q No 170 172 ƒ 15 550 kr C van Eyk Heerenhuis Bleekerssingel E 203a 6220 kr K van der Teren Kz te Wadduuveen Idem aldaar E 2034 ƒ 6270 kr G D Julius 4 Huizen en Erven Boelekade E 64 67 ƒ 50 10 kr W Verbeij 6 Huiden en Erven Baanstraat L 92 97 5365 kr W Stikker 2 Huizen en Erven aldaar L 98 en 99 ƒ 1810 kr M Boot Winkelhuis en Erf Eaam O 223 ƒ 1840 kr L Benschop Pakhuis en Erf aldaar 0 221 755 kr W Verschut Huis en Erf Vogeleniang M 219 f 1110 kr C J Gelissen T T PBTr C bederft nooit verbetert JjJtiLClU U versterkt Soepen Vleescb Eztract LTrfspij T PETROLKUN XOTEEIUNGEiM van Ie Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Hotterdara De markt was heden vast Loco Tnnkfust ƒ 8 35 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 September October November en Decemberlevering ƒ 8 65 BEIIBSBRKICHT AMSTEEDAM 17 Juni Per Telegraaf Binnonlandsche fondsen onveranderd Ned bank 3 hooger Ooatcnrgk 1 o l eter flussen prijshoudend oude Eusson en Spanje l j Wnrschau Weenen 9 lager APVERTENTI Wr Voorspoedig bevallen van eene Dochter J A VIS Kaaus Gouda 16 Juni 1889 Bevallen van een Jongen S C CEEBAS Krom Qouda 15 Juni 1889 ÜTieuwe Malta Aardappelen 10 CENT per pond DAGELIJKS VERSCHE Boskoopsche AARDBEZIËN j ebbitsk Vraa MLLÖEBS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen laiver nit HOP eu MOUT gebrouwen Malto Sucre of Mout Sniker zuiverste zoetste Boterhamstroop Terkr gbnar bg j D J DB JONGB Oeveratraat Arnhem h J L A LOONKN Kremerstraat jBer enop dj J G SOMERS Boschstraat P VERHAABT AssELBKiRGS Vischn arkt C LÜNENBORG Turfmarkt Ooudal P SAÜERBIER Haven J DOLLEKAMP Cik Geest 56 fia iF HARMEN ZONEN Middelburg Bergen op Zoom Société HoUandaisë OB M 1tose De Directeur C J C HOOGESDIJ K mr Algemeen erkend als Jiet beste MONDWATEH er wereld 40jarige poem Monden Taiidziekten zooals het los worden dor tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandkrleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden eker voorkomen gn genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts T m P ft O T5 b Anatherin UV rwrf S Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 eu ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Taildpoedei of Tandpasta steeds da tanden gezond en schoon houdt Dr POPi s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en Zonnebloemen zeep FOFF sl ekrlstalliseerde en Transparant I Klycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet en gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen t V De namaaksels van Anatherin Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd O Dr J G POVP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDJ NRIJK Drogist Verder in alle Drogist eu Pnrfumoriewinkels van Nederland Mm verlange uitdriikMijk Dr POPPs echte Preparaten en neme geene andere aan Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s el f bewaring HoUandsclie uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vad het bedrag ook in postzegels en in elke boekhandel in Holland ieuwe Dassen J v qSAz ïS ieiwegB73en73 De GOUpSÓpE Stooi Mineraalwatè Fabriek hoekJLASGE liENdE V E0 Plantsoen levert ht MINEKkALWJtTEp p GAjIEySE DRANiJBN tweAaliii BaoN en 1 E VICTÖSIAWATE niVf de bijo ite © LrUi t tn bij jBrns tegeil JcoDOurreefffloe W jNB De flesschett worden tii eei jgeg ten Alsmede verkrijgbaar C l ti dUroen Limonade 80 mp Lf er Frambozen 90 Hoogachtend ÜEd Dy Dienaar P r e m i e i e e n i n g HET WITTE EIIUI5 met HOOFDPRIJZEN van I ƒ 300 000 ƒ 100 000 50 000 30 000 ƒ 10 000 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprijs van f 200 000 heeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers f 14 Minste prijs H opklimmende tot ƒ 25 Deze Preraie Aandeelen zijn verkrijgbaar f 14 per stuk b HOFFMAl en Co Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA B LANDAAL Geen grijs Haar meer De ntentm LONDOTi is de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glauBriJk en zacht en verft niet Prjjs 8 5 per flacon en l öO per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Ooitda bij J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 advkrtentiên in alleB rt He en Biiitentfinhche Couranten worden dadelijk opijezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en fJLAND IS Jun hsSS HetlJv4 N s ff ei 30 Nortiei iJMh j e Luit geinstaileetd Mrer gelijfd te zijn ifls f ski 1 Oct rau dat jaAt tol ir grleden dat de beer A SchiittejTJ Ihiorj als 2e la op 15 Aui 66 infei te Middelburg werd hq KorpTAl bevorderd en 3 Oct 18B7 töt fo er om 38 Mei ISBy tot 2e Luit benoemd te nibrden by da dd Schutterij alhier 126 Aug 1860 tot waam Adjudjint en 10 ct 1868 tot Kapitein De heer Norlier deed zich steeds kennen al een hoogst vcrdienstelijlc officii r aan wien onze Schutterij groote verplichtingen heeft Wij hopen dat hij nog langen tgd zgne krachten daaraan al willen wijden Met genoegen vernemen wij dat op heden voor het Theoretisch geneeskundig Examen te Leiden i ge huigd de heer T Beekeukamp vroeger leerlióg van dfl Bijks Hoogere Burgerschool alhier De heer M J van Dngteren leeraar aan de rijks hoogere burgerschool en het progymnasium alfaier staat als no 3 op de voohlmcht voor de betrekking van directeur der gemeentelijke hoogere burgerschool met B j o te Delft Op de brug van den Bleekerssingel nabij de Karnemelksloot had zich gisterenavond een lalrgke menigte geposteerd Wat de reden daarran was Men was er op de rattenvangsl Oewooulgk kost het vrij s moeite zich meester te maken van die dieren maar op do wijze die men 1 hans in praotijk bracht ging het zeer gemakkelijk Met een gewonen heni e anoer en haak waaraan als lokaas een stuk aardappel werden er verscheidene gevangen Jammer dut zij niet onmi ldellgk dood gemaakt wenlen maar eerst gemarteld en geplaagd Heden gingen de FEVILLETOK s @ @ Naar iet Dvitich 42 NEGENTIENDE HOOFDSTUK Daar hoorde zij een rijtuig in de inrgpoort Zij keek op de pendule het was bijna tien ure Wie kon op dit Inte uur komen De Lord Dat was niet waarachijnUjk geregeld kwam die over twaalven thuis en er was geen rijtuig uitgereden om hem af te halen Wie kon het zijn Zou er reeds dezen avond iets gebeurd zijn Dat was niet te denken maar bij den ongewonen aard van Lord Rumsdale niet geheel onmogelijk De deur ging open de kamenier verscheen op den drempel en meldde dat zijne Lordschap zooeven was thuis gekomen en haar wenschte te sproken Verzoek mgn voogd binnen te komen zoide zij bedaard In het volgende ooïjenbUk stapte de Lord binnen hij sloot de deur en kwam toen naderbij Zijn gang was slepend zijn gelaat was vaal zijn trekken waren ontsteld Hij bleef staan en koek haar verwijtend ann wWeet jo wat er morgen ochtend zal gebeuren vroeg hij dof Morgen om acht ure zullen Lord jonj ens r weder op de jsehfl nv een jt antal afgemaakt 1 f over t geheel zijn er De l ov Staten van Zuw Holland die Dinsdag 2 Juli hinne zomerbijeenkatQii openen zullen daarin 5 leden n Ged Staten moeten kiezen en de begrootingeo behandelen mei de daarbjj hehooronde subsidie aanvragen of voorstellen ora vroeger toegestane subsidién opnieuw t verleenen O a behoort daartoe een adres van den uitlever N Samsom t Alfen om toekenning eenef bijdrage tan behoeve van de uilgave van een provincialen almanak en een van het gemeentebestuur van Stellendam om subsidie uit de provinciale fondsen ter voorziening in de behoefte aan geneeskundige hulp Door den gemeenteraad van Schoonhoven is era verzoek gedaan om verhooging Van het provinciale subsidie toegekend voor aanler der spoorlijn Gouda Schoonhoven n November jl stonden de Staten ren Sttbsidie van ƒ 127 500 of ƒ 7500 per kilometer toe Hot blijkt nu dat lw HkiVan Schoouhoven geen Ansnctéefe steun is te venraehten van andere belanghebbende gemeenten De Raad raamt thans de kosten voor onteigening en aanleg op 7 ton of ƒ 140 000 meer dan vroeger en vraagt thans verhoogin van het prov subsidie van 127 500 met ƒ 197 500 dus oen subsidie van 325 000 Ged Staten ontraden daartoe over te ga B Het dragen van dergelijk groot aandeel in do kosten is onmogelijk overeen te brengen met het beginsel van subsidie verleening De Eerste Kamer zal morgen om S uur in behandeling nemen eenige kleinere ontwerpen behalve de Boterwöt Het voorstel tot wijziging van het reglement van orde is verzonden nair de afdeelingen Het bekende tijdschrift van mevr Adam de ¥ o velle Sevue bevat in de aflevering van Juni eene RnmsdahJ en Cnrringshliff dnelleeren met pistolen één van hen moet er het leven bij verliezen Geen spier in haar gelaat vertrok Dat wist ik zeide zg koel Dat was dus het plan dnt je voor mij geheim hieldt Ik weet niet hoe je het hebt aangelegd om die twee tegen elkaar in het vuur te brengen ik wil er ook niet naar vragen Ik wil je slechts één ding vragen heb je nagedacht over de gevolgen Daar zal ik u later op antwoorden vader Nu wensch ik wel te vernemen uit welke bron uw berichten afkomstig zijn Lord Moulberry één van Rnmsdale s getuigen vertelde het mij daar straks in de Chib En hoe dacht hü er over Hij was ontsteld over Kumsdale s handelwijze Reginald heeft den advocaat met de rgzweep m het gezicht geslagen erger kan het niet Dus hot gaat op loven of dood Kind gruw je niet van zoo n keus Neen ik had geen ander middel en heb er mijn berokeuiiigen op gebouwd Nu zal ik u antwoord geven op uw vraag vader Je bent vreesehjk JInry Zulke dingen zijn geen speeltuig voor een luchthartige vrouw Zij zijn zoo ernstig dat een verstandig man eurst na i ijpo overweging met aarzelen er too overgaat en jij speelt er mee nis een kind met een pop Waart go een man laderl on geen altijd twijfelende dwaas dan zou het nooit zoo or gekomen zijn Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt verzameling uittrekseU van brieven die door koning Leopold der Belgen en den prins van Wales betreffende den Duitschen keizer zouden zijn geschreven Volgens den Pargschen correspondent der Standard zgn de brieven echter van t begin tot het eind valsch Een bewijs daarvan is dat in een der brieven die op 24 October 1888 door den prins van Wales tot koning Leopold zou gericht zijn gezegd wordt dat alleen prinses Stephanie eenigen invloed had op keizer Wilhelm wanneer hij zich ontevreden betoonde Op dat oogenblik echter was prinses Stephanie de dochter van koning Leopold reeds gehuwd met den Oostenrijkschen kroonprins en stond zij in geenerlei betrekking tot den Duitschen keizer of het Duitsche hof Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1888 ootleenen wg het volgende Vereeniffing tot oefening in dev ff apenfmndel De eerbaarheid Vereemging Burgerplicht bestond op Tfl December j l uit 73 leden Sfl begunstigers en 2 eeroleden zij telde dus 14 leden en 3 begunstigers meer dan bij den aanvang van het jaar Het Bestuur dat uit zeven leden is samengesteld onderging geene verandering De Heeren H van Wijngaarden en D Hoogendijk werden als Commissarissen herkozen De oefeningen in de behandeling van het geweer in het schieten naar de schijf met Flobertpatronen hadden in de wintermaanden geregeld plaats in het van Gemeentewege verlicht en verwarmd wordende Gymnastiek lokaal aan de Spieringstraat Gedurende den zomer werden veertig schietoefeningen gehouden op het Schietterrein san den Rotdaraschen dijk de eerste op 22 April en de laatste op 25 September Zg werden trouw bijgewoond Er werden 6830 patronen verschoten van welke 4100 van Rijkswege verstrekt en 2730 door de ledenaangemaakt zijn dat ge u op de hulp van uw kind moest verlaten om uw doel te bereiken Ge hebt ons aau den rand van den afgrond laten komen zonder iets tot redding te doen en nu ik gedaan heb wat noodig was nu zgt ge nog te lafhartig om de feiten aan te nemen Kind kind Het is verschrikkelijk dat jij zoo n jong bloeiend wezen met koel verstand speelt met het leven van een mensch Ik speel slechts om het leven vnn een man CnrringshUff moest vallen als wij staande willen blijven en wij willen staande blijien Morgen Iwhoort hij onder de dooden Meisje hoe kom je tot die verschrikkelijke zekerheid Als het anders uitliep en Het is dwaas zich met die mogelijkheid te kwellen Lord Rumsdale schiet voortreffelijk hij is zeker van zijn zaak En als Cirringshliff ging klappen Denkt ge dat ik daar niet over gedacht heb Mijn berekening is goed geweest Hij kon slechts openbarinïen doen als hij van zijn eer afstand deed want iedereen zon geloofd hebbon dat do vrees voor een kogel hem den mond geopend liad De groole beleediËrini zou hem in woede brengen eu naar wraak doen dorsten zoo was ik zeker dat hij zwijgen zou En wat ik vooraag is gebeurd hij heeft gezwegen Je overmoed en je overleg maken dnt ik Irijna ook hoop ga koesteren Denk je dat Carnngshliff als ik vii l iets zou achterlaten dat op onze zaken betrokking heeft