Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1889

Morgen WÓEl SDAG 19 JUl I s voorm 10 uur Voortsétting van de heden aangevaDgen verkoopisg van TAPIJT60EDEEEN GOBDIJNENQOED DEKENS PARAPLÜIES enz in de Sociëteit tOsa Gknokgen aan de Boelekade te Gouda Breeder bfl biljetten C Verkerk Jinije onder C Vu ei J A Kun Htnrun ouden T Creb en S C Krom 18 Mariopa ooder N Both en H van den Boach Johaona WilhelroiDa ondera C van Ooatatroom en A C van Nea tetrode 17 Cornelaien Johaooa oudera J C Weaterman en L Venema Johannea Jacobua ondera N Hroijoika en J Zwanenburg Llitabeth Maria oodera C Verharl an A A Sonsbrek OVEBLEDEN ld Jnm D tan Leenwen II m C J van Leenwen 69 j H d Ztenw 8 j Sm 17 W Boegee 2 j 11 m B G Kielield 4 m C Signer 3 j 3944 1889 Donderdag 29 Juni GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Toon DE SCHUTTERIJ AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien Art 10 der Wet van U April 1827 Staatsblad No 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de Loting voor de Schutterij zal plaats hebben in het RAADHUIS dezer Gemeente op Zaterdag den aan Juni aanstaande des voormiddags ten üèn ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 1865 tot en met 1863 ingesloten wordende zy in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats on op den bepaalden tgd in persoon tegenwoordig te zyn of ingeval zij door riekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnen Voorts worden d ingeschrevenen verwittigd dat de Mpliabetische Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie vau WOOnSdag den 19 tot en met Woensda den 26 JuixL 18S9 dos voormiddags van tien tot twaalf ure GOUDA den 17 Juni 1889 Burgemeester en WethoudBfs voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Do Secretaris BROUWER ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ijdere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEKb worden berekend naar plantarnimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt TfilOOT ONBESSOECEÜEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Voordeelig e nieuwe Kwaliteiten 8CHEl K Zn De uitgave dezer Courant gecchiedt dv ks met uitzondering van Zon en FeeatAlgeu f De prgg per drie maanden i 1 25 h M per poit L70 ijioaderlüke Nommen VIJF CENTlfN Langpdurigf Maag en Oarmkatarrh zoo ook Teralgming der verteriögaorganen en de zoo talrgke neren en gevo gziekten ak gebrek aan eetlnat ea alaap vnile tong kramp drakking pijn en zwaarheidssevoel iu den omtrek der maag ook in l onderl f duizeling hoofdpijn opgeblazenheiil opatooien braken breken van t tvater slgm gal reratopte en overdreven atoelgang afwisaelend maaghoesten zenuwlgden bloedarmoede koude banden en voeten Instelooaheid lerenamoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langdnrigsten kunnen indien niet kanker of verznering ten grondslag ligt door J J F POPP a eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J J F POPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct De iMendlng van advertontlte n gcAwUeden tot ó i nnr dea namiddags van den dag der uitgave Be bekl bekende het foü vit armoede te hebben Eisch 1 jaar en j maanden gev Uitspraak Dinsdag e k De Eerste Kamer cal moi wet eu alle andere aanbaui Te Utrecht is voor hjf eerste natuurkundig examen geatRagd de beer lO P il J i ontstond twist terwijl zij te bed lagen De jongste Naar 5 vwnemen zal de fmuastiek Vereenigmg to d eensklaps doodkalm op liep naar de woon ExcelsTOr hfer ter stede aitvoenng geven op Vj keerde met een scherp broodmea terug Maandag 16 Juli 1869 in d laal Kunstmin der j i j5 q t spnken stak hij hiermede ija Sociëteit 0n Genoegen f olgd door een bal I bed liggenden broeder tusschen de derde en vierde Toegaog to deze uitvoermg hebben hh kunst i b zoodat het mes tot het heft toe in het lichaam lievende leden m twee daiqet en de mihe van yerdween de longen venwheurende en de hartadar hh werkende leden behalve broers bo en 16 jaar afsngdende De aldus verwonde had nog juist de met twee dames Veirder I nen hh kunsllievende bracht van het bed te komen waarop zijn moordeen werkend leden op wnvrage toegaogskaarten ver ar hom nog een tweetal diepe sneden in den rog krygon toor meerder dames en vreenldelmgen toebracht totdat de ongelukkige levenloos neerzonk M TV JfcA de J i J5 J t 4 in de Duitacha Vereenigiog l gen misbruik van sterke dranken werd bericht omtrent aayls voor de huisves PETROLKUM IVOTEERI GEN van de Makelaars CantzLiar Schalkwijk te Rotterdam De markt was beden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 36 Geïmporteerd fust 8 iO Septeniber OctobeB November en Decemberlevering ƒ 8 60 BËURSBEttlGHT AMSTERDAM 18 Juni PöJ Telegraaf Binnonlaodsche fondsen onveranderd Ooetenryk en Russische goed j3 0animeord Warschau We enen 3 hooger groote Kuss Spoorweg mede williger Zuid west flaauwer lIli OOR S Eeltknobbels HoornvUes Htiideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tijd geheel verwijderd zouder de minste pijn f veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrO per flacon met penseel SO ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coifi eur Eisch de handteekening van A v TÜIJLL AP VERTENTIËN Mejufvrouw IJSSELSTIJJV BLAAOWSTRAAT VRAAGT met 1 AUGUSTUS een zindelijke Piijjgfsoai Tegen AUG wordt gevraagd te eHageeene ziudelgke IEt $TBODE P G voor MEID ALLEEN goed kunnende werken en vau goede getuigen voorzien MÜtea van Speykstraat No 145 den Haag Aan allen die laat hebben van het uitvallen en vroegtydig grgs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof PERGRER d ALION HAAR EXTllACT Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der haren ophoudt en de gr ze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 cents verkrijgbaar bij Wed Bosman Oonda eil N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorborg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Uerkel Tegen JICHT UIlUtHATIEIC A erkrögbaar te Gouda Wed Bosman Tieudeweg G IJsgLSTH Blanwstraat Alphen i Vabossiau Zn Bodegraven B G F BHH Kfci P VKasLOOT Boskoop J GOBDKADK P LOOMAN Haiertwoude J Gaarkeuken Kamerik van Ebüwen Oudewater J Liefland Rijmaterswoude i H van lloüKiK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoofek Slolwijk A Natzijl Waarder Wed Boutbooun Woerden Jl v Hattüm Woubru ige A de Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Dépót9geplaat8t aanvraag aan het Hoofd Depot bjj M J O HAM te Utrecht k BONBONS30ZfEP25CT Gouda Snelporsdnik ran A BRIXKAf AN h ZooN dat gg indertijd van ïonia Poolman Mina Bourette en Adèle Godoy gehoord mlt hebben en zelfs Chris tine van Eyken te Bottordam hebt gezien Maar i het U ook bekend waarom deze vier laatste oud leerlingen op dit oogenblik niet kunnen gesteld worden op de lijst welke door ü verlangd is P Niet nit gemis aan talent t was hq haar zg t ook nog maar ali 6p alle jonge artUten ton deele ontwikkeld t was bg haar zeker aanwezig Maar drie barer zgn na twee jaar tooneellevens van de planken verdwenen omdat zg gehnwd zgn mej Godoy omdat zg naar Amerika terug ging keeren Is dit der school to wgton Of ligt het aan haar wanneer mej Jul Roos die hier eenige jaren aan kleinere theaters als een ing nuo soubrette zeer gezien is geweest weldra het voorbeeld der drie eerstgenoemde dames zal gaan volgen Jongere zusters als mej Lorjé en Sophie Bos zgn zeker geen sterren of reeds arJisten van naam doch al is de kring van beider gaven beperkt hij schijnt dit zeker meer flan bij eene verdere ontwikkeling onder goede leiding welke bij het Nederl Tooneel absoluut ontbreekt zou zyn onbruikbaar zgn ze zeker niet mej Bos bijv bewees het nog onlangs als Cecile in 11 ne faut jurer de rien Weer jongeren ïijn mevr Holtrop Van Gelder mej Anna Beukers mej A Boelofsen de eerste onderscheidde zich in het afgeloopen jaar door menige veelbelovende creatie in het Schouwburgje het Salon des Farufté de laatste is bekend geworden door haar Nora en wat mej Beukers betreft over haar hoop ik na een jaar te spreken mijn persoonlgfce opinie o a berustend op haar spel in Numa Eoumostan is echter genoegzaam gevestigd om ook haar trots Eotterdarasohe twgfelaars met vertrouwen op de lijst te stellen Het getal der heeren is niet zoo groot maar al heeft de heer Schwab sints hij met don Sttupim in Lodemjk XI algeraeenen lof te winnen wist slechts bg examens der tooneelschool waar hg hulp bood ên bg de jongste matinee gelegenbeid gevonden om uit te komen al is de heer Booyaards slechts een artist van éeu jaar ik zet er ook ben beiden op en zou zelfs ondanks vele gebreken een plaatsje willen inruimen voor een gverig en innerlijk begaafden jongen man als de heer v d Heuvel Salon des Variétés wiens verdiensten grooter zouden btgken wanneer hij maar niet per de jonge rollen wilde spelen In hoeverre de heer Smith iets is of belooft weet ik niet hij is altgd te Rotterdam geweest en ik zag hem zelden optreden Maar wel moet ik volledighoidsbalve nog wijzen op kieschheidshalve niet den naam noemen van een jongen man die werkelijk op de chool veel beloofde maar wiens toekomst juist toen hij zijn einddiploma verki eeg geknakt werd door eene heftige ziekte Zoo is ook hg geworden tot oen dergenen wier onbruikbaarheid schoon hier door een ongeluk veroorzaakt als wapen wordt aangewend tegen de school Of ik verwacht door dit lijstje Nemo overtuigd to hebben Alleen dan wanneer hg ov rtuigd wil worden en ten aanzien van hen die hij niet kent mijn appreciatie wil overnemen Anders toch is een overtuiging in dezen onmogelijk Laat ik ten slotte om een eind te maken aan deze al te lang wordende dupliek nog eenige woorden ten beste geven naar aanleiding van Nemo s opmerking dat ik zgn bewering betroifende het salaris van den direcour en dit feit zelf genegeerd heb en dat dit het verstandigs e is wat ik gedaan heb l Hieromtrent toch ben ik t met Nemo geheel eens Dat de directeur f 4000 honorarium heeft is toch meer dan eene beieering t is een feit Maar wat behoefde dit hier te worden behandeld Toch wel niet omdat wg een van beiden dezen ambtenaar dit jaargeld t welk hom is toegelegd toen hij eene andere zeer loonende en ponsioenverzokerende betrekking bg het M O voor de school verliet zouden benijden Ik oor mij althans gun hel hem niet alleen maar zou zijn uiterst Igdroovenden zeer moeilijken en lastigen post niet tegen dat honorarium willen bekleeden Voor het overige is het beloonen van zijn beambten een geheel huishoudelijke zaak vnn het Tooneelvorbond welke m i niet voor publieke bespreking geschikt is Allerminst wanneer men gelijk Ntmo in zijn eersten brief uit het totaal van 126 leerlingen over 15 jaar wil opmaken dat er gemiddeld jaarlijks slechts aan 8 leerlingen viel les te geven Sints de heer Wilson directeur is waren er jaarlijks ten minste een 15 afgescheiden nog van de hospitanten Pit had Nemo kunnen toeten wauneer hij slechts de laatste jaargangen van het verl onds or faan geraadpleegil had of de school gekend h id En hiermee hiula Over eenige dagen behandel ik weer eens iets anders Ghijsbb V Aemstel uuFKerlijke Stand GKBOREX 15 Juni Kha oidcr R Mn dfn Pevfr BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1889 VEBGADEKING VAN DEN GEMEENTEEAAÜ Yrüdag den 21 Juni 1889 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De RekeniDgen van de gesubsidieerde Instellingen vta Weldadigheid dienst 1838 Het voorstel tot aanvulling der Terordering voor het Bestaur van het Vereenigd Wees en vElemoesetrisrahuis In de zitting der Rotterd Arr Bechtbank van gisteren werden o a ds volgende zaken behandeld Een antiquair en een koopman te Gouda hadden ver chil over een koop van schilderijen Ns verschillende niet zeor vreedzame besprekingen ontmoetten zij elkander op 6 Februari in den winkel van V Velzen alhier en daar werden volgens de getuigen M eu V Velzen door den 66jarigen antiquair C cheldcoordeil geuit al bedrieger smeerlap lage kaapaw en genieene vent Een klacht word door Cats ingediend en nu stond C voor beleediging terecht De beklaagde ontkende zeer breedsprakig de woorden geuit te hebben Eisch ƒ 10 boete De ÏSjarige arbeider G v d L te Haastrecht was boos op vrouw Verharen omdat z j hem voor dief uitmaakte en gaf haar diensvolgens bq een ontmoeting te Hoenkoop een vrij hevigen slag op het hoofd Eisch 5 dagen gev Tengevolge van het weigeren van bewijzen van goed gedrag door den Burgemeester van Berkenwonde ging de gepasporteerde militair van het Indisch leger L W zelf getuigschriften maken te krnde deze valschelp met de namen van drie wethouders Verdoold Boer en Meerkerk en onttrok aldus aau het land in de jaren 1836 1887 en 1888 ris bedragen van ƒ 180 FEUILLETON 4 S @ @ 48 Naar het Dmtsch TWINTIGSTE HOOFDSTUK Nog korten tijd geleden had hjj om een onbeduidende reden een duel gehad met een jongen collega de jonge driftkop wilde hot geschil alleen met het pistool beslechten CarringshlifF had zijn tegenpartij slechts licht aau den arm gewond maar het gezicht van het bloed had hem ontsteld dat was hem vroeger nog nooit gebeurd Hij glimlachte als hij er aan dacht maar vandaag was het heel wat anders Wij slaan zoo straks den zjjweg in naar Somerset zeide Sir BamoU Moeten wij ver van het dorp zijnP vroeg Carringshliff Eenige minuten rijden Het is een boschje dat bijzonder geschikt is voor ons dool Lord Moulberry stelde het ons voor Weer een poos stilte Zijt ge volkomen rustig mijnheer vroeg Sir Smith Wij zijn er dadelijk Wees niet liez rgd voor inij ge weet dat dit niet de eerste maal is dat ik in het vuur ga ting en genezing van dronkaaids in verschillende Bijken In Amerika zijn een vijftigtal dergelijke asylf opgericht een twintigtal zijn later in krankzinnigenof koudwater inrichtingen veranderd m opgeheven De private inrichtingen vielen het meest in den smaak In de amerikaansche asjrU werden 30 33 pCt der opgenomenen genezen In Engeland bestaan 10 asyU in Zwitserland 2 en in Zweden 2 Een in Noorwegen opgericht werd opgeheven In Duitschland werd het eerste asjrl in 1851 te Lintorf bij Dusseldorp opgericht daarna te Sophienhof bij Koatook en in Silezié Sleeswyk Friedrichshiitte en Bremerhaven terwyl in Augustus een syl te Guben zal opgericht worden Het rijtuig stond std de hoeren stapten uit Men was bij het boschje gekomen en moest nog ongeveer honderd passen te voet afteggen De klok van een kerktoren sloeg juist acht ure Men kwam op een open plek waar de tegenpartij reeds wachtte Men groette elkander zoo beleefd of men op een vrolijke avondpnrtjj samenkwam De getuigen naderden elkander en spraken volgens het gebruik nog over een verzoening natuurlijk zonder gevolg Nu werden de pistolen geladen de afstand gemeten en met twee degens in den grond gekenmerkt Vervolgens bracht inen de heide kamrvechters op hun plaats en overhandigde hun de pistolen De getuigen gingen ter zijde Lord Moulberry begon totellen Een twee drie 1 Toen het woord drie uitgesproken was hief Carringshliff het pistool op mikte vijf seconden en gaf toen vuur Lord Eurasdale kromp ineen het pistool viel hem uit de hand hij stortte met het gelaat voorover op den grond Krampachtig krabden zijn vingers in do aarde toen lag hij stil De dokter en de getuigen snelden toe en keerden hem op den rug De dokter trok zijn vest open en ontblootte zijn borst Het onderzoek duurde slechts weinige oo enblikken de geneesheer stond op en zeide Hij is dood de kogel ging hem midden door het hart Carringshliff was op zijn plaats gebleven met het In het algemeen leerde de ervaring dat dis dronkaards het spoedigst genezen welke eerst op laleren leeftijd zich aan drankmisbruik overgaven Omtrent den te Blesse onder Peperga gepieegden bi oedermoord verneemt men het volgende De verslagene C v d Wal oen jonkman van 28 jaar sliep met zijn Sljarigen broeder Willem in ééa bedstee Over het late te huiskomen van den laatste plaatse verschenen stond de moordenaar bedaard eeno sigaar te rookeu en legde ook verder eene ijzingwekkende onverschilligheid aan den dag Uij werd terstond in verzekerde bewaring genomen eu s avonds naar de gevangenis te Heerenveen overgebracht Hij staat hoogst ongunstig bekend als ecu eerste twistzoeker en vechtersbaas Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1883 ontleenen wij hot volgende MUSEUM van OÜDHEUEN Het Museum mocht zich wederom in veler belangstelling verheugen De Commissie ontving evenals in vorige jaren merkwaardige voorwerpen in leenbruik of ten geschenke terwijl zij nu en dan gelegenheid had het een of ander aan te koopen pistool in de hand op de lippen bijtende had hij strak naar den gevallene gekeken Een zijner getuigen naderde hem Onze tegenwoordigheid hier ter plaatse wordt hier niet langer vereischt Sir Bamell zeide hq hem het wapen overgevende Wanneer het u en Sir Smith belieft rijden wij naar Londen terug De ander had daar geen bezwaar tegen Men groette de tegenpartij even hoffelijk als bij het komen volgde het pad door het boschje en bereikte het rijtuig waarmede men naar Londen terugkeerde Op den terugweg was hot gesprek levendig van de ziide van Carringshliff had men het bijna vrolgk kunnen noemen Met zorg vermeed hij elke toespeling op het voorgevallene hij vertelde verscheidene aardige voorvallen uit zijn rechtspractijk ook eenige anecdoten en geestige zetten alles berekend om de gedachten van zijn toehoorders af te leiden aan hetgeen zoo pas gebeurd was Eerst toen het rijtuig in Piccadelly kwam sprak hij over het duel Ik moet u nog raudedeelen dat ik voornemens beo al het gebeurde onmiddellijk ter koi nis van do justitie te brengen Zoo ik daardoo niets anders bfereik dan toch zeker dat men mij tegen borgstelling op vrije voeten laat Go zult mij zeker uw getuigenis niet weigeren en ik durf dnavom hopen dat ik slechts tot een korte hechtenis