Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1889

9 3945 1889 Vrtjdag 2f Juni GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaeadlng van advertentiön kan geschieden tot ob nor dea namiddags van den dag der uitgave welks verzameling veertig j openbaar worden verkocht n is gearbeid ip het IIand bl HET WITTE KRUIS niet HOOFÜPBIJZË van 200 000 100 000 50 000 ƒ 30 000 ƒ 15 000 10 000 DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen voor den prijs van ƒ 14 ten Kantore van de Heeren ffetl KNOX DOBTLAUfD ie Gouda Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon igne onzijdigheid aannam en verdedigde en in de toekomst lal dezelfde gedragslgn gevolgd worden T e verontrustende geruchten wrllce in omloop worden gebracht zyn onjuist Hot conflict neemt den gewonen loop De welsprekendheid van den heer Gladstone is onuitputtelijk Nog steeds reist de grand oU man in de Zuidwestelijke provinciën van plaats lot plaats overal redevoeringen houdende over allerlei quaestiéu van den dag Zaterdag kwam Gladstone uit Plymouth te Poolo waar hg vooral over de suiker conventie sprak De leider der liberale partg verklaarde dal hg zich steeds zal verzetten tegen alle pogingen om hetzg openlijk hetzg langs een omweg de ngverheid des lands te belasten en het volksvoedsel duurder te maken of de produotie daarvan te beperken Een dergelgk ontwerp zeide Gladstone is tot mgn leedwezen door de regeering b j h t Parlement ingediend Men noemt het de suikerpremies quaestio maar gg zult evenals ik reeds lang hebben ingezien dat hot onmogelijk is dat in den tegenwoordigen tgd van vooruitgang een dergelgk ontwerp door de vertegenwoordigers des volks kan worden goedgekeurd Mijn vertrouwen op de tegonwoordigi meerderheid is niet groot maar toch moot ik erkennen dat zelfs leden der Tory part j besloten zijn zich te verzetten tegen de poging om door nieuwe beperking van den ÏDvoer van suiker het volksvoedsel duurder te maken De Engelsche regeering hoeft trouwens reeds de hoop opgegeven het ontwerp tot wet te zien verheffen Gelgk men weet begon de minister Smith toen het Lagerhuis weer bgeenkwam zijn mededeeling met de verklaring dat het ministerie bet ontwerp voorloopig terugtrekt Tegen het uur dat da Kamerzitting e Brussel zou worden geopend hadden zich eenige groepen bg het paleis verzameld doch geene betooging gesohiedde ook niet b j de komst van den heer Janson den nieuwen vertegenwoordiger voor Brussel Nadat deze den eed had afgelegd richtte hg eene interpellatie tot de regeering over het bekende rechtsgeding te Borgen Hij trachtte ook de beteekenis aan te geren van de laatste verkiezing te Brussel en zeide dat het kabinet en de meerderheid zich moeten onderwerpen of aftreden omdat de openbare meenii zich heeft geuit De spreker werd herhaaldelgk in de rede gevallen door de rechterzijde die vorlangdo dat hij tot de orde zou worden geroepen toen hg zeide de minister Beernaert niet op zijn woord te gelooven De heer Janson gaf verder een overjicht van de aanleiding tot het bovengenoemde rechtsgeding en betoogde dat de ministers bekend waren met de handelingen der ageiits provocateurs De heer Beernaert antwoorde Do heer Janson zeide hg schgnt to gelooven dat liet feit alleen zgner verkiezing hem het recht geeft de aftreding van het ministerie te eischon Het kabinet was dit nimmer voornemens en zjd dan ook zijn ontslag niet vragen De koning alleen heeft het recht van ontbinding der Kamer en de heer Janson is door M d wrme Ie niet belast De minister loochende nadrukkelijk dat hij met de handelingen der agents prot ocateurs bekend was Eene heftige woorduuwisseling ontstond tusschen verschillende leden en eenigen werden tot de orde geroepen Wegens de opwinding waarin de Kamer verkeerde hief de voorzitter de zitting op De straten welke naar het paleis der kamer geleiden waren door de politie afgezet Verderop was een groote menigte bijeen Het Spaansche minislorie heeft onmiddellijk na heropening der zitting vande kamers de wetsontwerpen ingediend die in de laatste zitting niet behandeld ign Het eerst komt in behandeling het wetsontwerp op het algemeen stemrecht De Oostenrgksche en Hongaarsche delegaties zgn tegen ii Juni a s bgeengcroepen Kantongerecht te Gouda ZITTING van den 19 JUNI 1889 Mr J FOKTüIJN DBOOGLEEVEB Kantonrechter Plaatsvervanger Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zijn veroordeeld M J O te Gouda wegens het als verkooper van sterken drank in de uitoefening van zijn beroep aan een kind beneden den leeftijd van 16 jaren verkoopen van sterken drank ƒ 3 of 2 dagen L G d B te Gouda wegons het zich in kenneIgken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg gepleegd door een kind beneden den leeftijd van 16 jaren met oordeel des onderscheids ƒ 2 of 2 dagen E A P Z weduwe B en A G beide te Gouda wegens het te Gouda als houder van een koffiehuis daarin aanwezig hebben van bezoekers na midder nacht en vóór s morgens ten rier ure ieder f 1 of 1 dag H C H wed C M G te Gouda wegens lo het te Gouda op de straat uitkloppen van een vloerkleed op verboden tgd 2o het door het bevoegd gezag naar haar naam gevraagd opgeven van een valachen naam 2 boeten van een gulden of een dag voor elke boete A V d P te Gouda wegens het te Gouda borgden met een kruiwagen van een met klinkers bestraat voetpad ƒ 0 50 of 1 dag G V B te Nieuwerkerk a d IJssel wegens het aldaar als tapper niet sluiten van zg ne tapperij op het voor de sluiting bepaalde uur ƒ 0 50 of 1 dag A B te Kralingen wegens het op een weg in de Provincie Zuid Holland r jden met een kar bespannen met honden zonder muilkorven ƒ 1 of 1 dag P B te Gouda wegeQs openbare dronkenschap gepleegd bij Ie herhaling ƒ 3 of 3 dagen A V d V te Gouderak en J B zonder vaste woonof verblgfplaats wegens openbare dronkenschap ieder ƒ 1 of 2 dagen J C 8 te Bleiswijk D M te Gouda en J K te Amsterdam ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 60 of 2 dagen P de J te Gouda vegens openbare dronkenschap op twee verschillende tgdstippen gepleegd 2 boeten van een gulden of 2 dagen voor elke boete P de Z P V d P beide te Gouda en P v K te Nieuwerkerk a d IJssel ieder wegene openbare dronkenschap ƒ 0 5fr of 1 dag M H B en A E beide te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 3 dagen Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding PETROLEUM NOTEERINGEX ran de Makelaars CaotzLiar Schalkwijk te Kolterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 3B Geïmporteerd fust 8 40 September October November en Decemberlevering f 8 55 BËIIBSBËUICHT AMSTEBDAM 19 Juni Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Oostenr jk Bussischen en Turkcoheu willig gestemd Bussische spoorweg mede vaster Amerikaansche willig gestemd ADVERTENTIÊN Getrouwd S fB CATS en S YAN BLANKENSTEIJN die ook namens wfiderzydache familiebetrekkingen hartelgk dank zeggen Toor de vele bewgzen van belangstellilig bg hun Huwelgk ondervonden Gouda 19 Juni 18S9 Lekkerkerk l ieuwe Dassen A V os Az Kleiweg E 73 en 73 Heden orerleed zacht en kalm totdiepj droefheid ran haar e enigst Zoontje en Familie onze geliefde Dochter Zuster en Aanbehuwdznster Mejaffironw de Wed M J HERMAN DE GROOT geb Ebaiii in den ouderdom van ruim 44 jaar Uit aller naam Mevrouw Wed C KRAAN geb VA Tol Oottda 18 Jnni 1889 É immm Inlandsche Fransche Barcel Mj Slotemaker en Co Haantjes Bier Depot A IVORTIER GOUWE C 34 35 Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GËAIBËKKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J Van der 8ANDE Banketbakker Gouda Markt A 67 OPENBARE AAITEESTEDIITG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 26 JUNI 1889 des namiddags ten é a ure in het Raadhuis aldaar bg inscbrgviog aan te besteden Het jnakeii van 142 Meter eikenhouten bescboeilng langs de Vest bjj da Gas briek Bet Bestek met Voorwaarden zal dagelgks de Zondagen nitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatseIgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen Het Bestek is te verkrggen tegen 0 50 Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester advêrtentiën in nXXe Binnen en BultenlfwK che Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 44 F De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per poit 1 70 Aizoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Juni 1889 By de verkiezing van oen lid der Tiveede Kamer il bet hoofdkiewlistrict Boerraond ter vervanging van den heer mr Brouwers zgn uitgebracht 1633 lemnien van intvaanie 26 volstrekte meerderheid 764 Gekozen is baron d Olne ultramontaan met 766 stemmen Op den heer mr Geradts liberaal waren 590 stemmen uitgebracht op den heer De Bas ultramontaan 79 op den haar Jannen 72 temmen Staten Oeneraal Eebstk t iMa Zittingen van Dinsdag 19 eo Woensdag 20 Juni Ëenige kleine wetsontwerpen hielden de Kamer bezig of liever zij werden zonder discussie of stammittg aangenomen Niet aangenomen weni het voorstel des Vooriithfétn 9m V ÜMg l Batenret en t BegtomentYW orde te behandelen zoodat die onderwerpen heden aan de orde waren Iirde zitting van heden werden aangenomen d voorgestelde wgtiging van het reglement van orde de wetsontwerpen tot verlenging der duur van de voorloopige regeling der vicarisgoederen en de aanvulling van het Wetboek van Strafvordering berechting overtredingen in niet ingedeelde wateren en boterwet na bestriding door den heer Muller eO verdediging van de fareren Van Lier Bultman Van der Breggen en da Begeering Wq vernemen dat mej Cath Alberdingk Thijm arbeidt aan een schets van het intieme leven haars vaders den veel betreurden hoogleeraar en letterkundige Binnen kort zal diens boekerij een schat aan FEVILLETOJX Naar het Duittch TWINTIGSTE HOOFDSTUK Het dienstmeisje stond in de nabijheid greep haar en liet haar zacht op den vloer glyden Doolï voor dat zy het keurslyf had losgemaakt kwam de jonge d ame weer by en schoof de hand weg die zij aan haar lichaam voelde Zy dwong haar lichaam om haar te dienen op een oogenblik dat dit zoo noodig was Zy opende de oogen en keek rond het volgende oogenblifc richtte zij zich op Met deze onmacht had zij aan de natuur genoeg tol betaald nu hielp geen klagen of geween meer wat gebeurd was kon niet meer veranderd worden en dus vergeten was het beste Met dit besluit stond zij op nam den brief en verliet met vaste schreden de kamer om don Lord in zijn kamer te gaan opzoeken En daar buiten lag koud en dood de man die weinige uren geleden nog frisch en gezond was Zij had hem omhelsd en gekust het was slechts een pel om hem geschikt te maken voor de uitvoering van haar plannen waarvoor zij hem noodig had Zij bad hem voortgestooten op den weg die naar den dood voerde Het jongste pas verscbenÉk nummer van De Katholieke lUuêtratie is geheel gewyd aan de nagedachtenis van wijlen prof J A Alberdingk Thijm De heer Jan F H Sterck Itrerde een hoogat verdienstelijke schets zoowd Wu de lerensbqzonderbeden aU van den letterkun gan arbeid van den ontslapen katholieken dichtaf en kunstminnaar Uit opstel wordt versierd door 4t fraai uitgevoerde portretten van Joseph Alberdingk als zevenjarige knaap naar esn teekening zijner moeder van hem als jongeling Mar aen eigsa getéekend portret in 1839 van dan dichter op nvnnelijken leeftgd naar een gravure van 1852 en ibidelgk van denzelfde in z n laatste levensjaren deer zyn neef den in geneurarchitect Jas Tn I Cuypers Dit laatste portret is door schilden emblemata enz alsmede door eikenloof en lauwertakken omlijst Da voorspelling van q êkitimten als zou men dit jaar zeer weinig en dure kersen hebben wordt gelogenstraft door de groote aanvoeren op de korsenmarkt Te Ngmegen een der beiangrgkste markten van kersen nit de Betuwe waren jl Maandag ochtend buitengewoon veel aangevoerd men bedong slechts 5 B 6 cent per half kilo Wegens de vele warmte het snelle rgpen en den op sommige plaatsen gevallen hagel begint het bederf zich echter nogal hevig aan de vrucht te vertoonen zoodat men vreest dat de kersen niet van langen duur zullen zjjn Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1883 ontleenen wij bet volgende 3o Bet Beitedelmgenhuiê By den aanvang van 1888 werden in dit gesticht verpleegd 32 oude lieden Gedurende het jaar wer Dat was voorbij Men had nu één persoon minder waarmee rekening moest gehouden worden Men moest in zyn plaats een ander zoeken zij poest de overwinning behalen het kostte wat het wilde Dit was het eerste slachtoffer vóór de overwinning behaald was zouden er nog meer vallen Zoo dacht deze vrouw met steenen hart Met den brief in de hand trad zij bij den Lord binnen Eeeds langer dan een uur wachtte deze in groote spanning op eenig bericht omtrent het duel Zij moesten nu in ieder geval weer in Londen terug zyn Toen hg den brief in haar hand zag sprong hy op ging haar tegemoet en vroeg met bevende stem Kind heb je bericht Martel niij niet ik moet weten hoe het afgeloopen is Is Carringshlilf Deze brief komt van uw gemachtigde mylord antwoordde zg doodbedanrd Carringshlilf herhaalt daarin zijn aanzoek om myn hand De Lord stond stijf van ontsteltenis Het duurde geruimen tyd eer h weer bekomen was en behoorlek kon spreken En EumsdaleP vroeg hij stotterend Hy ligt doodgeschoten in Somerset Ongelukkige Wy hebben geen tyd om na te vorschen aan wie de schuld dat onze berekeningen gefaald hebben mylord I Haar bedaardheid was ontzettend en wreed bnar stem klonk nis metaal Wij moeten niet afrekenen met het verledene ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsnümte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt den 2 mannen opgenomen terwijl 4 mannen en 1 vrouw z jn overleden en 1 man het gesticht heeft verlaten Op 3 1 December bevonden zich dus in het Bestedelittgenhnis 23 verpleegden namelgk 13 mannen en 15 vrouwen De gezondheidstoestand was goed De gevallen van overlijden waren meestal het gevolg van hoogen onderdom Volgens verklaring van Heeren Begenten zijn de verpleegden over het algemeen zeer tevreden over de vowling ligging en behandeling Het Collegie spreekt ook een gunstig oordeel uit over de plichtsbetrachting van het personeel met den dienst in het gesticht belast Het geboBw verkeert in goeden toestand Het Collegie van Begenten onderging geene wijziging Tengevolge van het overlijden van Mevr de Wed van Zeijlén geb Schenk ontstond er eene vacature in het Collegie van Begentessen waarin werd voorxiait dowAa b enn emi a g vao Mtea de ïCed vaB Vreumingen geb van der Want 4o Bet St Maaietht Gatlhuü of Ouie Froutsenhuu Op den len Januari bestond het getal verpleegden uit 14 kostkoopstera en 15 preüvebezitsters tezamen 29 personen In den loop van 1888 werden 1 kostkoopster en 2 reuvebeziteters opgenomen terwijl 3 preüvebezitsters zqn overleden zoodat op 31 December zich wederom 29 vrouwen in het gesticht bevonden vaa welke 15 haar kost hadden gekocht en 14 op prauvea waren gezeten De gezondheidstoestand was goed In hun jaarverslag gewagen Heeren Begenten van de doelmatig herstelUn der stookplaatsen en vuurplaten en de vernieuwmg van het metselwerk in de keuken waardoor naar hunne meening in eena lang gevoelde behoefte is voorzien Met ingenomenheid is verder door dat Collegie de mj moeten voor de toekomst een nieuw berfuit nemen Laat de doeden rusten Wat maakt één meosch uit op zooveel millioenen Het zou dwaaj zijn om zijnentwil ons goed humeur te verliezen Voor ons luidt het parool Voorwaarts Geef mij een oogenblik om tot kalmte te komen Ik ben te oud geworden dan dot mijn zenuwen zulke berichten ongehinderd kunnen verdragen En daarbij je bent vreeselijk verschrikkelijk kind Ik gruw van je als ik je aanzie Ge zijt te ver voortge2aan mylord om nu met eeuige sentimenteele woorden terug te gaan Wg moeten voorwaarts en nu verlang ik te weten of ge genegen zijt om voorwaarts te gaan Je dwingt me en ik ben te zwak om je te weerstaan Wat moet er geschieden Moet ik u herhalen wat er geschiedeu moet Ge weet dat even goed als ik En als ik als ik besloot je wil te doen waf voordeel zal dat opleveren Als die twee oogen gesloten zijn heeft niemand belang by de erfenis dan wij beiden VA ie vraagt er naar wie zij was en wie ik ben als de aarde haar dekt Wie zal het bewys leveren dat op haar gi afzerk een valsche naam staat Zoodra den advocaat de persoon ontbreekt waarvan hij bij zijn verrand partij kan trekken is aan zijn werk alle kracht benomen Deze schaakzet mankt liom machteloos tegenover ons omdat hij er door beroofd wordt v in het middel om ons op andore wijze te schaden Hg