Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1889

toezegging ontvangen dat eerlang ook de hoogst noodige verbeteringen xullen worden gebracht in de algemeene slaapzaal Een gevoelig verlies leed het Collegio tengevolge van het diep betreurd overlijden van den Heer W Post Drost die gedurende ruim 23 jaren de betrekking van Begent met ijver en toewgding bekleedde In zgne plaats werd tot Begent benoemd de Heer H Groenendaal Hot Collegie van Regentessen onderging geene verandering Het Oude Vrouwenhuis is onder hetzelfde bestuur als het St Gatharina Gasthuis 5o Hei Israelitüci Armbeiiuur dat ook het beheer heeft over het Oude Mannen en Vrouwenhuisvoor Israëlieten i Deze instelling ontvangt van de Gemeente subsidie Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aan 4 huisgezinnen en 2 afzonderlijk levende personen en tydelyk aan 8 huisgezinnen en 8 afzonderlijk levende personen In het gesticht werden op den In Januari verpleegd 8 mannen en 7 vrouwen In den loop van het jaar werd 1 vrouw daarin opgenomen zoodat op den 31n December jl het aantal verpleegden 16 bedroeg nl 8 mannen en 8 vrouwen Men meldt uit Heerenveen aan de Standaard dd 18 Juni Reeds lang voordat de avondtrein van zeven uur hier aankwam verdrong zich een zeer talrgk publiek om en bij t station om don broedermoorder van Blesdgke te zien Toen do trein arriveerde zag men e n jongeling met blozende kleur en rijzige gestalte zwaar geboeid onder geleide eener sterke politie macht uit den wagen treden t Was Willem van de Wal die ondu den invloed van sterken drank in drift zgn eenigen broeder Cornelis vermoord heeft Een talrijke menigte vergezelde den booswicht tot aan hot huis van arrsst Degeboeide gaf weinig teekenen van berouw veeleer van onverschilligheid want hij liet zijn oogen vrij over den omtrek waren terwijl hij meer dan eens omzag naar de menschen die achter hem liepen Do vermoorde was iemand die zoo niet verslaafd aan den sterken drank toch dikwerf veel daarvan gebruikte terwijl hij gaarne iemand mocht plagen Willem de moordenaar kan in een oogenblik van drift opvliegen en is ook volstrekt geen vijand van sterken drank Hij had in de herberg die beide zeer druk bezochten vaak ruéie en t is meer dan eens gebeurd dat hg zgn mes uit den zak haalde en daarmede zijn tegenstandera bedreigde Beide zoons veraangenaamden hunne ouders en inwonende zustor hot levon niet integendeel deze hadden veel last van hen want bijna alle dagen hadden Cornelia en Willem twist Vooral des Zondagsavond als de beide zoons naar do herberg waren verkeerden de huisgenooten in groote angst uit vrees dat Comelis en Willem beschonken zouden thuis komen want onder don invloed van drank was vooral Willem zeer gevaarIgk Om veilig te zijn sloten de ouders woleens hun slaapkamer zooals een Blèsdijker ons mededeelde om zich tegen mogelijke aanvallen te vrijwaren want als Willem te veel had wist hij niet wat hij deed door zijn toomlooze drift Onderschuiden personen van Willems loeftgd verklaren dat hij niet oprecht is en veel van vechten houdt zoodat hij gaarne een vuurtje aanstookt s Avonds voordat de moord is voorgevallen is veel te wij om dat niet dadelgk te begrijpen Als er gebeurt wat ik wensch dan ontvalt hemalle macht en het staat dan aan ons om te bepalen 1 wat wij hem voor zijn moeite zullen geven Weder leg mij dit mylord als go kunt Je berekent weer roet je gewone scherpzinnigheid kind I Maar weet je wel hoe het middel heet dat je wilt aanwenden Hoe noemt ge den dood van Lord Bumsdale Een ongelukkig toeval Zij lachte doch slechts een oogenblik Voortreffelijk dat had ik zelf niet beter kunnen zeggen Zoo n dergelijk toeval kan ook daar gebeuren Een toeval Moeten niet alle menschen sterven jonge zoo goed als oude Heb je wel bedacht dat ik mijn misdadige handen uitstrek naar het leven van het kind van mijn broeder Hebt ge wel bedacht waar men beter is in het graf of in een gekkenhuis Je verslaat mg met elk woord Laat mij tgd ik wil nog eens nadenken Als wij de beschikking hadden over zooveel tgd dan had ik mijn verloving niet zoo bespoedigd Maar eenerzijds dringt het naderende oogenblik van mijn mondigheid anderzgds het aanzoek van Carringshliff Als er iets gedaan moet worden dan moet dit in de volgeode week gebeuren En wat denk je te doen naar aanl ding van den brief dien je in den hand hebt I hebben de vader en Willem terwql de moeder in de voorkamer en üomolis in de achterkamer te bed lagen samen vriendschappelijk het avondmaal gebruikt Vader ging daarop naar de slaapkamer voor en Willem die n g lekker rookte bleef nog een wgl zitten Nadat de sigaar afgnrookt was begaf W zich naar achteren om plaats te nemen op t bed waarop zqn broeder Coriielis rustig lag te slapen Toen Willem echter kwam werd Comelis wakker en kregen zg zulk een hevigen twist die eindigde met den dood van Comelis Dat de e broedermoord in t stille dorpje Blesdijke veel beroermg verwekt bgt voor de hand Volgens fhe World heeft zich onlangs in de Vereenigde Staten weder het geval voorgedaan dat een spoortrein in zijn vaart gestuit werd door rupsen Het moet gebeurd zijn op den spoorweg tusschen Sebois en Brownville De weg die door een bosch liep was over een onafzienbare uitgestrektheid zooals later bleek 9 mijlen bedekt met kleine grijze rupisen Een goederentrein die s nachts daar langs kwam kon weldra niet meer voort daar do locomotief door de menigte verpletterde snpsen om de wielen niet op de rails kon blijven Het treinpersoneel dacht eerst met takken de rupsen spoedig te kunhen verwijderen maar dat ging niet zoo gemakkdijk De kleine insecten bleken de sterkste te z jti Ook pogingen om zand en aard op den weg te strooien t n einde te kunnen voortrijden bleven vruchteloos Er werd nu iemand naar het station Sebois gezonden die van daar om hulp telogrnphecrde Er kwam toen een trein met oen troep arbeiders en met vereende krachten kreeg men rupéen wegvagende on zand en aard strooiende den trein langzaam vooruit De mannen hadden daarbij echter ook nog met andere vganden te worstelen nl groote zwermen muskieteu Zij moesten met de eene hand de rupsen met de andere de lastige gevleugelde insecten verjagen Eindelijk nadat men een geheele dag aldus gewerkt had kwam de trein te Brownville aan met walgelijke sporen van den tocht door de drommen rupsen en verpletterde muskieten om do wielen Vrgdag liepen de daders van de inbraak in de verlengde Vóndelstraat t Amsterdam naar het Politienieuwa meldt in de val Bij Van Dam op het Oudekerksplein vervoegde ioh Vrijdagmiddag de 15 jarige Gijsbertu van Wgnsohenk wonende 2e Laurierdwarsstraat twee prachtige gouden colliers te koop aanbiedende De 4op han Van Dam de zaak wantrouwende liet den jongen door een politieagent aanhouden waarna deze al spoedig bekende den diofatal ten huize van den heer De Bordes met een vijftal anderen te hebben gepleegd van welke hg er nog twee kende en wol zekeren Piet de Bul iemand die reeds vele jaren gotucht heeft en eerst kortelings ontslagen eigenlijk genaamd Piet Cornells Vullens en Jan Gevelaar welke laatste oven als de andere daders nog niet zgu gevonden Men vreest dat zij de vlucht naar het buitenland hebben genomen Ggsbertns van Wijnschenk en Piet Cornelis Vullens zgp Zaterdag ter beschikking der justitie gesteld Ten huizo van den heer De Bordes zijn ontvreemd Een ouderwetsoh gouden dameshorloge een gouden broche een gouden savonet heeren Laat dat aan mijn zorg over mylord Ik zal wel schrgven en mijnheer Carringshliff weten op te houden totdat gij het overige bezorgd hebt Vergeet niet dat dit vóór den achtst n Juni gebeuren moet dan zal do tgd gekomen zijn om tegenover hem het masker te laten vallen Wees voorzichtig hij is in staat om voor de tweede maal je spel te bederven en eet tweede nederlaag Uw waarschuwing is niet noodig mylord Mijn weg ligt open voor mg ik zal geen schrede wankelen Kan ik heengaan met de zekerheid dat wij het eens zijn Jal Zij stond op maakte een buiging en verliet hot kabinet met dezelfde kalmte als toen zg kwam Hij oogde haar niet na maar bleef in gedachten verzonken zitten Toen begon hij rusteloos wel een half uur in de kamer heen en weer te loopen voor hij tot een besluit kwam Eindelijk was hij het met zichzelven eens geworden hij plaatste zich aan de schrgftafel en schreef het volgende Waarde HeerI Een plezierreiaje voert mij naar het Noorden des lands Bij deze gelegenheid wensch ik persoonlijk uw oordeel te hooren over de patiënte die ik u heb toevertrouwd Wees daarom zoo goed mij den 248ten dezer maand te komen bezoeken in het hotel Het Engelache Hof Uw reiskosten zal ik vergoeden cylinder horloge een gouden schaar 2 kleine zilveren mandjes een stel gouden faemdknoopjes 2 bloedkoralen broches een gbuden binocle een bloedkoralen bracelet met roset verschillende gouden knoopjes met gouden speldjes diverse kleine zilveren en gouden voorwerpen benevens vhIo sleutels onder welke een van oen brandkast terwgl de daders vele voorwerpen baldadig hebben vernield Een Amerikaansche kapitalist Huntingdon heeft zich bereid verklaard voor een half millioen dollars ƒ 1 260 000 in te schrijven in de leening voor den Congospoorweg Hij verklaart dit niet te doen in hoop op voordeelen dor onderneming maar als een blgk zijner bewondering voor het werk van den koning der Belgen en uit begeerte om mede te werken tot de onderdrukking van den slavenhandel in Afrika welke eerst zal te niet gaan als do De redacteur van het in Tokio Japan verschgnend dagblad Tonchi Kyokwai Zaahi is tot een boete van 100 doU en drie jaar tuohthuisstraf veroordeeld waarna hij nog een jaar onder politie toezicht blijft en dat alles omdat zijne courant op den 28cn Februari j l een teekening bevatte welke de openbaarmaking der staatsregeling in het keizerlijk paleis in een bespottelijk daglicht stelde De plaat stelde een geraamte op den troon zittend voor De beide uitgevers der courant werden respectievelgk tot een jaar en tien maanden gevangenisstraf en 50 en 30 dollars boete veroordeeld en blgven na hun straf te hebben ondergaan de een nog 8 de ander 6 maanden onder politie toezicht In de Juni allevering van De Hconomüt wordt de boterwet door den heer W J N Landré onder handen genomen De heer Landré is weinig ingenomen met deze wet die hg onlogisch gedacht acht en welke z i in onze wetgeving niet op hare plaats is Vooral keurt de heer Landré af de onderscheiding die de wet maakt tusschen boter margarine en surrogaat Kamer en Regeering dragen een warm hart toe zoowel aan boter als aan margarine Maar als die vriendschap welgemeend ware geweest dan had ook de verkoop van ieder ander artikel dat voor boter kan doorgaan moeten worden geweerd Men qualificeert boter als het vetartikel uit melk bereid margarine als het vetartikel uit oleo margariM vervaardigd en had nu moeten zeggen lertium non datur wat buiten dien is is uit den Booze De verbruikers hadden dan kunnen kiezen tusschen boter of margarine als zij een artikel wilden hebben dat eenige waarborgen voor deugdelgkheid zon aanbieden want voor die van boter zal de wet waken en voor die tan de margarine de fabrikanten en welke waarborg in dit geval de beste is zal de ondervinding loeren maar t betreuren is het dat aan het publiek ook nog oen dorde vetartikel zal kunnen worden aangeboden surrogaat waaraan geen enkele waarborg is verzekerd een soort vogelvrg verklaard en toch wettig erkend artikel dat aanleiding kan geven lot de grofste nfzetterg Deze en andere bezwaren zet de heer Landró tegen de boterwet uiteen terwijl hij ten slotte erkent Uw antwoord zou mij niet meer in Londen treffen het is dus overbodig mij nog te schrgven Met achting Lord Norman Deze brief werd verzonden aan Dr Brown Worcesterhire Worcester EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Dr Parker ging met Edith in het zoogenaamde park van het gesticht wandelen Dat was in de laatste weken herhaalde malen gebeurd en behoefde dan ook geen verwondering to wekken Dr Brown had er wel aanmerking op gemaakt doch de hulparts had geantwoord dat dit samenzgn met de twee nieuwe patiënten noodzakelijk was om naar waarheid een geneeskundige verklaring te kunnen afgeven Of dit wel overeenkomstig de waarheid was zullen wg niet onderzoeken maar op het oogenblik scheen het wel zoo te zijn want Dr Parker zei Uit uw bemoeiingen die tot heden vrachtelooswaren durft ge niet tot het besluit komen dat ikden toestand van uw vriendin verkeerd beoordeel enzg gegronde redenen heeft om te zwijgen van de oorzaak waarom haar bloedverwanten haar voor waanzinnig verklaren Maar bedenk eens goed alszg de waarheid zegt versterkt zg ieder onbevooroordeelde in de meening dat zij werkelijk waanzinnig is vandaar dat zg draalt over de waro verhoudingen te sproken Wordt vervolgd dst het goede gevolg er van kan zijn dat het verbruik van goode margarine zal toenemen naar gelang de boterprgzen zullen stijgen Dit laatste hebben echter de botorboeren grootendeels zelf in de hand Het Tydichrift voor Geneetkunde deelt mede dat op verzoek van den Franschon minister van marine het ComM antultatif voor de zeevisscherij zich onledig heeft gehouden met de vraag over de giftigheid der mosselen In verband met hetgeen bg vorige vergiftiging is gebleken zegt het comité dat de mossel alleen door het vertoeven in onreine stilstaande wateren giftige eigenschappen verkreeg maar dat de zoogenaamde faret a tnoule voldoende waarl orgen voor watervervorsching geven zoodat de verkoop der daar gevonden mosselen te allen tgde ook in Mei en Juni mag plaats hebben In het laatste Nr van de Economist geeft de heer P N Muller eenige beschouwingen over het Nederlaudsche volk in aansluitmg aan hetgeen door prof Pruin in Mei en Juni afleveringen van de Oidi is gesebreven Dit belangrijk opstel verscholen in de rubriek Niemce Uitgaven en gewgd aan De Nederl HaanU Fennootêciappen door mr A U v Nterop m mr Fi Bock behelst o a het volgende over de aanhangige voordracht tot aankoop van het entrepotdok te Amsterdam door de gemeente Een breede weg naar zee is er geopend en aan havens en kaden voor de zeeschepen ontbreekt ter niet maar wel aan die bodems zelve omdat de eigen handel er klein is en de doorvoer die Rotterdam groot maakt aan t ï onmogelijk blijft zoolang de Rijn er niet dan moeielijk bereikbaar is En als een karakteristiek bewijs van gebrekkig economisch inzicht bg s Lands regeering strekt haar weigering om aan Amsterdam een onbelaste vaart op zijn Noordzeekanaal toe te staan h oewel de Staat van dat werk slechts de helft behoefde te betalen en terwgl zij aan Rotterdam dien vrijdom wel verleent en daarenboven een spoorweg langs de boorden niettegenstaande die zeeweg bijna uitsluitend s Lands penningen en met hoeveel millioenen meer voldaan werd Het gerucht luidt dat Amsterdam den hachelijken stap wil doen om die vrge vaart voor een millioen guldens van den Staat af te knopen door het voor de scheepvaart onbereikbare en voor den doorvoer en allen snellen handel onbruikbare Entrepotdok voor twee en een half millioen over te nemen hoewel de waarde er van slechts op anderhalf millioen geschat wordt Hachelgk noem ik dien stap reeds om financiëele redenen maar vooral ook omdat dan elke zoo dringend noodigo handelsinrichting aan den mond van het Merwedekanaal ilat dan toch wel eindelgk ééns tot stand zal komen tot aan de meest verwijder le toekomst verschoven zal worden daar de gemeente natuurlijk alles zal tegenhouden wat als mededinging dreigt van haar veel te duur gekocht Entrepotdok t geen dan leeg zou staan en schromelgke verliezen berokkenen Kan het zelfs door Fruin eens zoo krachtig geheeten Amsterdam thans niet meer als een recht dien vrgdom eischen en erkent het niet het voordeel dat de Staat de rijksinrichting bigft openen voor den meer langdurigen opslag der met rijks lasten gedrukte stapeUrtikelen Langzamerhand zal de handel zelf dan wel de onkostbare bergplaatsen aan het Merwedekanaal openen die alleen voor tijdelgke berging noodig zijn Maar daaraan roekeloos de ontwikkeling onzer haven op te offeren is te kras I Weer een kostelgke toekomst verkocht voor een schotel linzen I Het bestuur der afd Amsterdam van de Hed Openh Ondtrw en Hoofdonderw Vereeniging heeft een oproeping gericht tot alle hoofden van scholen en onderwijzers in Nederland tor verkrijging vantractementsverhooging Onder de tegenwoordige tractementen is het leven van den onderwijzer een voortdurende strijd om het bestaan De zorgen die den onderwgzer drakken ontnemen hem zgn opgewektheid zoo hoog noodig om met kinderen mee te kunnen leven hun vreugd en hun smart te doelen Wie onbezorgd leeft zoo schrgft het bestuur kan zich geheel aan de school wijden zal zijne taak als opvoeder naar behooren vorviülen eischt echter niet het onmogelijke verlangt geen degelgken arbeid van ben die niet in staat gesteld worden al hunne krachten aan do school te geven Do Afd Amsterdam der Ned Openb Onderw en Hoofdonderwijzem Vereeniging heeft besloten bij de Kegeering aan te dringen op de volgende minima Önderwgzers bonoden de 20 jaar ƒ 600 van 20 jaar 2B jaar ƒ 700 II II II ouder dan 2B jaar 800 Hoofdonderwijzers beneden de i jaar f 800 II H II ouder dan 25 jaar ƒ 1000 Hoofden van scholen 1200 Als het der Regeering emtt is goed onderwgs te doen geven dan moet zij dit veiioek inwilligen De minimum lijdor grgps elke gelegenheid aanom er op te wgzen dat zijne positie onhoudbaar is wijze er telkens op dat in het rijke Nederland het grootste gedeelte der onderwijzers geen menschwaardig bestaan hebben Valscfae schaamte weerhoude niemand zgn steun te verleenen Wij voor ons stellen er geen eer in tot de fatsoenlijke armee lijders te behooren Frappez toujóurs mais frappez juste zij onze leus Zonder strgd geen overwinning Zeggen wg de Begeering onomwonden waarop de zaak staat opdat de onderwijzer en daardoor het onderwijs gebaat worde Wie in dezen ons steunen wil zende vóór den eersten Juli aan den Isten secretaris den heer G Severijn Egclantiersgracht 73 een bewgs van adhaeaie Een briefkaart is voldoende Om elke beschuldiging van overdrijving te ontgaan zullen wij enkele eijfers ontleend aan het officieele jaarverslag 1886 mededeelen 36 pCt der hoofden van scholen heeft een salaris beneden de ƒ 800 U pCt tusschen de ƒ 800 ƒ 900 10 900 1000 8 1000 1100 II 1100 1200 Na deze cijfers is het overbodig iets in het midden te brengen omtrent de jaarwedden der onderwijzers omdat deze lager zijn dan die der hoofden van scholen De Semie teientifipie bevat een artikel waarin eenige cijfers betreffende den Eiffeltoreu worden opgegeven Voor don bouw van den toren waren noodig 500 plannen ep teekeningen die op 2500 vellen papier gemaakt zgn Het kilogram gzer kostte ongoveer 1 frank De toren telt 2 500 000 klinkbouten en 7 000 000 boorgaten Als de heer Eiffel op een stoel zit dan oefeut zijn gewicht een druk uit van 4 kilogram per vierkanten centimeter bodemvlakte De druk van den toren per vierkanten centimeter uitgedrukt bedraagt echter maar 2 kilogram en toch is de toren 298 3 meter grooter dan de heer Eiffel Wilde men den toren mot een kleed overtrekken dan zouden daarvoor 75 000 moter stof noodig zijn De toren heeft gekost 5 000 000 frank d z 250 000 Louis d or die op elkaar gestapeld een goudzuil van 300 meter zouden vormen Thans worden op den toren een physisch en een Meteorologisch laboratorium ingericht I e beer ületet lid van de Academie der Wetenschappen die zich naam gemaakt heeft door proeven over de samendrakbaarheid der gassen d i ofer hun omzetting in vloeibaren en vasten vorm brengt er een kwik manometer aan van 300 moter hoogte De manometer bestaat uit een stalen buis van 5 mM doorsnede en wordt van een eigen trap voorzien De heer Cailletet hoopt door waarnemingen mét dit monsterdruk apparaat de interessantste resultaten over de natuur der gassen te verkrggen Vrouwelgke geestelgken vindt men zooals bekend is alleen in de Vereenigde Staten De predikante Ellen Binkle in Cleveland Ohio van de Vereenigde Broederkerken is echter waarschijnlijk de eerste die het recht heeft verworven wettelgke huwelijken te voltrekken Do rechter aarzelde geruimen tijd of hg haar bet desbetreffende verzoek zou toestaan Na herhaaldelijke beraadslagingen met den officier van justitie en de leden van het hoogste gerechtshof in een staat Ohio kwam men evenwel tot de slotsom dat er geen wet bestond uelke tegen het sluiten van huwelgken door vrouwelgke geestelgken kon worden aangewend Het verzoek werd derhalve ingewilligd I I I u Bultenlandsch Overzicht De buitonlandsche berichten worden iets beter De kalmte keert woder maar er blgft een zeker bezinksel achter dat bg de minste beweging het water weer troebel maakt de vrees namelgk dat er eiken dag iets kan gebeuren dat den toestand onhoudbaar deu oorlog onvermgdelgk maakt Het meest is het oog in dat opzicht gevestigd op Servië sommigen spreken van de mogelijkheid van een opstand te Belgrado tengevolge waarvan Oostenrgk moeilijk zgn onzgdigheid zou kunnen bewaren Men vergeet echter bg deze vrees te veel dat de Servische partgtwisten in do eerste plaats van localen aard zgn het zgn voeten onderling voor een goed deel zelfs van persoonigken aard de sympathie of antipnihie voor Rusland hangt dan ook dikwijls niet zoo zeer af van de persoonlijke overtuiging dan wel van de meeniog van den tegenstander En zelfs de Bussisohgezinde Serven weten maar al te goed dat hun hoofdstad ongeveer onder bereik ligt van het Oostenrgkaoh geschut en de Bussen verre zgn Men heeft allerlei kwaads voorspeld san den terugkeer van den metropolitaan Michael en gezegd dat hg beginnen zou met de echtscheiding van den Koning door zgn voorganger uitgesproken nietig te verklaren Niets daarvan is uitgekomen De heer Michael hoeft in een herderlgken brief uitdrukkelijk al de besluiten door zijn voorganger genomen bekrachtigd en zij die gewoon zgn do zaken wat kalmer in te zien gelooven dan ook niet dat het in Servië zulk een vaart zal loopen Volgens de laatste inlichtingen zal de koningin Nathalie hare terugkomst in Servië uit stollen tot de maand September De czaar heeft aan Persiani zijn gezant te Belgrado last gegeven aan het regentschap en het kabinet ophelderingen te geven omtrent zgn bekenden toost door te zeggen dat de czaar hiermede alleen het vergemakkelijken van de huwelijksverbintenis der dochter van den vorst van Montenegro met een lid der Rnssischkeizerlgke familie in den zin had De Fransche regeering zal dezer dagen weer 50 000 000 francs aanvragen tot uitbreiding der vloot Hoe noodig dit is werd reeds in de Kamer uiteengezet door den conservatieven afgevaardigde viceadmiraal Do Dompierre d Hornoy De Fransche vloot die 800 000 000 francs heeft gekost is nu niet meer waard dan 340 000 000 en wat wordt er bij gevoegd Niet meer dan 40 000 000 francs terwijl Duitschland en Italië elk 40 000 000 en 80 000 000 frs uitgeven voor hun vloten En zei de admiraal de Fransche vloot moet even sterk zijn als de vereenigde Duitsohu en Italiaansche vloten Ook de heer Gerville Réachp de rapporteur der commissie maakte een vergelijking tusschen de Engelsche Duitsche en Italioansche vloten met de Fransche welke niet ten funate van Frankrijk uitviel Ten slotte werd hetzelfde nog eens betoogd door den heer Chevillotte terwijl uit het Antwoord van admiraal Krantz bleek dat de minister het zelf reeds lang wist In de volgende zitting hoopte de minister een ontwerp te kunnen indienen tot volledige reorganisatie der Fransche zeemacht doch in elk geval zou hij nu een buitengewoon krediet aanvragen ten einde eenige schepen te bouwen en in andere b hoeften van het oogenblik te voorzien In het Engelsche Lagerhuis is terstond deze vermeerdering der Fransche vloot ter sprake gebracht De wgeering verklaarde echter dat dit plan geen bedrdging is tegen Engeland maar het gevolg is van de jongste uitbreiding der Duitsche en Italiaim scfac vloten De heer Gladstone die te Londen is teruggekeerd stelt zich niet tevreden met het voorloopig uitstel der suikerwet door de regeel ing Nog in deze week zal Gladstone in het Lagerhuis de zaak ter sprake brengen ten einde zoo mogelgk een verklaring uit te lokken dat de meerderheid liefst het geheele on eip ziet verdwijnen Den 15den Augustus zal het Parlement worden gesloten doch eerst moet het noodij ste werk zijn afgedaan Hiertoe behooren in de eerste plaats de wet betreffende het plaatselgk bestuur in Schotland en die ter draineering der rivieren in Ierland De Standard spreekt daarom den wensch uit dat de oppositie zich beperke daar men anders vóór dien tgd zeker niet gereed komt At AR ETBERICHTEN Gouda 20 Juni 1889 De aanvoeren waren heden weder klein De stemming was echter vaster zoodat er gemakkelgker te verkoopen was Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 10 a ƒ 7 50 Mindere ïeenwsche ƒ 6 60 a 6 90 Polder ƒ B 75 a ƒ 6 Afwgkende ƒ 5 25 a ƒ B BO Bogge Zeeuwsche 5 50 a ƒ 6 80 Polder ƒ 4 25 ii ƒ 4 50 Buitenlandsoha per 70 KG ƒ 3 90 a ƒ 4 20 Gerst Winter 3 25 a 3 60 Zomer 3 25 a 8 50 Chevalier f 5 2B a 5 75 Haver per Heet 3 40 a f 3 70 per 100 kilo 6 75 a 7 50 Hennepzaad Inlandseh 8 a ƒ 8 25 Buitonlandsche ƒ 4 75 ü 5 Erwten Inlandsche blauwe mesting 6 60 a 6 80 Buitenlandsche voererwten per 80 KG 6 30 a 6 35 Boonen Duivenboonen 7 50 a 7 76 Paardenboonen 5 60 i f 5 90 Kanariezaad 6 50 7 50 Mais per 100 kilo Amerikaansche Mixed 5 35 a 5 40 Odessa f 5 60 a 5 90 Cinquantine 6 50 i 7 Do veemarkt met weinig aanvoer handel en prgzen vlug vette varkens goeden aanvoer 20 a 24 et varkens voor Londen handel vlug 20 a 21 ot biggen gooden aanvoer handel traag 0 90 i f 1 50 por week vette schapen goede aanvoer handel zeer vlug 22 a f 34 Lammeren goede aanvoer handel vlug 10 a 18 Nuchtere kalveren veel aanvoer handel vlug 10 a 18 Aangevoerd 98 partgen kaas Handel vlug