Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1889

i êê Zaterdag 22 Juni N 3046 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot öln unr des namiddags van den dag der uitgave Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris JOHANNES NOLEN resideerende te Capelle a IJ is voornemens op WOENSDAGEN 26 JUNI en 3 JULI 1889 telkens des voormiddags ten 11 ure ten Koffiehnize van den Heer J OUDIJK te Nieuwev kerk o IJ bg opbod verhooging en afslag publiek te verkoopen Een HVIS in twee WONINGEN SCHUUR ERF en TUIN staande en gelegen te Nüuaerkerk a lJ aan de Noordzijde van s Gravenweg groot 20 Aren In eene der Woningen die in eigen gebruik is wordt eene Winkelafiaire uitgeoefend terwgl de andere met den Tuin in huur is bg TEÜNI8 HOOGEBWAARD voor ƒ 2 25 per week FEAMBOZEU SIEOOP Frambozen LIMOIVADË frojca loozeiii Sap lialf Bessen en Frambozen Sap EOODE EIT WITTE BESSENSAP Citroen Limonade Roode Witte BESSENWIJN UEMNALE TOMEB PORTA PORT beeld doch bij al dat ongeluk komen toch dingen voor die het harte goed doen Daaronder reken ik op de eerste plaats de ijverige werkzaamheid van den arts Ver van de wereld en van de plaatsen waar na gelukkige genezingen de lauweren van den roem zgn slapen kunnen omkransen bekampt hij rusteloos den waanzin Kan er een schooner en edeler beroep zijn dan met al onze kracht en kennis op te treden tegen het Igden van onze me lemensGhen Ge spraakt in waripo bewoordingen over het beroep van den geneesheer voor zielskranken waarde miss Edith en ik ben u zeer dankbaar voor een erkenning die tegenwoordig nog verre van algemeen is Door uwe goedgunstige deelneming aan mijn wetenschappelijk streven komt mij echter vanzelf de vraog op de lippen of ge geen roeping zoudt gevoelen om aan de zijde van een achtenswaardig echtgenoot een werkzaam deel te nemen aan de genezing van kranke zielen Naar mijn vaste overtuiging is de vrouw met haar fijner gevoel veel beter dan de man geschikt om op het Gestoorde denken en gevoelen der vrouw in te werken een man ziet gemakkelijk de fijnere snaren van het vrouwelijk gemoedsleven over het hoofd Ofschoon de vraag van den hulp arts volgons den loop van het gesprek zeer natuurlijk was en verwacht kon worden zoo kleurden Edith s wangen zich toch donkerrood Van ter zijde keek zij Dr Parker aan en antwoordde na een korte poos Ik moet u lerzooken om mij te versohoonen van Wed C V OU E A DVERTENTIÊN in alle B nwen en Sultenlnndtiche Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda Vraaff MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Borate qualiteit ƒ Ï ƒ 24 50 Tweede qualiteit ƒ 18 ƒ 21 NoordHollandsohe 20 a ƒ 24 Goeboter ƒ 1 20 a I SO Weiboter ƒ 0 9 0 a ƒ 1 15 PETROLBUM l OTEERINGEIV ran de Makelaars Cantzhar SchalkwUk te Rotterdam Be markt wag heden vast oco Tankfust ƒ 8 36 Geïmporteerd fust 8 40 September October November en Decemberlevering ƒ 8 55 BEIIR8BeKICHT AMSTEEDAM 20 Juni P r TeUgraaf Binnenlandsohe fondsen vast Oostenrgk Eussen en Turken mede vast Columbia 6 hooger Zweden Noorwegen en Amerikaanschen goed pryshoudend Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Joni Johanni Heodriki onder J G deBtuiD en P r ii den End 18 Geerlrndu Theresia onderiP J Berteli ea T A C mb Vliel 1 A rt Bokoi ondera J Ktpteio en N de H t OVERLEDEN 18 Juni M I Kimo wed J Hernu de Gtool 44 j J JiüaeD 90 j J Plomp 1 j Sm 19 C P Ullee 5 m J Schollen im O H Duhr 11 m J t d Baercn 4 m GEHUWD 19 Jnoi N n der Zyde on 3 de Hoog B E Scknitger eo J W Berlijn C de Korte en C W vnn der Hoe e L Kolik en N Verkeik Zevenhuizen GEBOREN Corneli oudere H Alto eld en 1 0 de firnin ONDERTROUWD C Knoop en H W fan der Beek Oouderak GEBOREN Wouter ondera D de Groot en G Vtrwoerd OVKRLhDEN H Slegt 4 m Stolwijk GEBOREN Jan oudere J Molenaar en G an Dam OVERLEDEN A an den Heniel 44 j M Palagraaf 5 m Reeuwijk GEBOREN Johannea onder H an Veen en M I de Jong Wilhelmina Maria ondera D an dor Grift en F d Broin GEHUWD C Schooten eo S Sloppendcl A van der Starre en M Vermeulen APVERTfcNTIËN Een fatsoenlek Meisje van de P G zag zich gaarne geplaatst tegen AUGUSTUS als of in een licht huishouden alleen Adres onder No 1865 aan het Bureau dezer Courant SimiCHT ZEEP E verkrögbaar bg p Eau de Cologne Zeep g per doos van 12 Stuks 90 Cent Gevraagd met AUGUSTUS een flinke DIEIVSTBODE als MEID ALLEEN bekend met koken en yan goede getuigen voorzien Adres onder No 1864 aan het Bnreau van dit blad EEBöTE SOORT van PLEINES en BERNS te Amersfoort Dit waaoh en reinigingsmiddel is geheel vrg van nadeelige bestanddeelen geeft aan de wasch ok zonder bleeken een zachte geurige prachtige en witte kleur Prgs per pakje metgebrniksaanwgïing inhoudende i PO Ö P UITBSDAAL Nieuwe Haven No 33 Gouda HH Winkeliers kunnen tegen fabrieksprgs bg mg hunne inkoopen doen MASSAGE en HEILGYMNASTIEK Behandeling in overleg met HH Medici van Rnggegraatsverkrommingeii afwyking der Schoaderbladen misrorming van Borst en Ledematen SpierverlaminiDg Obstructie Verstaiking Vochtaitstorting Bhumathisme enz Sjiecialiteit voor MASSAGE en HEILGYMNASTIEK te s Hage bericht dat hg gedurende het Badseizoen bovengenoemde behandeling dagetgks ook te BCHEVENINOBN toepast tot 3V ZOVTMANSTRAAX 43 Spt ekaur des namiddags van 2Vj F STROEVE Magazijn van Galanteriën en Speelgfoed ONTVANGEN een prachtige sorteering Openbare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda zal op WOENSDAG 26 JUNI 1889 des morgens 11 ure in het Hotel de Paaow aan de Markt te Gouda in het openbaar veilen en verkoopen No 1 Een HUIS SCHUUR en ERF aan den Groeneweg Wjjk L No 141 te Gouda kadaster Sectie C No 2485 groot 40 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustus 1889 No 2 Ben HUIS en ERF aan den Groeneweg naast het vorige perceel Wflk L No 142 te Gouda kadaster Sectie C No 2484 groot 40 Centiaren Verhuurd voor 90 cents per week No 3 Een HUIS ERF en OPEN GROND in de Keesfaassenrolwagensteeg Wyk F No 35 te Gouda kadaster Sectie C No 499 groot 75 Centiaren Verhuurd voor 90 cents per week No 46 Drie HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wflk BR No 148 149 en 150 te Gouda kadaster Sectie A No 2838 2839 en 2840 Allen verhuurd elk voor ƒ 1 30 per week No 7 Een HUIS met SCHUURTJE en ERF in de Doelesteeg Wflk L No 240 te Gouda kadaster Sectie C No 1255 groot 84 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustus 1889 Te zien 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 9 tot des middags 4 uui en op den dag der verkooping van des morgens 9 tot 11 uur Nadere informatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda De MAATSCHAPPIJ voor S7F0TSE0AII1CBEBIET in TiBDEBLAND te S GBAVENHAOE Molenstraat 16 verstrekt geld op vast goed tot 6S pCt der waarde voor korten of langen termgn tegen een interest van af ƒ 3 90 ten 100 sjaars zonder vooruitbetaling overe maanden en geeft pandbrieveu uit van ƒ 1000 en 500 Adviseurs de Heeren P C STOOP VAN GOUDSWAARD teBleuwijk C L J BOS te Zoeterineer IJARÖRSÏSiHÜNfi GEVRAAGD om ten spoedigste ia dienst te treden Adres HERM H v d HOEVEN Boekh Bodegraven Gouda Snelpertdrak van A BEINKMAN Zoon De nitgare dezer Courant geachiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per port 1 70 Ahoaderlgke Nommen VIJF CENTSN BINNENLAND GOUDA 21 Juni 1889 Ds hedenmiddag gehouden vergadering vsn den gemeenteraad die door 14 leden werd bqgeiroond affezig waren de hh van Mierop Hoefhamer en van der Garden de eerste wegens ongesteldheid de beide lastaten wegens afwezigheid uit de gemeente werd geopend door den Voorzitter Mr van Bergen Uzendoorn met de volgende toespraak Mijne heeren I Niemand zal het meen ik wraken als ik verklaar in de eerste vergaderini na het sehoone feest op 1 Juni mg aangeboden dat ik behpefte gevoel daarvoor mqo hartelijken dank te betuigen in tegenwoordigheid van de afgevaardigden der burgery Ik heb reeds bij onderscheidene gelegenheden zoowel aan de leden ran den genieenter iad als aan de ingezetenen mgne groote ingenomenheid betoigd voor de bul 9 mij fiebraBbt Set Ts mg een onvergetelijke da die ila v id den In Juni waarop ik zoovele blijken rnwlit ontvangen van welwillendheid vriendaehap en genegenheid lojn mg en feest werd bereid zoo aohoon als zelden voorkomt Ik zeg u dank voor al die welwillendheid en voor al het goede m j bij die gelegenheid gezegd en gegeven en ik verzeker u dat het mü een prikkel zal zgn zooveel mogelgk mijne krachten in te spannen om mgne betrekking ten nutte der gemeente te blijven vervullen De heer Fortuijn Droogleever sprak daarop namens den Raad een woord van dank voor die woorden on uitte den wensch dat do Jubilaris van 1 Juni na een kvart eeuw Voorzitter geweest te zijn van den Baad nog langen tijd als zoodanig lou werkzaam zgn Bij ilen Baad kwamen de volgeode stukken in FÈVILLEtOX Naar hel Duittek 45 EEN EN TWINTIG8TE HOOFDSTUK Zg heeft een afschuw van leugens maar waarheid spreken heeft haar nooit iets anders dan kwaad bezorgd Slechts een doortrapte schurk heeft het duivelsche plan kunnen verzinnen waardoor zij lijdt Wat werkelijk waarheid is wordt voorgesteld nis inbeelding van haar gekrenkt verstand en ieder die niét in de zaak betrokken is wordt door dit voorgeven verblind jHet blijft dus uw verlangen dat ik zal trachten hanr vertrouwen te winnen vroeg Edith Ik vrottg dit niet omdat ik weinig lust meer heb om mijn pogingen voort te zetten maar omdat ik mg stipt aim uw voorschriften wil honden mijnheer Ge zgt even verstandig als beminnelijk miss Edith Het wos een gelukkige gedachte van uw broeder dat hg u hier liet tot ondersteuning van uw vriendin en tot hulp voor mijn pogen Ik bid n laat bij uw bemoeiingen don moed niet zinken Al duurt het misschien nog eenigen tijd eindelgk zullen wij de overwinning behalen Qe zult zien dat ik mijn beste krachten wil inspannen om de goede zaak te dienen ADrERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt t 5 Een voorstel van B en W tot het verleenenvan eervol ontslag aan de leeraren van het Progymnasium bij de opheffing dier inrichting Aldus besloten Een voorstel van B en W om het schoolgeldop het op te richten Gymnasium raat te stellen op ƒ 75 sjaars Ter visie Een adres van Mq S M Gretner verzoekendeom gezondheidsredenen ontslag als hoofd der 2 burgerschool voor meisjes tegen 1 Nor a st De Voorzitter zegt dat de rergadenng het met hem zeker zeer zal betreuren dat de minder ganstige gezondheidstoestand van Mej Oretser haar noopt haar ontslag te rragen Ook haar gemis zegt spr zal zeer worden gevoeld Het gevraagd ontslag wordt eervol ver leend tegen 1 Nor a st 8 Een adres ran H Sluiter brugwachter aande Haastrechtsche brug verzoekende ontslag metpensioen wegens hoogen leeftijd wgze waarop adressant zich steeds ran zijn verplichtingen kweet en stelt voor het ontslag eerrol te verleenen en de aanrraag om pensioen te stellen inhanden van B en W om den Baad daarop te adriseeren Aldus besloten 9 Een adres van den heer D van Straaten dankbetuigende roor zijne benoeming tot Directeur derBegraafplaats Aangenomen roer kennisgering 10 Een adres ran W Begeer Lzn reraoekendebenoemd te worden tot hulp aanspreker Ter risie en benoeming in de volgende vergadering De Baad besloot 1 tot goedkeuring der rekeningen van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid dienst 18S8 8 tot aanvullmg der Verordening roor het Bestuur van het Wees en Aelmoeseuiershuis 1 Het rapport der Banicommisaie belast methet onderzoek der BekeningMer dd Schutterij over 1888 adviseerende tot goë euring Ter tisie Eene missive van da Commissie van beheerover de Stedeigke Gasfabri inzendende de rekening over 1888 Ter visie Ken rapport van de CSdÉimissie van beheer over de Stedelijke Gasfabriek op ket adres van den heer A Nortier om verhooging van zijn jaarwedde als boekhouder aan die fabriek De Commissie stelt voor adressant een personeele jaarlgksehe toelage te geven van ƒ 100 Ter visie i Een drea van Dr D Terpstra verzoekende mot het oog op zijn hoogen leeftgd en de a s opi richting van een gymnasium lijn ontslag als rector aan het progymnasium met mzoek om pensioen De Voorzitter zegt na vowlezing van dit adreshet volgende I Mgne heeren I j Oednrende 48 jaor is Dr D Terpstra in onder srheulono betrekkingen bg het Hooger Onderwijs in deze gemeente werkzaam geweest en heeft gedurende dien tgd bigken gegeven van gronten ijver toewijding en bekwaamheid Tal van mannen die thans in de maatschappij een eervolle betrekking boklee i den zgn door hem gevormd Zijn gemis zal dan ook diep worden gevoeld doch aü men gedurende I 48 jaar ijverig gearbeid heeft is de rust verdiend Wy misgunnen Dr Terpstra dien ook niet Ik stel voor het gevraagd ontslag eervol te verleenen onder dankbetuiging voor de vele diensten der gemeente bewezen en het adres wot betreft de pensioen aanvrage te stellen in handen van E en W om don Baad daarover rapport te doen doch niet dan nadat de Inspecteur van het H O daarover ia gehoord ingevolge de voorschriften der wet Zonder hoofd stemming wordt dit voorstel aangenomen Ik ken uwe bereidwilligheid miss Edith Het j eenige wat mij zorg inboezemt is de vraag of uw 1 verblijf in dit huis van jammer niet een te zware beproeving is voor u die gewoon is aan vrijheid in uw denken en doen Een vluchtig rood kleurde haar wangen terwijlzij hem vriendelijk aankeek en met oen glimlachantwoordde i ff In de eerste dagen van mijn verblgf hier maakte zich wel een gevoel van mij meester alsof ik een gevangene was maar dank zij uw voorkomendheid is dit gevoel meer en meer verdwenen Ge hebt de kunst verstaan mg van het onaangename verkeer met de familie van Dr Brown te ontslaan zonder dat het in het oog liep ik ontmoet hen thans niet meer dan strikt noodig is en daar beu ik u dankbaar voor Ik behoefde slechts mijn eijen gevoelens te raadplegen om te begrgpen hoe weinig die lieden u zouden bevallen Maar dit is het eigenlijke doel niet van mijn vraag Ik wenschte te weten of het verblijf en het verkeer in een gesticht als dit bij u geen afkeer opwekk n Als ik de waarheid moet zoggen dan kan ik die vraag niet toestemmend beantwoorden Ik wil niet ontkennon dat sfegrendelde deuren en getraliede vensters weinis geschikt zijn om een indruk van rust en vrede te voorschijn te roepon Ook vertoont de menschelijke ellende die zich in ver schilleiide rormeo in de patiënten afspiegelt een somber en treurig