Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1889

Met eon enkel woord vestigen we de opmerkzaamteid op een artikel van den heer F G G Valette 3 r BtentHkori Ein Beitrag zur Fischart Litteratur Vierteljahrschrift fiir Litteraturgesohichte II waarin de schryver op grond van vergelijking van Fischart s Bimeniorb en Mamix Bimkorf tot de slotsom komt dat Fisohart keine übersetznng aondem eine eie Umarbeitung geliefert hat De Oid Juni 1889 natuurboter knotien maar niet op diegenen die allerlei mengsels doen doorgaan voor margarine De Ministers ook die van Justitie erkenden de gegrondheid van het bezwaar maar meenden dat 1 dit zoo erg niet was De Kamer wa blykbaar van dezelfde meening want zy nam het ontwerp met i 32 tegen 10 stemmen aan De andere ontwerpen werden bijna alle zonder discussie goedgekeurd Als de Eerste Kamer nu weder bijeenkomt zal zij in den regel niet meer in den Haag blijven totdat de ontwerpen in staat van wyzen zijn maar tuaschen het afdeelingsonder zoek en het aan do orde stellen der wetten een klein reces nemen want in dien geest is een wij ziging van het reglement van orde aangenomen De bekende Hoyoa die eenige moorden op zyn geweten heeft is ter dood veroordeeld Hoyos was een sluw te slechter faam bekend Belg diö eenigen tyd geleden zijn leven voor 200 000 fr verzekerde Eens maakte hij de opmerking dat hij een voorgevoel had vermoord te zullen worden en op 3 November 11 vond men dan ook op den spoorweg nabij Chantilly het lijk van een man wiens gezicht zoo verminkt was dat men de trekken byna niet kon herkennen doch wiens kleederen irHoyos gemerkt waren Er werd een onderzoek ingesteld en een portret van Hoyos met het lyk vergeleken de rechter kon echter volstrekt geen overeenkomt ontdekken en het bleek dat de werkelijke Hoyos rustig te Valenciennes woonde zonder twijfel met het plan na afloop van het rechterlijk onderzoek de betaling der verzekerde som aan te doen vragen door een vrouw Alphon sine Figue die met hem leefde Ondanks de zware bewijzen tegen hem verklaarde Hoyos dat hij onschuldig was Hij is gehuwd geweest doch heeft naar men vermoedt zijn vrouw vermoord Hij sloot een verzekering op het leven van zijn vader zonder diens voorkennis en deed toen j eee poging hem te dooden Zynen schoonvader stelde hij voor een bloedverwant van wien hij hoopte te erven te vermoorden De vermoorde wiens lijk men op de rails vond heette Baron en was met Hoyos uit België naar het zuiden gereisd en daar vermoord waarschynlijk met een kleine bijl die Hoyos volgens getuigenis van een timmerman te Bambouillet op 30 October door dezen liet slypen Hoyos is schuldig bevonden en ter dood veroordeeld I I Uit Naaldwijk wordt geschreven Bericht men uit imHn plaatsen van het Westland I dat de stand der gewassen in zyn geheel zeer rooskleurig is hier laat dit in sommige opzichten nog al wat te wenschen over De vroege aardappels leveren een groot beschot en de qualiteit is goed doch de aanvoer op de markten is zóó groot dat de prijzen daardoor zeer t gedrukt worden zoodat het te voorzien is dat de aardappelleelt voor de Westlandsche tuinders geen rijke bron van inkomsten zijn zal Het boomgewas zal over het algemeen dit jaar weinig opleveren de te snelle groei heeft de vrucht veel kwaad gedaan en de rupsen en andere insecten brengen veel nadeel toe De pruimeboonen staan op vele plaatsen of zij dood zyn men moet naar een pruimpje zoeken Evenzoo is het met de zoo hooggeroemde Westlandsche druif Hoewel het vooruitzicht bestaat dat de natuurdruif dit jaar tot roUe rypheid komen zal hebben vele tuinders de Door de hh J Prinoe en I P H Herman de Groot alhier is met gunstig gevolg afgelegd het eindexamen aan het gymnasium te Rotterdam Staten Generaal Eebste Kaheb zitting Tan Bonderdag 20 Juni De boterwet was de hoofdzaak dezer zitting Doch met de meeste kalmte werd de behandeling te gemoet gezien de aanneming was zeker daar het verslag der kamer reeds had medegedeeld dat het getal der voorstanders dat der tegenstanders verre overtrof Toch had er nog eene vry uitvoerige discussie plaats louter omdat het zoo hoorde zei de heer Kuiler die zich als een principieelon tegenstander deed kennen het ging niet aan een onderwerp van dit gewicht zonder discussie te votoeren De heer Muller handhaafde het goed recht der margarineboter tegenover de natuurboter gispte de bevoorrechting van de landbouwers boven de industrie en toonde aan dat het strijdig is met het algemeen belang de slechte boter zonder merk aan de markt te laten brengen terwijl de margarine aan banden wordt gelegd Naast de heer Van Lier traden vooral de beide landbouwers in de Kamer de heeren Bultman en Van der Breggen als verdedigers van het ontwerp op Hun voornaamste argument was de bekende verzekering dat de bedoeling der wet is dezuivelbereiding te beschermen voor oneerlijke concurrentie Toen daarna de Min van Waterstaat aan het woord kwam had hij heel weinig meer te antwoorden Het verw t van aan den landbouw protectie te willen verleenen wierp hg verro van zich De bedoeling was alleen dat i der voortaan zou strijden onder eigen naam en de Min kon niet begrijpen hoe daartegen iemand bezwaar kon hebben De ervaring in Engeland had bewezen dat een dergelijke wet bot verbruik van margarine niet verminderde maar veeleer nog deed toenemen Het was dan ook een oortroifelijk product waarvan de handel volstrekt niet belemmerd moet warden indien het zich maar niet tooide met een vreemde vlag Preventief vooral zou deze wet hoogst nuttig werken Dat men vermengingen met minder dan 25 percent margarine niet kon tegengaan was wel jammer maar in de practgk zou het weinig hinderen want om er genoeg voordeel van te hebben moest men vermengen met minstens 50 procent en dat zou nu niet meer kunnen Als er voor Indie speciale maatregelenjnoodig waren dan zou men ook daarvoor niet terugdeinsen Keeds was aan den Gouv Generaal gevraagd welke maatregelen in aansluiting aan deze wet voor Indie genomen zouden kunnen worden De heer Van Gennep bracht een nieuw element in het debat de leemte in art 2 wanneer men dat vergelqkt met art 5 Inderdaad zijn de bedreigde straffen wel toepasselijk op lieden die met een rechtstreeks antwoord op uw vraag Wat ge wenscht te weten ligt reeds opgesloten in hetgeen ik te voren zeide Als wij echter op deze wijze voortgaan verlaten wij het veld der theorie en komen op persoonlijke verhoudingen en dit verlang ik juist niet l Dat spijt me waarlijk zeide hij en keek haar daarbij glimlachend aan want ik wasjuist van plan om ons gesprek in die richting voort te zetten Als ik u er mee hinder zal ik echter hoewel ongaarne verder zwijgen Dat bedoel ik volstrekt niet mynheer Gy weet hoe gaarne ik naar u luister ge zoudt mij krenken als ge mij wegens mijn antwoord van dit genoegen berooft Zoolang ik hier ben heb ik u geloof ik nog nooit getoond dat ik er van hield u zwijgend naast mij te zien wandelen Dit indirecte verlof wil ik mij ten nutte maken om voort te gaan Het is bijna onmogelyk miss Edith dat tusschen twee personen van verschillende sekse die dagelijks met elkaar noodzakelijk moeten omgaan geen band ontstaat ondersteld natuurlijk dat zij eenstemmige meeningen hebben over de wereld en het leven En die band brengt hun hoe langer hoe nader tot elkander Zoo is het met mij gegaan Edith Ik heb u die vraag gedaan eonig en alleen om te vernemen of ge u zoudt kunnen verzoenen met de gedachte eenmaal de vrouw van een dokter voor krankzinnigeB tè worden Uw vrouwelijk schaamtegevoel hield u terug van oen rechtstreeksch antwoord maar uit uw woorden maakte I ramen van de muren weggehaald omdat ze het niet waardig achten er meer werk van te maken De bessen zullen een middelmatig beschot opleveren t doch de prijs der kruisbessen is niet hoog 1 De uien staan prachtig te velde en er zijn er t zooveel dat dit wel een nadeeligen invloed op den prijs zal uitoefenen De voordeden die er verleden c jaar mee behaald werden brachten vele tuinders 1 er toe er meer dan gewoonlyk uit te poten De r jonge vereeniging Westland mag zich hier niet in t veler sympathie verheugen Men schijnt nog niet op de hoogte te zijn welke kracht er van eene 1 vereeniging kan uitgaan Mocht het haar gelukken dit jaar eenig voordeel al is het ook nog zoo gering te behalen dan bestaat er kans dat het aantal leden aanmerkelyk zal toenemen De rechtbank te Utrecht civiele kamer heeft j uitspraak gedaan in het geschil tusschen mr F A van Hall en het gemeentebestuur von Utrecht over diens aanslag in de plaatselijke directe belasj ting diensten 1885 en 1886 op grond voor zijn aanslag te Amsterdam in de personeele belasting dienstjaar 1884 85 en 1886 86 van het gebouw Parkschouwburg De rechtbank heeft in haar breedvoerig gemotiveerd vonnis overwogen dat al zijn bij art 15 j der wet van 22 Mei 1845 geschillen die belreffen de of hoegrootheid van aanslagen in belastingen aan de kennisneming van den burgoilyken rechter onttrokken niettemin de rechter bevoegd is de wet tigheid van do verordening krachtens welke de belasting geheven wordt te onderzoeken en zoo deze in strijd is met de wet haar niet toe te passen j Ten aanzien van het bezwaar van eischer dat de vordening in stryd is met de wet omdat de hefj fing uitsluitend berust op een of meer grondslagen j van het personeel overweegt de rechtbank op grond I van een breedvoerig betoog steunende op do gej schiedenis van art 263 gemeentewet dat het tweede lid van dat artikel in strengen zin moet worden I opgevat en alle grondslagen der belasting moeten I voldoen aan het vereischte van te zijn een zelfstandige maatstaf voor do berekening van iedera j inkomen In de verordening nu z n uitsluitend aangenomen als grondslagen voor do berekening van het inkomen grondslagen van het personeel want d daarnaast in aanmerking gebrachte getalsterkte van het gezin kan niet gelden als een afzonderlijkegrondslag en evenmin het in de verordening aange nomen vermenigvuldigingscyfer De verordening is derhalve in stryd met de wet en daaruit volgt dat onwettig zijn de aanslag en I h t dwangbevel Rechtdoende verklaart de rechtbank zich mitst dien bevoegd van de vordering kennis te nemen t en veroordeelt den gedaagden burgemeester aan I den eischer te betalen het gevorderde bedrag van 1 f 2800 84 wegens onwettig van hem ingevorderde belasting met de renten sedert den dagfder dagI vaarding I De verder gevorderde vergoeding van kotten schaden en interessen veroorzaakt door de onbevoegdedaad der hefliug werd den eischer ontzegd omdat I de verordening hoezer in stryd met de wet opwettige wijze is tot stand gekomen en de invordering van de belasting op grond daarvan dus niet I was onrechtmatig U D Uw vermoeden is juist miss Normsta zeide hij ge ziet een verloofd paar voor u Met dit bericht geven wij een bewys van ons volle vertrouwen Zult ge u dit waardig toonen door over de zaak te zwijgen Het spreekt van zelf dat wy op dit oogenblik onze verhouding niet openbaar maken Zoolang myn verloofde hier vertoeft is dit geheel en al onmogelijk Zoudt ge denken dot ik zoo babbelziek ben dokter vroeg Alice Ik bewaar veel in mijn hart dat ik alleen weet en zoo zeker als ik mijn geheimen bewaar zal ik de uwe oök weten te bewaren Maar vervolgde zij op treurigen toon ik voorzie dat je nu spoedig van hier gaat en mij alleen laat lieve l Wanneer zal dat zyn Zoodra Dr Parker mij wegzendt zal ik gaan Alice antwoordde Edith schertsend Het is nu met mijn vryheid gedaan voor zoover hier van vrijheid sprake kan zyn Ik heb nu een heer en gebieder gekregen en ik moet hem volgen zoodra hij beveelt Het zal zeer eenzaam en treurig om mij heen zyn zoodra ik weer alleen ben zeide Alice diep bedroefd Het waren dagen van vreugde en geluk zoolang je hier waart Edith en zoolang gij mijnheer deelneming betoonde aan mij arme ongelukkige Nu gaat ge beiden heen en de dagen van jammer en ellende beginnen weer Wordt vervolgd y ik op dat ge geen bezwaar zoudt hebben tegen zulk een beroep van uw echtgenoot Ik ben een oprecht en eenvoudig man Edith en op het oogenblik heb ik niets dan mijn kundigheden Het geluk ligt niet alleen in het bezit Ook ben ik niet in staat om met keurige schoone woorden myn aanzoek te doen of om voor u mijn knie in het stof te buigen ik kan je alleen eenvoudig vragen Edith wil je myn vrouw worden Ja Georg sprak zy zacht Hij kuste haar teeder op het voorhoofd Wij zullen nog jaren lang strijden moeten geliefde vóór wij in het huwel k zullen kunnen treden zeide hij Maar houd goeden moed Vertrouwen op God en moed zullen ons ieder uur nader brengen aan onze wenschen en als wij bescheiden zyn in onze eischen zal de dag van onze verbintenis niet al te ver verwijderd zijn Zonder getuigen was dit kleine voorval afgespeeld in een dichtbeschaduwd laantje Nu hoorde men een lichte voetstap op het kiezelzand en het volgende oogenblik stond Alice voor hen Ik zoek naar je Edith Ik dacht dat je met mijnheer Parker je gewone wandeling maaktêt en daarom kwam ik hierheen Maar goeie Hemel wat is er gebeurd Je bent opgewonden Edith en je oog straalt van geluk en gy ook dokter Heb je elkander verstaan gelukkigen Edith omhelsde haar teeder on Dr Parker stak haar de hand toe f Be bekende Amerikaan Henry George sprak ToensdagaVond te Amsterdam over landnationalisatie lil middel tot oplossing van de sociale quaestie peze quaestie ontmoet men overal en wel wegens het bestaan van het privaat grondbezit Dat blijkt duidelijk in sommige doelen van de Vereenigde Staten van Amerika Waarom trekken daarheen zoo tele landverhuizers Omdat zy daar op gemakkeIjjie wijze aan den kost kunnen komen In nieuwe Itnilen zijn de levensomstandigheden voor allen geil Er is altijd vraag naar arbeiders en nooit overproductie In oude landen is dat heel anders Paar heeft de arbeider moeite om arbeidsgelegenheid te vinden daar is grond duurder daar zyni Üs noodzakelijk gevolg de loonen lager Waar in nieuwe landen niemand op het land werkt voor een jnder tenzij die ander zoo veel betaalt dat hij er meer door verdient dan hij voor zich zelf op eigen grond zou kunnen maken daar vindt men in oude landen aUerwege landarbeiders die op een hun vreemden grond werken en nauwelijks het leven er bij halen Dat wordt het best in Ierland gezien ie beschaving is daar om zoo te zeggen blijven tilstaan men vindt er toestanden als voor tweehonderd jaar en waarom Omdat het grondbezit in handen is van enkelen Immers het element waaruit de mensch alles moet krijgen if de grond Is die in handen viln enkelen dan zyn ook de vruchten het eigendom dier weinigen Arbeid is de grond van allen rykdom Toch zyn de arbeidende klassen in de geheele beschaafde maatschappij het armst Dat is onnatuurlijk De concurrentie wordt steeds scherper en daardoor de loonen lager De uitvindingen welke den mensch ten zegen moesten verstrekken zijn den meesten eene groote ramp zijn den arbeiders een vloek Daartegen helpen geen werkstakingen want het aantal onvrijwillige werkstakers is overal zoo groot dat de leemte door vrijwillige werkstaking ontstaan dadelijk wordt aangevuld Arbeid is de actieve grond de passieve factor van ons bestaan Op den bodem van de sociale quaestie ligt de betrekking van den mensch tot den grond dien hy bewopnt daar jry niet kunnen voortbrengen zonder den grond Door dien grond te nationaliseeren wordt dus de sociale quaestie wel niet opgelost maar ten minste de oplossing er van vergemakkelijkt Het recht van den menéch op den grond is even onbetwistbaar als het recht vaq den mensch om het leven Het is niet noodig het land gcmeenschappelqk te bearbeiden alleen dat de arbeider het volle loon van zyn arbeid ontvangt en daarvoor moeten allen gelyke rechten op het land hebben Geen gelyke verdeeling van den grond want dan kan men wel telkens opnieuw beginnen Twee wegen leiden tot het doel lo het land te onteigenen ten bate van het algemeen en het dan te verpachten zoodat de opbrengst komt aan het algemeen maar dit middel is verwerpelijk als te enpractisch en buitendien onnoodig Iets anders is en dat middel staat spr voor om alle belastingen weg te nemen op eigendom op industrie alles en de noodige inkomsten te vinden in één eenige en algemeene belasting op den grond Daardoor zou de eigenaar van den grond verplicht worden zijnen eigendom vruchtdragend te maken en dit zou aan het algemeen ten goede komen Geen belasting op de huizen als zoodanig want daardoor worden minder huizen gebouwd geen belasting op de schepen want daardoor wordt de scheepvaart gedrukt geen belasting op de fabrieken want dat benadeelt de nijverheid geen belasting op den handel vooral want ddt schaadt het algemeen maar een belasting op den grond omdat daardoor de eigenaar wordt gedrongen het land vruchtdragend te maken Niemand meer land in zyn bezit dan hij zelf kan gebruiken dat is de bedoeling George wil niet de tegenwoordige landeigenaars schadeloos stellen Als er van schadeloosstelling sprake zou kunnen zijn zou dit slechts kunnen wezen san hen die zoolang van hun natuurrecht zyn verstoken geweest niet aan hen die er hen zoolang van beroofd hebben Maar toch is de bedoeling niet die hervorming in eens te willen verkrygen doch stap voor stap Wy willen zeide spr alleen dat deel nemen van de waarde van den grond dat geen gevolg ia van den arbeid van hem die het bezit Wy willen de verkoopwaarde van den grond belasten en slechts later komen tot belasting van de pachtwaarde Ten slotte schetste spr den voortgang van den Single tax movement in Amerika en Engeland die don stryd voor den vrijhandel heeft vereenigd met dien voor de betere belasting van den grond De beweging breidt zich in Amerika en Engeland steeds uit en spr sprak als zyne verwachting uit dateerlang in Engeland bij de algemeene parlementsverHezingen over drie jaar de strijd zal loopen over de vraag vóór of tegen de belasting op de grondrente Met de afschaffing der slavernij zeide Henry George aan het einde zijner rede is niets gedaan zoo wij niet de exploitatie van den arbeider weten te doen ophouden En deze eindigt zoodra de betrekking van den mensch tot den grond dien hij bearbeidt en dus vruchtbaar maakt beter is geregeld De rede werd schrijft de correspondent der N B C aangehoord door een publiek dat men daar ter stede niet gewoon is bijeen te zien bij de behandeling van economische onflerwerpen het in het intellectueel opzicht betere deel der bevolking en waaronder allerlei staatkundige richtingen vertegenwoordigd waren De groote zaal van Stroucken was welgevuld en er heerschte eene aangenaam ernstige stemming die elk denkbeeld dat men uit nieuwsgierigheid gekomen was te eenenmale uitsloot Heniy Georgje is eene verschijning die een indruk van degelijkheid van beogen ernst en van toewijding aan wat hij voor goed houdt teweeg brengt ook by hen die niet zoo onverdeeld zyne meeningen zijn toegedaan De Minister van Oorlog overwegende dat bij de gehouden proefnemingen met bet gebruik van wielrijders bij oefeningen van het leger de wenschelykheid is gebleken dat maatregelen worden genomen ten einde zoowel in vredestijd bij manoeuvres en oefeningen op groote schaal als in oorlogstijd te velde en in de verdedigingsstellingen te kunnen beschikken over geoefende wielrijders voor het verrichten van ordonnancendienst heeft na gehouden overleg met het Bestuur vanden Algomeenen Nederlandsohen Wielrijdersbond goed gevonden eene regeling vast te stellen voor de opleiding van leden van den Algemeenen Nedorlandschen Wielrijdersbond en voor hun gebruik als militaire wielrijders bij vreflesoefeningen en bij eene eventueele mobilisatie van het leger Leden van den Algemeenen Nederl Widrijdertbottd die voor eene opleiding tot militair wielrijder in aanmerking wenschen te komen moeWn o Nederlander zijn in den zin der Wet b den ouderdom van negentien jaren hebben bereikt c blijkens eene verklaring door het Bestuur van den Algemeenem Hederlandiehen Wielrijderêliond over te leggen in het bezit zijn vafi een rijwiel dat voldoet aan de eischen van bruikbaarheid snelheid en soliditeit door het Bestuur van den Bond te stellen een zeer voldoenden graad van geoefendheid in het wiel ryden hebben bereikt en grondig bekend zijn met de samenstelling van hot rijwiel In gamizoensplaataen zal mr aooveel de belangen van den dienst het toelaten aan leden vanden Algemeenen Nedorlandschen Wielrydtrsbond die zich daartoe aanmelden de gelegenheid worden gegeven om zich kosteloos de kundigheden eigente maken welke van den Militairen Wielrijdergevorderd worden De kundigheden zyn s de kennis van de indeeling de graden en rangen de uniformen en de onderscheidingsteekenen van het Nederlandsche leger i het lezen van de militaire kaarten het rijden op de kaart alsmede het vervaardigen van en het rijden op calques voorts het orienteeren met en zonder kompas c het overbrengen van mondelinge en schriftelyke orders en berichten d de kennis en het begrip van de meest belangryke benamingen voorkomende in het Voorschrift op den Velddienst voor het Nederlandsche leger De militaire wielrijder is gerechtigd tot het dragen van hot onderscheidingsteeken dat hem als zoodanig door het Departement van Oorlog wordt uitgereikt Het onderscheidingsteeken bestaat uit een zwart zijden band waarin in gouddraad geweven het Bykswapen en de woorden Militair Wielrijder en is voorzien van eene oranje oocarde het wordt om het hoofddeksel bevestigd Het onderricht begint omstreeks 1 Juli en eindigt medio Augustus d a v Men deelt aan het Dagblad mede den volgendan brief door den heer A Wassenaar vroeger wonende in t Bildt Fr uit de Transvaal geschreven Johannesberg 12 Mei 89 Meer en meer trekt de Transvaal de aandacht der overige wereld getuige de stroom van landverhuizers uit alle natiën Gerust mag men dit land een der ryksto ter wereld noemen zyne natuurlyke hulpbronnen waaronder goud zilver koper en kolenmynen wachten op arbeiders en niet minder op verbeterde verkeerswegen Ware Transvaal door spoorwegen verbonden met de Kaapkolonie en Natal dan moesten wel ontginnen handel en nijverheid eene hooge vlucht nemen t Klimaat ia gezond doorgaans een weinig warmer dan dos zomers in Friesland kennis van de EngelBche taal is wol geraakkelyk maar niet noodzakelijk dewyl meest HoUandsch of liever AfrikaanschHoUandsch gesproken wordt Naar timmerlieden is voel vraag hunne verdienste bedraagt 10 12a 14per dag Men werkt niet per uur maar per dag van 10 uren Aan klerken en andere menschen van die klasse die meer met praten dan met handenarbeid door de wereld moeten komen is Transvaal niet aan te bevelen Aan menschen met een helder hoofd en een paar ferme handen gaat het in den regel goed Wie werken wil en kan kome gerust naar hier men zal wel niet ryk worden met schaaf of troffel maar men heeft het daarbij veel beter dan in Nederland Zij die rijk worden zijn veelal speculanten in goudmijnen AUe gereedschappen zijn te koop doch zeer duur en daarom is het beter ze mee te brengen De grootste winkels zitten meest in handen van Engelschen Duitschers of Egyptenaars bij de laatsten kan men gewoonlijk t goedkoopst terecht De loonen mogen hoog zijn de waren zyn duur Aardappelen kosten thans 20 per HL een pond boter ƒ 1 80 eieren ƒ 3 70 per dozyn melk 0 60 per flesch een flesch bier ƒ 2 40 een flesch Kaapsche brandewijn ƒ 1 80 een flesch HoUandsche jenever 3 70 sigaren 30 60 en 90 ets per stuk Meelspijs is de hoofdkost hoewel het tarwemeel op t oogenblik f 24 per zak kost Het Cjnste van t tarwemeel gebruiken de bakkers Boggebrood kent men hier niet Gemalen koffie kost 1 20 thee ƒ 0 60 ƒ 0 90 ƒ 1 40 suikerƒ0 25 a ƒ 0 30 njst ƒ 0 25 vleesch ƒ 0 25 a ƒ 0 30 spek ƒ 0 45 f 0 60 alles per pond Buitenlandsch Overzicht De Nordd Allg Zeit bevat een heftig artikel over de misbruiken welke in Zwitserland gepleegd worden door het woelen der sociaal democraten Indien iets dergelijks tusschen groote staten ware voorgekomen zegt het blad zou dit tot oorlog hebben geleid Do onzijdigheid wordt onhoudbaar wanneer de beleedigende minachting der belangen van naburige staten gerechtigd wordt geacht Naar aanleiding van het geschil tusschen Duitschland en Zwitserland is ook de quaestie betreffende Zwitserlands onzijdigheid weer ter sprake gekomen De Engelsche bladen met name de Standard handhaven voor Zwitserland het asylrecht maar erkennen dat het zeer lastig is dit ook in den tegenwoordigen tyd te handhaven Immers ten eerste zijn Zwitserlands machtige buren het eens en daarbij heeft de moderne wetenschap den samenzweerders een grootere macht in handen gegeven zoodat daarover licht moeielykheden kunnen ontstaan Het bericht dat Italië zich zou aangesloten hebben bij zijn bondgenoot in het stormloopen op het Zwitsersch recht van asyl bevestigt zich niet Zooveel herinnering uit vroegere tyden schijnt Crispi die als politiek zwerveling zoo herhaaldelijk gedwongen was de gastvrijheid van een vreemd land in t roepen nog bewaard te hebben dat hij niet medewerken wil om de ongelukkigen die als hy en vele anderen alleen in verbanning op vreemd grondgebied hun goede zaak kunnen bevorderen aan de wraak hunner tirannen over te leveren Met bytonder geluk heeft de Italiaansche ministerpresident weder in de kamer gemanoeuvreerd om zich een votum van vertrouwen te verschaffen Een welwillender stemming der kamer jegens de regeering had de minister van financiën reeds zoeken te bewerken door zyn medodeeling dat dank zy de verbeterde opbrengst der belastingen het geraamde tekort der ontvangsKn in plaats van 37 millioen 12 of 13 millioen beloopen zou Zonder twijfel in vertrouwen op den goeden indruk dien dit bericht op de meerderheid der afgevaardigden moest maken verstoutte de regeering zich Maandag aan te vragen by de behandeling der begrooting van oorlog een crediet van 11 millioen lires voor het beheer der bezittingen in Afrika Baccarine stelde daarop voor het crediet tot 8 millioen te beperken en het van het parlement afhankelijk te stellen of verdere plaatsen in bezit zouden genomen worden Cnspi verdedigde de Afrikaansche politiek der regeering en stelde de quaestie van vertrouwen De motie van Baccarini werd met 285 tegen 66 stemmen verworpen en daarna met groote meerderheid een motie van vertrouwen in de regeering aangenomen De koloniale politiek van het kabinel Crispi is onpopulair in Italië en de vertegenwoordiging des volks keurt haar goed kan men zich grooter tegenstrijdigheid denken De groote slag in de Belgische Kamer is geëindigd met niets Er was geen motie voorgesteld en er behoefde dus niet gestemd te worden De liberalen hadden trouwens genoeg gezegd en een motie voor te stellen lag niet op hun weg daar zy toch mot de bekende groote meerderheid der cloricalen zou zijn verworpen Ia het aan den eenen kant verklaarbaar dat de liberalen van de al te schoone gelegenheid gebruik hebben gemaakt om