Goudsche Courant, maandag 24 juni 1889

1889 3947 21 Jani Das beste Cölnische Wasser InTo 4=711 alleen die zgn prim quaUteit welke oorrien zfin ran K kentrekker Verkrögbw a 1 de heele en ƒ 0 50 de halve Flacon bij LOUIS P WELTER TT 1 11 j Coiffeur Vï esthaven B 193 Verder verackUende andere merken allen in prima qualiteit en coneurreerende prijze n Het BIER uil de StoomBierbrou werij van A van LOM te Gouda munt uit door een zuiveren smaak en kan gferust wedijveren met het bekende LAGER BIER gebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e inseaAlng van adrertentiöa kan geschieden tot n unr des nanuddags van den dag der nitgave te GOUDA CURATOREN maken bekend dat het Examen Toor hen die bjj den aanvang van deaTolgenden cnrsug als Leerlingen wenachente worden toegelaten zal plaats hebbenop WOENSDAG den 10 J V LI e k des voormiddage te 9 uur Aanmelding bg denRector bg ien tevens inlichtingen zgn tererkrggen BEURSBERICHT AMSTERDAM 21 Juni Per Telegraaf Binnonlandsohe fondsen onveranderd Oostenr jk Russen en Turken prijshoudend Egypte l jhooger Overigens weinig variatie Hnrgerltjke Stand Moordrecht CEBOREN An e Alriaoi oude A Droog cd A den Briber ADVERTENTIËN Voor de vele bewgzen van belangstelling ontvangen bg de geboorte van onzen Zoon betuigen wg onzen hartelijken dank H A VAN LUENEN C H J VAN LÜENEN V KR Maat Gouda 21 Juni 1889 V Voor de vele blgken van belangstelling zoo van binnen als buiten deze stad ontvangen bg het overlgden van mgnen Behnwdvader de Heer JOBANNES VERBARENSE betuig ik mgnen hartelgken dank Dit aller naam A BRDIJSTENS Kleederbleeker Gouda 21 Jnni 1889 DADELIJK een flinke GEVRAAGD voor NOODHULP of voor VAST zonder goede getuigen onooodig zich aan te melden Adres Boelekade R 50 krt Kabinet nau aanleiding van het beruchte piooes e Bergen aan de kaak te stellen de heer Jansen u wel wat te hard van stal geloopen om op grond daarvan de aftreding van het Ministerie te eischen Molang er in de Kamer een meerderheid is ran ruim Tyftig stemmen welke het gedrag an het Kabinet goedkeurt kan men constitutioneel niet vragen dat de Ministers naar huis gaan Met het oog op den tegenwoordigen toestand aet men natuurlgk met spanning de opening tegemoot der Oostenrijkache delegaties welke opmorgen is bepaald Ten behoeve van het legerzal de regoenng weer een buitengewoon kredietvan omstreeks 8 000 000 fl aanvragen die vooral imoeten dienen ter aanvulling der artillerie Graaf Kalnoky zal natuurlp in de commissie V9or buitenlandsohe gelegenheden weer inlichtingen moeten geven over den staat van jakea en ook verwacht men dat keizer Frans Jozef by de gebruikelgke ontvangst des voorziiters zijn oordeel over den toestand zal zeggen Geen wonder dus dat vooral te Weenen de verwachting hoog gespannen is KEJMMSGEriXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene konnis dat op Maandag den 24n Juni aanstaande aanvangende des voormiddags ten 10 ure eene Ali emeene Colleote met open schalen aan de huizen zal geschieden ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in ia Nederlanden Z j vertrouwen dat een ieder door het schenken van eene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda den 20 Juni 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN l e Secretaris PETROLEÜMNOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd 1 000 Tankfust ƒ 8 35 Geïmporteerd fust ƒ 8 40 Augustus levering ƒ 8 40 September October Novemberen December levering ƒ 8 60 BROUWER P r e m i e 1 e e n i n g HET WITTE EEÜIS n et HOOFDPRIJZEN van 800 000 ƒ 100 000 ƒ 80 000 30 000 15 000 ƒ 10 000 De eerstvolgeade Trekking met een Hoofdptijs van f 200 000 heeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers 14 Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen zjjn verkrggbaar hf 14 per stuk bg HOFFMAI en Co üassi Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA Openbare Verkooping De Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht zal WOENSDAG 26 JUNI 1889 des voor middags ten 9 unr aan bet huis Wgk D No 3 aali den Korten Tiendeweg te Qouda in het openbaar om contant geld verkoopen K L E E D E N ROLLEN en andere MATTEN VOETZAKKEN ronde en andere TAFELS STOELEN NAALMACHINe zwart ebbenhout gebeeldhouwd AMEUBLEMENT en andere roerende Goederen Te bezichtigen Dinsdag te voren van 9 tot 2 unr Gouda Snelpersdmk van A BRINKmTnTzÖon De COMMISSIE voor de Versiering der Gouwe bruggen ter gelegenheid y h 25 Jarig Jnbilé ran den Burgemeester maakt bekend dat de Rekening en Verantwoording gedurende drie dagen ter visie ligt ten kantore der Heeren A JONKER ZONEN a d Vest A J IJS8EL8TEIN Penningm TTtxeoJoLtsoln e Hypotheekbank te UTRECH T De DIRECTIE der Vtrechtache Hvpotheekbank te Utrecht bericht dat de Coupons der Pnndbrieven vervallende 1 Juli 1889 BETAALJsAAS gesteld zjjn te Utrecht ten Kantore der Bank Mnntïtraat G No 396 7 en bg de Agenten der Bank de Heeren Amtterdamt HARTSINCK Co FRED BASTIAANS Co M J OGIER Co Gouda De Directie voornoemd Mr L van lier Jbr H J M VAN A8C H VAN WIJCK Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 ADVJERTENTIËN in Me Binnen en Buttenlnndsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Fransche Stoom ververij en Chemische Wasschenj Gebreveteerd door Z M den Koning i ÉI aii H OPPENUEIMER Kr sWP o Rotterdnin Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordgnen Tafelkleede n Garnituren Trgpen Veeren enz Alle kleuren zg a onsehadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dsgen als nieuw afgeleverd Ue prgzen worden zoo laag niogelgk berekend Eenig Depot voor Gouda en omstreken bij de Beer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mvionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Juni 1889 Maandag a at heeft alhier de jaarlijkacbe algemeene collecte plaata ten behoeve van bet fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gevapenden dienat in de Nederlanden Over dit fonda een enkel woord tot nadere toeliohting van bet doel daar ons is gebleken dat vele ingezetenen niet voldoende op de hoogte zijn on hot fonds over t algemeen niet die belangstelling ondervindt die het soa ten volle verdient Vooreerst ga do medodeeling vooraf dat deplaataelgke Commissie alhier bestaande uit de hh C C H Prince H W G Koning en C W van de Telde zich hoeft uitgebreid en dat de volgende hoeren daartoe zijn toegetreden G H G de Lange A K van der Garden Qroenendaal G Prince T P Viruly j C C i van Mierop en G Lulius van Goor De Collecte zal door deze heeren worden gehouden tenrül voorts hh oSicieren der Schntterij en van het CUrouoaB ahaiede gepaniioaMrda offioio r ea bier woonachtig warden uitgenoodigd hunne medewerking te verleeneo De ervaring heeft geleerd dat de opbrengst der collecte gewoonlqk niet voldoende ia om de helft van het bedrag dor jaarlykache ondersteuning aan Qoudsche deelgerechtigden te bestrqdon zoodat hot zeer wenschelgk moet worden geacht dat men wat milder z met zgno bydragen Blijliens eene medodeeling vau het Hoofdbestuur zou dit in het afgeloopen jaar zelfs niet in staat geweest z jn alle gratification te voldoen indien niet twee legaten het belangrijke tekort hadden gedekt Wanneer w j er op letten wie uit dit fonds trokken dan blijkt onmiddelijk hoezeer dit ondersteuning verdient Deelgerechtigden toch zijn o a zij die in den veldtocht van 1816 in den strijd tegen België of in den oorlog in onze overzeesche koloniën verminkt lyn i zg die alzoo voor ons laud hun leven waagden hebben alle aanspraak op hulp nu zq die noodig hebben Niet alleen zij worden ondersteund maar ook enkele anderen zooals b v in deze gemeente een militair die op hot schiotterroin aan FEVILLETOX S @@ 1 Naar M Bmltci 46 EEN EN TWINTIG8TE HOOFDSTUK Voel je geen lust om met ons de wereld in te gaan lieveP e weet wie je met open armen in de vrqheid wacht Waarom neem je geen maatregelen om hem te gemoet te komen en je hoofd te laten rusten aan de borst van hem die je vol verlangen wacht Alice staarde de spreekster langen tijd aan Eindelqk antwoordde ziji Waarom spreek je van een geluk dat mijn hart doet branden van verlangen om bet te bezitten De vriend waarmee mqn gedachten zich dag en nacht bezig houden is ver vau bier En wat vraagt bij naar een ongelukkige waanzinnige zooals de menschen haar noemen Er zijn veel gezonde flinke meisjes in Engeland zou hij baar begeeren van wie hij vreezen moet dat zq gekrenkte geestvermogens heeft Neen hij zal zich met afkeer van haar afwenden Je weet maar al te goed dat je woorden niet toepasselijk zijn op hem dien je bedoelt Mijn broeder heeft je hartelijk lief daar heb je bewqzen den Botterdamschen dijk b bot schieten een ongeluk kreeg Ëtaat verplicht is die daarom mrenen wq er ffaids niet is opgericht iit Staat verplicht is Itu en uit te reiken aan het vaderland hebben Sommigen beweren dat oud strqders te ondentaum op te moeten wijzen dat h om datgene te doen warn maar om buUengetoone bel hen die Iqf on leven vi over gehad In da eerste jaren na da oprichting kwamen er roiale bijdragen in deze worden echter al minder en minder Dit is zeer jammer de behoefte toch vermindert niet en ieder die een oogenblik over de zaak nadenkt zal toegeven iet gebrek aan waardeering voor hetgeen die oud trijders doden niet mag blgven bestaan Brengen do collecten niet meer op de uitdaeling zon mouten worden beperkt en dit gaat toiA niet liet valt thans reeds dikituls hard afw zeud te moeten beschikken op voorarachceA en reqnesten die all n afgewezen worlen omdat de strenge bepalingen geen milde toepassing toestaan om hun te hnip te komen dte urn in behoeftige omêUmdighede verkeerea tawijl j fMtenauial ep mi t ttimi i tn ie hm vaderland dimden I Wq doen derhalve oen dringend beroep op de Qoudsche ingezetenen om de collecte van Maandag a st op roiale wijze te steunen opdat de opbrengst aanzienlqker zq dan in de Uatsto jaren het geval was De machinist leerling 2 kl van het jongste studiejaar P Kruisheer heeft met voldoenden uitslag het overgangsexamen afgelegd Te Utrecht is voor het tweede natuurkundig examen gesUagd de heer A G A Idenburg van Haastrecht Het Gerechtshof te a Hage bevestigde heden het vonnis der Rechtbank te Kotterdam waarbij veroordeeld werden Van Bergen en Quik tot levenslange Lebbe tot 20 jaren gevangenisstrafwegens den moord te Stolwijk De onderhandelingen tusschen den Staat ou do Nedtrl Rhtjitsfoorweg Maat chappij over het overnemen van allo lijneo welke hier te lande door van Al is hq nu door omstandigheden genoodzaakt buiten zqu schuld hier vandaan te blijven grootendeels is dat aan je zelf te wijten Aan mij Edith O hoe wreed I Hoe kan je mq daarmeu betichten Al mijn wensoben eu verlangen al mijn hoop is gericht op het oogenblik dat ik zoo gelukkig zal zqn als jelui en wil je nu zeggen dat het mijn schuld is dat ik nog zoover daar af ben Ook ik moet daarvan de schuld op u werpen miss Norman viel nu Dr Parker ernstig in Heeds sedert geruimeu tqd weet ge dat wq uw volle vertrouwen noodig hebben om voorwaarts te kunnen komen op den weg die voert naar uw bevrqding uit dit weefsels van laaghartige verzinsels Doch zoolang ons de bevestiging uit uw eigen mond ontbreekt is ons onderzoeken en nasporen ijdel werk Het is te bejammeren dat ge de kracht niet kunt vinden om ons onbeschroomd uw vertrouwen te schenken en den sleur op te lichten waarmoe ge zorgvuldig uw aangelegenheden bedekt houdt Als je er aan denken wilde lieve dat mijn broeder mq alleen hier gebracht hoeft om te beproeven dat je openhartig zoudt spreken dan zou je wel bereid zijn om te spreken zeide Edith De laatste keer dat ik hem sprak was hij zeer bedroefd dat mijn pogingen nog geen gevolg hadden Wat zal hij zeggen als bq mij weer ziet en moet vernemen dat ik nog even ver ben als bq het begin Met starren blik peinzende had Alice het aan worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt die Maatschappij worden geëxploiteerd zouden thans reeds zoover gevorderd zijn dat in hot aanstaando zittingjaar dor Staten Generaal een wetsontwerp in dien geest kan worden te gemoet gezien De rechtbank te Utrecht veroordoelda Donderdag tot gevangenisstraf van een jaar Eduard Mack van beroep vijlenfabrikant te Deventer beklaagd van diefstal van een rijwiel Bedoelde Mack is de persoon die voorgevende neef te zijn van baron van NagoU den heer Cramer te Utrecht oplichtte voor een rijwiel en een sportcostnum op welk rijwiel hij naar Arasterdam reed te Nieuwer Amstel het verkocht en den volgenden morgen ten huize van een Amsterdamsche rijwielhandelaar herkend en in handen der politie gesteld werd De Arrondisaements Ilechlbank te Amsterdam deed gisteren uitspraak in de zaak van den heer Willink Ketjen en oordeelde dat het delict van smaadsohrifl niet aanwezig was en sprak hem daarvan vrij doch veroordeelde hem ter zake van beleediging tot eene goldboete van honderd gulden De Mh as 6 maaüian Te Engri Palanka een dorp op de BulgaarschTurkscbe grens is een drietal Engelschen dr en mevr Evans en de heer Allen door de Tnrksche overheid gevangen genomen en 3 dagen in arrest gehouden Door tusschenkomst van den Britschen consul te Salonica werden ze weder op vrijen voeten gesteld waarna de heeren Evans eu AUen een klacht bij den Britschen gezant te Konstantinopel hobbon ingediend Voor de gevangenneming schijnt geen andere reden to zijn geweest dan dat de overheid wilde weten wat de Engelschen in Macedonië kwamen doen Te Parqs bestaat zooals bekend is sinds eenigen tijd het gebruik op de graven bussen te plaatsen waarin de bezoekers hunne visitekaartjes kunnen worpen De nabestaanden kunnen dan met trots do talrijke of voorname bezoeken nagaan welke aan hunne dooden worden gebracht Die dwaze mode heeft een ondernemend man ook to Woenen willen invoeren Maar hot gemeentebestuur heoft hem de vergunning om waar dit ge dringen van baar vriendin en den dokter aangehoord Toen Edith van haar broeder sprak begon baar oog te schitteren haar wangen kleurden en zij richtte het hoofd op Geloof je werkelijk Edith dat ik hem bedroef door bq mijn zwijgen te volharden Als bq de reden daarvoor wist zou bij anders oordoeleu juist omdat ik slechts bq jelui belangstellmg vind mag ik niet spreken Als ik mijn mond opende en jelui vertelde wat ik weet dan zou jo mij van je afstooten als een leugenaarster en waanzinnige en dan had ik alles verloren wat ik gewonnen heb Uwe oorden bevestigen volkomen wat ik zooeven aan Edith zeide sprak Dr Parker Wie de man ook zq die het plan verzon waardoor ge ongelukkig zijt hq was oen duivel van sluwheid Deu waren stand der verhoudingen voor te stellen als een idée fixe van uw gekrenkt verstand want dat is ongetwijfeld het geval dat is zoo fijn verzonnen als mogelijk is Zoodra go uw mond opendet om de ware familiebetrekkingen te doen kennen waart ge reeds verloren Ge bevestigdet daardoor wat uw bloedverwanten van uw waanzinnigheid gezegd hadden en zoodoenden geloofden de meesten dat ge niet wel bq het hoofd waart Door de ondervinding wqs geworden zqt ge tot de overtuiging gekomen dat zwijgen bet beste is En daar houdt ge nu nog steeds aan vast Ge moot die gedachte a chudden missl Als ge dat niet doet moet ge bet voor lief