Goudsche Courant, maandag 24 juni 1889

wenscht werd sietlyke bussen voor visite kaartjes op de graven te plaatsen geweigerd De Chippewft indianen in het voor hen gereserveerde gebied Mille Laos in Minnesota hebben een aanval gedaan op de werklieden der aannemers die oen afvloeiingskanaal moesten maken 300 man nl begonnen het werk binnen de reserve niettegenstaande do waarschuwing der Indianen die vreeaden dat de werklieden de meeren zouden leegmaken en de visscherven verwoesten 400 Indianen vielen nu onder aanvoering van White Snake en Great Bear de werklieden aan met geweren en tomahawks de werklieden legden de spaden or bij neder en vluchten de Chippewas doodden er 7 en verwondden verscheiden anderen Twee dea slachtoffers werden gescalpeerd en verschrikkelijk vSkuinkt Drie bataljons troepen zyn naar de plaats vertrokken om de orde te herstellen Is er vijandschap tusschen gas en electrisch licht zal het laatste het eerste dooden Die vraag wordt in De Ingenieur ontkennend beantwoord door den Zwolsohen elektro teobnisohen ingenieur J Stroink Na al de groote voordeden van elektrisch licht vooral uit een gezondheids oogpunt te hebben uiteengezet zoodat z i het gas na eenigen t jd uit de huizen zal verdwenen om alleen in de buitenlucht voor verlichting te worden gebezigd betoogt hy dat de elektrische verlichting niet behoeft te geschieden ten koste dor gasfabrieken U meent dat men integendeel de gasfabrieken moet gaan gebruiken om elektrisch licht te produceeren De fabrieken moeten zich toeleggen op het produceeren van gas voor beweegkracht verwarming koken warme baden en andere induttrieele en huiselijke deoleinden Ed dit gas moet ook de gasmotoren in de elektrische stations drijven waardoor de dynamo s in bewegiug worden gebracht die het elektrisch licht in woon slaap en werkvertrekken ontsteken Gas voor beweegkracht of verwarming kan toch veel goedkooper worden geproduceerd dau voor verlichting daar het minder zuiver behoeft te zijn De heer Stroink berekent dat dit gas voor 3 ets per M OU kunnen worden geleverd te Utrecht is de prijs van lichtgas op t oogenblik i j t Aangezien het tegenwoordige buizennet kan behouden blijven en alleen voor da straatverlichting nieuwe buizen moeten worden gelegd berekent de schrijver dat ook de financieele uitkomsten eener dergelijke onderneming zeer gunstig zullen zija vooral omdat in de meeste gevallen de gasfabrieken door de gemeenten geëxploiteerd worden Baitenlandsch Overzicht De gemengde commissie samengesteld uit Fransche senatoren en afgevaardigden met hel doel om een transactie tusschen beide Kamers tot stand te brengen over de legerwet heeft haar taak nedergelegd w jl zg het over de aanhangige punten van geschil niet eens heeft kunnen worden Zij is echter bereid wuder bijeen te komen als de minister van oorlog met haar in overleg wenscht te treden waarop echter weinig kans bestaat Het voornaamste punt van geschil is de vrijstelling der geestelijken waarvan de Kamer niet weten wil De Kogceriug moet thans beslissen of zij het ontwerp zal intrekken of opnieuw bij de Kamer indienen Volgens het reglement der Kamer mag dit eerst over 2 maanden geschieden doch zoo het noodigis behoeft do regeering zich aan dezen termijn niet te storen In den ministerraad is reeds uitgemaakt dat nemen dat ge zelf de nadeelige gevolgen daarvan ondervindt waaronder ook uwe vrienden lyden Ik sta verbaasd over uw scherpzinnigheid en over de juistheid van uw oordeel Waarom zou ik een minuut aarzelen u te bekennen dat ge den spijker op den kop slaat Maar toch ontbreekt mij de moed en de kracht om alles te openbaren Er drukt te veel op mijn hart Laat mij nadenken ik moet tijd hebben misschien kom ik tot een besluit Ik zal zorgen dat ge weldra gelegenheid hebt je hart uit te storten aan hem die recht heeft om al je geheimen te weten Walther zal komen je zult ongestoord met elkander kunnen spreken Dat zal jelui beiden en voor ons het beste middel zijn om het doel te bereiken Zeg eens Georg denk je een samenkomst tusschen Alice en Walther te kunnen bewerken zonder dat de achterdocht van Dr Brown wordt opgewekt zfHet best zal zijn di t ik een rijtoer voorsla om myn beide patiënten eens te kunnen gadeslaan buiten de enge grenzen van het gesticht zeide Dr Parker Ik geloof niet dat de directeur daar ernstig bezwaar tegen zal maken want by uw opneming Edith heeft hy zulke uitstapjes in uitzicht gesteld Bij de eerste gelegenheid de beste zal ik er ovar spreken De directeur liep op hetzelfde oogenblik van dit gesprek in zyn studeerkamer heen en weder met een brief in de hand die hy zoo pas ontvangen en gelezen had het noodig is het ontwerp terstond na de begrooting weer te behandelen Do regoering zal dan trachten tot stand te brengen dat de Kamer zioh met de zienswijze van den Senaat veroenige ten einde althans het beginsel van den driejarigen diensttijd te redden Men hoopt dat do republikeinsohe meerderheid zich in dit opzicht zal schikken doch van radicale zijde valt daarop niet te rekenen daar de radicalen van de vrijstelling der geestelijken niets willen weten Onder de hoofdofficieren zyn er echter velen die volstrekt niet zouden treuren indien de nieuwe legerwet niet tot stand kwam 2ij beschouwen de wet van 1872 als veel beter en vreezen dat de vastheid van het leger veel zal lijden bij de invoering van een nieuw stelsel In elk geval echter zou de driejarige diensttijd vallen wegens een politieke quaestie welke met de inrichting van het leger feitelyk niets te maken heeft Men zegt dat de Fransche Regeering voornemens is de verkiezingen voor de Algemeene Raden die voor een derde moeten worden vernieuwd op 28 Juli te bepalen en wanneer deze gunstig uitvallen de Kamerverkiezingen 14 Augustus te doen plaats hebben Volgens de Tempa heeft koning Humbert van ItaUè te Beriyn en te Bern zijne goede ilienston aangeboden ten einde als scheidsrechter bet geschil tusschen beido staten uit te maken öelyk gewoonlijk na stormachtige zittingen het geval is kenmerkten zich Donderdag de werkzaamheden der Belgische Kamer door buitengewone kalmte Alsof er den vorigen dag niets tusschen hen was voorgevallen namen de ministers Beemaert en Lejeune eenerzyd en de heeren Bara en Jansen anderzyds deel aan een zuiver zakelgk debat over den kosteloozen reoklsbijstand naar aanleiding van het wetsontwerp waarover reeds in de vorige week de beraadslagingen begonnen waren In den Senaat heeft ter gelegenheid van de beraadslagingen over de begrooting van oorlog nog weder eens de quaestie van den persoonlijken dienst stof geleverd tot een levendig debat De heer Terlinden een der onderteekenaara van het bekende f Beroep op de natie betoogde in den breede de noodzakelykheid der invoering van den persoonlyken dienst de ultra clericale hoer Lammens schonk hem daarin zijn steun echter op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de zedelijke atmosfeer waarin de soldaat leven moet eerst geheel gezuiverd worde en vrystelling verzekerd zij aan allen die zich aan den dienst der kerk wijden terwijl oindelyk graaf Van der Burch den persoonlyken dienst nog eens nadrukkelijk aanbeval uit het oogpunt der rechtvaardigheid en als billijke tegemoetkoming aan de grieven der minder Ijedeelden tegen de inrichting der maatschappy bederft nooit verbetert en versterkt Ütoepeü Vleescli Extract fZ LIEBIG S andere spijzen Baron de Coninck daarentegen bestreed den persoonlijken dienst met dezelfde argumenten als door don heer Woeste daartegen in de andere Kamer reeds ontwikkeld zijn PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cftntzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 35 Geïmporteerd fust 8 40 September October November en Decemberlevering ƒ 8 60 Wat zou hij willen mompelde hy Dat hij geen zorg heeft over de gezondheid van zijn dochter is duidelijk die woorden kunnen slechts een medelijdenden glimlach opwekken Hij voert iets in zijn schild waarbij hij mijn hulp noodig heeft maar wat dat is kan ik uit deze weinige regels niet opmaken En toch zou ik verduiveld graag welen wat het ia Welnu mylord als ge mijn hulp noodig hebt goedkoop zal ik ditmaal niet zyn Niet te vergeefs hebt ge my getoond hoe weinig waarde een banknoot van honderd pond sterling voor u heeft Sedert ik dat weet ben ik een groot liefhebber van dit artikel geworden Als ik maar begrypen kon Het binnentreden van Dr Parker maakte een eind aan zijn gemompel Voortreffelijk dat ge komt mijnheer Parker Ik was juist van plan u te laten verzoeken om eens by mij te komen Ik ben genoodzaakt eenige dagen op reis te gaan Gedurende myn afwezigheid zult ge wel zoo goed zijn mijn plaata te vervullen Het spreekt van zelf dat ge geen verandering brengt in den gang van zaken of in de behandeling der patienten alles blyft binnen de grenzen die ik na ryp overleg heb vastgesteld Hebt ge my begrepen mijnheer Ik zal niet in gebreke blyven my stipt aan uw voorschriften te houden Ik was overigens juist van plan u verlof te vragen voor een jtoer je met onze beide nieuwe patiënten dat it ilinrer eenige dogen wilde maken Ik denk dat ik daarmee myn waar Brieven uit de Hoofdstad Sints Zondagavond is de hoofdpersoon op het Amaterdamsch tooneel 1 niemand anders dan zyne vorstelyke majesteit Nassr ed din hoofd van alle Perzen Noch de dreigende oorlogsberiohten uit het Oosten noch het gebrek aan water in de huizen noch de trouwens eenigszins luwende warmte zyn instaat onze burgerij zoo uit hun plooi te brengen als de nadering van den Schach Jzyn tegenwoordigheid op het een of ander plekje waar men kans heeft een tip van zyn gejioht zgn mantel of zyu gevolg te zien Gelyk ik u schreef had zyn aankomst op Zondagavond een hoop volk te been geroepen I welk nieuwsgierig was om dien Oosterschen vorst eens ran aangezicht tot aangezicht to aanschouwen Daarop heeft men zich Maandag verdrongen om hem het Bijksmoseum te zien binnengaan of wel het stadhuis bezoeken Maandagmiddag is hy na een kijkje genomen te hebben op het opleidingsohip De ffauenaer de gast geweest van onzen burgemeester die hem en zyn ministers te zynen huize een schitterend diner aanbood terwyl des avonds van gemeentewege een vuurwerk op het IJ is onUtoken Dinsdag was alweer een heel programma voor hem opgemaakt waarvan een bezoek aan en een déjéuné in rtit het voornaamste nummer uitmaakte terwijl s avonds Carré eene extra voorstelling gaf En gisteren is er na een bezichtiging van s Konings Paleis op den Dam een watertochtje naar IJmuiden zelfs tot buiten de hoofden ondernomen terwijl de avond in het Paleis voor Volksvlyt werd doorgebracht Zooals men ziet heeft ons Gemeentebestuur en vooral onze burgemeester die den Schach voortdurend begeleidde zioh veel moeite en kosten getroost om den boheersoher der Perzen zyn verblyf in Amsterdam zoo aangenaam mogelyk te maken Eu dit wordt door den Schach te meer op prys gesteld na de ervaring te Berlyn opgedaan Daér is hy wel zeer officieel maar ook tevens zeer stijf vormelyk ontvangen en heeft men zioh niet bizonder veel moeite gegeven om hem te amuseeren Hier echter is hy op zyn gemak hij neemt de gelegenheid te baat alles nauwkeurig en i téte repotde op te nomen en gedraagt zioh voor een Oostersch vorst al bizouder ongedwongen Hy hwht en schertst gedoogt dat men rertrouwelyk de hand op zyn schouder legt en is gemeenzaam met zijn gastheeren gelyk zy met hem Aanvankelijk beeft bet naar ik meen opgemerkt te hebben dozen dan ook nogal wat moeite gekost hem a térieux te nemen en daar Z M wel wat van opsnyden houdt zou ik er niet voor durven instaan dat er niet achter zyn rug nu en dan een beetje n loopje me t liem genomen is Maar hoe langer zyn verblyf duurde des te vertrouwelijker en ongeneerder is men mot 1 Ik xal orer dfl TooneeltcAootkiitttit oiet verder handelen Wel lou ik nog t no a lader ia I midden knuun brengen en een koudwitrrstrsil nititorten op Ifémt i gloeiende verwachting van een zegepraal lüner denkbeilden tor s a Alg Vergadering hg vergeet dat niet al on leden loo fei gebeten zyn op de tehoul ala hg en noch xg nooh bet Hoofdbeitour de voorbereidende vakaohool ftfr e willen opheffen Dit xijn aleehta denkbeelden an eenige doordravera en het openatellen der mogelgkheld om eene roorbereidinguehool te aticbten ia mft oaaar gelgk Netno wil doen oitkomea eene refflementaire vjending f Maar ik moet even eene door hem begaoe oojaiBlfaeid berateflen en opmerken dat de voorbereidende afdeeling nu geen Imee maar dne klaaien telt De vergiaaing beteekent op zioh zelf weinig x bewgat alleen maar weer dat Nemo een heel hoog woord voert over eene iaricbting welke hg eigeolgk met kent Ook zou ik hem wel eena willen zien bewgzen dat bij het lecbt had het hooorariora tan den direeteor btnwU tt noemen Die oitdrukking ia niet alleen onwaar en onbiUgk zg ia erger zg ia grof Eo zg kan alleen gevloeid zgn nit de pen van iemand die peraoonlgke reden had om eena heel onaangenaam Ie wezen nemingen zal kunnen besluiten Al heb ik hoe langer hoe meer redenen om my by uw oordeel aan te sluiten zoo kunt ge het niet anders dan billijk vinden dat ik geen gelegenheid verzuim om my een eigen wel gegrond oordeel te vormen Dat valt niet byzonder in myn smaak mynheer Parker want die twee meisjes zyn geloof ik het veiligst in het gesticht zelf Hebt ge wel aan de mogelykheid tot ontvluchten gedacht Ik kan bijna niet denken dat daar gevaar van is in ieder geval staal myn persoon u borg dat ik elke poging daartoe met kracht zou bedwingen ea twee vrouwen kunnen toch niet tegen een man op Houdt vooral die blonde scherp in het oog zy hoeft reeds eenmaal de vlucht genomen als ge mij borg wilt blyven voor alles wat er gebeurt wil ik Ï u in de uitvoering van uw plan niet hinderlijk zijn tmts ge de verklaring voor de beide meisjes bij mijn igkeer onderteekent Den eersten Juni moet ik n rapjport by den rechtbank inleveren en dan moet deze zaak beslist zyn Binnen dien tyd denk ik wel aan Üw verlangen te kunnen voldoen Indien ik niet meermalen getwijfeld had of ik zonder de waarheid te kort te doen mij met uw oordeel kon vereenigen dan had ik niet zoo lang met de onderteekening van die geneeskundige verklaring gewacht Van achter zijn gouden bril keek Dr Brown zyn jonge collega knipoogend aan Worit funolfi hem geworden en men is hem heel joviaal met geen andere plichtplegingen als jegens een aanzienlijk gast gaan behandelen Daarbij komt dat hij in zijn Westersch uniform eigenlijk niets heeft van een dier Oostersche vorsten uit den Duizend en Een Nacht zijn gelaat is intelligent maar mist de sporen niet van eenige levensmoeheid hij spreekt het Fransch vry zuiver maar niet zeer vlug en bly kt voor een Oostersch vorst een vry ontwikkeld man Onder zyn volgelingen heeft hij zelfs verschillende hoog ontwikkelde en geleerde mannen zijn geheel ministerie is met hem mee en de Perzische gezant te Parijs generaal Nassr Agra toont zich een echt ontwikkeld man van de groote wereld De kleeding van de meeste hovelingen is al zeer eenvoudig behalve de gewone mutsen dragen zy lange jassen met meest veel te lange mouwen waaruit hun handen nauwelyks uitkijken Wat mij trof is dat zy steeds ietwat voorover en met rondgebogen armen loepen waarschynlijk een gevolg van de houding waarin zy in Perzië voor hun heer en meester moeten verschijnen De lyfdokter van den Schach is een Franschman dr Tholosan en tot zyn gevolg behoort o a een Eunuchus en een jongentje dat als talisman dienst doet De Schach zoowel als zijn hovelingen hebben een zeer geopend oog voor onze Hollandsche schoenen als zij ergens gelegenheid vinden die met hun kykers te li eeren maken zij daarvan een goed gebruik Of ten lotte alle gemaakte koste en genomen moeite eenigszins beloond zullen worden blijft natuurlyk de vraag Zeker zullen er heel veel ridderkruizen worden uitgereikt Maar verder Zal onze handel van de hernieuwde betrekkingen met Perzie profiteerenP Dat zal dunkt mij meest van ons zelf afhangen Of wij flink en energiek genoeg zijn om onzen handel d arheen uit te breiden Wy hebben deze week nog een ander bezoek gehad van een vreemdeling die hoewel niet met feesten ontvangen zeker van meer beteekenis is voor ons modem leven dan de Schach met al zijn gevolg t Ia de Amerikaan Henry George schryver vaneen werk Vooruitgang en Armoede en profeet van eene nieuwe sociale hervormingsleer Henty George zoekt nl de grondoorzaak van omse slechte moderne verhoudingen in de onreclivaardige verdeeling van het grondbezit Z i i de grond by alle voortbrenging een lydelyke factor hij levert de grondstoRen op die de menach met of zander zijn maohinea moet verwerken Wanneer nu die grondstof voor iedereen gelykelyk verkrygbaar wa zon iedereen kunnen werken voortbrengen en wanneer die voortbrenging zelve geheel onbelast was zou elkeen Teel meer loon naar werken ontvangen t Een noch liet ander ia nu iutusschen het geval het land ia in weinige handen en de pnxluctie wordt belast Thans kunnen de eigenaren van den grond beletten dat deze gebruikt of bebouwd wordt vandaar in groote steden de opeenbooping van menschen in krotten wijl de eigenaren van het omliggende land dit te prijzig houden Hoe dit nu te veranderen Niet door een communaal grondbezit te bevorderen in dien zin dat het land ook gemeenschappelijk bewerkt moet worden Maar men zou den grond kunnen terugbrengen tot de gemeenschap en hem door deze laten verhuren Ook zou men hem onder de bewoners kunnen verdeelen Maar in het eerste geval zouden de bemoeiingen van den staat weer vergroot worden en dat wil George liebt niet in het tweede zou men elk jaar opnieuw aan het verdeelen moeten gaan Daarom wil hy een ander middel den grond zoo hoog belasten dat uit die belasting in alle staatsonkosten en uitgaven voorzien kan worden en dus de voortbrenging en het inkomen ontlast Wat de billykheid van een dergelijke belasting betreft deze verdedigt Henry George met een beroep op het feit dat de waarde van den meesten grond langzamerhand gestegen is tot ver boven de aankoopwaarde vermeerderd met de onkosten der aangebrachte verbeteringen en die vermeerdering van waarde dankt de grond aan de behoefte der gemeenschap Zoo bijv in de groote steden waar do prys van den grond in de laatste jaren soms verdriedubbeld is alleen door toeneming van bevolking en verkeer Niets nu is onrechtmatiger dan dat de voordeden van een dergelyke vermeerdering alleen aan weinigen aan do eigenaars komen niets billüker dan ze aan de gemeenschap ten goede te komonT Aldus in hoofdtrekken de gedachtengang in Henry George s betoog t welk eindigde met eene vermelding van den groeten vooruitgang zijner denkbeelden in Engeland en in Amerika Hy zelf is blijkbaar ten volle doordrongen van de rechtvaardigheid en het groot belang der door hem ontwikkelde hervormingsdenkbeelden en rekent vast op een overwinning en daardoor gevolgde groote verbetering van sooiide toestanden vermindering der armoede afneming van groote fortuinen in één woord gelijkmatiger verdeeling by behoud van het persoonlijk recht op de vruchten van den eigen arbeid Die stellige vaste bezielde overtuiging maakte zijne voordracht van gisteravond tot eene daad Maar ik zie eerlyk bekend zelve nog niet in hoe die maatregel zal kunnen worden toegepast zonder groote onbillykhedeh te begaan noch hoe hij het recht op den arbeid aan ieder zal verzekeren Laat ik echter nederig bekennen dat my tot nu toe de gelegenheid om die zeer ingewikkelde kwestie ingewikkeld althans in toepassing en gevolgen te bestudeeren en het voor en tegen te wikken en te wegen ontbrak Dit behoort trouwens ook niet tot mijn roeping en ik kan het veilig aan de leden der juist gisteren gestichte Ver voor LandNationalisatie overlaten Eene andere sociale kwestie onderdeel van hetgroote vraagstuk trekt in den laatsten tijd hierweer de aandaeht Het is die van het verstrekkenvan voedsel en schoeisel aan arme schoolgaandekinderen van gemeentewege Een adres daarover van de socialistische Amsterdamscho afdeeling der vereeniging voor Volksonderwijs heeft in den Gemeenteraad geen steun gevonden men wilde aan het particulier initiatief deze zaak overlaten Alleenwanneer dit onvoldoende bleek en dit is ongelukkigerwijze het geval toonden enkele leden ran den Eaad zich bereid tot het verleenen van een tegemoetkoming aan de vereeniging Kindervoeding Sedert is deze vraag in het Weekblad De Amsterdammer door den heer v d Goes behandeld endoor hem het betoog geleverd dal waar het werkelijk vaststaat dat gebrek aan schoeieel het schoolverzuim in de hand werkt en gemis aangoede voeding de vruchten van het ondeiwys beletzich te zetten het de plicht der gemeente wordt die belemmeringen voor het onderwijs weg te nemen Dit betoog heeft warme instemming gevonden bij Prof Allard Pierson die reeds zoo vaak blyk heeft gegeven van zijn meegevoel met de lijdende klassen Trouwens in den Raad zelf begint de oude leer vanhet laisser faire aanhangers te verliezen al blijftvoor velen de vrees eener te groote uitbreiding van staatof gemeentebemoeiing steeds de aanleiding om mee in te stemmen met maatregelen als deze welkehun goede hart hen anders zeker zou doen aannemen Ghhsbbkcht V Aemstel BEURSBËUIGHT AMSTERDAM 22 Jufli Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Buitenland met zeer geringen omzet minder geanimeerd Zweden Noorwfgen hooger VERBETERING Uit het veralag lan de Instate Baadsvergadering in ona vorig Br aoo moeten wordea opgemaakt dat de Intpecteor van het H O gehoord zon worden in zake het te rerleeoen penaioeo aan Dr Terpatra dit ia echter met het gevat Alleen waa bet vooratel om eerrol ootalag te verleenen aaa genoemden heer niet gedaan zonder het goedkeurend adviu daarop van dieo Inapeeteur Voorta atrekte het adrea van W Begeer Lio om benoemd te worden tot aanapreker UarKerliJke Stand OEBORKN 19 Jaai Anna Antoinette oodera F H Weorman en ü I Looenhnrg 21 Mathilda Wilbelmina oadera U de Rotte en M van £ e OVEKLEDEM 20 Joni 8 F Rietveld 5 m A Edelman 2 j 8 m A H van der Voeren 1 j 8 m O P J Tempelman 4 m 21 P Sjardgo 6 j 7 m J lan Vliet 1 j 3 m ONDERTROUWD 21 Juni N de Boer te Uiden 27 j en C Biaee 21 j O tan der Kiat 20 j en J tf Janaen 25 j J tan der Doea te Waddintieen 89 J en J K Bik 83 j ADVERTENTIËN Voor de vele blgken ran belangstelling ondervonden hg gelegenheid banner VEERTIGJARIGE ECHÏVERBENIGING betuigen wij ook namens onze Kinderen Behuwd en Kleinkinderen onzen hartelgken dank A DB ZEEUW C DB ZEEUW Akeijn Gouda ZZJmi 1 889 Voor de belangstelling ons betoond bg de geboorte ran onzen zoon betuigen vrij hierbg onzen hartelgken dank B P TAS CITTERT Jr A P TAN CITTERTHdbbr Gouda 22 Juni 1889 Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstrolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 13 JULI a s en de Ballotage Löst ZATERDAG 29 JUNI gesloten is Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretarü Gouda 22 Jnni 1889 Inlandsche Brandewijn Fransche Barcelona M J DE GRAAF voorheen C MESSEMAKER Weder opnieuw in voorraad een rnime sorteering nette eigengemaakte COLBEB COSTUMES schande goedkoop wegens kwaliteit ran Stoffen en makelg Ook opnieaw in roorraad een mooie sorteering nette PAITTALOirS van af 5 Gulden G PCjIJB Turfmarkt Een lekker g ebak is de Zandkoekjes van W SCHALËRAMP Jr Met sncces wordt steeds door mg geleverd de Zuiveren Bordeaux Wijn van af ƒ 27 per Anker van 48 Flesschen franco door geheel Nederland Weda C vao OIJE De ondergeteekende beveelt zich roortdnrend aan roor het WASSCHEN VERWEN en KRULLEN ran en wasschen van Handschoenen B DERCKSEN V d Beho Korte Groenendaal 199 Toorheen Gonwe No 6 Vrouw SPRÜIJT Heerenkade 318 beveelt zich aan tot het WASSCHEPf en in ade brengen van WASCHJES te GOUDA CURATOREN maken bekend dat het Examen Toor hen die bg den aanrang ran deu Tolgenden cnrsns ah Leerlingen wenschen te worden toegelaten zal plaats hebben op WOENSDAG den 10 JULI e k des Toormiddags te 9 uur Aanmelding bg den Rector bg wien tevens inlichtingen zgn te rerkrggen Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratis OPENBARE AAITEESTEDIÏÏG BURGEMEESTER en WETHOUDERS va fiouda zgn voornemens op WOENSDAG den 26 JONI 1889 des namiddags ten één nre in het Raadhuis aldaar bg inschrgring aan te besteden Het maken van 142 Meter eikenhouten beschoeiing langs de Vest bjj de Gas briek Bet Bestek met Voorwaarden zal dagelgks de Zondagen uitgezonderd des roormiddags ran 10 tot des namiddags 1 ure t r plaatseIgke Secretarie en aan de Stads Timraerwerf ter inzage liggen Het Bestek is te rerkrggen tegen ƒ 0 50 Inlichtingen worden gegereu door den Ge meenteBouwmeester