Goudsche Courant, maandag 24 juni 1889

1889 J 3948 Dinsdag 25 Jonl victonan ater Safeldrankvan 97Z dm £ f oninader oAeaerlanden uit de VICTORIA BRON te Oberlahnstein bij Ems Werd zelfs herhaalde malco voor Z M dcii Honing tijdens Hoogdeszeirs verbluf in de badplaatsen Karlsbad Wiidiingen en Pyrmont telegrafisch aan de Vlctorlabron ontboden GOUOSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad tooor Oouda en Omstreken Wordt alléén echt verkocht bg SLOTEMAKER Co Gouda F£e3aa lelee33 xxx HET WITTE KRUIS met HOOFDPRIJZEN van 200 000 ƒ 100 000 50 000 ƒ 30 000 ƒ 16 000 ƒ 10 000 DE BERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 A ü G ü S T U S 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen voor den prgs van ƒ 14 ten Kantore van de Heeren Wed KJiOX DOBTLAND te Gouda De insaading Tan advertentién kan grescbleden tot ööé nor des namiddags van den dag der uitgave HI L8TKAAIP s OUDE GENEVER verkrggbaar in jj V V liter krnik bg M J de GRAAF voorheen C MESSEMAKER SUAILiGHT ZHKP Zeer voordeelig in t gebruik en goedkoop verkrijgbaar bij P Sauerbier Concurrentie Beste BRANDEWIJN 80 en 90 et per Liter per 5 Liter 75 en 85 et per Liter bö J F HERMAN Zn Tiendeweg Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GEAlBERKOEi van 35 en 65 Cent per ètuk bij J J van der SAINDfilM Banketbakker Gouda Markt A 67 Haantjes Bier Depot A NORTIEB GOUWE C 34 35 Begin AUGUSTUS een flinke DIENSTBODE GBVBAAQD TURFMARKT H 162 Tricot Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kinderen Voordeelige ifieuwe kwaliteiten NB Bfj ieder V doz groote Broeken of Borstrokken wordt i 1 Tricot tot verstellen bijgevoegd 8CHE K Zn Citroen Limonade Frambozen M J DE GE A AP voorheen C MËSSEMAKER 0 4 PUIKE OUDE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg N PEETERS h te m SCHIEDAMMER NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE TRADE MARK HIS van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrngbaar te Oouda bij P OUDSffOORN Kleiweg en bü ö H LAKERVELD Qonwe C 96 te Schoonlmen bg P PIJN va DRAAT AlbUuserdam bg de Wed J de BOER Gietendam bg Wed v d HEUVEL en Leerdam bij A van WIJK Asperen bg D VERMEIJ Probeert s v p de SOUCHON THEE No 3 f 1 25 per kilo Openlare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Oouda zal op WOENSDAG 26 JUNI 1889 des morgens 11 nre in het Hotel di Paaow aan de Markt te Gouda in het openbMtr veilen en verkoopen No 1 Een HUIS SCHUUR en ERF aan den Groeneweg Wglf L No 141 te Oouda kadaster Sectie C No 2485 groot 40 Centiaren Te aanvaarden 1 Angastas 1889 No 2 Een HUIS en ERF aan den Groeneweg naast het vorige perceel Wjjk L No 142 te Oouda kadaster Sectie C No 2484 groot 40 Centiaren Verhuurd voor 90 cents per week No 8 Een HUIS ERF en OPEN GROND in de Keesfaassenrolwagensteeg Wgk F No 35 te Oouda kadaster Sectie C No 499 groot 75 Centiaren Verhaard voor 90 cents per week No 4 6 Drie HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wgk RB No 148 149 en 150 te Oouda kadaster Seetie A No 2838 2839 en 2840 Allen verhuDrd elk voor 1 30 per week No 7 Een HUIS met SCHUURTJE en ERF in de Doelesteeg Wgk L No 240 te Oouda kadaster Sectie C No 1255 groot 84 Centiaren Te aanvaarden 1 Angastns 1889 Te zien 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 9 tot des middags 4 nai en op den dag der verkooping van des morgens 9 tot 11 uur Nadere information te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda TE KOOP een Bovenwoning en Benedenwonüig met TUIN gelegen kort bg de Noorder Kerk Te bevragen onder No 1866 aan het Bureau dezer Courant in Prachtige Verpakkingen KISTJES van 25 50 en 100 stuks en in alle prgzen steeds voorradig alsmede Sigaretten Wed C van OWE stedelijke Gasfabriek GOUDA Door de Commissie van beheer zal op MAANDAG 8 JULI 1889 s namiddags 2nur ten Raadhnize AANBESTEED worden de leverantie van 30 000 H L Duitsche of Ëogelscbe a A S IK O3LiB3ïT De voorwaarden zgn ƒ 0 25 te bekomen ten kantore van voornoemde fabriek DE DIRECTEUR Ontvangen l Niéuwe gekleurde KATOENEN ea TOILE de VICHY echt in de wasch Gekleurde tfaponstoffen en daarbg passende Garneering Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 TER OVERNAME aangeboden op een drukke stand een EBÜIDENIEBSWINEEl welke door een vrouw kan worden waargenomen Adres onder No 1867 aan het Bureau dezer Courant Qoudo Snelperadmk van A BBINKMAN ZooK De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nomuera VIJF CENTEN GOXJBA 24 Juni 1889 Nssr man weet is thans bij de wet verboden den arbeid van personen beneden 16 jaar of ran Trouwen in fobrioken m werkplaatsen vroeger te doen aanvangen dan te 5 oren des voorniiddags bf later te doen eindigen dan te 7 uren des namiddags met dien verstande dat het aantal uren gedurende welke die arbeid wordt verricht niet meer dan elf per etmaal bedraagt Van deze en enkele andere bepalingen kan in sommige gevallen vergunning worden verleend af te wijken waarom wq belanghebbenden attent maken op onderstaande oproeping van den Minister van Justitie De Minister van Justitie Oelet op de artt 6 tweede lid 7 derde lid en 11 tweede lid der wet van 5 Mei 1889 StaaMlad no 48 houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige y penonea en van vrouwen Overwegende dat het voor bepaalde bedrijven noodig knn zijn bij algemeene maatregelen van bestuur de bij evengenoemde wetsartikelen bedoelde afw kingen toe te staan van bij voormelde wet vastgestelde regelen ten opzichte van den arbeid van personen tusachen twaalf en zestien jaren en van vrouwen Noodigt belanghebbende hoofden en bestuurders van in fabrieken ofwerkploatsen uitgeoefend wordende bedrijven en ondernemingen uit zioh schriftelijk te wenden vödr 1 Juli a s hetzq tot Gedeputeerde Staten hunner prorincie hetzij tot het Departement van Justitie met gemotiveerde opgave in hoever zij aan het toestaan van edoelde afwijkingen behoefte hebben met name Wat betreft de gebruikelijke uren van aanvang en mnde van den arbeid zoowel des nachts als des daa et voortduren van dien arbeid van mannelijke personen tusschen veertien en zestien FEUILLETON 47 Ifaar M DttiUci EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Beste vriend zon uw twqfel misschien overwonnen worden door een banknoot van tien pond sterling zooals in het geval met Edith Lund Spreek vrij uit niemand hoort u dan uw directeur en hoe ik over zulke dingen denk heb ik u reeds bij eene vroegere gelegenheid gezegd Lord Norman is in Londen en zal er moeielijk toe overgaan een gratificatie te verleenen aan een hem geheel onbekenden hulp arts in de prorincie vAls ge geen andere bezwaren hebt mijnheer Parker zeide de directeur terwyl hij met welgevallen langs zijn vestzakje streek r dan ben ik wel in staat om die bezwaren op te heffen Morgen spreek ik den Lord en ik zal uw zaak wel bepleiten Verlaat u geheel op uw directeur TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Sedert eenige dagen was de directeur van het krankzinnigengesticht op reis Men kon niet ontkennen dat door de afwezigheid van Dr Brown de jaien na middernacht tnssehea Zaterdag en Zondag en de vermelding van de wertatren op de in art 11 der wet voorgeschreven lijst De UmUikr eoornoemd Buts ém Bbzuehbioie De heer A de Bnijter o idaat veearts is aan de rijktveeartsenijschool te Üt hc naar het 4e studiejaar bevorderd Bij de Directie der Ned Bkbspoorwegmij ia het plan aanhangig om gedurende lie maand Juli een eztrs avondtrein van den Haay paat Gouda te laten loojpen Vertrek van den Haa ten 11 80 Onze stadgenooten kunnen dan gebruik maken van de avondconcerten te Schsffpingen of de foorstellingen van het circus Osoar Qarré bgwoneo toodat zij ongetwijfeld met veel gen fgen van dit plan zuUen kennis nemen Van de door den Ned Bhy tpoorweg aangeboden gelegenheid om dea Zondags rdor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reiMa maakten Zondag U 392 personen gebruik Benoemd tot gem veldwachter te Haastrecht E Oosterling agent van politie te Dordreoht Een nieuwe partijformatia In Se ffageniiiger wordt de vraag bespraken of er kans bestaat dat da onafhankelijke antirerolutionaireu zich vereenigen met de bezadigde en christelijk getinde bestanddeelen der liberale pcrtq die bij de ongeloovige liberalen niet te huis behooren Indien eerstgenoemden zich losmaken van het tegenwoordige purtijverband om aan het juk eener Boomsch doleerende politieke hiërarchie te ontkomen dan zal het van de anderen afhangen of zulk eene vereeniging mogelyk is daar deze zich dan van hunne partij o k dienen af te scheiden patiënten een gbmp van vrijheid genoten Zij keken minder schuw rond hun gesprekken waren levendiger en hun gansche verkeer in het park was aangenamer dan wanneer zij den man met den gouden bril in hun nabijheid zagen Dr Bnürn was voor zgn patiënten voUtrekt geen humaan geneesheer dwangbuis douche en draaistoel waren geliefkoosde en dikwijls aangewende middelen om zelfs bij kleine vergrijpen onmiddellijk tot gehoorzaamheid te dwingen Onder de humane behandeling van Dr Parker kwamen zulken dingen niet voor Met een enkelen dreigendou blik of een enkel scherp woord wist hij gehoorzaamheid af te dwingen waar dit noodig was Op Edith s verlangen had Dr Parker dej avond te voren aan Walther s adres te Warwick geschreven dat hij met Alice en Edith over tw e dagen in den namiddag een rijtoer naar Hampton zou maken hij had Walther verzocht daar bg hen te komen in het park Hampton lag rijf Engelsche mijlen van Worcester en was met rijtuig gemakkelijk iu een uur te bereiken Het landgoed daar was sedert jaren onbewoond de eigenaar vertoefde al dien tgd op het Vasteland en had het prachtige groote park voor het publiek opengesteld en daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt Parker had dit opgemerkt en daar de afstand van Hampton voor het doel zeer geschikt was hadden de jonge dames toegestemd met hem er heen te rgden AOVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GBOOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentién gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Het u de tout der UouUgüUurou uauouaie par 9 en de zwakheid der Utrechtsche Ëendrachtsmaa nen dat men niet weet wat van hen te wachten is Zij keuren slechts extravagantie van beide zqden af maar zijn daardoor niet krachtig genoeg tegenover een scherpbelijnde partij als de antirevalutionaire Beginselen een programma moet geformuleerd worden De christelijk gezinde liberale partq ga met de vrienden van de Wagentnger mede zij geve de voorkeur aan de beginselen des Ëvangeiiek tegenover die van 1789 zq binde den strgd aan t en onzedelgkheid dronkenschap Zundagson their liging enz enz dan zal een party formatie mogelgk jn die het tegenwoordige ministerie wil steunen wanneer het dreigt afhankelqk te worden van een roomsehdoleerende party Velen hebben een afkeer van een nauwere blijvende aansluiting van Bome van een samengaan met het radicalisme van een heerschappij der doleantie Maar men wil toch eene van het Evangelie noch in het moederland nook in de koloniën Eu al wat men jarenlang van liberale zijde daaromtrent oodarvond heeft een diepgaand wantrouwen gewekt Van den schoolstrijd zwqgt De Wag met opzet in hope dat deK door de thans aanhangige wet op den achtergrond zal worden geschoren Sr is eene reeks ran maatschappelijke en zedelgko vraagstukken aan de orde waaromtrent onderlinge orereenstemming in godsdienstige beginselen ter afdoende behandeling dringende behoefte is Waar eenheid van godsdienstige beginselen ontbreekt zal men ter samenwerking tegen gevreesde machten moeielijk eene krachtige staatkundige partg kunnen rormen Misschien zegt het blad zullen de uitbarstiugen van het radicalisme vele liberalen tot de erkenning moeten drijven dat er alleen op den bodem der Evangelische belgdenis veiligheid is tegen de sociale euvelen die zg met I ons wenschen te bestrgden Gedurende den dag die nog verloopen moest verdreven zij rich den tijd zoo goed en zoo kwaad als het kon en wij behoeven niet te vreezen dat ons 1 jonge verloofde paar rich verveelde I Met Alice was dat iets anders de tgd riel haar I eindeloos lang het was of het nooit arond zou worI den Daarbg kwam dat de teederheid die rij in de blikken der jongverloofden opmerkte haar eer temeer drukte dan haar oprroolijkte Ook haar hart verlangde naar liefde na de vele jaren van vreug delooze verlatenheid Het beeld van deu afwezigen vriend kwam haar voor den ost en zij bedacht welk een vreugde het zou rijn wanneer rij met hem hetzelfde geluk smaakte Maar ach hoe weinig uitzicht had zij daarop Zelfe als zg den geliefde al hare geheimen openbaarde hoe weinig kans was e dan nog dat Walther met hulp van zijn vriend haakon bevrijden en nog veel minder dat hij den prijt behaalde dien zij hem had toegedacht nl den prijs van haar hand Zou de Lord niet al den invloeit ran zgn macht en geld uitoefenen En zou dischurkaohtige advocaat niet door list alles kraohtoloo i maken wat haar vrienden voor haar deden Hoeveel middelen tot verdedigma stonden de tegenpartij niet ten dienste tegenover het eenvoudige middel waarmede zij moest strijden nl de waarheid Waar bleef de hoop op overwinnen en op den prgsP Zeker waren deze overwegingen weinig geschikt om hoop bij baar op te wekken Maar ons hart laat moeielijk dien band los die ons aan het leven