Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1889

antwoord op de interpellatie van den afgevaardigde Kuendi in den Nationalen Raad betreffende het geschil tusschen Duitschland en Zwitserland Daar door wordt bevestigd hetgeen tot dusver over de zaak bekend was dat nl h t geschil tweeledig is Vooreerst beschouwt Duitschland de inhechtenisneming van don inspecteur Wohlgemuth als onrechtvaardig en daarbij blijft Duitschland beweren dat de vrijheid der Zwitforsohe regeering om vreemdelingen op haar gebied toe te laten inderdaad door het tractaat met Duitschland wordt beperkt t De heer Droz zeide o a In tegenspraak met de zienswijze der Duitsche regeering is het ons niet mogelijk de handelingen van Wohlgemuth als wettig tu beschouwen Met leedwezen hebben wg bevonden dat de gewisselde verklaringen het geschil niet uit den weg geruimd hebben en dat uit dit geschil belangrijke vragen uit een internationaal oogpunt zijn voortgevloeid Wij hebben aan de Duitsche regeering geantwoord dat wij niet met haar hut recht kunnen deelon om binnen onze grenzen de politie uit te oefenen en wij verplicht zijn dat recht onverdeeld aan ons te houden Wij hebben baar onder het oog gebracht dat wy geene personen bij ons geduld I hebben die gevaarlijk voor ons on voor andere landen konden wezen doch dat de agenten der Duitsche politie herhaaldelijk in Zwitserland tot ongeregeldheden aanleiding hebben gegeven De Duitsche regoering heeft ons te kennen gegeven dat wij op grond der traotaten verplicht zgn van de Duitschers die bij ons komen certificaten van oorsprong te verlangen Deze uitlegging welke I ons asytrocht afhankelijk zou maken van de opvattingen van vreemde regeeringen hebben wij niet willen erkennen De Duitsche regeering heeft ons verder doen weten dat zij door hare politie toezicht zou doen uitoefenen langs onze grenzen Hiertegen hebben wg geprotesteerd De heer Droz maakte verder gewag van de bemoeiingen van Oostenrijk e Rusland aan welke hetzelfde geantwoord is Over de te nemen maatregelen zeide hij nog behoeven wij met niemand raad te plegen en hebben wij alleen met ons zelven te rade te gaan want het zijn aangelegenheden van binnenlandschea aard waarin wg geen vreemde inmenging kunnen toelaten De regeering deed ten slotte een beroep op het vertrouwen der bondsvergadering opdat zij alles kunne doen wat de zware verantwoordelijkheid die zij te dragen heeft haar tot plicht maakt en opdat haar de middelen geschonken 1 worden binnen de grenzen der constitutie een I scherper politietoezicht uit te oefenen op alle vreemde elementen die de veiligheid van Zwitserland bedreigen De interpellanten verklaarden zich voldaan en verzekerden dat de bondsraad op den steun der bondstergadering en van het volk kan rekenen Art 2 van het tractaat betrekkelyk het recht van asyl luidt Om in Zwitserland te verblijven of zich daar te vestigen moeten de Duitschers met een bewijs van horkomst en een door de betreffende gemeentelijke besturen uitgerust getuigschrift voorzien zgn waaruit blykt dat de bezitter zich in het voUe genot zgner burgerlijke rechten bevindt en een onbesproken levensgedrag leidt Het geschil loopt nu over de quaestie of alleen bepaald is welke papieren de Dnitscher bezitten moot om zgn recht op oun verblijf in Zwitserland te laten gelden dan wel of de Duitsche regeering verlangen kan dat alleen die personen toegelaten worden die in het bezit der genoemde papieren z n met andere woorden of Zwitserland alleen het recht of ook den plicht heeft deze papieren te verlangen Wat de toezegging van den bondsraad over een strenger politietoezicht op de vroemde elementen betreft schijnen zoowel onder deze vreemde elementen niet alleen de revolutionnaire socialisten en anarchisten verstaan te moeten warden maar eveneens op spionnen als Wohlgemuth Do gegeven verklaring is even waardig als belist Laat ons hopen dat de kleine dappere Zwitsersohe republiek met eere dezen stryd met drie machtige keizerryken teneinde voert De Pransche Senaat is gereed met het ontwerp betreffende het onderwijs hetwelk voor eenigen tyd door de Kamer werd aangenomen Met 185 tegen 98 stemmen werd het ontwerp goedgekeurd nadat een voorstel van den conservatieven senator Bardoux om de verwereldlijking der meisjesscholen uit Ie stellen was verworpen De minister van onderwijs de heor De Pallières wilde daarvan niets weten en de republikeinsche meerderheid ging in dit geval weer eens met de regeering mede RECLAME f ervaltciing tan Gmeesmiddelm l Wij hebben reeds gelegenheid gehad op te mer ken dat de vervalschingen van geneesmiddelen nooter dan menigeen denkt We leven voor een noot deel by kunstlicht terwijl de zon toch geniddeld 12 uur per dag schijnt j we bouwen ongezonde woningen en geven dan handenvol geld uit iin dokters en apothekers Een goede stevige getoade kleeding verwerpen we voor een veel minder deagzame en doelmatige brandstof en middelen tot levensonderhoud worden verknoeid schoon water bedorïen vruchtbare meststof vermotst Ten mnsie 200 000 000 p st zegt de schrijver worden ios in Engeland jaarlyks weggeworpen Men zou t een verdedigingsoorlog voor kunnen voeren I Laten wij nu den heer Murray zelven aan het woord De omloopstijd der zon schrijft hy behoorde iitar men oppervlakkig zou meeuen regelmatig te wnrden gevolgd Maar de gewoonte verkiest den ucht boven den dag die voor gezonde oefening gemaakt is De werkdag begint gemiddeld vier tot i KI uur later dan de dag wat een aanmerkelijke verspilling van kosten voor verlichtingsmiddelen teweeg brengt terwijl door het gebrek aan frissche tuirere morgenlucht het leven verkort wordt Wie beproefd heeft s morgens om 4 uur op te staan en te 8 uur te bed te gaan moet zelfs na korte ervaring opgemerkt hebben dat zijn gezondheid verbeterde en zijn geest frisscher werd De nieuwerwetsohe huizen zijn uit het oogpunt nu gezondheid zeer onpractisch ingericht De oude zware gebouwen met dikke muren hoe gebrokkiï ook in enkele opzichten waren lekker warm in den winter en des zomers koel en frisch Maar de nieuwe burgerwoningen met hun dunne wandon en leien daken rijn een voordurende plaag in den winter te koud en de zomer blakend heet lüiets eiscfat meer de aandacht der geneeskundigen 1 dan deze quaestie Op de winteravonden zit het geheele gezin in een muf dicht vertrek met vüur I en lamp wellicht zelfs met gas om de hitte tot 70 en meer graden op te dryven By het naar bod gaan vindt men een temperatuur niet veel hooger dan het vriespunt Geen wonder dat er zooveel gevallen van bronchitis en longontsteking voorkomen Een 60 of meer jaren geladen wa de kleediug van den handwerksstand eenvoudig doelmatig en duurzaam en de werklieden zagen er flink mede uit Ze waren niet zoo belachelijk beschaamd voor hunno betrekking in de msatschappij Tegenwoordig kleeden zij zich in veel minder geschikte stoffen die er fraaier uitzien in de meening dat dit voornamer staat omdat meer vermogenden zoo geklee I gaan Hier vergeet de hoer Murray dat het met do I hoogere standen niet veal beter gesteld is Dunne middeltjes hooge doktersrekeningen nauwe puntschoenen een groot debet bij den pSieure enz I Veel beter zouden minvermogende lieden gevoed kunnen worden indien zg evenals de gegoeden hunne maaUyden thuis konden gebruiken zonder dat zij voor de toebereiding behoefden te zorgen Zonder twyfel zou dus de helft der kosten van hun tegenwoordig onverteerbaar en weinig smakelijk voedsel worden uitgewonnen Men zou voor elk blok huizen één of twee groote keukens moeten inrichten waardoor kosten van kookgery en brandstof bespaard wierden Verwarming en verlichting moeten eveneens van ééa middelpunt uitgaan Ten slotte roert de schrijver de wereldoude Augiasstalquaestie aan Bijna elk gezin te Londen en waar elders is dit niet zoo I heeft steeds een hoeveelheid vuilnis in huis die nu en dan wordt weggehaald maar ook wel eens vergeten wordt Bovendien worden kanalen en grachten vervuild en bezoedeld waardoor het frissche en gezonde water en eene voortreffelijke meststof elkaar bederven en tot een vuil onoogelgk sohadelyk mengsel worden dat weder met groote kosten gezuiverd moet worden Die zuivering kan echter nooit volkomen geschieden het water blyft ongezond en de meststof verliest het grootste deel vanhare waarde Hoe spreekt de heer Murray hier tot het hart der inwoners van zekere groote stad in ons vaderhmd Eens scheen het of die stad wilde breken met die dwaze gewoonte de grachten tot riolen t hervormen Een tijd lang spoelde frisch water door alle grachten en riepen de inwoners vol vreugd dat de lucht veel zuiverder ze bedoelden mmder bedorven 1 was dan in een andere groote stad De andere groote stad is de eerstgenoemde weer vooruit Een der hoofdgrachten en al wat daar bewesten ligt waterwegen met bloemrgke namen die te zamen o ironie I naar een heilige rivier heeteu waarin men zich baadde om gezond te worden ze zien bruinzwart of zwartgroen en laten aanhoudend een leger bellen van zwavel en waterstofvurbindingen opborrelen die de lucht verpesten Ziektekiemenworden er uitgebroed Lusteloosheid knorrigheid on lamlendigheid wekt zulkt een zware loome bedorven lucht En met het geld waarmede verbetering kon worden gebracht worden geneesheereii De nestels op de aniformen zijn dus lezen we in Sohorer s Ftmilieiitlatt aifkomstig uit dentyd Vin den opstand der Nederlanders tegen Spanje Nadat Alva in het land was gekomen verliet eengeheel regiment den dienst van Philips II en vereenigde zich met dé Geuzen tegen de Spaanschedwingelamlij Daarop beval de hertog van Al aelk van die afvalligen die men vangen kon zonderonderscheid van rang op te hangen Met regimentspotte met dit bevel en liet den landvoogd berichten dat officieren en minderen voortaan van een strik o voorzien waren om den Spanjaartftu het beuls werk gemakkelijker te maken als z j er een vingen En werkelijk droegen zg een strik aan den schouder ie weldra het onderscheidingsteeken van eiken moedigen stryder werd Later werd die strik van kato n i de zilver of goud gemaakt De idaatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin hield dezer dagen t Amsterdam hare IBo jaarvergadering van leden en comité s onder leiding van den heer J Attema uit Nijmegen Uil het verslag van den directeur den heerScheltema bleek o a dat sedert de oprichting dervereeniging 841 ouderloozen voor langer of kortertijd door de Mij waren verzorgd De aanvragen bedroegen hat aanzienlijk getal van 708 Dat niet aanalle aanvragen werd voldaan lag hierin dat de Maatsohappg de verplichte verzorgers die een doelder kosten wel konden dragen Joch dit liever nietdeden naar het beginsel der My niet mocht vrystollen en voorts dat de vaste inkomsten daartoeniet toereikend waren En dat zg de verzorgingvan weezen wier opvoeding vaak Jaren vereisoht niet maar zóó op zich neemt zonder eenigon waar org die verplichtingen te kunnen nakomen laat zich gemakkelgk begrijpen Van de 341 weezen over wie de Mg hare zorgen kon uitstrekken waren 13 in de 16 jaren van bestaan overleden terwyl enkele anderen door veranderde j omstandigheden der naaste familie betrekkingen door dezen opgenomen of naar de verplichte verzorgers teruggekeerd waren Niet minder dan 116 weezen hebben reeds den leeftijd bereikt dat zg van de verzorging der Mg zgn ontslagen Het mag gezegd wor yp dat van hen 12 het uitmuntend hebben gemaait dat 96 het goed hadden 6 minder en slechts 2 het slecht hebben Op dit oogenblik zyu 192 weezen in de verzorging der Maatsohappg 17 hunner verdienen iets doch op verre na niet toereikend om in hun onderhoud te voorzien De overige 17 zijn in of onder de schooljaren Van de 172 jongens en 169 meisjes behoorden ÏOO tot de Herv 77 tot de E K 14 tot de Luth 18 tot de Doopsgezinde 12 tot de Remonstrant che 1 tot de Oud bissch olericale en 19 tot de Israelietische kerk 17 familien hadden ouderloozen opgenomen zonder eenige vergoeding te verlangen Zy aan wievan de 1300 hoofden van huisgezinnen die zichhadden aangemeld de verzorging dèr ouderloozenwas toevertrouwd kweten zich met nauwgezetheidvan die taak en de ervaiing leerde dat de pleeg ouders hunne pupillen niet exploiteerden zooals wel eens werd beweerd Geschikte gezinnen waren ruimschoots te vinden Het financieel beheer van dun penningmeester den heer Alex Daniels werd door de finanoieele commissie A W van Eeghen bindt de hoop op toekomstig geluk ondanks alle lamp en lyden Zoo verliep de dag de volgende morgen brak san Alice had haar bed verlaten voor de eerste tonnestralen door haar vensl r gloorden De gespannen verwachting dreef haar ten bedde uit Heden heden zou het zijn Het rgtuig kwam precies ten twee uur voor juist nadat het middagmaal was afgeloopen Parker was zelf naar het stadje geweest om een net gemakkelyk rijtuig te huren want ia de stad van Dr Brown was niets bruikbaars te vinden Hij liet de dames in het rytuig plaats nemen en ging zelf op den bok zitten Het uitstapje trof byzonder goed weer het ftas en heerlgke Meidag vol zonneschijn een heerlijk lentewindje speelde met de lokken der dames en kleiurde haar wangen hooger rood Zoodra zij te Hampton waren aangekomen lieten zij uitspannen en gingen te voet naar het park Zij vernamen van den stalhouder dat Walther hen daar reeds wachtte Zy troffen hem daar ook aan Bewogen drukte hg zgn zuster aan zgn hart en reikte zgn vriend de hand dat was zgn gelukwensoh met hun verloving waarvan hij door een brief van Parker reeds kennis had gekregen Neem haar en bescherm haar als het liefste wat ge op de wereld hebt zij verdient het zeide hij met een licht bevende stem Draag met elkaar a werelds vreugd en leed Oe hebt beiden een hart H E van Enthoven en J Nienhuis zeer geroemd terwyl bg de discussie daarover op vermeerdering van vaste inkomsteu werd aangedrongen Het nadeelig saldo der rekening over A P was alleen door ƒ 2565 70 aan buitengewone baten tot een cijfer van 308 78 terug te brengen Ongeveer ƒ 29 00D was in het afgeloopen jaar aan verpleegden uitgegeven of ƒ 210 000 gedureude het bestaan der Mg Te Meppel was een nieuw comité gevormd Na afloop der huishoudelijke aangelegenheden werden eenige vragen der weezeaverpleging betreffende behandeld en wel naar aanleiding van een der jongste congressen Wat is waar van de bewering dat zoovele weezen der prostitutie ter prooi worden Wat van het oordeel waarbij oen groot deel van ds bevolking ten plattelande ten eenen male ongeschikt voor de weezenverzorging wordt geacht Welke vragen tot zeer belangrijke mededeelingen en discussien aanleiding gaven Dienaangaande werd opgemerkt dat men al zeer bekend zou moeten wezen met den omvang der prostitutie om met eenig recht van zekerheid dergelijk beweren te kunnen staven En op de tweede vraag dat men al zeer vertrouwd moest zgn met de plattelandsbevolking in verschillende streken van ons vaderland om de hoofden van gezinnen totaal ongeschikt voor de taak der weezenverple ging te kunnen verklaren Dikwyis waren dergelyke beweringen lichtzinnig en den ernstigen man onwaardig gedaan Nadat nog de vier aandeelen iu het renteloos voorschot uo 166 216 136 en 138 in tegenwoordigheid van notaris Jnkkeuekke en getuigen waren uitgeloot werd de vergadering gesloten door den voorz onder dank aan den directeur voor de goede en accurate zorgen ook in het afgeloopen jaar voor ♦ de weezen betoond In een brief uit Demerara aan het N v d D leest en De negers als ras zyn onbeschrijfelijk lui en daarom zyn ze natuurlijkerwijze altijd arm Onder de Ohineesohe Portugeesche en Koeli immigranten zijn er honderden e zeer wel af zijn die er eigen huis en omliggend land met vee op nahouden zelfs kapitaaltjes jij de Bank hebben gedepoBÈerd terwijl er onder honderd of meer negers zelfs geen twee te viodap zgn die m er dan hun dagelijksch brood hebben En met al hun luiheid hebben ze toch aan alles behaiefte en wat het artikel kloeding betreft zgn ze uitermate extra vagant Het is haast ongeloofelijk mynheer de Eedacteur en toch is het de waarheid dat negers en vooral negerinnen die van Maandag tot Zaterdag barrevoets loopen bedekt met lompen en vuil des Zondags eene parade maken die bespottelyk zoo niet walgelijk is Geene mode van Parijs of Londen die niet door de zwartjes wordt nagevolgd Satijn struisveeren zijde fluweel linten bloemen klatergoud bogus diamanten en dito paarlen verlakte schoentjes met hooge hakken zijn dan a l ordre du jour De schreeuwendste kleuren zijn altijd de meest gezochte Sommige dames gaan zoo ver om haar gelaat te bepoederen en ik behoef u niet te vertellen wat voor efloct dat witte of rose poeder op dat zwarte sm Itje maakt Een neger spreekt van een zwarte dame een gekleurd dat God vreest de rechtvaardigheid bemint en niemand behoeft te schuwen dat is voor mij een waarborg dat ge met elkaar gelukkig zult zijn En ons leven lang hopen wg aan deze beginselen getrouw te bleven antwoordde Parker nam daarop den arm van Edith on stapte voort zoodat Walther met Alice volgde Uit den brief van Parker had Walther gezien dat het aan de vereenigde pogingen van zgn zuster en zgn vriend gelukt was Alice te bewegen tot de belofte dat zg aan hem alleen heden haar geheimen zou openbaren Onze jonge vriend was echter niet gezind om het oogenblik daarvan te verhaasten Hij begreip dat Alice eerst na zwaren tweestrijd hiertoe besloten was en hij dus niet goed zou handelen met bij haar aan te dringen liever wilde hij het oogenblik afwachten dat zij daarvoor geschikt achtte Hij vermeed dus met zorg te spreken over de rede van hun samenkomst Hij begon een druk gesprek over duizenderlei dingen die voor een jong paartje belang hebben en Alice liet hem gaarne aan bet woord zij luisterde meer naar hem dan dat zg sprak Zoo had men dan reeds langer dan een half uur in het park gewandeld en zich in het heerlijke lenteweer en de schoone natuur verlustigd toen men in een bosohje bij een met gras begroeiden heuvel kwam waarop een standbeel e van eene Grieksche godin stond Op die manier had men eenige afwisseling willen brengen in de eentonigheid van het groote park persoon en eeüe blanke vrouw ei niemand is zoo volmaakt als een Afrikaanije De verbeelding de gemaaktheid de arrogantie van die lui zijn onverdragelyk De meeste negers zijn aan den drank verslaafd Mbn zedelijkheid en huwelykstrouw hebben ze WlVniet het minste denkbeeld Be statistiek heet Mivezen dat fan de honderd geboorten er 62V onwettig zijn Ze leven in dat opzicht haast als de dieren en bekommeren zich niet om de gevolgen Koelies en Chineezen toonen de teederste liefde voor hunne kinderen maar negers mishandelden de ongelukkige schepsels wier ouders zij zijn op de allerellendigste wijze Niet zelden ziet men eene negermoeder haar kind met straatkeien toetakelen of een bezemstok op zijn of haar lichaam aan stukken slaan Ik heb de eer lid te zyn van een genootschap tot wering van wreedheid onder de kinderen en als zoodanig kan ik er dus een beetje van meepraten Onlangs had eene moeder een dik touw om haar dochters hals geslagen met het doel haar op te hangen hetgeen echter door mijne tusschenkomst werd belet Hun taal is de onzedelijkste die men zich kan voorstellen Gevoel van schaamte kuischheid mannelijke of vrouwelgke waardigheid hebben zo niet Lafhartig verraderlijk wraakzuchtig lui en diefachtig deze zijn behoudens uitzonderingen de ware attributen van het negerkarakter Mocht er soms een wettig huwelyk voltrokken worden dan gaat men in alles met de grootste praal te werk Voor een week of drie ontving ik eene kennisgeving van mgn vorigon paarden oppasser dat hij Mr voornemens was zich op den April in het huwelijk te begeven met Mito De kennisgeving was gedrukt op geëmailleerd papiermet gouden en zilveren letten Waar het geld tmdaan komt of op welke wgze t betaald wordt magde hemel weten maar calèches met twee schimmels koetsen voor g oodigden linten sluiers waaiers bloemen champagne bal souper moeten er zijn en zijn er ook bi elke neger bruiloft coftte quecoüte Den volgenden morgen moeten de jonggetrouwden veelal de leeg gedronken fieSsohen verkoopen om zich een stuk brood voor het ontbyt te verschaffen En zoo als het met de bruiloften gaat zoo gaat het ook bij begrafenissen t Is alles uiterl k vertoon en niets meer Nieuwerwetsohe verkwisting Wi nu en dan op een toren klimmen en zichzelf vergeten kan ziet eensklaps alles geheel anders De menschen met hun deugden en gebreken de maatschappij met haar wysheid en haar dwaasheid staan verder van hem af en de onderdeden zijn moeilijker te onderscheiden maar daardoor komt juist hot geheel beter uit Welke dwaze vergissingen merkt men dan plotseling op aan dat gebouw dat van binnen niet scheef onregelmatig of bouwvallig scheen Binnen bemerkt men geen fouten aan de bouworde al gevoelde men misschien dat er wel wat aan ontbrak Het is goed voor de maatsohappg dat er nu en dan een ervaren architect op den toren klimt en uitkijkt Zulk een architect is de heer John Murray die onlangs in de Quarterly Review met enkele trekken schetste welke dwaze kapitaalsvprspilling het hedendaagsche loven medebrengt Ze is inderdaad Laten wij de trap eens opgaan en het beeld van naby beschouwen zeide dr Parker het woord bg de daad voegende Het schgot wel een beeld van de jachtgodin Diana te zijn Allen waren naar boven geklommen en voor het beeld gaan staan Terwijl zij daar zoo het beeld tendachtig beschouwden bemerkten zg niet dat een man van ongeveer veertig jaar met een lange magere dame aan den arm eveneens naar boven kwam blijkbaar met het doel ook het beeld eens van naby te beschouwen Toevallig kwamen die vreemden dicht in de nabijheid van Alice Deze hoorde het ruischen van een japon zag een schaduw aan haar voeten op den grond en keerde zich om Zij stiet een luiden gil uit en lag op hetzelfde oogenblik aan de borst der vreemde dame Miss Knight riep zy uit mijn lieve mis Knight wat een geluk wat een beschikking des Hemels dat ik u hier aantref Ge kunt niet begrypen wat een geluk mij te beurt valt nu ik u hier mag omhelzen En ik vind dat mijn vermaningen weinig geholpen hebben want ge hebt uw levendigheid van beweging nog volstrekt niet afgelegd Laten wg alles langzaam en behoorlijk bespreken mijn lieve kind Op de eerste plaats moet ik n meedeelen dat ik mgn eerbare meisjesnaam heb afgelegd Hier is mijn echtgenoot kent gij hem niet meer fTordt vervolfd en apothekers betaald die tonder dat nuttiger 1 konden werkzaam zyn voor de maatschappij I Band Op 12 Juli komt te Parijs onder voorzitterschap van Jules Simon het internationaal congres voor vrouwenarbeid en inrichtingen voor vrouwen bijeen In het prospectus door de algemeone directie van I de teotoonstelling verzonden leest men o a De Pransche regeering beschouwde het als eene daad van verzoenende rechtvaardigheid van staatswege aan den vrouwenarbeid een waardige plaats op de tentoonstelling aan te wgzen Sedert eene eeuw is de rol der vrouw in de maatschappij door de liberale beginselen en de in de moderne wereld erkende grondstellingen van humaniteit dagelijks in bolang I rijkheid toegenomen Uit eigen initiatief stelde zijzich aan het hoofd der werken van liefdadigheid in het onderwys verwierf zy zich eene positie geheelgelijk aan die van den man j De werkzaamheden van het congres zullen zich in vier deelen splitsen 1 phiUnthropie en moraal 2 pedagogie 3 kunst en litteratur 4 bmrgerlijke welgeviog De dames die aan het congres willen deelnemen zenden haar naam beroep on adres met 10 francs contributie aan het secretariat du congres international des oeuvres et institutions féminines 21 passage Saulnier daar woont de penningmeester Mansais Onder de dames van het comité zijn Mad KoechlinSchwartz vice presideete Mad Bovet redactrice der Nmrelk revue Victorine Benoit doctores in de medicijnen Mad Restaui presidente van de Vereeniging der femmes peintres et sculpteurs I prinses ITrussoff gravin Pallavicini de hertogin van Pomar redactrice van het tijdschrift L eurora onder de heeren telt men Ernest Legouvé van de Academie Prani ise het gemeenteraadslid Donnat Jules Pab e t de senator Jean Maze specialiteit in onderwijszaken enz Vrouwen uit alle landen zijn daarom uitgenoodigd om aan de beraadslagingen voor de verbetering van het lot der vrouw te komen deelnemen Met het congres is eene zeer interessante vrouwenbibliotheek verbonden waarvan de verdicnstelyke oprichtster MUe Wolska zich tot taak gest ld heeft alle werken I door vrouwen geschreven te verzamelen ten einde de bibliotheek later onder hare eigene leiding voor het publiek open te stellen Moohtou er HoUaodsche dames zijn die bare werken in die bibliotheek wenschen veriegenwoordigd te I zien dan hebben zg ze te zonden aan de Büliothtque Wohka 2 Kue Ufayette a 1 BMBagBMMWlWBaHllW BBgg B BS Boitenlandsch Overzicht De Keizer van Oostenrijk beeft gisteren te 1 uur de Hongaarsche en te 2 uur de Ooatenrgksche delegatie ontvangen De Keizer antwoordde op de toespraken der voorzitters het volgende Noch in onze betrekkingen tot de vreemde mogendheden noch in de algemeene richting onzer buiteulandsche staatkunde is eenige verandering gekomen In volkomen overeenstemming met onze bondgenooten staat mijne regeering in voor de vreedzame ontwikkeling van den nog steeds oniekeren toestand van Europa Zy blijft hopen dat ook verder de zegeningen des vredes voor ons behouden worden ondanks de overal voortgezette vermeerdering der krijgsmacht welke ook ons dwingt in de volmaking onzer weerbaarheid niet achter te blijven Ten gevolge van het betreurenswaardig besluit van koning MUan van Servië om van d n troon afstand te doen is gedurende de mindeijarigheid van koning Alexander de macht gelegd in handen van een regentschap dat mij op de stelligste wgze heeft wrzekerd de tot dusver bestaande vriendschappelijke betrekkingen met Oostenrijk Hongarge te willen voortietten en onderhouden Mgnerzijds wensch ik dif ook daar ik met welwillende gevoelens jegens het naburig koninkrijk ben vervuld Ik uit hierby tevens de hoop dat het gezond verstand en de vaderlandsliefde der Serviërs het land zullen behoeden voor ernstige gevaren Orde en rust heerschen in Bulgarije en het is verblijdend den gestadigen vooruitgang te bespeuren waarin het land zich mag verheugen ondanks den moeilgken toestand waarin het zich beviudt De keizer gawaagt daarna van de gevraagde kredieten voor het leger en de vloot Hg verklaart dat ten gevolge van de buitengewone eischen van het oogenblik in de eerste plaats onvermijdelijk is de voortzetting der maatregelen van voorzichtigheid waarvoor verleden jaar reeds buitengewone kredieten zijn toegestaan en dat verder al die maatregelen moeten worden genomen welke geen uitstel kunnen lijden omdat zij strekken tot versterking en volmaking der bruikbaarheid van het leger Ten slotte zegt de Keizer dat de economische ontwikkeling van Bosnië en de Herzegowina steeds vooruitgaat De Zwitsersohe regeering heeft zeer uitvoerig ge t