Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1889

HET Z ENDINGS FEEST op ITIMMERDOE tij Amersfo ort den 3 Juli a s PLAATSBILLETTEN en PROGRAMMA S voor de feesttreinen zgn van 25 Juni tot 1 Juli des namiddags 4 uttr te bekomen aan de Stations der HoUandsche IJzerenSpoorwegMaatschappB Botterdam den Haag Vtreoht en de tnsschenliggendeStations PROGRAMMA S afzonderlflk zgn it 40 Cent verkrggbaar gesteld bö de Heeren Boekhandelaren C H E Breger en J H van Penrsem te Utrecht en worden bg franco inzending van het bedrag franco gezonden door den ondergeteekende Nader inlichtingen zgn te vinden in het Programma en op het groote Aanplakbillet H B BREIJER Arnhem Juni 1889 Secretarie N 3949 1889 Woensdag 26 Johl GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbaar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Bargerscholen voor Jongens en Meisjes De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen Hoofden Mej GRETSER en de bh HDBER levert echt MINERAALWATER en GAZEÜSE De lueading van advertentiön kan geBChleden tot dta nor des namiddags van den dag der uitgave bel ehtig ifl n Nu jgn wy in staat op een middel ta w ien dat wexens goe deugdzaamheid en groeten aftrek uitermate verraUcht en nagebootst wordt Dit is het sedert 40 jaren bekende en in de geheele beschaafde wereld verspreide Amtlierin Mondwater ran den Hof tand arts Dr J G Popp te Weenen hetwelk in aanmerkelijk Tergroote flessohen a 60 ets 1 20 eu ƒ 1 75 te Gouda bij J C ZELDENRIJK te verkrijgen ia Daar echter dit mondwater om ijne voortreffelijkheid leer gezocht is stellen de gemelde ervalschors meerendeels een schadelijk knoeimiddel samen noemen dit Anatherin Mondwater en gebruiken elfs den naam van Dr Popp om het lichtgeloorige publiek op een dwaalspoor te brengen hetgeen hun te beter gelokt daar zij dit mengsel goedkooper aan den man brengen en den kooper wijsmaken dat dit echt Anatherin Mondwater is Deze vervalaohingen zijn zo algemeen dat daartegen de uitvinder van het echte AnatherinMoiidwater de heer Dr Popp to Weenen de strengste maatregelen genomen heeft Wien de fraaiheid en gezondheid van z jn gebit en mond ter harte gaat neme slechts het echte Anatherin Mondwater van Dr Popp INGEZONDEN Sorieteit Ons Genoegen te ouda Harmonie Concert onder directie van den heer W van der Linden op Zondag don 23en Juni 1889 des avonds om 7Vs uur Het was heerlijk weer en een pfogramma om van te watertanden We hadden dus niet anders te doen dan te gaan zitten in den tnin der Sociëteit O G Wel moesten we eerst een kolossaal riekenden sloot passeeren maar dat leed was met een haastigen pas en het dichtknijpen van den neus gauw geleden en overigens plaats in overvloed Waar is het dat de Sociëteit O G aan een groot aantal leden met hunne dames eene aangename zitplaats biedt Waar is het ook dat hij zulk een by uitstek prachtig weer en een zoo heerlijk concert van de zoogenaamde kleine kapel van de Grenadiers er te weinig dames meekomen om de kosten goed te maken Vroeger werden die concerten gegeven bij intoekening tegen betaling zoowel door leden als doorhunne dames Thans zijn de leden vrij i betaling en kunnen de Dames voor slechts 50 cent geintroduoeerd worden Op di introductie voor dames is er dan ook bq die concerten gerekend maar als nubij zulk een zeldzaam scfaoonen avond en een zookeurig uitgevoerd programma als gister te genieten was de kas der Soc O G schade moet lijden dan is het vooruitzicht niet schoon Dan zou de mogelijkheid bestaan dat die genotroUe concerten moesten worden opfaeven Dat zou zeer zeker te betreuren zijn Bn daarom maar genoeg Den volgenden keer met een prachtig programma verwachten wij hooggewaardeerde Dames tJwe tegenwoordigheid in massa Eenige Leden deb Soc O G BEIIBSBËKIGHT AMSTERDAM 24 Juni Per Telegraaf Einnenlaudsohe fondsen zeer vast Buitenland algemeen flauw inzonderheid Oostenrijk Russen eu Turken WarschauWeenen eu Russische spoorwogen mede flauwer ADVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen van een flinke Zoon c vergeer Boot Gouda 23 Jani 1889 Heden oyerleed in den oaderdom van 18 jaar mgne geliefde Dochter BERTHA BOOGAERDT Rykskweekeling t Gouda De Wed M BOOGAERDT Rotterdam 23 Jnni Zwart Janstraat 50 Volstrekt eenige kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behnwdmoeder JOSINA DONK in den onderdom van bgna 65 jaren Uit aller naam J J B TAMSE Rttmeijk 24 Jnni 1889 LEOPOLD en van CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHBIJViyO van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG den 9 JULI 1889 des namiddags ten vgf nre De toelating van leerlingen op deite Scholen geschiedt eens per jaar Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen uaar de aanplakbilletten Namens de Commissie i De Secretarie Mr J FQRTÜIJN DROO GLEEVER Mevrouw D HOOGENDIJK Oosthaven VRAAGT fege AUGUSTUS eene DiEi STBODE van goede getaigea voorzien Mevrouw KONING Oostfaaveo VRAAGT ten spoedigste eene DIEI STBODE als NOODBOLP Men VERLANGT te Gouda voor den tgd van half JULI tot half AUGUSTUS eene Gemeubileerde SLAAPKAMER met ONTBIJT Franco brieven met opgave van prgs onder No 1868 aan het Boreaa dezer Courant Een ware schat voor de ongelukkige slachtofifers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringp HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland DRANKEN tevens alle mm en TAFELWATERE VICTORIA WATER uit de bron te Oherhhnttein bg Enu tegen concurreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar Citroen Limonade 80 Ct p Liter Frambozen 90 Hoogachtend UEd Dv Dienaar B LAIXDAAL Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen KORTING op IPsirasolsA V OS Az Kleiweg E 73 en73 WF Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleeach onnangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Hondwater in aanmerkelijk vergrootte flesachen voor 60 cents ƒ 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPR s Tandplombeersel Dr toPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Veung zeep en ZonnfWoemen zeep FOFF S kristalliseerde en Transparant I Cilycerüiezeepen zijn de fijnste Toilet ira gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen W De namaaksels van Anatherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd M Dr J a POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men eerlange uitdrukkelijk Dr POPP echte Preparaten en neme geene andere aan Gouda Snelpersdmk van A BRINKMAN h Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 25 Juni 1889 Bij kon besluit is aan £ Tissot op zijn verzoek eervol ontslag verleend tls burgemeester van Waddingsveen De collecte ten behoeve van het Fonda tol aanmoediging en ondersteuning van den gewapeuden dienst in de Nederlanden alhier gehouden bracht op de som van 168 20 in 1883 slechts 136 65 Gisteren middag had in bet koffiehuis de Kap een voorval plaats dat gelukkig is nfgeloopen Een jongen daar een geweer vindende legde dit I aan niet wetende dat het nog geladen was en verwondde daardoor een 14 jarig meisje aan het voorhooffl Men achrqft uit Boykoop vos gl Jjnoi nriierên avoud 8 uur werd de orde in deze gemeente op ernstige wijze verstoord De gent van politie B verkeerde in beschonken toestand en werd door de dorpsstraat gaande gevolgd en uitgejouwd door eenige jongens Hierover werd hij woedend en ging naar zijne woning haalde eene geladen revolver en schoot op het publiek dat reeds tot honderden aangegroeid was Ken der wethouders daar toevallig aanwezig snelde naai den burgemeester en ging met dezen en den anderen wethouder die inmiddels kwam naar de woning van den razenden man Het kostte den burgemeester heel wat moeit de revolver meester te worden en daar de ongelukkige steeds woedender werd moest hü gebonden en in verzekerde bewaring gebracht worden De revolver waarmede hy vier schoten op het FEViLLETOX Kaar het Duitsch 48 TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Zie ik goed riep Alice uit terwijl zij nu den geleider van haar vroegere gouvernante aankeek Dat is mijaheer ClifftOB mijn vroegere onderwijzer Hoe komt het dat ik u in het gewaad van een geestelijke zie mijnheer Dat i poisdig opgehelderd lieve miss Norman antwoordde de geestelijke Ge ziet in mij dten geestelijke van dit kerspel Ik was zoo gelukkig deze bediening te verkrügen weinige m inden nadat nw oom mij en men tegenwoordige vrouw ontsloeg Wij besloten teen te huwen nadat wij elkaar reeds vele jaren gekend hadden Go ziet dus dat onze tegenwoordige omstandigheden zich met weinig woorden laten ephelderen Maar te meer hebben wij daarom het recht te vragen waaraan wij de vreugde te danken hebben dat wij u hier aantreffen mog n In de eerste jaren dat ge buiten Engeland vertoétdet hebben wij dikwyla navraag naar u gedaan maar steeds vernamen wij dat ge nog afwezig waart en het tijdstip van uw terugkomst nog niet bepaald was Thans word tk door mijn eigen opgeu over publiek gelost heeft doch onder iemand te raken is benevens eene doos mft eene aantal patronen door den burgsmeester in beslag genomen f Zelden werd in de Krblipenerwaard de hooioogst door zulk schoon i er begunstigd aU thans het geval is Hot gewin liii hooi is groot en de qualiteit goed Ook de aamappelen zoowel vroege als late stoan schoon te v4de Het henuepgewas vraagt naar regen Ook df groenten groeien heerlijk Appelen en peren lullen er dit jaar ten gevolge dor tairgke rups en nie t veel zijn Naar wq vernemen is Int plan der regeering betreffende de dit jaar te bealen zevende algemeene volkstelling tot bebandoling aarvan de hoofden der provinciale bureaux van statistiek Donderdag a s lan het departeraent van biamnlandsche zaken zullen bijeenkomen die telling mede te doen plaats hebben oaar de beroepen Dit ia in overeenstemming met het door het Statiatiacli instituut opgemaakte plan opgenomen in do Böiragm van het Instituut van dit jaar ITo l raetiHB Knfaift genomen in ds algemeene vergadering der Voreeuiging voor de statistiek in Nederland 23 Juni 1888 te Arnhem gehouden Tevens wordt verlangd eene afzonderlijke opgave van de blinden en doofstommen vooral ook naar aanleiding van het verzoek van de liefdadige instellingen die zich het lot dezer ongelukkigen aantrekken om te bekenen eene opgave van de in verschillende gemeenten des lands wonende blinden en doofstommen met vermelding of zij al dan niet onderwijs ontvangen De gelegeuheid tal daar k or worden gegeven om de zorgen dier instellingen uit te breiden over hen 4ie nog zonder eenig onderricht opgroeien De regeering wensoht voorts toepassing van hot stelsel van telkoarlen in navolging van andere landen Op de Parijscho tentoonstelling is een schitterende tuigd dat ge weer in het vaderland zijt Maar waarom zijt ge niet op Norman Hall in Suffolk of te Londen daar zouden wij eene dame van uw rang en stand 4 eken maar niet zoover vandaar in de provincie Alice kleurde en zag verlegen rond Zij wilde antwoorden maar gevoelde dat zij dit op het oogenblik onmogelijk doen kon Walther merkte dit op en mengde zioh in het gesprek Eerwaarde heerl wees zoo goed deze jonge dame te ontslaan van een antwoord en veroorloof mg voer haar te spreken zoodra ik aan u beu voorgesteld Alice stelde Walther aan mijnheer Oliffton voor en zoodra aan deze beleefdheidsvorm voldaan was wendde haar vriend zich tot den geesteUjke Wanneer ik mijn antwoord in verband breng met de ontmoeting waarvan wy allen zoo pne getuigen waren zult ge zeker vinden dat ik zulks te reoht doe sprak de jonge Lund Doch wanneer ik begin met tot u een vraag te richten Zult ge dat zeker vreemd vinden Toch moet ik u dringend verzoeken mij te antwoorden op deze vraag Voor welke persoon houdt ge deze jonge dame die u zoo even met alle blijken van vertrouwdiijkheid begroette En zijt ge zoo zeker van uw bekendheid met haar dat ge die zoo noodig voor den rechter zoudt durven bezweren Met een goedhartig glimlachje antwoordde do geestelijke Ge hebt goed gehandeld met eenige inleidende woorden te spreken voor ge mij deze ADVEKTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QBOOTE LETTEBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt diamant te zien De Imperial die in de diamantmijnen aan de Kaap gevonden is woog ruw 457 karaat Om er eeh regelmatigen vorm aan te geven werd er een stuk van 45 karaat afgeslagen dat na sloping nog 20 karaat weegt Het sUjpen der Imperial duurde 18 maanden en geschiedde te Amsterdam H M Koningin Emma was tegenwoordig toen do eerste zijde gereed was De eigenaar een in Kaapland wonend Oostenrijker de heer Pam heeft den steen nadat het slijpen was afgeloopen aan den keizer van Oostenrijk de koningin van Engeland en aan president Camot en zijn echtgenoote laten zien Kenners verzekeren dat bet de schoonste diamant is die bestaat De vKobinoor weegt trouwens slechts 106 en de Eegent 156 karaat terwijl de Imperial 200 karaat weegt Het is intnsschen zeer de vraag of de kooper die er 10 tot 12 miltioen voor betaalt te vinden zal zijn Uit het Westland sohrqft meji Terwijl in het vDrige jaar den Staten Juni de eerste schuit naar Amsterdam vertrok zijn er thans reeds heel wat aardappels verzonden Jammer dat hel kwaad in het loof komt tot heden echter blijft de aardappel zelf vry Velen verlangen naar regen daar met zulk droog weder het planten slecht gaat doch vreezen ook voor eene regenbui omdat zij meenen dat na een flinken regen het kwaad ook dg knoUrn zal aantasten Zonder twijfel zou eene dinke bui aan de ooftboomen te goede komen die wemelen van parasieten Toch dragen zij goed vrucht Zoo ook is het ruien der bessen hier niet zoo erg als van elders wordt gemeld wij zageu ten minste groote tuinen waar van ruien geen sprake was De druiven zullen met zulk warm weder ook tegen den kouden muur wpI rijp worden wat vele jaren soms niet het geval is terwgl de hoeveelheid wel niet overvloedig is maar vraag deedt mijnheer Lund Die vraag verrast nüj want bij ons kan geen twijfel bestaan omtrent de persoon die wg hier voor ons zien Daar ge echter uitdrukkelijk gevraagd hebt dat ik zou antwoorden zoo verklaar ik dit is Alice Norman dochter van wijlen Lord Frederik Norman en erfgename van een millioen pond sterling Ten allen tijde ben ik haar vroegeren onderwijzer bereid deze verklaring voor den rechter onder eede te bevestigen Zoo is het mijnheer bevestigde de echtgenoote van den geestelijke Van den dag dat haar mama stierf heb ik dit meisje opgevoed tot zij den leeftijd van twaalf jaren had bereikt Zoo iets vergeet men zijn leven lang niet Luister nu ook eens naar mij sprak Alice terwijl zij zich geheel oprichtte en zegevierend in het rond keek Hetgeen deze beide personen tot wie ik mg door plichtgevoel en da kbaarheid voel aangetrokken verklaard hebben is de volle waarheid Ja ik beu de dochter van wglen Lord Erederik Norman de erfgename van een millioen pond sterling en degene die zich daarvoor uitgeeft te Londen in mijn huis woont met haar vader is mijn nicht Maiy Norman dochter van Lord Ealph Norman de tegenwoordige eigenaar van de baronie Om voor haar de rijke erfenis te redden schoof mijn oom en voogd mij in haar plaats en haar in de mijne Met zijn medehelper den advocaat Carringsbliff verzon hij het boevenstuk zoo fijn dat ik in een krankzinnigengesticht geplaatst werd en telkens als ik de ware be