Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1889

Donderdag 27 Jont 1889 N 3050 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Imending van advertentlfin kan geschieden tot éfi nor des namiddags van den dag der nitgave Tegen 1 Augustus TE KOOP de compleete iaventaris der GOÜDSCHE BADINRICHTING bestaande in hoofdzaak in een êtoomketél van 8 en eene macMifie van 4 paardenltraehten Fulsometer 10 geënrnüleerden Badkuipen met bijbehoorende pijpen en kronen alsmede heet en koud water reservoirs Te zien en te bevragen bg H J IVËDËRHOR8T Oouda S ffTHBSB H Tiendewegsbrug stonden ijf lanke populieren De ï jn beh kt en besnoeid totdut de dood er op volgde De boomen liepen geen van alle meer uit en heden kon men ie door atadstrerklieden ien rooion Indien men den atads boomsnoeier hoofd en armen afhakte lou hij evenmin in t leven blyven als ign arme alaohtoffera Zoo streng echter zouden wij hem niet straft ivillen hebben doch wij souden gaarne zien dat hy een flinke sohrobbeering kreeg en dat er voortaan door deskundigen op hot snoeien der boomen werd 9 elet ü voor de opname dankende Uw bestendige lezer B Kleinhandel In Sterken Drank BÜEGEMEESTER en WJSTHOUDïS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van S8 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bji hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarby vergunning wordt gevraagd om in de by haar naam vermelde tocaliteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Kaam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit IJ Feeustra Turfsingel Buurtje P No 61 Gouda den 84 Juni 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEKGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER BEIIB8BEU1CHT AMSTERDAM 25 Juni Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Oostenrykschen Russen en Turken williger Colubia 1 lager Zwoden Noorwegen en Amerika onveranderd HurKerltjke Stand GKBOKEN 28 Joni Cornrlia onder 6 Sliniirrlapd en L Treureo 23 I uci Marin ouders W Kroeders eo J M Geliuen So hiii otidtri S de Jong en B Cat TheodoTus Hobertos ouden J Eogeïhard en C F Straver Johannei Cornelia Jacobus Antonuia ouders C Vergeer en C J Bout 24 Francina Pielernella ouder J Hartog en A H Botmeger Dirk Jacobu ouders D J de Neus enW Blom Attiena Tjeerdien ouder J Beitschat en F IJpma OVERLEDEN 3 Joni H Loilje 2 j 4 m 28 L van Waardhuizen bniurr van W Vermeulen 33 j 11 m 24 W Zwanenburg wed J 1 Under 28 j Haastrecht GEBOREN Martinus Hendrikus onders M Knoors en G J Vergeer Cornclis ouders H Vergeer en A anBeek OTEHLEDEN M Groenendgk 43 j A Homburg 33 j ADVERTENTIËN Heden overleed ome geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer ÜIRK CHRISTI 4AN BENDKIK SMITS Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gouda in den onderdom TBn 48 jaren S H SMITS G T SMITS J H SMITS E SMITS FmoMBE Wed A G LAMAISON Sjuts M J L GALLASSmits K C L GALLAS f 22 Juni 1889 Eenige en algemune ktnratgeving Beden overleed zacht en kalm na een langdurig Igden mgn zeer geliefde Echtgenoot en Vader de Heer MAETINÜS de GIDTS in den oaderdom van raiin 54 jaren Wed P E M GIDTS HXRHAN Dï QbOOT MARIA E Dl GIDTS RotUrdam 23 Jani 1889 Heden overleed te Rotterdam na een langdarige ziekte onze geliefde Zoon MARTINUS in den oaderdom van bgna 55 jaar J DE GIDTS N A DE GIDTS Gouda 23 Jnni 1889 van IJzenooorn MASSAGE en HEILGYMNASTIEK Behandeling in overleg met HH Medici van Rnggegraatsverkrommingen afwflking der Schouderbladen misvorming van Borst en Ledematen Spierverlamming Obstmctie Verstniking Vochtaitstorting Rhamathisme enz Ea d © trï=3iE s Specialiteit voor MASSAGE en HEILGYMNASTIEK te s Hagb bericht dat hg gedurende het Badseizoen bovengenoemde behandeling dagelijks ook te aCHEVENINGEN toepast Spreekuur des namiddags van 27 tot 3V ZOUTMANSTBAAT 43 Mevrouw SALVE RDA iDg Nederloiidsclie Maltosefabriek Wfldstraat 4 x r y VRAAGT tegen AUGUSTUS eene nette Berffetl Op Zoom Fabriceert Maltoee in Stroopvorm ten gebruike van A erbronwers il t nmakers Koek Banketen Suti rbakker8 rlooiers Sfroopfabriekanten en BoterAamstroop Verdere inlichtingen bfl 28 cent per Liter 35 cent per Vs Kilo zoolang de voorraad strekt bg M VAN BIEL Wachtelstraat J I M DU DOK V HEEL A mstel 2hO Am terdam D J DK lONGH Oeverstraat Arnhem J H BRUMMBLHOF Bergen op Zoom G WITTERMAN8 F V BAAR Deume Dagelgks versch verkrijgbaar Frambozen Roode Bessen Kersen en Aardbeziën bg BIETVÜLD Lange Tiendeweg H W T jHOVE Jr 8pjjkerboorstoeg Z éw fi r J J VAN ÜIJE Markt Gouda W P VER6R0ESBN Koningstraat 6 Hoge 3 VAN DEN HEUVEL Breedehaven 238 t Bertogenboêch P SWILDENS in Bakkerswaren i war n D J DONKER Nienwehaven Zz 54 Rotterdam 3 MAJOIE HeJke Tilburg DKFISSIE PUIP De ondergetekende betuigt bg deze zgnen hartelgken dank aan zijne Afnemers voor de enorme orders tol jlevering van Polp in het afgeloopen jaar en beveelt zich opnieuw voor de beroemde Arnbemscbe PULP aan tegen zeer billgken prgs W DEN HERTOG Gouda Lange Tiendeweg LAUDBOÏÏWZOÏÏT k f 1 75 per 50 K G Franco Rotterdam Verkr gbaar o a bg D J DE JONGH te Arnhem 3 C A LOONEN J G 80MERS en VERHAART AssELBEitos te Bergen op Zoom C LUNENBURG Turfmarkt P SAUBRBIBR Haven te Gouda 3 DOLLEKAMP Geest 56 ie t Hage F HAMAN ZONEN te Middelburg Generaal Agent De Directeur C BREDAEL Breda C J C H006ENDIJK Advertentiën in Me Binnen mBuitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda P r e m i e 1 e e n i n gf HET WITTE EBÜIS mei HOOFDPRIJZEN van ƒ 300 000 ƒ 100 000 ƒ 50 000 ƒ 30 000 ƒ 16 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een HoofdprUs van f 200 000 heeft plaats op Met 1 AUGUSTUS biedt zich akn eene f e DIEirSTEOSE als WERKMEID of MEID ALLEEN P G 27 jaar oud De beste getuigen staan haar ten dienste Brieven franco motto Dien tbodk adres Hulpkantoor Waddingsreen Gouda Snelperadrak van A BEINKMAJf b ZooN 1 AUGUSTUS 1889 Koers 14 Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deza Pcemie Aaudeelen zgn verkrggbaar i ƒ 14 per stuk bg HOFF1IIAl en Go Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA De nit nve dezer Courant geschiedt dagelijks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poüt 1 70 i fzonderlgke hommers VI F CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1889 VEEGADEBING VAN DEN GEMEENTEKAAD Vrijdag den 28 Juni 1889 des namiddags ten 1 ure Aan de onfe De Bekening der Schutterij dienit 1888 De Rekening betreffende de exploitatie der Stedelijke Gaafabriok Het Tooratel betreffende de heffing ran acboolgeld aan het Gymnasium Het adres van den Boekhouder aan ds Stedelijke Gasfabriek om verhooging zgner jaarwedde De benoeming ran ernen Aanzegger bij de Begrafenissen De lienoeming ran eenen Voorzitter en rier leden en hnnne plaatarerrangera in de twee ttemb ureanx rooT de rerkiezing ran rijf Leden roer den Gemeenteraad Door ien heer A Kapten te Gouda is een prorinciaal subsidie aangerraagd roor den aanleg ran een stoomtramweg tusschen Gouda en Schoonhoren De Regeering heeft 3 ton aangerraagd roor den bouw ran twee kleine oorlogschepen root Indië Er is een wetsontwerp ingediend tot wijziging dsr wet op de inkwartieringen strekkende om gemeenschappelijke huisresting mogelijk te maken ran detachementen die tor handharing dsr orde rijn gezonden en in rredestyd de aanwijzing roor te bereiden ran paaiden gerordenl bij erentueele mobilisatie Hedpu middag werd ton Raad huize aanbesteed het maken ran 142 Meter eikenhouten beschoeitng lanus do Vest by do Gasfabriek FEViLLETOni s s @ @ 1 Naar iet Duiltck 49 TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Uw verklaring rust op goede gronden mijnheer Parker ik wilde daarom onzen mend Lund rerzoeken onze plannen niet te rerhinderen in de uitvoering zeide de geestelijke En gij Alice riep Walther wat zegt ge er van Het betreft uw welzgn en daarom zult go alleen beslissen wat er gebeuren moet Ik stel mijn volle vertrouwen m onzen vriend Parker zoowel om zijnentwiUe als om de liefde die hem aan Editb verbindt Stel daarom ook in hem vertrouwen lieste Walther Dan geschiede alles volgens uw eigen wil Alice antwoordde onze jonge rriencl DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Den dag na het rijtoertje roeide Alice zich on Dr Parket bezocht haar voor den middag en constateerde eeu lichte catarrhale aandoening van de slijrahuid vergezeld van lichte koorts Oe ongeateldheid scheen van weinig belang maar Dr Parker Ingeschreren werd door A Michael te Loon op land roor ƒ 3385 J de Jong Wz te Goud roor 8514 Ph Verbruggen te WaddiniTOS roor 234 W Bokhoron te Gouda roor ƒ 1119 j H J NederhoTst te Gouda roor 20 8 V Vermeer te Gouda roor 1983 j C P W Dewing te Gouda roor ƒ 1940 In da zitting der Botterdi uche Arr Rechtbank ran gisteren stond terecht A A H schoenmaker te Gouda wegens rerzet tegn de politie Tijdens de illuminatie in den naclè ran 12 op 13 Mei ter eere ran het koningsfeelt te Gouda nam een zeker persoon een illuminee las weg twee nachtwakers schoten toe wilden deitorertreder medenemen doch werden daarin rcrbiolard o a door g uoemden H die behalre aP renet nog slagen uitdeelde Eisoh tegen H lijn schuld aan het feit ontkende 7 dagen ger4Menisstraf Ben twintigtal kolrers ntn ardreolt Oouda en Delft waren opgekomen om aan den wedstrijd eergisteren door de kolfrereeniging Schudam in de sociëteit Harmonie te Schiedam gehouden deel te nemen zoodat het aantal deelnemers circa reertig bedroeg Te 12 uren door de heer J Bertels met een welkomstgroet geopend duurde de wedstr d tot ongereer sarnnds 8 uren onafgebroken roort De uitslag was dat de heer G J Vincent den eersten prijs behaalde na een kamp met den heer J M Kramers die bijgerotg don tweeden prgs won terwijl de heer D IJsulstijn ran Gouda den derden eu de hoor Jac Engering den rierden prjjs behaalde De wedstrijd was zeer geanimeei d en role belangstellende societeitsleden woonden hem roortdurend by De kolfbaan was roor deze gelegenheid zeer net gedecoreerd Bij de uitreiking der pnjzen werden rele h irtelijto woorden gespro zeide toch dat zij te bed moest blijren hij zou ifl den loop van den dag nog een paar keeren naar haar komen kyken Kort voor het middagmaal keerde Dr Brown van zijn reis terug Hij vertoonde zich niet aan de patienten noch aan Dr Parker Toen de hulp arts na het middagmaal in de kamer trad om rerslagte geren ran hetgeen er eedurende zijn afwezigheid was voorgevallen rond hij den directeur bezig met het mengen van een drankje waarvoor hij uit verschillende fleschjes eenige druppels nam Dr Brown hield onmiddellijk op en sloot alles in een kaatje weg zoodat Dr Parker niet kon zien wat hij voor het drankje gebruikt had Da irby viel het deu hulparts op dat de directeur heel anders was dan gewoonlijk Zoo babbelachtig on druk Dr Brown anders was zoo stilzwijgend wAs hij nu Het gewone knipoogen was vervangen door een starenden blik in de ruimte de bewegingen waren loom en langzaam alsof zij ouder zekeren druk verricht werden Aan een scherp opmerker als Dr Parker ontging dit natuurlijk niet maar hy liet niets blijken en gaf zijn verslag met de grootste kalmte Zwijsend hoorde de directeur hem aan alleen het laatste bericht omtrent Alice s onpasselijkheid wekte zijn belangstellende aandacht fflk ga mij dadelijk persoonlijk van haar toestand overtuigen zeide liij en stond op De jonge dokter maakte zich gereed om met hem mee te gaan maar Dr Brown hield hem terug met de woorden ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen ifedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBE6 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ken welke getuigden van den goeden rriendschappelgken geest waarmede alle kolrers waren bezield C Jongens van den leeftijd ran 14 16 jaar zonder lichaamsgelireken die lust in het zeemansleren hebben kunnen mits zij goed oppassen eene eerrolle en roordeelige betrekking bekomen door eene rerbintenis aan te gaan bij s Rijks zeemacht Voorzien ran de noodige stukken kunnen zij zich op alle werkdagen aanmelden aan de kweekschool roor zeeraart te Leiden Dezer dagen kreeg de bruggeman C Mink te Zwolle ran een zijner kennissen de rreeselijke tijding dat zijn eenige zoon Johan marinier aan boord rau het wachtschip Ie Rotterdam door een makker was doodgestoken Een neef ran Mink die te Rotterdam woont en bjj wian Johan meermalen aan huis kwam had hem in gernimen tijd niet bq zich gezien en ging daarom Zondag roor eene week eens naar het wachtschip om de reden ran dat wegblijren te rememen Op zijn rerzoek aan deu schildwacht om Johan Mink te mogen spreken kreog hij ten antwoord Wel die is roor vier weken al geslorren hij is door een kameraad doodgeaioken Ten zeerste ontsteld keerde de neef huiswaarts Wel vermoedende dat de ouders ran het sterfgeral nog niet in kennis gfstold waren daar ze hem daaromtrent niets gemeld hadden besloot hij hen door tusscbenkorast ran een kameraad die naar Zwolle reisde het sterfgeval bekend te maken Deze kweet zich Woensdag ran zijne treurige taak De ouders wilden de mededeeliug echter niet roor waar aannemen Om een einde to maken aan hun twjjfel zond de rader een brief af aan het gewone adres van zjjn zoon met zijn eigon naam als afzender op het courert Den volgenden dag Dondordss ontring hij dien terug met de kanteekening J Mink matroos 3e klasse 11 Mei 11 orerieden Geef u geen moeite mijnheer Parker ik zal den weg wel alleen vinden Ga gerust aan u andere werkzaamheden Deze woorden lieten aan duidelijkheid niet te wenschen over Dr Parker verliet de kamer en de directeur ging alleen naar Alice Na eenige korte vTagen over haar welbevinden zette hij een bedenkelijk gezicht en zeide Uw toestand is zorgelijker dan ik uit de woorden ran mijn hulp arts kon opmaken De hersenen schijnen aangedaan en dat is bij patiënten van uw soort altijd bedenkelijk Blijf het overige van den dag alleen en houd u rustig Van avond kom ik nog eens bij u en zal dan een bedarend middel meebrengen Deze laatste woonlen bracht bij stotterend uit hij werd doodsbleek en zijn hand beefde zoo heviff dat hij afeag van zijn voornemen om haar de pols te voelen Hii keerde zich om en verliet de kamer Geen half uur later kwam Dr Parker bij Alice Zij vertelde hem wat de directeur van haar zorgelijken toestand gezegd had en verzweeg ook niet hoe hevig zyn band had gebeefd Be jonge dokter luisterde aandachtig en zeide toen Het is niet onmogelijk dat ik mij vergist heb wij hebben in dat geval een onrustigen nacht te wachten In ieder geval is het beter zich op een ongunstige wending voor te bereiden dan op een spoedig gelukkig verloop van uw onpasselijkheid te hopen