Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1889

Sen SO i n Jnoi had de nder das toeTtdligerwqze de wetenschap opgedaan dat zija zoon v f weken geleden was gestorven poor tnsaahenkoinst van een gepensioneerd marineofficier te Zwolle ouder wien i n zoon gediend had trachtte Mink nadere inlichtingen omtrent het treurige feit te verkrqgen Daardoor kwam hq teweten dkt de zoon woorden bad gehad met eenkameraad dat zij daarop handgemeen werden tengevolge waarvan Mink door een messteek hevigwenl gewond 36 uur had h j nog geleefd Be moordenaar was gestraft met 18 maanden gevangenisstraf De commandant deelde verder mede dath j toen Mink in het ziekenhuis was opgenomen den directeur last gegeven had de ouders van dezaak in kennis te stellen Noch van de verwonding noch van het overlijden kreeg Mink Sr echter eenigemededeeling Zijn zoon was een oppassend matroos Op eene expeditie aan boord van Zgner Majesteitsstoomschip Bramo naar Atjeh kreeg hy een eeretoeken voor deelneming aan belangrijke krqgsbedryven Het is te hopen dat van hoogerhand wordt onderzocht wie zich in deze aan nalatigheid of plichtverzuim heeft schuldig gemaakt Zw Ct Uit Vlissingen wordt aan de iV K Ct gemeld Heden ochtend heeft de politie alhier 3 zakkenrollers ingerekend die hun beroep op de heden aangekomen nachtboot der maatschappij Zeeland de Primes Marie kapt Lucas in practijk hadden getracht te brengen Beeds te Queensboro miste een reiziger in den trein zijne portefeuille die eene aanzienlijke waarde inhield waardoor onder de passagiers groote ongerustheid werd teweeg gebracht Gedurende dereis miste een reiziger z jn gouden doekspeld doch meende opgemerkt te hebben wie die had ontvreemd Hij hield dit echter voor zich en wachtte tot de boot alleen was vastgemeerd In de gang naar de wachtkamers van het havenstation werd de verdachte persoon jegrepen die even te voren een zakboekje aan een ander had overgereikt dat aan een reiziger was ontrold doch waarin zich geene waarde bevond Beide schavuiten werden in een wachtkamer opgesloten terwijl de politie intusschen te hulp was geroepen die hen weldra in arrest nam terwijl spoedig bij den eerstgenoemde een aanzienlijk bedrag men sprak van 2000 £ ug ponden werd gevonden en by den tweede de vermiste doekspeld Eenaantal reizigers tqnde de gewoonlijk Dinsdag van Londen overkomende Israelietische kooplieden in diamanten uit Amsterdam stonden elkander getrouw bij om de arrestatie tot stand te brengen natuurlijk met heel wat beweging en misbaar In eene retirade werd de portefeuille geledigd gevonden De Duitsche trein stond reeds tot vertrek gereed toen het bekend werd dat zich in den trein een persoon bevond die met de beide bovengenoemde kerels in betrekking stond Deze werd uitgenoodigd uit te stappen en met het tweetal in een paar rijtuigen die intusschen uit Vlissingen ontboden waren onder behoorlijk geleide der politie zwaar geboeid naar het politie bureau overgebracht terwijl een paar reizigers als getuigen dezen tocht medemaakten De beide eerstgenoemde reisden als passagiers Ie klasse de laatste in de tweede klasse Maar dokter het heeft niets te beteekenen ik verzeker het u sprak Alice Ge laat u meeslepen door de vrees van den directeur en door uw bittere drankjes zult ge mij eerst recht ziek maken Als dat uw eenige vrees is miss Norman dan weet ik een goed middeltje om u tegen ons te vrijwaren Ge neemt eenvoudig niets van onze onaangenaam smakende drankjes in Wilt ge dat beloven miss Waarom niet De zieke moet toch den rand van den geneesheer opvolgen Ge zoudt mg veel genoegen doen door de stellige belofte dat ge niets van de geneesmiddelen van Dr Brown zult innemen Vreest ge dat hg iets sohadelgks zou voorschrijven Ik durf die vrees niet uitspreken maar voorzichtigheid is hier toch geboden Wilt ge mij daarom vast beloven dat ge niets van hem inneemt Hier hebt ge er mgn hand op ik zal niets van hem innemen zeide zg hem de hand drukkende Als bij een drankje meebrengt en er op aandringt dat ge in zijn tegenwoordigheid er van inneemt zoek dan een uitvlucht en mïcht hij aanstalten maken om u zelf in te geven stoot dan schijnbaar toevallig tegen den lepel zoodat het vocht te loor gaat Dat zal gebeuren mijnheer Parker Komt ge van daag nog eens naar mij zien Zeker zeker miss Als de directeur bg u komt Op het terrein van het SmtIuuu te Soheveningen heeft de Sohach wellicht een kleine les in de etiquette willen geven Men scheen uit het oog verloren te hebben dat bij het toedienen van spgzen dranken en ververlohingen een Souverein afzonderlijk behoort te warden bediend Altiians een knecht die den Schach een ghis punch i la romaine wilde aanbieden naderde Z M met eeu blad waarop twaalf gevulde glazen stonden De perzische Vorst scheen niet te willen veronderstellen dat de inhoud van het presenteerblad ook voor anderen bestemd kon zga en haalde met de lepeltjes uit de verschillende glazen een weinig van den verfrisschende drank waarna hg den knecht minzaam wenkte dat hg voldaan was Dbl e Z H In t HippodrSme te parijs zal binnenkort een leeuw als kunstrgder optreden Het dier een kolossale leeuw uit de woeatgnen van Afrika voert op een paard in de meest verschillende passen de stoutste toeren en sprongen uit springt door dichte en brandende hoepels over hindernissen onder t rgdeu van en op het paard schiet daarop staande een pistool af enz enz Als pikeur fungeert een groote doghond die met de zweep in den muil hot paard aanzet door blaffen de teekens geeft om van pas te veranderen en op te houden en ten slotte zelf deelneemt san t springen over de barrières De heer Wilhelm Hagenbeck te Hamburg is eigenaar van den leeuw die hem ook geoefend heeft zgn agent de heer Martin Stein heeft het contract met het Hippodrome gesloten voorloopig voor den tijd van vier maanden en voor een som van 40 000 Mark Het Bestuur van den Algemeenen Boud van E K Kiezersvereenigingen in Nederland zal binnenkort eene samenkomst houden met het bestuur van den Provincialen Bond van B K Kiesvereenigingen in Noord en Zuid Holland ten einde maatregelen te nemen van het verzet tegen de ontworpen legerorganisatie zoo algemeen mogelijk te doen zgn Te Milaan zgn dezer dagen vijf mensohen overleden aan hondsdolheid Zg werden behandeld door Dr Bareggi die hoewel een leerling van Pasteur niet de geneeswijze des Franschên geleerden volgde maar een nieuwe Spaausche methode Dr Bareggi verklaarde nu in een door hem openbaar gemaakt schrgven dat hg een groven misslag heeft begaan dnor het opgeven van Pasteur s methode welke te Milaan in een der gasthuizen met goed gevolg wordt toegepast door Dr Barattieri Een avontuurlijke zeereis Men schrgft aan de Fret Ztg uit Madrid van den 15en dezer Ik schreef u einde Maart van de wonderreis van den Amerikaanschen scheepskapitein Slocum Deze verloor aan de Braziliaansche kust zgn schip timmerde zich uit de overblijfselen er van een boot van twee en een halve ton draagkracht en keerde in deze met vrouw en kinderen naar de Vereenigde Staten van N Amerika terug Heden deelen de Madridsche bladen nadere bijzonderheden over dezen tocht mede Kapitein Slocum voer met zijn klein gebrekkig vaartuig dat Lüertade was goheeten van Barranguila tot Santos van daar tot Bic de Janeiro nam hem de Braziliaansche stoomboot Finance op sleeptouw Slo ben ik in de nabijheid en zoodra hij uw kamer verlaten heeft zal ik bg u komen jTot weerziens dan Tot weerziens Met oen vriendelgken glimlach scheidde hij van haar maar nauwelgks was de deur achter hem gesloten of de grootste zorg en ongerustheid sprak uit geheel zgn gelaat Peinzend liep hij in de gang op en neer en meermalen scheen het of hg weer bij Alice wilde binnentreden doch telkens zag hg daar weer af Biudelijk besloot hij heen te gaan en mompelde in zich zelven ik zal waken maar wee hem als hg doet wat ik vermoed De directeur was naar de kamer teruggekeerd waar hg zich gewoonlqk ophield Hij had weer zgn huisapotheek geopend en scharrelde weer met allerlei flosschen en fleachjes Ondertusschen mompelde hij halfluid Tienduizend pond is een mooie som geld ik had nooit gedacht dat die mgn eigendom zou worden Had ik niet verstandig gedaan met nog meer te vragen Mgn bescheidenheid haalt mij overal een streep door de rekening En het is misschien beter zóó Als ik voor deze som geweigerd had te doen wat h wilde dan had hg er misschien geheel afgezien en ik had het mooie zaakje geheel gemist Intusschen blgft het toch een verwenschte geschiedenis Ik zou wel willen dat ik dezen nacht en den dag van morgen in één enkel oogenblik kou laten voorbijgaan Was het maar gebeurd Maar cum bleef ook gedarende dit deel zgner reis in zijn boot maar zgn echtgenoote en zijn beide kinderen werden op uitdrukkelijken last van den gezagvoerder der Fi MHce aan boord van de stoomboot gebracht Op de reis van Bio de Janeiro naar San Thomas werd de boot weder door de Finance ingehaald en de opvarenden uitgenoodigd aan boord te komen wat evenwel Slocum en zijn gezin weigerde Mevrouw Slocum en haar kinderen gingen te Georgetown ZuidCarolina aan wal terwgl de koene zeevaarder zgn tocht voortzette en ook nog den weg van daar naar New York met de Ubertade aflegde Hij had toen met het vrg primitieve vaartuig een zeereis van 7000 mglen achter den rug Een zindelgke huismoeder te Kotterdam zette dezer dagen de kroon op haar jaarlgksche schoonmaak door het verkoopen van oude meubelen en kleedingstukken die reeds sedert jaren ongebruikt op zolder hadden gelegen aan een uitdrager Des middags vertelde zij haar man met een opgeruimd gelaat dat zij ƒ 1 66 had gemaakt voor een kapotte kachel een ouden hoed een versleten vloerkleedje enz Zg was verontwaardigd toen de man met een effen gezicht verklaarde dat zg den rommel veel te goedkoop van de hand had gedaan Na gegeten te hebben ging de man een halfuur vroeger dan gewoonIgk heen zooals hg zeide om over te werken Des avonds thuis komende gaf hg zgn vrouw duizend gulden aan papier zeggende Dit heb ik in mijn half uurtje verdiend Uit de volgende verklaringen aan de verbaasde vrouw bleek dat de echtvriend gedurende zijn twintigjarig huwelijk dit sommetje had overgespaard het geld voortdurend tegen muntbiljetten ingewisseld en deze onvoorzichtig genoeg in de voering van den ouden hoed verborgen had In den loop van het gesprok van dien middag had hij den naam van den uitdrager vernomen was zeer bedaard naar hem toe gegaan vroeg om een hoed te koopen en natuurlgk paste hen de hoed dien zijn vrouw pas verkocht had alleen De uitdrager lachte in zgn vuistje dat hg zoo spoedig den hoed met enorme winst had afgezet doch de werkman liet niet blgken hoeveel genoegen het hem deed dat hij door zgn koelbloedigheid den verloren schat terug had De hned behoeft nu echter geen dienst als spaarpot meer te doen door de ondervinding geleerd heeft de spaarzame huisvader de som op een spaarbank gebracht Uaaib De Volksraad van den Oranje Vrgstaat heeft met 29 tegen 21 stemmen terwijl een lid zich van de stemming onthield besloten het politiek verbond te Fotchefstroom tusschen de Zuid Afrikaauscha republiek en den Oranje Vrgstaat aangegaan te bekrachtigen Dienaangaande zegt de Vrgstaatsche Expnai o a het volgende Wg zegenen dien stap dien we beschouwen als een nieuwen schakel in de keten van een Vereenigd Zuid Afrika eene vereeniging die meer en meer werkelijkheid belooft te worden daar de eene maatregel na den andetfn genomen wordt die ons nader brengt tot de zuidelgke kolonie en de noordelgke republiek door het treffen van overeenkomsten waarvan de bedoeling is du banden van wederzgdsche belangen nauwer toe te halen en wederzgds handel verkeer en industrie door diezelfde banden te bevorderen Wg staten en koloniën van Zuid het zal gebeuren Een akte van overlgden voor tienduizend pond sterling Wie heeft ooit gehoord van zoo n groote som geld voor zoo n stukje papier Die neuswijze Parker is geen vent voor zoo n zaak Maar Dr Brown is de man die voor zoo n aardig sommetje zijn kunst weet toe te passen Dr Brown van Worcester wiens grondige kennis en groote wetenschap ha ha ha die dwazen Hij scharrelde weer onder zijn fleschjes rond en vervolgde Ja de plantenvergiften zijn onbetaalbaar in hunne werking omdat hun gebruik geen sporen nalaat in het menschelgk lichaam Laat eens zien wat wij hebben Nicotine voortreffelijk in zijn werking maar hoe staat het met het herkennen Ik las laatst in een geneeskundig maandschrift dat een van die vervloekte scheikundigen een middel had gevonden om er het gebruik van aan te toonen Voorzichtig dus digitaline men moet eene te groote hoeveelheid nemen om het spoedig te laten werken En hier Belladonna dat is het ware Komaan klein fieschje uw meester heeft de hulp noodig van de krachten dio in je schuilen Hg nam het stopje van het fleschje goot iets in een ledig glas en maakte onder toevoeging van nog eenige andere dingen een drankje gereed Toen hg klaar was bekeek hij het tegen het licht het drankje was zoo helder als water If ordt vervolgd Afrika zijn elkander nauw verwant en we gevoelen ons vriendschappelgk gezind jegens elkander van eiken anderen staat zgn we daarentegen zeer verwijderd en de dag kan niet meer ver af zgn dat bij koloniale spoorweg conventie en tolvereeniging een politiek verbond zal worden gevoegd waarby geheel ZuidAfrika zich bereid zal toonen om in de ure des gevaars schouder aan schouder te staan evenals de tgd zeker nabg is dat bij de bestaande overeenkomsten met de Transvaal spoorwegconventie en tolvereeniging zal worden gevoegd die het maatschappelgk leven underling meer op gelgken voet zal brengen een sneller verkeer in bet leven roepen en eiken staat of kolonie in staat zal stellen om het meeste te maken van zijne hulpbronnen zgnen handel en zgne industrie door eene vrije en snelle verwisseling van alle levensbehoeften binnen Zuid Afrika Met zulk een gevoel beschouwen wg eiken schakel die gesmeed en gevoegd wordt aan de keten van vereeniging Maar wanneer men moet erkennen dat het geslolen verbond is opgetrokken op een fundament dat zal blgken weldadig te zijn voor geheel Zuid Afrika zoo willen wy het meer onmiddellijk republikeiosch karakter van het pas gesloten verband niet ontkennen noch verbergen Wg gevoelen sterker dan ooit dat terwijl wg werkzaam zijn aan een republikeinsch overwicht wg niet slechts een plicht vervullen met betrekking tot onszelven en Zuid Afrika maar ookjonze natuurlijke bestemming in de hand werken Wanneer een man als Sir Hercules Bobinson weigert naar ZuidAfirika terug te keeren tenzg de regeerende machten in Downingstreet bare goedkeuring hechten aan zijne oppositie jegens het imperialisme zal niemand in Zuid Afrika aan ons het recht op protest ontkennen tegen datzelfde ding Maar wanneer sir Hercules den wettigen kamp tusschen kolonialisme en republikanisme als onzeker beschrijft wat betreft zgn eindelgken uitslag doet hij dan geen beroep op de republieken om toch in dien groeten wedloop niet achter te blijven Met hem zeggen wg dat in den vreedzamen wedstrijd tusschen republikauisme en kolonialisme geen plaats is voor imperialisme vooral niet ouder dien avontuurlgken vorm die geweld tracht te verbergen onder philfintropische voorwendsels en zgne onwetendheid onddr hoogklinkende phrases Onze beschouwingen gorden broeder bg onze uitzichten en wenschen spoorwegen nemen toe bg den dag en als nu vooroordeelen de vlucht nemen door betere kennis ali ons gevoel van zelfvertrouwen toeneemt bg de spoedige ontwikkeling van nieuwe hnlphronnen ils het denkbeeld van gemeenschappelgke ZuidAfnkaansche belangen meer ingang viudt dan moet de aak van onafhankelijkheid winnen van uit dat br de gezichtspunt heetea wg de bekrachtiging van de overeenkomst te Fotchefstroom door den Volks raad hartolgk welkom Uit het verslag over den toestand der Kweekschool VOO Zeevaart te Leiden gedurende het jaar 1888 uitgebracht door den directeur kapt luit t zee C H de tioeje zien wg met genoegen dat die inrichting in bloeienden toestand verkeert en zich in Vele blgken van nelangstelling verheugen mag Ovef do typheuae koortsen sprekende waardoor in dje tweede helft van Juli een twintigtal jongens aangetast werden die echter gelukkig allen genazen deelt de Directeur mede hoe bg die gelegenheid n de ouders van alle jongens eene circulaire verzonden is met verzoek in het behtng hunner kinderen dezen geen eetwaren te zenden De pakjes i die in de kweekschool niet ontvangen mogen worden worden soms naar een of ander adres in Leiden gezonden waar de jongens ze in hunnen vrglen tgd kunnen afhalen Ontbreekt nu de gelegenjieid daartoe dan blijven de pakjes geruimen tgd staan de artikelen aan bederf onderhevig zijn dan dkwyls bedorven en worden in vele gevallen toch gegeten De aanleiding tot deze ciroulaiie was het feit dat een der aangetaste jongens des Zondag van zijnen vader 17 gerookte palingen ontvangen had die hij grootendeels zelf verorberde en verder aan zijne kameraden uitdeelde en dat het grootste deel dier palingeters kort daarna ziek werd Onder de leden die de Vereeniging door den dood moest verliezen noemt het verslag de namen van den vicendmiraal G Fabius en van den gepensioneerden kapitein ter zee F van der Velden Erdbrink die beiden steeds groote belangstelling voor de inrichting toonden Voorts deelt de directeur mede hoe de commissie zich op een verzoek in de laatste algemeene vergadering gedaan tot den minister van marine gewend heeft met de vraag of deze het premie geld dat thans aan in dienst tredende jongens verstrekt wordt af wilde schaffen of althans op andere wgze uitbetalen En wel om de navolgende redenen Vele ouders beschouwen dit geld als de koopsom waarvoor zg hunnen zoon aan de zeemacht hebben afgestaan en waar zg dus recht op hebben Menigmaal doet zich dan ook het geval voor dat het premiegeld in plaats van den jongen eenigszius ten goede te komen ia korten tgd en dikwyls op liederlijke wijze verbraat wordt Maar ook komt het voor en dit vooral bg de plattelandsbevolking dat weldenkende ouders huiverig worden hunnen zoon in den zeedienst te laten gaan omdat zij tegenover hunne dorpsgenooten niet den blaam op zich willen laden hem voor eene som gelds verkocht te hebben De minister verklaarde zich in beginsel volkomen met het voorstel te kunnen vereenigen en al achtte hg wegens verschillende redenen het tijdstip nog niet gekomen om de premie af te schaffen beloofde hg toch dat zijne aandacht op deze aangelegenheid zoude gevestigd blijven Onder de aangename geschenken voor de Kweekschool ontvangen noemt de directeur van twee der oudste subcommiasarissen de hoeren Van der Kemp uit s Hage en Wouda uit Sneek vgf zilveren horloges om telkens uit te deelen aan den eerste van eene groep jongens welke de kweekschool verlaat Het getal jongens die zich in 88 voor den zeedienst aanmeldden was 832 waarvan 587 ongeschikt verklaard werden Daar er 121 op 1 Jan aanwezig waren ontvingen dus in het verloopen jaar 366 knapen aan de Kweekschool hunne opleiding Welk een zegen voor sommige verwaarloosde knapen deze inrichting is blgkt uit het volgende staaltje Een jongen kwam o a hier aan wiens vader na verscheiden malen voor diefstal gevangen gezeten te hebben thans zwervende was terwijl de moeder die eent pogingen had aangewend zich van het leven te berooven nu verpleegd werd in een krankzinni gengesticht De personen die zich het lot van den knaap hadden moeten aantrekken wisten niets beters te doen dan hem onder de hoede te plaatsen van eenen slaapsteehouder die tegen eene geringe geldelgke vergoeding belast was met zgne opvoeding kost en kleeding Mag men uit den toestand zijner kleeding die bij vriezend weer slechts bestond uit eenige lompen een oordeel vellen over de verdere zorg aan den jongen besteed dan kan die op zijn zachtst uitgedrukt allertreurigst genoemd worden Maar ondanks vele ongunstige antecedenten was er bg de meesten eene belangrijke verbetering te bespeuren in gver en gedrag nadat zij eenigen tijd aan orde en tucht waren gewend Er heerschte een opgewekte geest onder de jongens hunne vorderingen waren vrij goed en aan gepaste uitspanningen hun door verschillende veraenigingen in Leiden bezorgd o a door de studenten roeivereeniging Njord en de studenten afdeeling van het Nederlandsch Tooneelverbond ontbrak het ook niet Ten slotte brengt de commissie een woord van oprechten dank aan de heeren F C Tromp en jhr M W van Benaselaar Bowler die in het afgeloopen jaar hun belangrijk ambt van minister van marine en directeur en commandant der marine te Amsterdam aan andere handen overdroegen en uit den wensch dat de kweekschool denzelfden steun moge ondervinden van den nieuw opgetreden minister den kapitein ter zee H Dyserinek en den tegenwoordigon directeur en commandant der marine den schout bgnacht W F H Cramer Omtrent het opleidingschjp Anna Fanlowna lezen wij nog dat de 106 jongens die 1 Oct 1888 voor overplaatsing werden aangewezen allen naar de Admiraal van fyoêienaer te Amsterdam gezonden zgn omdat de Anna Patiwlona met dien datum buiten gebruik was gesteld De opheffing van één opleidingschip heeft voorloopig althans geene verandering gebracht in de regeling der opleiding alhier Het eenige gevolg er van is geweest dat de bevolking van het andere opleidingsvaartuig aanmerkelgk vermeerderd is en dat schip ingericht moest worden tot huisvesting van ongeveer 600 jongens Heeft dat gioot aautal jongens op ééa schip vereenigd nu maar geen bezwaren in dan verdient een opleidingschip de voorkeur boveii twee Ten eerste zal er meer personeel beschikbaar komen waaruit geschikte personen gezocht kunnen worden om dienst te doen bij de overblijvende inrichtingen tot opleiding doch tevens zal het groote voordeel verkregen worden dat er meer eenheid in de wgze van opleiden komt Twee inrichtingen toch die in verschillende steden gevestigd zijn en dus onder ongelijke omstandigheden verkeeren kunnen niet geheel gelgk werken nog daargelaten dat bet wel eene zeldzaamheid zal wezen wanneer de inzichten van de chefs dier inrichtingen geheel gelijkvormig zijn Boitenlandsch Overzicht In Oostenrijk en Hongarije is men zeer tevreden over de toespraak door keizer Frans Jozef tot de voorzitters der Delegaties gehouden Men ziet daarin het bewijs dat de politieke toestand ofschoon steeds ernstig niet ongunstiger is dan in het vorige jaar en waardeert het tevens dat s keizers woorden zich door een beslisten toon kenmerken Servié ontving een omatige waarschuwing en daarbij toonde de keizer door den tegenwoordigen toestand van Bulgarije te prijzen minder angstvalligheid om Buslands ongerechtvaardigde gevoeligheid te ontzien Aan de beurzen te Eerlgn en Parijs oefende s keizers rede toch een ongunstigen invloed daar de algemeene toestand even onzeker blijft als in het vorige jaar en het voortzetten dor krijgstoerustingen noodig wordt geacht De keizer zelf lichtte zijn mededeeling nog toe in de particuliere gesprekken welke hg na de officieele ontvangst met de leden d r Delegaties hield Zoo zeide de keizer tot den afgevaardigde Demel Zeker is het waar dat de toestand onzeker is Men zou bijna kunnen zeggen onzekerder dan te voren maar reeds dikwijls volgde in dergelijke gevallen spoedig een verbetering en deze is ook nu reeds te bespeuren De politieke toestand wordt door de pers veel ongunstiger voorgesteld dan werkelijk het geval is De toestand in Bumenië is volstrekt niet zoo ongunstig als eenige bladen beweren en dit geldt ook voor Servië Er bestaan daarom werkelijk gegronde vooruitzichten dat de vrede in den eersten tijd zal worden gehandhaafd Graaf Kalnoky gaf gisteren een overzicht van den toestand in het buitenland Hij zeide o a dat de vrede geen gevaar loopt ondanks den onzekeren staat van zaken De bewering dat de nieuwe regeering van Bumenië eene vijandige houding jegens Oostenrijk Hongarga heeft aangenomen is ongegrond Bratiano is evenmin een vriend van Oostenrijlc als Catarghi een vriend van Eusland Men moet aan de jonge Balkanstaten eenige vrijheid van handelen laten De onderstelling dat Servië zal volharden bij de tegenwoordige opwinding en werkelijk zal trachten de droombeelden te verwezenlijken welke zich in den laatsten tgd hebben opgedaan zou ongerechtvaardigd zgn Oostenrgk Hongarge moet het beginsel handhaven zich niet met de inwendige aangelegenheden der Balkanstaten te bemoeien het moet dit doen met kalm overleg en in het gevoel van zijne macht en daarom liever met toegevendheid en welwillendheid oordeelen Servië is niet in het bezit van eene strijdmacht om aanvallend te handelen maar toch zouden Wij ons móeten verzetten tegen pogingen om van Servië het broeinest te maken van kuiperijen welke zich den omkeer van Jen staat van zaken ten doe stellen De ware reden voor een algemeen gevoel van ongerustheid ligi in de ontevredenheid welke bg eenige natiën heerscht met den tegenwoordigen staat van het Europeesohe volkenrecht en in de stelselmatige opwinding der volkshartochten AÜe vorsten zijn vast besloten het verbreken van den vrede te verhinderen en dezelfde geest bezielt al de regeeringen die bekend zgn met den ontzaglijken omvang der tegenwoordige oorlogen In elk geval zal niet op Oostenrgk Hongarijo de verantwoordelijkheid rusten indien de vrede mocht bedreigd Worden Oostenrijk Hongarije staat in volkomen verstandhouding met zijne bondgenooten en zal alles doen wat mogelijk is om den vrede te behouden De betrekkingen met Duitschland worden voortdurend inniger en die met Italië zijn daarmedegeheel overeenkomstig Ik houd mij overtuigd zeide graaf Kalnoky ten slotte dat de tegenwoordige beweging in Italië langzamerhand aan beteekenis zal verliezen Italië is voor ons een even zekere bondgenoot als wg voor Italië Wij zullen niet zonder steun blijven daar de mogendheden eensgezind met ons zijn in het beoordeelen van dan toestand en onze rechten in het Oosten mede willen handhaven Met alle Staten ook met Busland onderhoudt Oostenrijk Hongarge vriendschappelijke betrekldngen In betrekkelijken zin hebben de Oostenrijkers zich over de nieuwe oorlogsbegrooting niet te beklagen daar die voor 1890 ruim 7 millioen fl minder ia dan in 1889 De gewone uitgaven zijn wel is waar 643 165 fl hooger dan in 1889 geschat maar daartegenover staat dat als buitengewone uitgaven voor het leger in 1890 7 606 718 fl minder wordt gevraagd dan in het vorige dienstjaar Ook voorde marine wordt minder geraamd nl 74 150 fl De verhooging die de buitengewone uitgaven voor bet leger ondergaan is voornamelijk het gevolg van da nieuwe wapening en uitrusting der infanterie welke steeds wordt voortgezet De aankoop van repe teergeweren en de vervaardiging van munitie vereischen een som van 6 millioen florijneu Verder vraagt de Minister van Oorlog eenige supplementaire kredieten op de diensten van 1888 en 1889 hoofdzakelijk voor militaire werken in Galicie ten gezamelgken bijdrage van 5 millioen florijnen De begroeting voor Bosnië ontvangsten en uitgaven beide ruim 9 j millioen bedragende levert een overschot van bijna 50 000 fl