Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1889

£ Z SI Sierd ri3n Ik exs Het BIEB uit de StoomBierbrou werij van A van LOM te Gouda munt uit door een zuiveren smaak en kan gperust wedijveren met het bekende LAGER BIEB gebotteld en op fust is het te bekomen Eenige Liefhebbers van een goed glas Bier mm De nitgare dezer Coaraut geschiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maasden is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Juni 1889 Heden avond tea 8 uur zal in do teot op de Markt bet 8e Concert worden gegeven door het Muziekkorps der d d Schutterq kapelmeeater de heer J G Arenlz In verband met de advertentie van den beer de Baadt voorkomende in ons blad van heden vormeenen wg onze lezers nog te moeten attent 80 DEIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Tien duizend pond mompelde hij met een duiveJschen grijnslach terwgl hij het fleschje ter zijde Mtte Tien duizend pond steriing Zorgvuldig loot hg nu alles weg stok den sleutel in zgn zak en gmg zijn gewone wandeling in het park doen waar de patiënten zich vreesachtig voor hem uit de voeten maakten Het was reeds bepaald donker geworden tusschen egen en tien uur s avonds toen Dr Brown bij Alice binnentrad De kamer werd door de nachthmp slechts spaarzaam verlicht maar het meisje on toch duidelijk zien hoe doodsbleek de directeur w toen hg zich over haar heenboog om naar haar toestand te vragen Ik gevoel mij volstrekt niet erger dan eenige ren geloden dokter antwoordde zij op zijn vraag tte rust heeft mij veel goed gedaan Dan zal dit drankje dat ik voor u heb meegeeraoht het overige doen om u een goeden nacht te Ïverschaffon zeide hij met bevende stom terwijl hij et drankje uit zijn zak haalde Hij zette het fleschje op het tafeltje naast het bed maar zgn hand trilde Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Gtoederen VEILINö 6 JUNI Hui en Erf Groeneweg L 141 ƒ 1210 ir 1 Vergeer Huis en Erf Groeneweg L 142 ƒ 440 kr S Boot Huis en Erf Keesfasasenrolwagensteeg F 85 ƒ SIC kr J van Hum Drie Huizen en Erven Boomgaardstrsat EB 148 150 ƒ 19S0 kr a Boot Huis en Erf Doelesteeg L 240 1080 kr S Jansen PETROLEUM i OTEERI GË N van de Makelaars CantzUar Schalkwijk tb Rotterdam De markt was heden willig 1 OC0 Tankfust ƒ 8 45 Geïmporteerd faat ƒ 8 65 AugustiisIevering ƒ 8 55 September October Novetfiboren ftecember levering ƒ 8 65 BEIIRSBEHICHT AMSTERDAM 26 Juni Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Havenstoomb dienst 7 hooger Buitenland algemeen iets flauwer Russische spoorwegmarkt mede flauw Zweden Noor wegen hooger ADVEIITBNTIËN langdurig Igden myn zeer geliefde Echtgenoot en Vader de Heer MAETINÜS db GIDTS in den ouderdom van ruim 54 jaren Wed P E DB GIDTS Hebhan de Groot MARIA E DB GIDTS Rotterdam 23 Juni 1889 ♦ 4 Heden overleed te Rotterdam na een langdurige ziekte onze geliefde Zoon MARTINÜS in den ouderdom vaa bgna 55 jaar J DB GIDTS N A DE GIDTSGouda 23 Juni 1889 van IJzbndoorn Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van Mevrouvr LODISJB BORGEBHOFF Weduwe van den Heer Hendrik Mllerman gewoond hebbende te Goui a en aldaar 8 Mei jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 10 Juli a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE C EM BEK KOEK van 35 en 65 jPent per stuk bij J J van der SAi DE Banketbakker Gouda Mp rkt A 67 Voor de Kermis TE SOOP aangeboden een PUFTEN TIB op den Heer Z vas BEMMEL Mr Smid te Boskoop groot ƒ 7 60 tegeu 50 VaAdres aan het Bureau van dit Blad Hoofd Agente o OU DA een HOOFD AGENT gevraagd voor de ütreehtsche Onderl Veeverz Mij Aanb met fr brieven aan 4e genoemde Mj Gouda Snelporsdruk van A BRINTCMAN k ZooN Openlare Verkoopingen VAN mBOEDELS 1 Op DINSDAG 2 JDLI 1889 des morgens te 9 nren aan het Lokaal Wyk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van deu goed onderhouden en netten INBOEDEL van wyien Mej de Wed OGIER waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER en JÜWEELEN en den gedeeltelpen INBOEDEL van den Heer Jhr M C F J DB ROTTE e a 2o Op DINSDAG 16 JULI 1889 des morgens te 9 uren ten huize van den Heer J PALMS aan den Raam Wijk O No 223 te Gouda van eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder 2 KABINETTEN een staande KLOK CHIFFONNIÈRE enz en 3 Op DINSDAG 23 JULI 1889 des morgens te 9 aren aan het Lokaal W jk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van den goed onderhouden en netten INBOEDEL vbü wijlen Mevr de Wed H ELLERMAN waaronder vele en fraaie GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en JÜWEELEN Bjj deze laatste verkooping mag niets worden bggebracht Alles daags voor de Verkoopdagen op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Boekhouder WORDT GEVRAAGD voor direct een BOEKHOUDER P G die eenige uren dageljjks beschikbaar heeft tot het bijhouden van gewoon grootboek het schrijven van rekeningen enz Alleen op eigenhandig geschreven brieven zal regard geslagen worden Adres onder het motto Boekhoudeb aan het Bu reau dezer Courant Openlare AanlDesteding Op DONDERDAG den 4 JULI 1889 des namiddags te 5 ure zal in het Posthuis te MOORDRECHT bjj de Weduwe C den BRABER by enkele insohrgving worden AANBESTEED Ue amotle eener Houten Schuur op steeneu voet eu de bouw eener nieuwe Houten Schuur op steenon voet by de woning Hoogland in den Zuidplaspolder onder MOOR Bestek en Teekening liggen ter inzage in bovengemeld logement Fflne Fransche KRÜIDEN AZIJN per Fl 40 Ct P S Heeft veel bgval in de groote wereld ROZIJ J WIJN AZIJN per Plesch ƒ 0 12 Nieuwe ZOUTEVISCH Lange GroeoeDiiaal J B GOEDHART III 1 I Haantjes Bier Depot A OBTlEB GOUWE C 34 35 KORTING op FsirsusolsA 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 ONTVANGEN I ieuvi e Ilollandsche @ S lï @ J B de mm Westhaven A D VERTENTIÉN in alle B ftnen en Buitenlnndt che Couranten worden dadet k opgezonden door het Advertentie Bureau vftn A BRINKMAN en ZOON te Gouda Nieuwe HoUandsche HAKJNOi Nieuwe prachtige MENTON CITROENEN Nieuwe Versche SCH0T8CHE HARING J B GOEDHART Lange Groenendaal Algemeen erkend ais het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend taudvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echto K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Mondwater in aanmerkelijk vergrootte fiesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk golijktijdi aangewend met Dr POPP S I andpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersol Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor l aden I Veniis zeep en Zonnebloemen zeep POPP S Gekristalliseerde en Tr H sparant Cdjcerinezeepen zijn de fijnste Todot m gezondheids eepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen irtP De namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten do tanden binnen korten tijd 90 Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Pnrfuinorlewinkels van Nederland Men verlmu e mtdrnkMtjk Dr POPPs echte Preparaten en neme geen andere aan N 3951 VrUdftg 28 loor aOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst van I 5 regels 50 Genten iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LBTTEE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien wolden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt D Uunidliw v n l m it i k MM a w tó nor d i l a a d Mt maken dat voor deze goedlKMpe reisgelegenheid naar Amenfoort ter gelegenbiid van het Zendingsfeest ons van bevoegde zijde wordt medegedeeld dat bg genoegzame deelneming ds rijtaigen van Goods tot Amersfoort zullen doorlooj n Ook worden voor alle klasse aan het station daags te voren speciale Betourbilletten naar Amersfoort uitgegeven tegen betaling van 2 Ie kl ƒ I r O 2e kl en ƒ 1 Se kl Men sohrgft uit Bozendaal Bg vertrek van den schah van Perzië had Z P M den restaurateur der stations buffetten alhier van uit Rotterdam last gegevea te zorgen voor een tiental fijne doozen bruldsuike De heer V zorgde goed voor de bestrlling eu liet het bestelde door een bediende op een schoon pivsenteerblad bq aankomst in den salonwagen vaa dan Schah bezorgen Doch wie aobetst de verbazia van don restaurateur toen hg in piaata van giil4 zgu presenteerblad en aorvet niet eens lemgug Aa Sckab had allee medegenomen doch vergeten te betalen Op de classicale vergadering te Oouda waren 54 leden tegenwoordig die op uitnemende wyze gepresideerd werd door D Koscott die de plaat innam van D Swaan die wegel nitstedigueid en zgn droevig verlies niet tegenwoordig wm Herkozen werden tot leden van tClasaioaal Bestuur de HH O Spgkerboor F W Kamphuizen en J C Kuilenburg Gekozen tot lid in plaats van Sa O E K A Boskott Ds L ten B McI tot hMttmnt Ds U Vradeboer kerkozen tot Secundi de HH J G Deur L Kooij en I H van Gelderen Gekozen de HH N C J de Minjer I C Prin en J Kok Herkozen tot Quaestor Da Hargadant en tot Quaestor sec Ds Peter Behoudens enkele wijzigingen werden de voorstellen der Synode met ii genomenheid begroet met uitzondering van de wgziging art 5 al 5 van t Algemeen Reglement en de wijziging en aanvulling van t Reglement op het examen ter toelating tot de Evangeliebediening alarmplaatsen onder dak gebracht Die verspreide inkwartiering kan een vereenigd krachtig optreden van het detachement op olk oogenblik zeer belemmeren terwijl de aanvoerder moeilgk alsdan verantwoordelgk kan gesteld worden voor de tucht en goede orde Ten einde eene vereenigde bniavesting mogelgk te maken wordt thans voorgesteld te bepalen dat in dergelgke gevallen het krijgsvolk door de zorg van den burgemeester in overleg mot den commandant van den troep zooveel mogelgk in openbare of andere gebouwen wordt ondetgebncht De kosten dezer huisvesting worden door bet Bgk vergoed I De Begeering heeft zooals wij reeds met een enkel woord meldden een wetsontwerp ingediend tot wgziging v n de wet op de inkwartiering enz vooroameigk strekkende om lo te voorzien in eene behoorlijke regeling der huisvesting van krg gsvolk dat gevorderd is tot handhanng of herstel van de openbare orde en 2o eene oventueele vordering van paarden op doelmatige wijze voor te bereiden De bestaande regeling ter inkwartiering ia bij de ia vorige jaron plaats gehad hebbende vorderingen van krijgsvolk tot handhaving of herstel der openbare orde gebleken tot groote bezwaren aanleiding te geven De militairen worden in eene uitgebreide gemeente te veel verspreid en bg uitbesteding der inkwartiering soms op groeten afstand van de Wat de vordering van paarden betreft die thans veel te omslachtig is geregeld stolt de Kegeering voor machtiging te verleenen dat bij bestuur maatregel in vredestgd zal bepaald worden hot aantal door alle gemeenten te leveren paarden de voorloopige keuring en aanwijzing van de paarden en het vastatellen van den prijs b eventuaele overname Bg mobiUsatia zullen daa de asngnwezan paarden voor zoover zy nog voorhanden en geschikt zijn alleen behoeven overgenomen te warden en naar de korpsen overgebracht Zoo noodig zal jaarlijks doch in elk geval éénmaal in de drie jaren een paardentelling worden uitgeschreven de eigenaars van paarden zullen dan opgaaf moeten doen ran bun paarden tusschen 6 en 11 jaar Bij loting worden die op lijsten gebracht waarna de Minister de benoodigde aantallen over de verschillende provinciën verdeelt en de Coramissarisaeu des Konings ditzelfde doen yoor de gemeenten Dan heeft een keuring plaats door beeedigde bur gertaxateurs die den prijs bepalen bij evontueele requisitie welke prijs enkel aan den eigeaaar wordt medegedeeld De sohrgver der brieven uit de Hofdstad aan de Midd Ct deelt in een retrospsctiero beschnn FEUILLETON daarbij zoo hevig dat het waterglas tegen de lampetkom rinkelde Neem hiervan elk half uur een eetlepel vol ge zult dan in een zachten slaap vervallen die u zeer verkwikken zal Goeden nacht miss Norman i Door zgne ontroering bracht hij die woorden slechts met moeite uit Hij beefde over alle ledematen Het eenige middel om zgn toestand voor hafA te verbergen was dat hg been ging en hg sloop dan ook stil weg Tegen tien uur ging in het gesticht van Dr Brown alles ter ruste Het eene licht na het andere werd uitgedoofd tot men eindelijk nergera meer licht zag branden dan in Alice s kamer en in het vertrek van Dr Brown Ook Edith sliep Dr Parker had zijn verloofde gerust gesteld on haar afgeraden den nacht wakende in haar bed door te brengen zooals zij aanvankelijk van plan was Zoo was dan Alice alleen gebleven en zoo vond Dr Parker haar toen hij dien avond om tien uur in haar kamer kwam Zgn eerste blik viel op het tafeltje waar het drankje stond zijn oog klaarde op het was nog onaangeroerd Alice was nog wakker en begroette hem met een vriendelgke glimlach Ik ben moede dokter zeide ze recht moede ik moest mijn best doen om niet in slaap te vallen voor gij kwaamt Dr Brown bracht mij een drankje waarvan hij mg verzekert dat het mij een rustige en verkwikkende slaap zou Verschaffen maar ge S @ @ dachtig aan mijn belofte heb ik er nog niets van ingenomen De directeur gedroeg zich ook zoo vreemd hij was zoo ontsteld dat ik bang voor hem werd Naar M Suiiici Dat zal komen van de groote zorg voor uwe gezondheid miss maar om u geheel gerust te stellen moet ik u toch bepaald afraden iets van zgn drankje in te nemen Ik heb zelf iets voor u meegebracht waardoor ge dadelijk zacht zult inslapen als ge het wilt innemen Och laat mij met rust dokter ik zal ook zonder dat wel in slaap komen Het smaakt toch bitter en walgelijk Juist zooals u verkiest Maar ik heb nog i anders Ben brief Van wie Van Walther ik weet het loat hem mij zie hij is zeker bezorgd over mg Ik schreef hem dezen morgen dat ge niet wel waart en mijn bode bracht dezen brief terug Wilt ge zelf lezen of wü ik hem u voorlezen O neen ik wil zelf zien wat hij geschreven heeft zeide zij den brief openbrekende Hoe goed en hoe lief is hij riep zij uit morgen vroeg zal hg komen hooren hoe ik het maak hij is zeer bezorgd over mij Dat is toch onnoodig niet waar dokter Ook geeft hij mij nog den raad om geheel op u te vertrouwen Ik zal uw drankje innemen Wat Walther wensebt zal gebeuren Met oogen die van vreugde straalden keek Dr Parker haor aan en zeide