Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1889

K 395S Zaterdag 29 Joni 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken De inmndiog van advertentifin kan gesolileden tot óét nor dea nuolddags van den dag der ui1 aTe ZEI DING8FEEST te JMmmerdor bij AMERSFOORT 3 TTJILI ISSQ Zfl die bovengenoemd FEEST wenschen te bezoeken kunnen na van de GOEDKOOPE REISGELBGENHEIl van de Ned Rgn Spoor gebruik maken en ondergeteekenden willen zich belasten met het verkrggbaar stellen van Programma s of Toegangskaarten a 40 et Gebr de RAADT WESTHAVEN B 200 N B Tgd van vertrek van doorgaande rgtnigen zal later gemeld worden Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSGHE COURANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Litgevers A BRI NKMAN ZOON Gouda Snelpersdruk van A BBINKMAN t Zoon 1 ongetiTQfsld betere reaultultatea opleveren dan da Teidaobtmaking valaohe beachuldigingen en bedreigingen ivelke Qch sommige persorganen tegen de arbeiders veroorloven De Noridaihdie AUfimeine Zeümg zet haar betoog over Zvitserlands onzgdigheid voort Uitvoerig toont het officieuze blad aan dat deze oniydigbeid een maaksel ia van den nieuweren t d Tot 1316 was Zwitserland oen gewone staat maar eerst t dens het Weener Congres vroeg de Zwitsersche regeering de neutraliteit aan welke haar door de mogendheden werd toegestaan mits Zwitserland haar binnenlandsoh bestuur eenigszins anders inrichtie Zoodra dit was gesohied waarborgden de mogendheden Vintégrite et I mmolaUlite van het Zwitsersche grondgebied Door deze bepaling worden vijandelijkheden van een anderen staat tegen Zwitserland uitgesloten maar tooh is deze onz digverklBring geen vr brief om de belangen der naburige Staten te kunnen benadeelen Dat ook de andere mogendheden or zoo over dachten bewqst de NorideuUcke uit nota s der Sngelsche en Russische rogeeringen van 1847 en 185S terw l ook de Ztvitsersche regeeriug dit zelf erkende De FreUmnige Zeitmg begrijpt niet recht waarom het orgaan van den r ksksnselier dus vuortgaat te redeneeren over Z itserlauds neutraliteit Het eenige doel hetwelk prins Biamarok daarmede kan hebben is blqkbaar zooveel stof te doen opstijgen dat het eigenlqke punt van geschil daardoor geheel wordt bedekt Het kan zijn dat de hoer Bichter gel k heeft maar in allen gevalle heeft prins Bismarck nog niet doen blgken op welke w ze hy de Zwitsers roor hun weerspannigheid wil straffen I= OSTEK IJ ElIsr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden gedurende de 2e helft der maand Mei en op aanvraag by het Postkantoor terug te bekomen C M de Oraaf Amsterdam J C Klütgen idem van de Poel Helmond d de Huns Rotterdam Mej S van Leeuwen idem J Buis Utrecht D van MeerP De Directeur van het Postkantoor VORSTEE PETROLEüM i OTEERÏNGElV van de Makelaars Cantzlaar k Schalkwijk te Kotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 4B Geïmporteerd fust f 8 50 September October November en Decemberlevering 8 60 a 8 65 BEIIBSBEUIGHT AMSTERDAM 27 Juni Per Telegraaf Binnenlaudsche fondsen vast Rotterdamsche Bank S hooger Buitenland opnieuw flauwer WarschauWeenen 3 lager MARKTBERICHTEN Oouda 27 Juni 1889 Bij geringen aanvoer ging de handel in granen vrq vlug Prqzen zgn voor byna alle artikelen iets hooger Tarwe Zeenwsohe ƒ 7 20 a ƒ 7 50 Mindere Zeenwache 6 70 a ƒ 7 Polder ƒ 5 SB i 6 10 Afwykende ƒ 5 25 a ƒ 5 60 Rogge Zeeuw8obe 5 B0 a ƒ 6 80 Polder ƒ 3 75 a ƒ 4 25 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 4 15 a ƒ 4 60 Gerst Winter ƒ 3 30 a ƒ 8 80 Zomer ƒ 3 25 a ƒ 3 50 Chevalier f 5 60 a ƒ 6 Haver per Heet ƒ 3 40 a 3 70 per 100 kilo ƒ 6 75 i f 7 60 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 8 a ƒ 8 25 Buitenlandsohe ƒ 4 76 a ƒ B Buitenlandsohe roererwteo per 80 KG ƒ 6 25 i ƒ 6 35 fioonen Duivenboonen ƒ 7 60 a ƒ 7 75 Paardenboonen f 5 60 s ƒ 5 90 Kanariezaad f 6 50 a ƒ 7 50 Maïs per 100 kilo Amerikaanaohe Mixed ƒ 5 36 a ƒ 5 40 Odessa f 6 60 a ƒ 5 90 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 7 De veemarkt tamelyk aanvorr handel iets trager ofschoon de pryzen hoog big ven vette varkens goede aanvoer handel vlug 20 a 25 et varkens roor Londen goede aanvoer handel vlug 20 a 21 et per half kilo magere varkens ec biggen handel vlug ƒ 0 90 a ƒ 1 40 per week vette schapen weinig aanvoer handel vlug ƒ S2 a ƒ 32 Lammeren tamelqk aanvoer handel iets trager ƒ 10 i ƒ 17 Nuchtere kalveren tamelqk aanvoer handel eer vlug ƒ 8 a ƒ 18 por stuk Aangevoerd 121 partyen kaas Handel vlug Eerate qualiteit ƒ 22 a ƒ 24 50 Tweede qualiteit ƒ 18 a ƒ 81 Noord HoUandsohe ƒ 20 i f i Goeboter ƒ 1 15 a ƒ 1 80 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 10 HurKerlIJke Stand GEBORBN 4 Joni A rt ouden A Sno k en C da Greef 20 GnrtrLidi JohiDoa oodera J KoDJagi ea C vin dra Bowsli 87 CbrutiMo oiden J vn Ejjk ra J Verdoold Johinnn onden J Kerrcbün en U bchoonderwoerd OVERLEDEN 2 J ni M Eietkerl 11 j U M n Vunren 12 m Jl C de Jong 1 j 6 m H Flier 8 m S ff Hooimeiier Sm 27 C E Willemse 66 j GEHUWD 26 J oi W Verklik en C tin der Duaun Oouderak GEBOREN Neelljr oodrra C Hurmr en A Ooatrom OVERLEDEN H Megt 4 n E H da Jonfr 1 m ONDBRTROUWI K B tan DieOKn vaii Budegmreo 63 j ra E Kool 6S j C Loenderaloot 24 j en L Verboom 20 j Reeuwijk G EBOREN Emma onden O den Bondek r en A Verkaik Johanna Adriana onden VV Sorit en A Zuidam OVEKLhDtN J Dunk 61 j ADVERÏENTIËN Heden overleed onze geliefde Broeder en Behnwdbroeder de Heer UIRK CHEISTIAAN HENDRIK SMITS Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gouda m den ouderdom van 48 jaren S H SMITS G T SMITS J H SMITS E SMITS Flbdmbb Wed A G LAMAISON Shits M J b GALLAS Smits K C L GALLAS Gouda 22 Jnni 1889 Amsterdam Eenige en alglmeene kennisgemng gevraagd voor Goudfi en Omstreken voor eenesolide B I E R B R O n W E R IJ Aanbiedingenfranco adres W BlELING te Eotterdam Zuidblaak 76 EERSTE SOORT van PLEINES en BERNS i G WESTHAVEN 161 J v te Amersfoort Dit wasch en reinigingsmiddel is geheel vrg van nadeelige bestauddeelen geeft aan de wasch ook zonder bleeken een zachte gearige prachtige en witte Henr Prfls per pakje metgebruiksaanwözing inhoudende pond 10 cent by P UITBIHDA AL Nieuwe Hpven No 33 Gouda HH Winkeliers kunnen tegen fabrieksprgs bg mg hunne inkoopen doen MAGAZIJN VA I I 15T O S VIOOL en riOLONCELSNABÉIN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEMH1N BIJ ABONlïEHK tT Geen grijs Haar meer De nieuwe ZOODON in de beste van alle bestaande par fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zaebt en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bjj J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 De nitgave dezer Conrant geicliiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 shoo per port 1 70 Aicoaderljke Nominen YIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1889 Naar wij vernemen zal de ArroDdimemeDts reohtbank te Rotterdam op Dinsdag 9 Juli e k in bebandeling nemen de zaak tegen de plegers van ongeregeldheden op Woensdag 16 Mei te Gouda voorgevallen In de hedenmiddag gehouden vergadering van Am Gemeenteraad die door 15 leden ivsrd bggewoond afivesig waren de bh van Mierop wegens ngeateldheid en Lotsy wegens ambtsbócigbeden werd besloten 1 tot goedkenring van de Bekening der Schutterij dienst 18S8 i tot goedkeuring van de Bekening betr de exploitatie dor Stedetqke Gasfabriek dienst 1888 3 tot heffing van 75 sjaan schoolgeld voor llwD Iwrliag op bet Qjmamiiaxa Naar sanleidmg van een vraag van den beer Jager deelde de Voorzitter mede dat op het OymUBsiam ook meisjes als leerlingen worden toegehiten 4 tot bet verieenen van een persoueele jairiükache toelage van 100 aan den heer A Nortier us Boekhouder aan de Stedelijke Gasfabriek De volgende stukken kwamen bij den Baad in 1 Het verslag van de Commissie van beheer over de Stedelgke Gasfabriek over 1888 Ieder raadslid zal een gedrukt exemplaar ontvangen i Üen vooittol van B en W tot aai van een sproeiwageu Do kosten van aankoop worden geraamd op 600 en de kotten van bedieniug op f 500 g jaara nl voor 8 uren daags ad ƒ 1 per uur voor 1 paard en koetsier gedurende de zomermaanden a9W FEVILLETOK Naar het JhtHscA 61 DBIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Overal begeleidde hem het spookachtig gerinkel van de lamp en zijn stap was zoo slepend alsof hg vermoeid was van een verre wandeling Op zijn schouders drukte het zwaarste wat den mensch drukken kan de schuld Zoodra hij in zgn kamer kwam opende hg het venster liet het fleschje leeg loopen blies de lamp nit en zocht zgn bed op maar hg vond geen rust Onlrastig keerde hg zich telkens in zijn beil om zoodra hij de oogen sloot stond de gedaante van zgn slachtoffer voor hem bleek ontsteld in doodsgewaad en van haar blauwe lippen klonk het telkens weder Voor tienduizend pond voor tienduizend pond De tweede die dezen nacht in het gesticht wakker was had opmerkzaam den weg gevolgd dien de directeur van zgn kamer naar Alice s vertrek en terug had afgelegd Maar er verliep nog wel een half uur voor hg zijn wachtpost verliet en licht aanstak Toen eerst ging hg naar Alice s kamer Met de lamp in de hand trad hg aan haar bed liet het lioht op haar gelaat schgnen en voelde haar pols Met een tevreden glimlach liet hg haar hand op do Op voorstel van den heer Hoefhamer wordt dit voorstel dadelqk in behandeÜM genomen en daarop zonder hoofdeljjke stemmingsMoedgekeard 3 Eene missive van bh Agenten van het Weesen Aelmoesenierahuis inzendende een aanbeveling voor een Begent ter vervulling der vacature ontstaan door het ontslag nemen van den heer Biezenaar Daarop komeu voor de bh C A VAN BEBKEL en A H VAN DttLEN Ter visie en benoeming in de volgende vMgadering 4 Adressen van A Heg P van Okkeren en C Zuidam verzoekende benoemd te worden tot brug wachtergaarder aan de Haastrechtsche brug Ter visie en benoeming in de volgende vergadering De heer Hoogenboom brengt naar aanleiding van deze adressen de vraag ter sprake of verpachting van de Haastrechtsche brug geen aai beveling zou Todisoen terwql de heer TU éer GaiVen het cou ponstelsel aanbeveelt hetwelk by de veren tegenover Dordrecht én Gorinchem zoo uitstekend werkt De Voorzitter zegt toe dit laatste punt in hetCoUegie van B en W ter sprake te zullen brengen terwijl eene verpachting van deze brug z i groote bezwaren heeft De heer Ondg k verklaart zich vooreene tijdelijke benoeming van brugwacbter gaarder aan deze brug Een beslissing ten opzichte van deze S noten wordt niet genomen Als de benoeming aan e orde is kunnen zg opnienw in behandeling worden genomen en eene beslissing volgen 6 Een adres van C van der Groef en anderen verzoekende daar zij vernomen hebben dat tot herstelling zal worden overgegaan van de brug op de Baam tegenover de Doelesteeg dat deze zal worden verlaagd en zoo mogelijk in een ophaalbrug veranderd De voorzitter deelt mede dat bij B eu W do behoefte aan eens herstelling dezer brug niet is gebleken deken glijden en zette toen het te voren meegenomen fleschje weer op de plaats waar het anderegestaan bad dat nu in het bezit van Dr Brown was Dat was alles wat hg deed zoodergedmischkeerde hg naar zgn kamer terug en legde zich terusten Het was vier uur geslagen de natuur begon te ontwaken Aan de oosterkim werden de wolkjes met goufl getint de zon steeg langzaam en majestueus boven de kim Haar glanzende stralen vielen op het gelaat van het meisje op het eenzame bed Nu kon men duidelgk zien dat de dood hier zgn offer geveld had De half geopende oogen waren dof en strak den mond half geopend het schoone gelaat bleek en koud maar geheel onveranderd de ademhaling stond stil Het werd later er kwam beweging in huis Deuren werden geopend en weer gesloten de oppassers en oppasseressen gingen naar de patiënten E n van die oppasseressen trad Alice s kamer binnen Zij schrikte toen zg in het bed keek maar zij was hier te lang in dienst om alleen op haar oogen te vertrouwen Zij legde haar hand op Alice s voorhoofd het was koud zij lichtte haar arm op die was stgf en zwaar en viel op de deken terug Dal was genoeg Zij liep de kamer uit de gang door naar de kamer van den directeur en klopte aan Deze was niet gewoon vroeg 6pte staan maar van daag maakte hg een uitzondering Geheel gekleed zat hij reeds aan zijn sohrgftafel Hg keerde zich omen riep Bmnenl AD7EBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zoadat hq de vergadering in overweging geeft adressanten mede te deelen dat de teng voor t oogenblik geen herstelling behoeft doch als later de behoefte daaraan gebleken is dat dan op de gegeven wenk zal worden gelet Aldus besloten 6 De rekening van de administratie van d bank van leening Ter visie Daarop wordt benoemd tot aanzegger bq de begrafenissen W Begeer Lzn Aan de orde i daarop de benoeming van een Voorzitter en 4 leden en hunne plaatsvervangers in de twee stembureaux voor de verkiezing van vg f Leden van den Gemeenteraad In het hoofdstembureau waarvan de Burgemeester voorzitter is of de Wethouder die hem vervangt wordrn benoemd tot Leden de hh Hoogenboom en Jager tot hunne plaatsvervangers de hh Stnver en van Vreumingen Ia het onder stembureim trorih benoemd tot voorzitter de heer Noothoven van Goor tot z jn pUatsvervanger de heer Fortuijn Droogleever Tot Leden de hh Prince en IJssel de Schepper tot hunne plaatsvervangers de hh van Iturson en Lotsy In de zitting der Botterdamsche Arr Bechtbank van gisteren werd veroordeeld A A H schoenmaker te Gouda wegens wederspannigheid tot 10 boete De Collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden te Haastrecht gehouden bracht op de som van ƒ 26 63 Idem te Vlist 2 97 Het nommer van 16 dezer vau de KederlaxcUche vDe patient op no 7 miss Norman is van nacht gestorven berichtte de oppasseres Haal dan dadelijk den coroner zeide Dr Brown wiens tanden klupperden hoewel hg dit bericht toch verwacht kon hebbeo Toen men om den coroner zond was Dr Parker bg Edith binnengetreden Na haar goeden morgen gewenscht te hebben zeide hij Je zult ongunstige berichten omtrent Alice hooren maar ik ben vast overtuigd dat je vertrouwen op mg niet geschokt zal worden door hetgeen je zult vememen iiJe kunt op mij rekenen als op je zelven dat weet je George Maar ik zou toch liefst uit je eigen mond hooren wat er gebeurd is Als jg het mij vertelt lijkt het niet zoo erg als wanneer een ander het mij vertelt Luister dan maar schrik niet Hier in huis is het gerucht verspreid dat Alice van nacht gestorven is Almachtige God riep Edith en onder luid geween voegde zg er bij Mgn arme broeder Houd je bedaard Edith Laat je niet van streek brengen door iets dat ik uitdrukkelijk een gerucht noemde Ik heb Alice nog niet gezien Men heeft den coroner ontboden ik moet bg de lijkschouwing tegenwoordig zgn en Verder kan ik op het oogenblik niets zeggen Moed en vertrouwen op God Edith I Houd vast aan deze kernspreuk Een bnambtr ieni fnilttie eenige o erccnkoiBlt heeft met dte T8D rea NedeiUodscheo officier vau jDStitie