Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1889

BtUuna mfM t bent een velgelqkend portret ran den keer 3 C Van Maikaa en terena een hulde Toor hetgWB hy Toor den geheelen bakkemtand beeft gedaan De redactie aoht lich daaTto rerplicht omdat dé heer t M alleen reeds meer Toor de bakken heeft gedaan dan iq ooit Tan alle andere abriekantcn t amen hebben te wachten Op den 14en Mei 188t tqdena de verkienng van leden voor de Ptorineiale Staten had neb te Leiden een aocieteitsbediende nit die gemunte geen kiezer uitgegeven als kiesgerechtigd en een stembriaQe vaa een tot kinen bevoegd persoon met opgave van diens naam in de stembus geworpen en dus ten onrechte aan de vérkieiing deelgenomen Voor dit feit had h zich gisteren voor de arrond reebtbank te s Hage te verantwoorden Na toelichting van den burgemeester van Leiden voooittsr van het stembureau waar het brieve was isgel f ld omtrent de gewone wqae van handelen bq de verkiezingen ten aanzien van de kiezers verklaarde de bekl door den persoon op wiens naam hg gestemd had daartoe aangezocht te zqn en geheel te goeder trouw te hebben gehandeld Se wettige kiezer was zijn huisheer had dien dag geen tijd om te gaan stemmen en had bekl verzocht dit namens hem te gaan doen deze had dit gedaan niet wetende dat hq daarmede strafbaar handelde De hoofdvraag en daaromtrent trachtte de president van de rechtbank zekerheid te krijgen was had bakl bij bet stemmen gezegd ik kom namena den wettigen kiezer diens naam opgegeven of zich voor den wettigen kiezer uitgegeven P Een afdoend antwoord werd op deze vragen niet gegeven want geen van de leden van het stemburMu herinnerde zich juist de vragen aan bekl vóór hq stemde gesteld De wettige kiezer verklaarde bekl te hebben verzocht het door zqne dochter ingevulde stembiljet toor hem naar het stembureel te brengen in bet vaste vertrouwen dat dit mocht In den loop van den dag werd hij echter door een van de leden der kiesvereeniging Nederland en Oranje aangezocht om nogmaals zelf te gaan stemmen want aldus werd hem verzekerd dat eerste brieve dat bq naar de stembus had doen brengen beteekende toch niets Welwillend werd hem door het lid van genoemde Idesvereeniging een ingevuld stembrieQe overhandigd en zelfs zonder het in te zien bracht de wettige kiezer dit brieve naar het stembureau maar werd niet toegelaten daar hij stond aangeteokend als reeds gestemd te hebben De substitunt offioier van justitie requireerde vrijspraak van het ten laste gelegde op grond dat niet vaststaat dat bekl zich opzettelijk heeft tgegeven als kiesgerechtigd Uitspraak Vrqdag JolL Het landbonw bureau te New Tork hééft de boter afkomstig van koeien die met katoenpitten koeken zijn gevoederd onderzocht en is daarbq tot het resultaat gekomen dat die boter een percent minder vlttohtiga zaren bevat terwqf het smeltpunt voor die boter belangrijk hooger is Dit feit is zooals do Semu intematuMale det Falnfication doet opmerken van veel belang voor de boterbereiding omdat daaruit blijkt dat een oordeelkundig gebruik van katoenpittenkoeken de boter meer geschikt kan maken voor het gebruik in warme landen De coroner was gekomen en verkreeg van den directeur de noodige inlichtingen omtrent naam ouderdom en stand van den overledene Op de vraag naar de oorzaak van den dood verklaarde Dr Blown dat bet mei e gelden had aan congeste naar de hersenen en dat zq naar alle waarschijnlijkheid daaraan gestorven was Hq had al zgn krachten moeten verzamelen om den beambte deze inlichtingen te geven zander zich door stem of gebaren te verraden Maar toen hij den coroner naar de sterfkamer moest brengen werden sqne voeten loodzwaar Hq scheen geheel krachteloos en sleepte zich met moeite de trap op Boven wachtte Dr Parker reeds geruimon tijd hq trad met de beide heeren het vertrek binnen waar de doode 1 Dr Brown s eerste blik viel op het tafelde Daar stond op dezelfde plaats waar hq het vandaan genomen had het fleaolqe met de kristal heldere vloeistof Hij beefde aan alle ledematen zijn tanden klapperden zijn knieën knikten Hq kon zich niet staande houden en zonk op een stoel in de nabijheid Met verachting keek Dr Parker naar den misdadiger De coroner bemerkte echter niets van hetgeen achter zijn rag voorviel hq was aan het bed gegaan en had zich overtuigd dat hier de dood waa ingetreden Volgens uw verklaring heeft de overledene aan hevige congeste naar de hersenen geleden manheer Brown iseide hq Is dit drankje misachien bestemd om de congeste tegen te gaan Aan de noordxiide van Zandroort is met den boaw begonnen van huizen ontworpen door een Belgischen architect gelmuwd door eenen Belgischen aannemer met grootrndeels Belgische werklieden en naar men zegt met Belgisch kapitaal Zooverre man naar hetgeen reeds staat kan oordeelen beloven da villa s aan da zeezqde Sonlevard de Famuige royale iehooBe en mime gebouwen te warden terwijl de aan den stationsweg gelegene wel klein zijn maar eveneens door goed gekozene verschillende steensoorten een aangenaam geheel zullen opleveren Naar de Zandv Badct moeten deze gebouaen in begin 1890 opgeleverd worden zooOat zij het volgend seizoen ter bewoning geschikt tullen lijn Vrijdag 11 zijn 16 Belgische werklieden aU zijnde zonder middelen van butaan vab Zandvoort verwijderd en tot aan de Belgische grenzen vervoerd Zij waren werkzaam aan de genoemde huizen maar werden werkeloos doordat de materialen kalk om door te werken ontbraken zü eischten van den aannemer da dag loon daar zij zonder waarschuwing belet werden te werkes i hun eiach werd niet toegestaan Zj riepen daar iq in financieele moeilijkheden verkeerden de hulp in van dan burgemeester die na viuchtelooze onderhandelingen met den aannemer tot hunne verwijdering naar België last gaf De dader van den afschuwelqken broedermoord te Biesae de één en twiutigjarige W van der Wal betoont voortdurend een inderdaad ijzingwekkende kalmte Toen men hem kwam anesteeren stond hg bedaard eene sigaar te rooken bq het lijk van den verslagene gebracht gaf hij niet het geringste blijk van ontroering toen hü naar de gevangenia te Heerenveen werd getransporteerd koek hij met een onverschillig gezicht om zich henen Ook in de gevangenis blijft hq dezelfde houding van onverschilligheid bewaren Intosschen is de rechterIqke instructie nagenoeg geëindigd en zal dus de zaak spoedig naar de openbare terechtzitting worden verwezen Zijn we goed ingelicht dan zal hij terechtstaan wegens het toebrengen van lichamelijke mishandelingen die den dood ten gevolge hebben gehad een misdrijf waartegen het Wetboek van Strafrecht een maximum straf van zes jaren gevangenschap bedreigt Overigens staat deze persoon in de plaats zqner inwoning hoogst ongunstig bekend en was hij zelfs de schrik zijner medeburgers Eenigen tijd geleden moet by nog een opzichter hy is timmerman gedreigd hebben hem naer te zullen schieten en laar men zegt wer3 er onder zijn gereedschap inderdaad een geladen revolver gevonden W R a De iVoe Gr Ct heeft de opmerking gemaakt dat in sommige kringen vaststaat dat de minister van financiën niets doet en in de hardnekkigheid van zqn nietsdoen slechts geëvenaard wordt door de hardnekkigheid van zijn zwijgen De Standaard achtte die opmerking weinig strookend met het feit dat met het oog op eene herzieziening van de persoueele belasting de Minister eene opmeting heeft gelast van de vierkante oppervlakte der bewoonde perceelen waarbij eonige bebouwde bewoonde perceelen als type z jn aangewezen en dat de opmeting reeds in vollen gang is Die medadeeling ontlokt aan Het Fad de volgende regelen Niemand antwoordde en daarom keek hij achter zich en bemerkte toen in welken toestand Dr Brown verkeerde Mijn Ood riep hij uit mqnheer Brown is ongesteld geworden halp hem toch mqnheer Parker l De hulp arts bewoog geen spier om aan deze woorden gevolg te geven Een misdadiger van zqn soort verleen ik geen hulp verklaarde Parker met ernst en nadruk Weet ge mijnheer waarom hij daar in zoo o erbarfhelqken toestand zit Omdat hij ziet dat hij betrapt is Hij ziet dat zqn miadaad ontdekt is en nu beeft hij voor de gevolgen Want deze jonge dame stierf wel aan congeste maar niet omdat zij daaraan leed hij gaf haar een vergif waardoor de congeste werd opgewekt Daar staat het op de tafel wat hij haar liet innemen Ieder scheikundige zal na onderzoek verklaren dat het drsnige een dosis belladonna bevat voldoende om tien menschen naar de eeuwigheid te helpen Dat is een verschrikkelijke aanklacht Dr Brown zeide de coroner wien een rilling over het lijf ging Wat hebt ge daartegen in te brengen Na veel moeite antwoordde deze stamelend Ik niets hij zegt de waarheid De feiten vielen hem zoo onverwacht op het lijf dat hg zelfs den moed niet had om zijn misdaad te loochenen Tengevolge van deze bekentenis Hat de ooroaer onmiddellijk het gerecht uit Worcea Blijkt uit het medegedeelde feit dat de minister van financiën het oog op eene herziening der personeele beUsting heeft veel verder dan tot uitkijken schijnt hij het nog niet te hebben gebracht Wat de Minister laat opmeten de vierkante oppervlakte der bewoonde peraeelen naar t typ van eenige bebouwde bewoonde pereeelen ia ons niet recht duidelijk Doch jm weten dat de Minister laat opmeten Als het nu maar niet uitloopt op eene i evestiging van het oude spreekwoord met paaaen en metea wordt de tijd versleten I Een belangrijk overblijfsel uit den tijd der Hollanders op Formosa is dezer dagen aan het licht gekomen nl het evangelie van Matheus door den Nederlandschen predikant Daniel Graiius in het Sinkangdialect dat op Formosa geeproken wordt vertaald De schrijver was van 1617 tot 1657 ophet genoemde eiland bq de door Nederlanders gestichte zendingskolonie die 37 jaren met zoo gunstig gevolg werkzaam was doch plotseling door den Cbiueeschen zeeroover Coxinga verstoord werd Op enkele personen na werd zooals men weet de geheele kolonie in de pan gehakt i De Engelsche zendeling to Taiwan Fu in China vermoedde het bestaan van do genoemde vertaling en begaf zich daarom naar Nederland om nasporingen te doen Na lang zoeken werd het boek dat in Hollaodschen en Formosaschen tekst in ééa deel gedrukt is inderdaad in de universiteitsbibliotheek te Leiden gevonden en thans ia bij de heeren TrUbner 8c Co te Londen een herdruk er van verschenen D Chineesche en de HoUandsche tekst staan naast elkaar terwql de Engelsche vertaling er aan den voet van de bladzqden is bijgevoegd De Maatschappij ter bevordering van Pharmacie behandelde Woensdag in lïare alg vergadering o a het verslag der commissie benoemd in 1888 om middelen te beramen ter verbetering van den gedrukten toestand der pharmacie De condusiën van dit rapport luiden om aan te dringen a op geheele scheiding van genees en artsenqbereidkunst b op verbeterde visitatie der apotheken c dat de wet bepale dat alleen de apotheker verkooper van geneesmiddelen zij in het klem d op betere handhaving der wetsbepalingen Het hoofdbestuur stelde wijziging der conclusie voor lietreffende de in a bedoelde scheiding ten einde de plattelanda geneesheeren niet te bemoeilijken het wil er op aandringen dat de scheiding meer in overeenstemming worde gebracht met den geest der wet en de vereeniging worde teruggebracht tot het hoogst noodzakelijke In dien zin gew zigd werden de conclusiën goedgekeurd Op voorstel van Botterdam werd daarna besloten tot het benoemen an eene commissie ter voorlichting hoe het best de invoer en de handel van geheimmiddelen kunnen bestreden worden Utrecht achtte de taak beter opgedragen aan de Vereeniging tegen de kwakzalverij maar de voorzitter deed opmerken dat men wil onderzoeken hoe de regeling is in andere landen Tot leden der commissie werden benoemd de heeren H Van Geder D Teesen Rotterdam en C Ouldensteeden Engeling Zeist ter ontbieden de directeur werd voorloopig in ver zekerde bewaring gebracht in een der kamers van zgn eigen huis Twee oppassers moesten hem er heen slepen zijn beenen weigerden hem den dienst Terwijl meu daarmee bezig was drOng een jonkman tusschen de personen die in de deuropening van de kamer stonden Laat mü bg haar ik wil haar zien schreeuwde hij Ik hoor van dood en vergift Wie heeft mijn geliefde vermoordP Ik wil haar zien Walther stormde de kamer binnon zag zijn geliefde doode en met een woesten kreet boog hq overhear heen Maar zijn vriend richtte hem op Je hebt haar aan mijn hoede toevertrouwd Walther zeide Parker met tranen in de oogen Je vertrouwen zal niet beschaamd worden De liefde wekt haar doeden weder op Bij deze woorden schonk hij water in een waschkom en gaf die aan zijn vriend in de handen zeggende Sprenkel haar dit water met kracht in het gezicht en zij zal ontwaken Ongeloovig en verbaasd nam Walther de waschkom aan en deed wat Parker verlangde En zie voordat hij de derde maal sprenkelde kwam er leven en beweging in de achoone gestalte Eerst waren het slechts zwakke pogingen van haar nieuwe levenskracht maar toen het bewustzqn terugkeerde herkregen haar wangen de gewone kleur Zij sloeg de oogen op en vroeg Ifordt vervolgd De volgende algemeene vergadering zal te Deventer worden gehouden De aankomst der aardbeien uit de omstreken van Parijs wordt door de Jigaro vergeleken bq de oneindige reeks militaire transportwagens die bij een nachtelijke manoeuvre de achterhoede uitmaken van een legerkorps De met geteerde of groen geverfde kappen gedekte karretjes die do aardbeien te Parijs brengen komen zoowat langs alle poorten de stad binnen Ze komen te zamen en ontmoeten elkaar tegen 10 uur des avonds in de straten die rondom de Halles zqn gelegen De meesteu komen langs de Zuidelijke wegen en vooral van Sceaux land der aardbeien bij uitnemendheid het Noorden levert betrekkelijk sleeiits een kleine hoeveelheid De Halles centrales leveren dan een schilderachtig gezicht Alvorens daar aan te komen staan de karretjes in lange rijen geschaard in de straten Bambuteau Berger Saint Denis langs de linkerzijde van den Boulevard Sebastopol de stoet strekt zich ook langs een der zijden van het square de la toor Saint Jacques uit en reikt zelfs tot aan de place de l Histel de Ville lederen avond kan men dit vroolijke schouwspel genieten dat te middernacht zqn grootsten omvai heeft Du karretjes verspreiden in t voorbijgaan een heerlijke geur Men zou geneigd zijn te vragen waar die drie duizend karrevrachtec aardbeien die lederen avond de stad inkomen blijven Zola heeft in zijn Fenire ie Pari den rensachtigen honger van dat monster beschreven dat ze dagelijks als dessert verorbert deze aarbeienberg wordt echter zeker niet alleen met champagne genuttigd waut daarvoor zou een zee van champagne noodig zijn Hongersnood te Cnni Qedurende ruim een jaar is op Curasao geen regen van eenige beteekenis gevallen Gedurende ongeveer vqftien maanden heeft de tropische zon alles verschroeid zonder dat de droge landerijen door eenige frissche buien zijn verkwikL Tengevolge dezer buitengewoon langdurige droogte is de oogst geheel mislukt en verkeert een groot gedeelte der arme bevolking van het eiland in een zeer erbarmcigken toestand De zoogenaamde arbeidende stand die in andere jaren althans wat maïs had is nu broodeloos en heeft nu letterlqk niet Wegens gebrek aan werk kan er door het grootate gedeelte van de bewoners der districten buiten de stad geen cent verdiend worden zoodat men niet in staat is levensmiddelen te koopen Er wordr dan ook niet alleen groote armoede maar ook konger geleden Een gevolg van het gebrek aan het hoogstnoodige voedsel is dat vele gevallen van scheurbuik onder het volk voorkomen Reeds zijn lijders daaraan bezweken De ellende is groot en om hulp te bieden is door de Loge De Fergenoeging eene oommissie benoemd om liefdegaven in te zamelen en hen van levensmiddelen te voorzien Van de gegoede ingezetenen van Curasao isi eds een vrij aanzienlijke som ontvangen Sedert bet begih van Februari 11 kon elke week aan een groot aantal behoefUgen onverschillig van welken godsdienst een bedrag uitgedeeld voldoende voor hun levensonderhoud en bovendien worden gedurende de laatst weken nog ruim 200 Iqders aan scheurbuik geregeld van voldoend dagelq ksch voe l voorzien Aangezien echter onder de gunstige omstandigheden eerst in Maart of April van het volgende jaar op eenigen oogst kan worden gerekend en het dus te voorzien is dat de nood vooreerst meer en meer zal totaemen zullen de middelen waarover genoemde commissie te beschikken heeft weldra geheel uitgeput zijn zoodat dan de noodige bijstand niet meer verleend en in de dringende behoeften der armen niet meer voorzien zal kunnen worden Daarom heeft die commissie een beroep gedaan op hare medemenschen om steun en tot de ingezetenen der kolonie tot het vormen van plaatselijke comity s met het doel giften te coljeeteeren ten behoeve der geljreklqdende bewoners Er behoeft niet te worden gezegd dat nu eigen bachten te kort schieten meo te Cunujao het oog op het wegens zgne menschlievendheid zoo bekende moederland gericht houdt Elke gift boe gering ook die men ter leniging der heereehende armoede wil afeonderen zal dankbaar in ontvangst worden genomen en in het belang der behoeftigen tonder ondertckeid van geloof vrörien aangewend Do ingezamelde gelden kunnen per postwissel worden gezonden aan de heeren J B van der Linde Sohotborg grondeigenaar Curasao J H Waters Gravenhorst gepens W I hoofdambtenaar Curasao R M Bibbius lid van het Hof van Justitie Curasao Parijs heeft onder zijne asten reeds een Russisch offiofr die te punt uit zqn vaderUnd naar Frankrijk kwam Amerikaansche wielrijders die per trapwiel van Boulogne naar Parijs snelden en rfndelijk een Oostenrijksch journalist die met een aapje van Weenen kwam geraden Weldra zal het nu ook een Turk zien versohijnen die den weg van Konstantinopel naar Parijs te roet heeft afgelegd Het is een inwoner van Konstantinopel die brandde van vertangen de Farijsche tentoonstelling te zien maar geen stuiver op zak had Daar hq geen anderen uitweg wist besloot hiJ maar te voet te vertrekken Om niet te verdwalen zal deze nieuwe Peter in der Tremde den spoorweg volgen In een aantal nijverheids en handelsondernemingen wordt van de winst van zeker gedeelte afgezonderd ten behoeve van de werklieden en andere geëmployeerden als bijzondere bate boven hun vaste bezoldiging Het nut van zulk een instelling Je participatie dikwijls betoogd o a door onzen landgenoot den heer A Huet leeraar aan de julytechnisehe school te Delft De regeling er van is echter niet zoo gemakkelijk als men allicht zon meenen en de verschuilende vraagstukken die te berde komen worden reeds sedert eenige jaren behandeld in eena mderlijk tijdschrift eener Fransche vereeniging die zich de faestudeering er van ten doel stelt Tijdens de Parijsohe tentoonstelling wordt ter bespreking van die vraagstukken een internationaal congres griiouden en wel van 16 19 Juli e k Onder de begunstigers van dit congres dat vanwege het Fransche ministerie van handel en nijverheid uitgaat vinden wij ook onzen landgenoot den heer J C van Harken Jr te Delft genoemd De deelnemers betalen 20 frs en hebben zich aan te melden bij den heer Fred Dubois Rue Bergère te Parijs De vraagstukken die op het Congres znllen ter sprake komen zijn 16 in getal De voornaamste zqn behalve het gronddenkbeeld zelf hot verband van de participatie met overwerk en premies de inmenging van het personeel in de wijze waarop de zaak gedreven wordt met name in de boeken de irinst waarover het aandeel berekend behoort te worden uitkeering in geld dan wel bestemming van het aandeel voor instellingen in het belang der werklieden enz of om hun aandeel te geven in het kapitaal dar onderneming of bestemming tot pensioen de voorkeur verdient boven andere wqzen van uitkeerittg of de verdeeling moet geschieden naar mate van loon en diensttijd dan wel zonder onderscheidingen het verband van het vraagstuk met ambaohtsonderwijs de toepassing op landbouw en zeevaart Eindelijk of van Staatswege het geven van aandeel moet worden voorgeschreven dan wel deze zaak aan de vrije overeenkomsten tusschen werkgevers en werklieden moet worden overgelaten Een streng onderzoek is ingesield naar de oorzaak van het spoorweg ongeluk te Armagh lerhind waarvan wij te zijner tqd melding hebben gemaakt Tengevolge hiervan zjjn zes ambtenaren gevangen genomen beschuldigd van manslag door onvoorzichtigheid de ingenieur belast met het toezicht op het gebruik der loeomotievsn de geëmplc Me die de looomotieven uitzoekt de chef van den trein de remmer de machinist en zijn helper Deze zes personen werden allen als schuldig beschouwd Ware do locomotief sterk genoeg geweest om den trein te trekken dan had op de helling nooit een dergelqk ongeluk kunnen plaats grijpen verder overwoog de jury dat het een groote onvoorziohtigbeid was een gedeelte van den trein op eene helling af te haken omdat men mocht verwachten dat deze rijtuigen aan hun gewicht gehoorzamende zich op den volgenden trein zouden storten had men tqdig gebruik gemaakt van den rem dan waa echter ook dit gevaar zoo niet op gehcven dan toch verminderd kunnen worden Bij onderzoek is gebleken dat de locomotief een gewicht van 158 000 kgr kon trekken terwg l de bewuste trein oen gewicht vertegenwoordigde van 186 000 kgr Boiteniandscb Overzicht Gisteren heeft de commissie voor buitenlandsohe zaken der Hongaaracbe delegatie zitting gehouden en een aantal vragen aan Katnoky gesteld De minister is met de verklaring begonnen dat aan zijn departement geen directe berichten ontvangen zijn omtrent eene oproerizp beweging te Novibazar Is het bericht niettemin juist dan is het waarschijnlijk eene beweeg onder de Muwlmannen ontstaan door het valache gerucht omtrent den afstand van het Sand ai aan Servië De minister herhaalde zijne vwzekering dat de pessimistische opvattingen omtrent den toestand op het schiereiland van den Balkan niet gerechtvaardigd zijn Oostenrijk Hongarqe s positie is stellig oneindig beter dan na het tractaat van Berlijn eene politielÉ echter welke de ontwikkeling der Balkanstaten door zichzelf en het beletten van vreemde inmenging beoogt kan niet anders dan zeer langzaam zichtbare resultaten opleveren Tot den troonsafstand van koning Milan zoo vervolgde graaf Kalnoky waa reeds sedert langra tijd het besluit genomen trouwens in verband met skonings vast karakter was die onvermijdelijk £ r is geenerlei reden vertrouwen te ontzeggen aan de plechtige verzekeringen en beloften van het regentschap De logenstrafflng van het bestaan eener ServischRttssische militaire conventie acht de minister geloofwaardig De Bulgaren bezitten de onmisbare hoedanigheden om een geregelden toestand in het leven te roepen en zij mogen hopen door volharding en kalmte uit den tegenwoordigen toeatand te geraken maar eene voorbarige oprakeling van de rustende Rnmelische quaostie zou voor het oogenblik van problematiek uut zqn Wat Oostenrijk Hongsrije aangaat noch tegen de definitieve regeling der Oost Rumelische quaestie noch tegen de erkenning van den Bulgaarschen staat heeft het principieel bezwaar Maar eenzijdige handelingen zouden nutteloos zijn De ijverige pogingen der Rumeniérs om onafhankelijk te blijven naar alle zijden kunnen Oostenrijk Hongarije niet anders dan welgevallig wezen in weerwil van zekere minder aangename uitingen Het beate middel om de geruchten te logen straffen omtrent ons toegeschreven neigingen tot uitbreiding van gebied is de handhavug eener consequente belangelooze politiek in het Oosten stennende op nauwgezette eerbiediging der tractaten De minister gelooft stellig dat de vorming van krachtige staten de laatate phase kan zqn van de ontwikkeling der volkeren in het Oosten Met groote warmte verdedigt hij de verdaging van eene gewelddadige botsing omdat de oorlog noodlottig zou zijn voor de voorthrengselen van het menschelijk genie en den vooruitgang der industrie in deze eeuw Het is oneindig beter zeide hij dat de groote sommen voor de legers onnut warden uitgegeven dan dat het geld beste wordt aan een oorlog die het geheele werelddeel in vlam kan zetten Indien deze politiek slaagt dan zullen de voorvallen in het Balkangebied zonder bdangrijke schade aan te richten voorbijgaan Een voorbarig ingrijpen in kleine zaken zou echter licht groote zaken ten gevolge kunnen hebben De indruk door s ministers rede teweeggebracht was in bet algemeen uitatekend Zijne begrooting werd door de commissie goedgekeurd Graaf Kalnoky s uitvoerige rede heeft vooral te Berlijn een goeden indruk gemaakt Men vertrouwt dat do woorden van den minister den gunstigen invloed van keizer Frans Jozefs woorden zullen versterken en tot geruststelling der gemoederen zullen bijdragen Tevens gelooft men daar dat de waarschuwing welke Servië ontving aen goeden invloed zal hebbeu op de houding der Serviërs by de Kossowafeesten Deze feesten ter herdenking van den sUg bq Kossowa in 1389 zqn reeds be nnen De jeugdige koning Alexander is reeds met de beide regenten Belemarkovitoh en Potitoh en alle ministers naar Krajewats vertrokken ten einde de plechtige bqeenkomst op het slagveld bg te wonen Ten einde het nationale bewustzgn van het Servische volk aan te wakkeren heeft de regeering besloten op s lands kosten een volksuitgave te laten bewerken van alle gedichten welke aan den slag bij Kossowa zqn gewqd en deze zooveel mogelqk t verspreiden Oeiqk men weet werden de Serviërs die in dezen slag sneuvelden door de dichters steeds als nationale martelaars en helden bezongen en zoo bleef de slag ofschoon Seryié daardoor zijn onafhankelgkheid verloor steeds als een schitterend wapenfeit in de volksherinnering voortleven Reizen zonder eind is t bq den Duitschen Keizer Na hot bezoek aan Engeland gaat Z M met de Keizerin naar Monza om een bezoek te brengen aan den Koning en de Koningin van Italië Van Monza gaan de Keizer en de Keizerin naar Napels waar het Duitsche eskader gereed xal liggen om hen naar Athene ifi brengen waar 6 October s Keizers zustei Sophie tronwt met den Kroonprins Sommige bladen bevestigen dat de Duitsche Regeeriog wegens het geschil met Zwitserland voorloopig geweigerd hoeft op hot door Zwitserland voorgestelde internationaal congres tot algemeene regeling van da wetgeving op den arbeid zich ta laten Vertegenwoordigen Dientengevolge zou Zwit seriand voornemens zqn het congres uit te stellen Natuurlgk spreken de Fransche bladen in de eerste plaats over het schandaal hetwelk eergisteren f I f J