Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1889

in de Kuaer gebeurde De heer Andriaux peelde terwql bjj het woord iroerde met den reToWer wAï ie meeete afgevaudigden b xioh dragen en vaa 100 opgeironden dat hy in de couloiis ieder die hem vilde beatrgden dreigde t tullen doodaehieten Niet londcr boiorgdheid irordt gereten op derjjoligke Teraoh naelen welke bet dringend noodig maken dat de afgevaardigden apoedig huiswaarta keeren De B fiAUqw yranfoise en de Juêiiee trekken heftig te relde tegen de verbonden antirepublikeiaen wier doel bet alechts is schandalen t verwekken en een toestand vw regeoringloosheid ta doen ontstaan tert l tq het land te schande maken door in de volksvertegenwoordiging dergelijke tooneelen uit te lokken Dit is echter juisi het streven der Boulangisten en daarom tullen cq zoolang de Kamer bqeen is naluurlqk niet ophouden de republikeinen door bun iaterpellaties te tergen en in beweging ta brengen De republikeinen kannen hiertegen niets doen dan too spoedig mogelyk voort te werken Ten einde de begrooting spoedig klaar te krvjgen ia reeds besloten tweemaal daags bqeon te komen Zoodra dan nog de legerwet is behandeld kan de Kamer uiteengaan en kr gt het land eedige rust De BURGEMEESTKE an Gouda brengt by dete tar kennis van de belanghebbenden dat door den Heer FrovincialeA Inspecteur der Directe BeUutingen enz te Rotterdam op den 26n Jani 18S9 is executoir verklaard het KOHIER no 1 van het pateötraelit dienst 1889 90 Dat voordield KOHIEB ter invordering ia gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is tijnen aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de tern jn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 8 Juni 1839 9 Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN PETROLfiüM OTEERÏNGEN van de Makelaars Caotzlttr Schalk wijk te Rotterdam De inarlh waa heden willig Ixieo Tankfust ea Geïmporteerd fust 8 60 September October November en Decemberlevering ƒ 8 70 a 8 78 BElJRSBËttlCHT AMSTERDAM 28 Juni Per Telegraaf Biunenlandsche fondsen zeer vast Buitenland mede in eene gunstige stemming Warschau Weenon en Rusa spoorwegen meer geanimeerd Uargerlljke Stand StolwUk OVEKLEDKN H md r roeniDlnn 5 J GEHUWD H Utr tu Nattijl Moordrecht OVESLKDEN W waa Duin j T TT TïTn C bederft nooit verbetert XJmjDIvT versterkt Soepen Vleescb Exlract S iifer APVERTENTIËN Voorspoedig beritlleD van eenen Jongen D SAMSOM i geb Krdijt V Oouda 28 Jani 1889 Een HKEK vrsagt TWEE KAMEUS te EUUTL Adres onder No 1869 aan bet Bnreaa dezer Courant A D VERTENTIÊN in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bureau van A BBIN MAN en ZOON te Gouda OndaigateekendemMiktcünen gMMshten stadgraootan bekend dat lijj ZATERDAG 29 JUIVI een WINKEL zal OPENEN in Erudeniërs en Gnittenwaren TABAK en SIGAREN enz ens op den LANGEN TIENDEWEG Wp D No 69 ea beveelt zich derhalve in UEd ganst aan Op prompte en civiele bediening kan gerekend worden Ook is bfl mg verkrflgbaar SUNLIGHT ZEEP 0 50 per dooa ÜEd Dienaar G WIENTJES Een ware schal voor de ongelukkige slachtofiPers der Zelfbevlekking Onauiu en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf Holtandsche uigave met 27 afb Prps 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelpe gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 Aanco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland P DEN BROEDER Lange Groenepdaal levert best Gerookt 8PEK per 5 ons 32 Ct Ongerookt SPEK 28 Bg groote hoeveelheid rabat MagereHAMM£TJES 3k4kilo p 5ons40 R00KVLEE8CH geschaafd per ons 10 Per HIJSJË van 4 it 5 pond 5 a 85 a EIEREN 3 en 37 cent per stuk Goudsche KAAS 20 25 en 30 ct per ons Beste Eomgnen KAA8 16 18 en 20 l r Algemeen erkead als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten tooals het los worden der tanden tandpyn ontsteking tweren bloedend tandvleescb onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genez door het dagelgka gebruik van bet echte K K Hof Tandarts TSt PÖPP ï AnatherlB UT rwrr S aoiidwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 centf ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk golijktqdig aangewend met Dr POPP g Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden getond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeerael Dr POPP t Kruiden Zeep tagen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP I Venus ieep en Zonnebloemen zeep e eekrlstsUlseerde en Transparant Glyeerinezeepen zyn de f nsto Toilet im gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint ta weeg brengen fff De namaaksela van Auatherln Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd M Dr J G POPP Weenen Depota te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkela van Nederland Meit verlam e ttHArulMUlr T r POPP echtt Preparaten en neme peene ai Openbare Aanljesteding Op DONDERDAG den 4 JüLl 1889 des namiddags te 5 ure zal in het Posthuis te MOOBDBSCHT bj de Weduwe C dw BRABER bjj enkele inscbrgving worden AANBESTEED De amotie eener Houten Scb iir op Bteenea voet en de bouw eener nieuwe Houten Schuur op iteenen Toet bU de woning Hoogland in den Zuidplaapolder onder MOOBDRECHT Bestek en Tedkening liggen ter inzage in bovengemeld logement KOBTiyO op axasole A V OS Az Kleiweg E 73 en73 Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPFENHEIMMB Kruiskade 19 Botterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en DamesUeedingstnkken en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Garnituren Trgpen Veeren enz Alle klenren zgn onsohadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw a eleverd De prgzen worden zoo lAag mogelgk berekend Eenig Depot voor Gouda en om r ien bg de Heer A van OS Az Kleiweg £ 73 en 73a Goiuh OUDEN en JONaSN MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Mflllar over Verstoorde Zenuw eo Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder convert Mduard BenêU Braunschweig P r e m i e 1 e e n i n gf SET WITTE EfiüIS met BOOFIFIUJ EN vu 300 000 100 000 50 000 30 000 15 0 00 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprijs van 200 000 0 beeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers 14 Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aaudeelen zgn verkrggbaar a ƒ 14 per stuk bg HOFFMAIM en Co Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA Gbada Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon i0i i 0 4 f