Goudsche Courant, maandag 1 juli 1889

1889 Maandag 1 Jali 9 3953 I GOUDSCHE COURANT Sieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ♦ 1 1 Pe uitgave dezer Ootirant gesphicdt dttReliJKs met nitïondering an Zon en Kei stda en De pfB ma l 25i ranco per poet i 70 i Uwwderlöke Nommer VIJKCBNTEN tï AOVSaTENTIBN worden gepiMtet van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ö BOO TB LETT BBS worden berekend naitr plaatemimte HoveodiiD worden alle Adrertentien gratia opgenomen in het ADVBETBNTIBBLAD t welk des Maandags Terschgnt De inzending van advertentidn kan gesclüeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave l i i Ir pMr GOÜPA 29 Juni 1889 In de maand Juli zullen des Zondags extraiTondtreinen loopen op den Ned Kijnspoorweg van Qouda naar den Haag en terug Heenreis van Oouda 6 30 aankomst in don Haag 7 00 Terugreis van den Haag 11 46 aankomst te Gouda 12 26 Op de terugreis stopt de trein te Voorburg SoeténneerZegwaard en Zerenhuivea Men schrqft ons Kentdaags zal het 26 jaar geleden zy geachte st genoot de beer E Overbosoh rqksveearts den graad van veearts verwierf Uen 7den Juli 1864 keurde de commissie belast mot het nemen van hel veeartsenqkundig examen hun het diploma waardig In bet afgeloopen 26 jarig tydvak deed hg zich kennen als eon hoogst bekwaam man het hem van zoovele zijden geschonken vertrouwen ten volle waardig Aon blykon van belaugstelling lal het hem hg deze gelegenheid ongetwgjeld niet otttbrekei vond een pot Bmgaahch ontvlamd dat tot grooten schrik aanleiding gaf doch verder geen ongelukken fcroonaakte MM Bodegrave wordt gemeld Bq gelegenheid eener openbare raadsvergadering werd op voorstel van burgemeester en wethouders besloten teu behoeve van de noodlijdenden op het eiland Cursfao een bedrag van 60 gulden over te maken san de oommissie tot leniging der ramp Donderdag jl is te Ammerstol in eene vergadering van aandeelhouders der zegenzalmvisscherg de Snackert de heer Hegnis van Nieuw j kkerland benoemd tot boekhouder hoofdman ter vervanging van wglen den hoer F J Smits te Berg Ambocht Uit Boskoop wordt gemeld Door den burgemeester dezer gemeente den heer H Ie Coultre werd gistermiddag bg gelegenheid FEVICLETOK 1 s @ @ Ifaar iet Duitici 62 DEIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Waar ben ikP Walther zonk voor het bed op de knieën en vatte haar in zijn armen Je bent bg mg bg Walther riep hij schreiend van geluk en geen macht ter wereld zal je weer aan mg ontrukken Je bent de mgue je zult de mijne blgven De coroner fronste het voorhoofd en wendde zich tot Dr Parker Weet ge dat ge u voor die bespotting van een openbaar ambtenaar zult hebben te verantwoorden zoodra het gerecht hier is aangekomen mijnheer öe brengt een aanklacht van moord in en geen vijf minuten later wekt ge do schgnbaar gest a ene weder op AU ge denkt dat zulk spel veroorloofd is zult ge door de maatregelen van het gerecht spoedig tot andere gedachten gebracht worden Ge miskent geheel regn bedoelingen mijnheer sprak Parker Ge moet niet denken dat ik gepoogd heb u te misleiden Hoewel ik niet verplicht ben u opheldering te geven bon ik daartoe evenwel Bereid Uit de bekentenis vsn den directeur blgkt der kermis aan alle schoolgundo kinderen uit de gemeente eene kindervoorstelling aangeboden in de i tint salon dos vanetcs van de Wed Bakker Meer dan 300 kinderen namen er deel aan en werden door het Boskoopache fanfarekorps van de openbare school afgehaald n met muziek naar de tont gebracht J De vorige week werd iif de roomsch katbolieke ziekenverpleging op de Kejnsgracbt te Amsterdam een zwerver opgenomen dieïtóu arm had on doorging voor doofstom De dertigjarige man P v L geheeten had 12 jaar gebedeld Toen hij in de ziekeninrichting ontkleed werd bleek dat hg twee armen had De eene die geheel vergroeid was beefl hij twaalf jaren tegen het lichaam gedrukt gehouden Dit lichaamsded is th ans geheel onbruikbaar geworden en zal als de man nog mocht herstellen van de ziekte WMrvoor hij opgenomen werd nooit meer gewoon Worden Pat oen mensch nooit tevreden is vooral niet over hot weer bowg t bet volgetd bericht uit Gorssel dat wg in de Zutph Ct lezen De regen zit dan maar gidacht vast buurman Nee maar t is slim D g e wsMe i l Iw en f schieten bijv de sla sneller en hooger de lucb 4b dan ons nef is Men kan niet meer zaaien wwmvi omdat het zaad of de planten loch met zouU p of aangaan De groenten zullen duqv worden De bloemen hebben schik mits nen se s avonds en s morgens maar wil begieten en van de rozen gverig de rupsen wil aCtoeken Dat gietibn geschiedt het beet met regenwater Jammer dat dit hier schoon op is Schadelgk gedierte daarentegen is er weder in overvloed De insektan hebben dit jaar meer dan schik Hier en daar wandelt men letterlgk op mieren Van t wandelen gaat overigens bg de tegenwoordige droogte de aardigheid af Boomen struiken en gras zien er uit of er een ascbregeu gewoed heeft Overal st l Sommigen hebbea het schoenenpoetsen tgdfl k gestaakt want zoo zeggen ze t helpt toch niet de blinkendate laarzen zien er dadelgk uit of ze van zakkengoed gemaakt zgn Anderen staan voortdurend voor de deur en kijken smachtend uit naar een koopman in borstels en klee dat het voornemen bestond do misdaad te bedrgven zooals ook zal blgken uit het scheikundig onderzoekvan het drankje dat door u in beslag werd genomen Aangezien ik weet welke booze plannen doorhaar bloedverwanten sedert jaren tegen du meisjegesmeed zgn vreesde ik dat men een nieuw schelm tuk tegen haar op touw had gezet en dat men Dr Brown daarin Betrok scheen mg zeer gevaarlijk Gisteren kwam hg thuis van de reis waarop ditschelmstuk werd voorgenomen en zonder dralen ginghg tot de uitvoering over Als ik hem daarbij gestoord had zou ik nooit een bewijs hebbon kunnen krijgen dat een eind m uikt aan een misdadige werkzaamheid ik moest hem dus zgn gang latengaan en alleen de schadelijke gevolgen voorkomen Toen hg het vergiftig drankje bg zgn patiënte had gebracht gaf ik haar een middel in dat een menschin schijndooden to sl di brengt zg sliep voor mgn oogen in en nu is zj jltwaakt maar de misdadigeris lietrapt i De rechter verscheen on toen het verhoor der getuigen was afgeloopen werd Dr Brown naar de gevangenis te Worcester gebracht Dienzelfden middag woreu Wather Edith Dr Parker en Alice reeds op weg naar Londen mgnheer ClilTton en zgn vrouw hadden beloofd hen spoedig daarheen te volgen VIEK EN TWINTI6STE HOOFDSTUK rNog geen bericht uit WoroesterP vroeg de val renkloppers daar ze vreezen aan dit moterüeel eerlang gebrek te zaleen krijgen s Avonds is het aangenaam om baiten te zitten mits men gewapend zij met een tochtstoel tegen t verraderlijk noordewindje en met eene sigaar tegen de brutale muggen Tegen de laatste moet ook het volgend middel zeer afdoend zijn besmeer de klep uwer pet met een weinig petroleum Wij willen het gaarne gelooven De Uiddeliurger Couraxt schrijft Omtrent de te Vlissingen gearresteerde eu thans in het huis van bewanng alhier vertoevende Eogelsche pickpockets vernemen wij het volgende De oudste geeft voor te zgn James Phillips 65 jaar oud geboren en wonende te Stratford de jongste A Charles Hoare 60 jaar oud goboren en wonende te Enfield Wat de toedracht der zaak betreft is ous het volgende bekend geworden Een Amsterdamseh handelaar miste bg het vertrek van da Pruuei Uttri $ van Qneenboro zijn diamanten doekspeld en ofschoon hg eerst dacht aan de mogeIgkheid van die te hebben verloren kwam ü lüeldn tot oea ander gevoetan toeo het hem hcNptjnrf dat een Duitscher die voor zaken naar jmnkfort op reis was zgn portefeuille miste met eea Keer groot bedrag aan waarde Hij opperde tegen een bekende het vermoeden dat er zakkenrollers aan boord konden zgn en beiden beslaten een oog in het zeil te houden Bg aankomst van de mailboot te Vlissingen bemerkten beide heeren hoe een Engelsch gentleman Hoare aan een passagier een zakboekje onbrolde en dat aan een ander Philips overgaf De persoon die zgn speld kwgt was volgdeden man wien het boekje was overgegeven zog dat deze naar de retirade ging en overtuigde zioh dat daar het zakboekje dat geen waarde bevatte was weggeworpen Hg ging toen naar de wachtkamer zetle zich dicht bg Philips pakte dezen eensklaps beet en gaf den aanwezigen kennis dat hg een zakkenroller gevat had F verdedigde zich maar moest eldra voor de overmacht bukken daar allen zich tegen hem keerden De politie kwam tusschenbeide en nam hem en sche Alice Norman toen zg den laatsten dag van Mei s namiddags haar vader in zgn kabinet opzocht Elk oogenblik verwacht ik CarringshlifF hier hg wU vandaag een bepaald antwoord hebben en ik kan hem niet langer aan de praat houden want morgen hebben wg de roondig verklaring f Ik laat aan je over om te doen wat je noodig acht antwoordde de Lord Wat ik bg de uitvoering van je plan vreesde is nu gebeurd Ik hd er geen schold aan dat Brown als een echte ezel draalt met ons een vroolgke tgding te zenden In ieder gevat hadt go beter gedaan mylord met hem te verbieden hier te komen Wat moet hg hier doen In het gunstigste geval veroorzaakt hg ons toch moeite Ik beb hen niet gezegd hier te komen terloops sprak hij er van dat hij misschien zelf bericht zou willen brongen maar in elk geval moeten wg uitarIgk van avond tgding hebben Dan moeten wg geduld hebben maar komt die tgding niet dan geef ik Carringshliif mgn woord zoodra hij komt Zoodra het gewenschte bericht uit Worcester komt zal ik wel een middel weten te vinden om mgn belofte te breken Wat is erP Deze vraag gold den bediende die kwam zeggen dat mgnheer Carringshliif gekomen was en verzocht bg miss Norman toegelaten te worden De jonge dame antwoordde dat zg hem zou ontvangen en ging soar den salon De advocaat begroette haar met een diepen bui fl