Goudsche Courant, maandag 1 juli 1889

Spaar en Hulpbank te Gonda Het BESTUUB maakt bekend V dat de bijsehrijvingf der rente over 1888 zal gpeschieden op DONDEBDAG 10 Januari 1889 des avonds van 7 10 uren in liet gpewone Lokaal 2 dat de eerste zittingr tot inlegt op ZATEBDAG 12 en die tot terugbetaling op AAI DAG 14 Januari op de g ew one uren zal plaats hebben N 3807 Maandag 7 Janaarl 1880 GOUDSCHE COURANT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het Bestnor voornoemd J FORTÜUN DROOGLEEVER VhortüUr D RÜIJTER Seerttarii Oe inxeading van adverteatiöa kan gescbieden tot Ma uur dea namiddags van den dag der nitgave g de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nienwen jaargang van het van hei verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen ala de discassiën ia de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRIKKMAN ZOON Borne verwyt da SUmdard den paus dat bi nog nimmer de proef op cqn rerUaringtD heoft gelererd Het ËoftelKhe eonserratieve blad Boodigt den H Vader uit slechte eenmaal geljjk voorheen in de Jexnietenkerk de nieuwjaarsmis te lezen hq zal zich dan kunnen overtuigen hoe hq door de borolking en door de rageering in da straten van Uome met den grootsten eerbied en waarsohqnlyk met geestdrift lal begroet vorden Wat de in den laatsten tijd meermalen besproken mogelqkheid ran s pausen vertrek uit Bome betreft meent de Standara dat dit de ernstigste gevolgen voor het paasdom zelf en de kerk zou hebben wql zelfs in oorlogetqden geen verblq laats don paus grootore veiligheid aanbiedt dan het Vaticaan PETROLËUM NOTEËRIi GËN van de Makelaars Cutzlur Schalkwijk te Rotterdam Markt vast lioco Tankfust f 9 66 Januarilevering ƒ 9 40 Februari id f 9 Unrgerlijke Stand MoordreoM GEBOREN Harmgotje oadan T nn Blitterawük en B Noordegmf Johaani ouilert A da Wilde ea H Verhoef Dirk ouden B Madde en W Versael OVERI EUEN H Noordegruf 64 j GEHUWD C TryUadt woaeode M Zcgwurd eo B de Vriei ADVERTENTIÈN Mgoen harteljken dank en wederkeerigen heilweoBch aan allen die miJ met den aanvaog van dit jaar blgken ran belangatelling gaven C C fi PBINCE Met wederkeerigen heilwensch betaigtdeondergeteekende zgnen dank aan allen die hem blgk gaven van hanne belangstelling bg den aanvang van het jaar D N BROUWER Ibt wederkeerigen heilwensch betuigt de ondargeteekende xgnen dank aan allen die hem bg de intrede van het nieawejaar blgken van belangstelling gaven A SMITS Onder wederkeerigen heilwensch betaigt de ondergeteekende zgnen dank aan allen van wie hg bg de intrede des jaars bewgzen van belangstelling heeft ontvangen Dr ROMEIJN Onder wederkeerigen heilwensch betnigt de ondergeteekende zgnen dank voor de vele blgken van belangstelling bg den aanvang van 1889 ontvangen G C FORTÜUN DROOGLEEVER Met wederkeerigen heilwensch dank ik allen die mg op den 1 Januari jl blgken van belangstelling gaven 6 PRINCE Vriendelgk dank voor de belangstelling ons met de wisseling des jaars betoond J H GUNNING J Hz en EcHTOKN Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende bg de verwisseling van het jaar sgn hartelgken dank M SPRÜUT Oouda 4 Jan 1889 Met wederkeerigen heilwensch dankt onder g eteekende allen die hem bg den aanvang van et jaar blgkeu van belangstelling gaven B P VAN CITTERT Jr ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda GEVRAAGD tot het VERRICHTEN van SCHRIJFWERK een PatsoezLlp Jongmensclx Eigenhandig geschreven brieven onder letters B J aan het Bnrean der Goudtdie Courant IJschlj GOUDA IJs en weder dienende ZATERDAG MIDDAG OPENING der BANEN Stolmjkenluü HET BESTUUR Tegren JICHT IN BHUMATIEK rerkrggbaar te Gouda Wed Boshak Tiendeweg G IJSELSTIJN Blanwstraat Alphen L Vaeossiad Zn Bodegraven B G F Beikkkl P VXBSUK Boskoop J GOUOKADK P LoOlfAH HazerêU oude J Gaarkenken Kamerik van EauwEu Oudewater 3 Likfland Rijntaterêwoude J H va MOVBIK I MNDOENINttO L 1 Rijndijk A C Post Sclioonltoven Oez Abhooïim Stolwijk A Naizul Waarder Wed Bodthoobm Woerden H v Hattum Woubrugge A db Wildi Op voordeelige voorwaarden worden Dépötsgeplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Oirecht Gouda Snelpersdruk vsn A BBINKMAN k ZooN MARKT naast Arti Legi Ondergeteekende bericht bg deze dat op bestelling bg bem verkrggbaar zgn Saksische Tliuringer WeihnachtsstoUeiiy i 40 et 80 et 1 en hooger Tevens te verkrögen Weener en Farijzer BROODJES k 2 Ct per stuk ZOUTE BOLLEN 60 Cent per 5 Oni CASINOBROOD 80 Ct met Sucade 45 Ct tevens alle mogelgke soorten Ch oot en Hlein BEOOD RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 ik 10 cent zonder 28 st i 10 centOnder minzame aanbeveling H N VAN SCHAIK Firma F X van obn BERGH MARKT naast Arti Legl POLAR S LËVËNS ËLIXËR Met de hoofdverkoop van bovenstaand heb ik voor O OU DA en OMSTBBKBN belast navolgende HH Oro aiera in Oediatilleerd M PEETXSR8 J w Markt J F HUBMAy S Zoon Tiendeweg Kinderen N KONJyOS Oudewater G POLAK Gzn Fabrikant Groningen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franc per post 1 70 Ahoaderlgke Nommert VIJF CENTBN BINNENLAND GOUDA 5 Jsnnsri 188 Omtrent den toeatitud van Z M den Koning in de laatste daxen rernemen wq uit Hage dat zich nu en dan weer eenige matheid en behoefte aan alaap voordoet zoodat Z M bij tuaschenpoozen genoodzaakt is het bed te honden Ue nachten zijn ook verre van matig 8e lert 31 December gebruilit Z M het middagmaal afeonderlgk Zqn werklust blgft echter onverzwakt Des voonniddags houdt Z H zich met staatozaken bezig Kaar om oit s Hage wordt gemeld wordt een In liaeh hnipprediker met verlof benoemd tot Commiea bij het Dppartement van Koloniën deze wordt speciaal belast met zendingaaangelegonheden van Indië De vroeger nit Indië opgevraagde stuiken in zake Willink Ke sn zjjn bq het Departement van Koloniën ontvangen De Minister kad met den gewezen kapitein Willink Ko Uerovw tameiuprekingea in cijn kabinet Dr H A van der Heulen hield gisterenavond in de ofd Gouda en Omstreken van den Nederl Protestantenbond de aangekondigde voordracht over Weezenverpleging die met belangstelling door de aanwezigen werd gevolgd Plaatsgebrek noodzaakt ons het verslag van die voordracht eerat in ons volgend nr t plaatien De IJicUib tot ondertttMnmg van mmvermofendeii wier voornemen w in ons vorig nr reeds hebben medegedeeld zendt thans de volgende circulaire rond Oeaeite Sladgenoote I De IJsclub tot Ondersteuning van Minvermogenden te Oouda neemt de vrijheid voor het onderstaande uwe welwillende aandacht te vragen FEUILLETOX Een Gfezellige Oudejaarsavond Zij zag er even naargeestig uit als de geUgkamer De overgordijnen van wit gebloemd neteldoek konden haar ondanks hunne roode koorden en het aangebracht verguldsel geen vroolqkcr aanzien geven Ik wierp een blik door do ramen en zag op een binnenplaats waarachter de kerk en toren verrees Op de sneeuw van het kerkdak goot de maan een helder licht uit maar nog dreigde er een donkere bui Ik ging naar bed Eerst kon ik huiverend tusschen de klamkoude lakens den slaap niet vatten Toeh viel ik in eene onrustige sluimering en moet daarin een wijle hebbeu dooqfebracht Toen zag ik de wandon mqner kamer zioh uitzetten Een magisch licht viel er binnon als de tooverglans dien de maan op het sneeuwveld werpt t Werd sterker en sterker en scheen weldra als helder zonnelicht Ik was in het kerkgebouw Speelde het orgel in de verte P Er was eene groote onrustige menigte die zioh om den predikstoel drong en daarop stond de vrouw van don dronken man Zq had bleeke Iqdende trekken en er was een bloed Van verschillende zqdes daartoe aangezocht en door persoonlijk onderzoek tot de overtuiging gekomen dat er dezen winter ondanks al hetgeen reeds door de vemhiUende Diakoniën het Burgerlijk rmbeatuur en Liefdadigheidsgenootschappen gedaan wordt in deze gemeente nog zeer veel en vooral veel stille armoede woidt geleden heeft bovengenoemde vereeniging besloteh wederom een krachtig aandeel te nemen in het wsi k der liefdadigheid dat in onze gemeente op zulk een uitmuntende wqze wordt verricht Mocht zg het Vorige jaar door uwen flinken steun het groote genoegen smaken 300 van de meest behoeftige gezinnen in deze gemeente op een enb krompen wqze van leeenmidatlen en hranditoffe te kunnen voorzien en daaraan tevens e Warmen liaallgd te verbinden voor een honderdtal kinderen toch bleek dat er nog versoheidene gezinnen die zich bq de vereeniging sanmeldden onverrichter zake huiswaarts moesten keereti Ook thans is df b hoi in sommtge gezinnen zonïer ovi felgk Hoogst aangenaam ware het haar indien zq ook nu weder op dezelfde wijze werkzaam kon zijn en zoo mogelijk de bedeeling nog verder kon uitstrekken Daarom geachte Stodgenooten tast wanneer wij in den loop der volgende week de vrijheid nemen tot u te komen diep in uwe beurzen opdat wij in staat zijn daar waar het zoo dringend noodig is krachtige hulp te verieenen Ten zeerste zullen wq ons tevens verplicht rekenen indien wq weder de zoo hoog gewaardeerde voorlichting der verschillende armbesturen zullen mogen genieten Dat uwe gaven werkelijk goed en aan hen die daaraan het meeste behoefte hebben worden besteed daarvan zqn tot ons groot genoegen volen uwer de vorige maal persoonlijk getuigen geweest streep op haar gelaat Ik hoorde haar zeggen het is mqn man I Zq had tl worstelen tegen iemand die op de trappen van dea kansel stond en baar wilde beletten te spreken Ik herkende den kerkeknecht maar zq sprak door onder levendijto gebaren en er ontstond een vreeselyk tn innlt Het geluid als van een kerkorgel was aangegroeid tot een woest gedruisch van allerisi geluiden Toec zag ik eene andere vrouw de ongelukkige ter huipe snellen Zij had de gestalte van het oude moedertje dat ik in de kerk had gezien j maar zij was jonger en krachtiger Men week voor haar op zqde doch toen zq haar stok ophief tegen den kerkoknecht schoot men van allo zijden toe Toon wilde ik mq met le zaak bemoeien en spreken doch ik kon geen geluid geven van schrik want daar kwam met doffe dreunende stappen iemand op mq toe hq werd grooter en grooter en kwam dichter en dichter bij en sperde den mond tegen mq op t was mqn reisgezel en ik ontwaakte van angst Of van de zware stappen waarmede mqn reiscompagnon op de trappen en don overloop naar zqn kamer ging en het geweld waarmede hij Jan toeschreeuwde vroeg roepon hoor Of van het geraas waarmede de sneeuwbui was losgebroken van het klapperer der luiken op de binnenplaats van het kletteren der vlagen tegen de vensterruiten t Was of er een wilde jacht over de stad stoof of nl de geesten van het oude jaar op de vlucht gedreven onder gehuil en gegil een goed heenkomen ADVEBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere i g l meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gtati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD welk des Maandags verschgnt Met volle vrijmoedigheid nemen wq dan ook dit jaar de moeielijke doch door uwe sympathie zoo dankbare taak weder op ons in het volste vertrouwen dat hoe groot onze verwachting ook moge zqn deze door uwe mime bqdragen verre zal worden overtroffen De IJtdiA tot Oniertteuning van Mintemoffenden te Gouda E L E VAN DANTZIG Prendent P G OVEEEIJNDEB iVf a J VAM GALEN Pennmgmealer K J IJSSELSTUN rüe Pmningm i h VAN EUK Seeretarü 3 VAN S0N8BEEK Fiee SeerOarit A GRENDEL M VAN AALST H N VAN SCHAIK A 8TEENSMA O M ADEGEEST J CX STEE Je Het behoeft geen betoog dat bet welslagen van de zaak geheel afhangt van het bedrag waarvW wordt ingeteekend Daar do ervaring heeft bewez€D dat bij de heeren die de zaak ondernemen deze in goede handen ia is het te hopen dat burgerij roiaal inteekene Eerst dan kan de zaak een gcwenscht succes hebben Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand December bij de Rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 1867 43 en terugbetaald ƒ 1530 17 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1579 In de Stet van heden zqn de statuten opgenomen van de Haastrechtsche Usclnb te Haastrecht erkend volgens de wet van 23 April 1855 Stbl No 32 zochten en rukten kier en beukten daar of zq nog iets vernielen konden in hun vaart maar de wereld te stevig vindend kreschen van spijt Luister De klok spoelt Een mengeling van zuchten en kreten een lach de toon van een lied een vloek de galm van een gebed jnbelende gillende sombere bevende en trillende statig golvende klanken olies dooreen al de tonen die op den Oudejaarsavond uit de woningen uit de harten stijgen opgenomen dooreengeworpen weggeworpen in de ruimte wegstervende in qle Incht Is er melodie in Gij verneemt haar niet Stilte I Alleen de wind die een klaagzang zingt en dan E n Min of meer onzeker zweeft ds klank door de lucht Twee I Nog is er iets onhestemds in het geluid Drie Vier I Verder klinkt het Machtig spreken de klokslagen St Sylvester heeft den toren beklommen en slaat met kracht het uur van het nieuwe jaar en dwingt de wereld te luisteren naar den vleugelslag van den wegspocdenden tqd Zeven I Acht I Hq sluit hot verleden met onverbiddelqke hand en roept do toekomst uit Nu staat de tijd een oogenblik stil Eén oogenblik opdat wq even adem scheppen en dan heet het Voort I rusteloos voort I