Goudsche Courant, maandag 1 juli 1889

1889 Dinsdag t Juli S 3954 GOÜDSCHÊCOÜRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D to T n i rt to OM uaa De heer P Brons Middel organist der St Janskerk alhier herdenkt beden onder vele bigken van belangstelling zgn 60 jarigjubil Van den Kerkeraad het Collego van Kerkvoogden enz enz ontving bij eadeaux Moge het hem gegeven zgn nog lang het sohoone orgel aan hem toevertrouwd te bigven bespelen Te Iftrecht is tot arts bevorderd do heer C H Felix candidaal arts Met ingang van 1 Augustus e k zullen de diensturen van het Bgkstelegniaf kantoor te Goada op Zonen algemeen orkerde christelijke feeatdawn zgn van 8 tot 9 uren voormiddag en van 1 tor 2 en 7 tot 8 uren namiddags j Van de door den Ned Shgmpoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reiuu maakten Zondag II 267 peiaonen gebruik Uit s Gravenhage meldt men ons dat daar is overleden de Kaadsbeer in den Hoogen Baad mr Gertsen 53 VIBB EN TWINTI08TE HOOFDSTUK De advocaat haalde de schouders op Hg zal zich naar de omstandigheden moeten schikken antwoordde hg Bedenk hoeveel raenachen zich rijk zouden gevoelen met het inkomen dat ge karig gelieft te noemen En blijft hem niet een teedere dochter die alles zal aanwenden om haar vader te doen deelen in den rgkdom dien zjj aan de zijde van haar echtgenoot vindt Wilt ge daarmede zeggen dat ge ons geheel vrg wilt laten in onze bewegingen vroeg zg De advocaat grijnsde Tegenover u zal ik nooit iets anders zgn en blijven dau uw gehoorzame slaaf antwoordde hg Er ontstond een stilte die de advocaat ten nutte mankte ora het meisje met begeerte aan te zien De jonge dame verbrak die stilte Zij stond op naderde do advocaat die eveneens opstond on stak hem do hand toe Ik geef u mijn hand en mijn woord dat ik uw vrouw zal worden sprak zg op ijskouden toon Caningshllff nam haar band en wilde die kussen Groote Jaarlijksche Opruiming van MA UFACTÜREN JAPONSTOFFEX MANTELS TricotTailles Corselten g eborduurde i achtponneii eo BEMDM PAIALONS ROKKEÜ GEBREIDE ONDERGOEDEREN enz enz enz tot SPOTPRIJZEN DIJ S KLISLK Korte Tiendeweg Eztra koopje Glacé Handschoenen 4 knoops l 2ENIIINQSFEEST TE NIMUESEOH BIJ AUESSFOOET 3 T U I I ISSO Gaarne stellen wg hen die bovengenoemd FEEST wenschen te bezoeken in de gelegenheid bfl ons PROGRAMMA S te verkrjjgen voor den gewonen prfls h 40 Cts De gezelschapstrein vertrekt s morgens 7 nnr van GOUDA en s avonds 8 23 van station AMERSFOORT aankomst te GOUDA 9 28 De Stoomtramweg Maatschappg Gouda Bodegraven geeft op dien dag op vertoon van een Programma speciale retoarbilletten Gebr de RAADT WESTHAVEN B 200 EENIG SPECIAAL SIGAREN MAGAZIJN Korte Tiendeweg D 15 OPNIEUW ONTVANGEN het zoo gunstig bekende Merk 9 W n ïï 2 s Cents SIGAAR F GllEFMDEL Stoo32Q biexToro a T77 erij en DE EEAAF m DE DEIE SNOEKEN Firma A F 7an EEITESSE Co te Gorbim Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen knnstbier dat door byvoeging vkn schadelyke bestanddeelen zich slechts korten tgd goed houdt op het iaatofop deflesch maar zich maanden conserveert waardoor het bewfls wordt geleverd dat het RENESSE S BIEB zaiver is en alleen wordt gebrouwen van bet beste mout en hop zonder bgvoeging van eenig Surrogaat T irTTTTTTÏ TïTÏ TJ versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle MliN JN JjI i£ A Bieren verkrijgbaar op fust van 20 Liter en bg onze Bottelaars op heele en halve Flesschen Prijscouranten gratis verkrijgbaar Hoofd Agent Voor Gouda F SIGJMAMS Spieringstraat 54 ZLÏVEllE FRAJNSCHE WIJNEN De bekende BORDEADX i ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proemesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MSKEEN Prijscouranten gratis en franco Tan alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot Vun Wellens Eoonekamp Elixter I HET WITTE KRUIS met HOOFDPRIJZEIM van 200 000 100 000 50 000 ƒ 30 000 ƒ 15 000 10 000 DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot f 25 Te bekomen voor den prgs van ƒ 14 ten Kantore van de Heeren Wed KNOX Jb BORTLAND te Qouda Openlare Verkooping VAN EEN IN IIVBOEDEL op DINSDAG 2 JDLl 1889 des morgens te 9 nren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Qouda van den goed onderhooden en netten INBOEDEL van wfllen Mej de Wed OGIEE waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER en JUWEËLEN en den gedeeltelüken INBOEDEL van den Heer Jhr M C F J DB ROTTE e a Daags voor de Verkoopdag op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DEOÜGLEEVER te Gouda te GOUDA De INSCHRIJVING van NIEUWE LEERLINGEN voor het schooljaar 1889 1890 heeft plaats op ZATERDAG 6 JULI e k des namiddags 2 4 nren in het schoolgebouw Het eerste TOELATINGSEXAMEN wordt 13 en 15 JULI te 9 uren s morgens aldaar afgenomen De Directeur D W JULIUS Gouda 15 Juni 1889 Ondergeteekende belast zich met de plaatsing van ADVERTENTIES in alle Couranten J de VEN Markt Goada B TEICOT TAILLES Nieuwe en raime sorteering ont vangen waaronder een party Ong eregfelde TAILLES tot aanzienlijk verminderde prgzen SGHEl K Zn HOFFMS STIOBTINB Volksgaarkeuken De inrichting zal voortaan ter bekoming van middagmaal geopend zgn van af half twaalf in plaats van twaalf nar De commissie De Blik Emballage Fabriek ELANDSGRACHT 19 AMaiEBDAM Levert tegen concnrreerende prgzeu Cacao Beschuit Biscuits BOTER MELK INMAAK Olie Verms iissen enz BLIKVERPAKKING voor Export KANDIJGRUIS PIJPKANËEL en Vruchtensuiker T CREBAS Haantjes Bier Depot A NORTIEB GOUWE C 34 85 PORTA PORT per flesch 1 40 ƒ 1 50 en ƒ 2 Alles prima kwaliteit Wed C VAN QUE Gouds Snelpendruk van A BBINKMAN Zoon De nitgave dezer Conraut geschiedt dagelps m t nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlëke Nomuers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1889 Het innig leednrez n moeten rg melding maken van het overladen van een onier moeat geachte ingezetenen den heer Mr J H van Mierop die van Juni 1872 af hier ter stede do betrekking van kantonrechter rerrulde welke hg voor dien tgd te Hillegeraberg bekleedde Een korte ziekte maakte een einde aan het werkzaam leven van den man dien wg hadden gehoopt nog lang in ons midden te hebben Dit heeft niet j zoo mogen zgn In de kracht van zijn leven Mr van Mierop werd geboren 14 Janunri 1831 werd hg weggerukt uit den kring zgner familie en oit dü maatacbappg waarvan hg een sieraad mocht genoemd worden Bij een te Kralingen gehouden harddrnrerij van 12 paarden van zessen klaar is de prgs ƒ 200 gewonnen door La Vitesse van Schouten Öoogendijk te Gouderak de premies von ƒ 100 en ƒ 25 behaalden de Koningin van D J Florgn te Botterdam en Apollo II van J T Potters te Breda Te Utrecht werd Zaterdag onder voorzittertchap van Mr B J Graaf Schimraelpenninck van I ijenhuia de joarljjkscbe algemeene voi ndering gehouden van deelhebbers der Nedorl Ehgnspoorweg Maatschappg Tegenwoordig waren 17 aandeelhouders houders Zgn rechtschapen karakter zg n edele beginselen zgn hnlpvoardigheid zg n humaniteit reracbaften hem taf van vrienden In vela opzichten was hg een model kantonrechter wiens deugden niet zelden den vrede rechter uit den ouden tgd voor den geest riepen die zoo n eigenaardige plaats in onze maatschappg innam Met volle vertrouwen ging men tot hem en nooit beschaamde hg dit Niet alleen als kantonrechter was hg werkzaam in de belangrijkste Collegies dezer stad had hg zitting Hg was een verdienstelijk Lid van den Gemeenteraad Voorzitter dor gezondheidscommissie Curator van het l rogymnosium en vroeger ook jaren achtereen Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs terwijl hg onlangs benoemd werd tot Kerkvoogd der Hervormde Gemeente De verdiensten vnn den overledene jegens de gemeente fijn groot Zgn nsge 1achtenis tal nog lang in de herinnering bigven leven FEVMLLETOK Hij sloeg de oogen zoo teedor op als hem maar mogelijk was en zeide Naar het JDuiUcA Ge maakt mij tot de gelukkigste van alle stervelingen mgn waarde Nooit werd de hand van een schoone jonge dame met meer openhartigheid gegeven en met moer hartelgke toederheid aangenomen Op haar gelaat was duidelijk te zien mei hoeveel tegenzin zij deze hoogdravende woorden aanhoorde tzü gaf zich volstrekt geen moeite om dit te verbergen en antwoordde I Bespaar mg het overige ge hebt uw doel bereikt weos daarmee tevreden Ik verzoek u laat mij het overige gedeelte van don dag vrg bet is misschien de laatste dat ik mij vrij kan gevoelen Hg maakte eon diepe buiging voor haar en gereed om heen te gaan zeide hij Morgen ochtend om tien uur is het oogenblik daar waarop sedert weken onze aandacht gericht was Ik zal de eer hebbon u voor de balie van de rechtbank op te wachten Den volgenden morgen om negen uur liet Lord Norman bg miss Norraan vragen wanneer Zg gereed zou zg n om naar het gerechtsgebouw to gaan het rgtuig zou tegen half tion voorkomen Dus nog geen bericht uit Worcester Ook toen zij mot haar vader en den advocaat voor den rechter stond was er nog geaii bericht Zij pijnigdo haar horsons oin een middel te vinden dat haar van baar kwelgeest kon bevrijden maar AD VEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iadere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEHb worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscfagnt van of vertegenwoordigende 17 714 aandeelen recht gevende op 557 stemmen Besloten werd 1 Mr B J Schimmelpenninck van Ng enhuis te benoemen tot president en Mr J C Beepmaker tot vice president der algemeene vergadering van deelhebbers over het loopende boekjaar 2 de balans over 1888 89 goed te keuren 3 het bedrag der 17 pCt van de overwinsten boven d 5 pCt ajaars over het gestorte kapitaal vast te stellen op ƒ 8459 20 en de directie te machtigen daarmede te handelen overeenkomstig art 50 No l 2 3 en 4 der statuten voorts aan de deelhebbers uit te koeren 7 40 per aandeel van 210 I 98 per aand van 96 1 11 per aand van ƒ 36 gestort kapitaal 4 de aftredende commissarissen Mr B J Graaf Schimmelpenninck van Ng enhuis T P Viruly Jhr G A van Nispen en Mr J van Gennep te herkiezen 5 de aftredende directeuren Mr H Ameshoff j J C s Jacob en Mr J J Lytwerf Sterling te hertiwen 6 tot president der directie te benoemen den Hoer Vx H J jf tóff en tot vice president den Hoer J Staats Forbes I Om bloemen lang zelfs veertien dagen frisch te houden plaats mrn de verache afgesneden vooral I niet afgeknipte stengels in water waarin chloor ammonium zout is opgelost en wel in de verhouding van 5 gram op 4 liter water Om verwelkte afgesneden bloemen op te frisschen zet men ze in een glas woarin eenigo droppels kamfjrspiritus gemengd zijn na vooraf van onderen een stuk der stengels te hebben afgesneden Een restaurateur te New York laai aan elk die zijn inrichting bezoek en een glas bier of whisky drinkt een kaartje geven met de woorden Da dankbare reslanrateur aan zgn geerde clientèle zij vond niets En daarbg ging de gerechtelijke j handeling voort waarvoor zij hier gekomen waren maar het scheen haar alles een droom Carringshliff was echter terdege wakker toen hij zijn cliënten ontving en ia de rechtszaal geleidde j Bg het binnenkomen viel zgn oog dadelijk op een I in het zwart gekleeden jonkman die achteloos tegen de balie leunde en bij het binnentreden van den Lord een diepe buiging maakte Wat moet die hier doen Carringshliff herkende hem dadelijk het was een jong collega mgnheer Grundfield die nog nooit een groot proces had gewonnen Die jonkman mocht daar alleen met toestemming van den rechter tegen woonlig zijn dat wist Carringshliff zeer goed Hji kon er niets tegen inbrengen want de openbaarheid der gerechtelijke handelingen was in Engeland reeds ingevoerd De rechter begon met de voorlezing van het protocol dat bij don dood van Lord Fredenk Norman was opgemaakt Daarbij was Lord Balph Normaft tot voogd over zijn nicht benoemd en haar vermogen in gerechtelijke bewaring gesteld De jonge dame voor wie deze voorlezing eigenlgk geschiedde begreep daarvan volstrekt de beteekonis n et Toen de rechter aan het einde haar iroeg of 1 zij te klagen had over de gevoerde i oogdij moest Lord Norman de vraag herhalen vóór zij verklaarde aan haar voogd de grootste dankbaarheid schuldig fi Zijn I Voordat ik er too mag overgaan het vermogen