Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1889

N 3955 1889 Woensdag 3 Jali GOUDSCHE COURANT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iiuteadiag ran advertentiön kan gescUeden tot óéo nor des namiddags van den dag der uitgave PETROLEUN NOTËEIRINGiSN ftn de Makelaars CtDtzltar ScbalkwUk te RoUèrd in De markt was heden vast Looo Tankfust 8 80 Geïmporteerd fust 8 6S September October November en Becember leverijig ƒ 8 75 A c ov lurarerllfke Sta d j Haastreobt i pRKN s Coriwlu BcndritDii ooiari R fc Don eo JNitigl 11 j LEDEN K iia D i S J l tElIR8BÊUICHT AMSTEBüAMI 1 Juli InliKraleo goe geanimeerd Oostenrijk en Bu sohe llfondsen L hooger Warschau Weenèn ICaspSlspoorvrekmarkt weder vast A Beden overleed onze hartólijl geliefdedBohtgenopt en Vader M JOHAN e NDjEIKviLH MIËRQP Kautonrechteil albierS in denoaderdom van pè jaren i J I I Uit aller naaiA j m L VAN MIEBOPJ HoVY Gouèa èO Jaifi 1889 ƒ Beden ojririeed onze lieve JOSEFINE dnd 6V jaar Mr D N BROUWER h W M BRODWEE VAN OlDBNBOEGH Gouda 30 Juni 1889 Aan allen die mg op of ter gelegenheid van dea 7 en 17 Juni j 1 vereerd en verrast hebben met bewezen van belangstelling zy het mij vergund lauga dezen weg de verzekering te geven van mgne en der mynen hartelgke dankbaarheid H O N VAN AMEBOM Gouda 1 Juli 1889 Openbaar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Burgerscholen voor Jongens en Meisjes Boofden Mej GBETSBB en delih HDBER LEOPOLD en van CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de IN8CHRIJV1NG van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG den 9 JDLI 1889 des namiddags ten vgf ure De toelating van leerlingen op de e Scholen geschiedt eens per jaar Voor verdere bjzonderheden wordt venvezennaar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVEB De Qoudsclie Macbinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders TE HOUR eene Gfemeubeleerde VOORICAHER met ruime ALKOOF op eenen goeden stand Adres onder No 1871 aan het Bureau deze Coorant Een Persoon van middelbaren leeftijd biedt icli aan als PAKBUIS of LOOPKNECBT Adres onder No 1872 aan het Bareau dezer Courant J P reiMieleeningf WITTE EfiHIS HOOFDFEIJ EN van ƒ 300 0M ƒ 100 000 S0 000 ƒ 30 000 i 15 000 ƒ 10 000 Qeee volgende Trel king met een h Coofdpr cf van 200 00 1 Éiee Ft plaats op 1 AUiUSTUS 10 9 Koers Am J Minste prga 14 oppBrnmende tot ƒ 25 Deze Pit mie Aandeelen zgn verti gbaar a ƒ j per stuk bjj HOrPMAlV en o Kassiers en Commissionn in llfiècten te GOUDA ï Huishoudster D h hnwel v h tegenw heer zoekt eene BüRGERWED v goedeget voorz plaatsing als flüISHOÜDSTER tegen AUG Zg kan naaien en m d walch omg Br fr o 1 Z b d Boekh A KOK en Co PORTING op E= a ra sols L V OS Az Kleiweg E 73 en 73 ÜP Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Mondwater in aanmerkelijk vergrootte fleeschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Taudpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplorabeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venns zeep en Zonnebloemen zeep POPF S fiekrlstaliiseerde en Transparant eiycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gar iJe namaaksels van AnatherinWond water verwoesten de tanden binnen korten tijd VQ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Men verlange mtdrukkelyjk Dr POPF ec te Preparaten en neme geene andere aan De GOÜDSCHri Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEU8E DRANKEN tevens alle BRON en TAFELWAfEREIV VICTORIA WATER uit de bron te OherloMfftein by JEmi tegen concarreerende prgzeu jNB De flessflheu ivorden ter leeo gegeven Alsmede verkrggbaar I Citroen Limonade 80 C p Litet Frambozen 90 Hoogatilitend 1 ÜEd Dv Dienaar P B LAJ DAAli j i Soc été ollandaise de Maltose Socf anoOT te Bergen op Zoom ipe Maltoêe werd bekroond ï JOp de WereldtenloonfUUinq te Antteêrpeif Ïm l Al 188 met den Gouden Medaille f Öp Ae Tentoonitelling van Voedingsmiddelen itf Aqiter 1887 pet den Gouden Medaille Op de Wereldtentoonstelling te Brussel A 188 met 2 re Diplomate en t Gouden Medaille Hei 0 braik van de Maltose in de Bierbrouwerij is geregeld bg Kon Besluit No 186 dJ 13 December 1886 Met vrucht en voordeel wordt de MaltoS tcre en Blanke Maltose toegepast in de Koek Banketen Sui rbakkerg Als Bof rAamstroop wordt dezelve veel gebrnikt en mnnt uit oor zuiverheid en goeden smaak Oeneraal Agent De Directeor C BREDABL 5r fa C J C HOOGENDIJK adv£ rtentiën in alle JSinnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bü J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie eo geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Betau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlps duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Suelpersdruk van A BRINKMAN ZooK De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 I Afzonderlgke Nommen VIJF CENTBN BINNENLAND GOUDA 2 Juli 1889 In de heden gehouden vergadering van de Provinciale Staten van Zuid Holland zijn alle nieuwbenoemde of herkozen leden toegelaten en beëedigd het bezwaarschrift togen de verkiezing te Sliedrecht U ongegrond geacht Het adres van den beer A Kaptijn te Gouda iu zake eene subsidie voor een Stoomtramweg GoudaSchoonboven is gerenvoieerd naar Gedeputeerde Staten Omtrent e bekende adressen van het gemeentebestuur van Schoonhoveo zal morgen een voorstel worden gedaan Bij Kon besluit is aan den beer N Scheltema militieeommissaris in bet 2 militie diatrict van ZuidHolland een pensioen verleend groot 228 Bij de Bpspostspaarbank werd aan het postkan toor Goud SU da ianvuiM raMorleomide hnlp kantoren gedurende de maand Juni 1389 ingelegd ƒ 1283 07 terugbetaald 2167 85 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt liet nummer 1886 Heden morgen is uit bet water aan deo Flaweelen Singel het lijk opgehaald van zekeren S Gisteren middag viel op do Vest tegenover den Turfsingel een kind in bet water zonder dat men zulks aanvankelijk bemerkte Het zou zeker verdronken zijn zoo niet de keer P t gezien bad en bet niet zonder moeite op bet drooge bracht Te Leiden werd in den naobt van Zaterdag op Zondag eene ernstige mishandeling gepleegd door FEVILLETOS Naar iet Duitteh 64 VIEB EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK Deze mijn nicht antwoordde Lady Arabella zonder bedenken en deze andere is ook mijn nicht zij heet miss Mary Norman irKunt ge deze verklaring met een eed bekrachtigen vroeg de rechter verder Ik ben daartoe elk oogenblik bereid Keeds weken geleden toen ik Mary voor het eerst zag na haar terugkeer van het Vasteland geloofde ik aan eene verwisseling van personen maar men trachtte mij te doen gelooven dat ik dwaalde Ik vond later het miniatuurportret dat Alice opzettelijk voor mij had laten maken en toon twijfelde ik niet langer Ik heb het portret meegebracht om het u te laten zien heer rechter Overtuig u zelf of bier nog eene vergissing mogelijk is Zij reikte don rechter het medaillon over en deze vergeleek opmerkzaam het portret met het origineel Uw znalc ataat zeer ernstig Lord Norman zeide hij streng Wat hebt ge tegen deze getuigenis in te brengen De Lord drukte zijn tanden op elkaar en ant een vader op zgne lO jarige dochter De onverlaat te 2 uron in beschonken toestand te huis komende herinnerde ziob dat zyae voornoemde dochter den dag te voren een kwartje oatvreemd had nam het slapende kind uit bed on smeet bet tegen den grond daarbij razendvschoppcnde en slaande De moeder door het geschrMuw wakker geworden en ziende wat de ontaarde fA ler deed vloog in nachtgewaad de straat op en riep om hulp Al spoedig verschenen er hum en eeo politieagent terwijl middelorwijl het mei de straat op snelde o a ernstig aan bet hoofd verwond Ter vorbinding wenl zg naar het acadfimisch ziekenhuis gebracht terwijl de vader door de politie in verzekerde bewaring werd genomen Tegfn hem wordt procesverbaal opgemaakt zoodst j zich voor den strafrechter zal hebben te verantwoorden Omtrent de perzische ridderorde van den Leeuw en de Zon die ook in oof Land met zoo mildeband door der Schach is ait itdeeld kan De Jieko het volgende mededeeloo Icjiettood tot vóór 1804 hl gouden of zilveren raedaillee geschonken aan dappere Perzen In dat jaar werd zij het eerst als orde deooratie aan het gezantschap van Napoleon 1 g Kihonkon door Foth Ali Schach Als zoodanigis de orde een beiooniog voor vreemdelingen van aanzien voor aan Perzie bewezen diensten De orde beeft 3 klasse de eerste draagt de decoratie aan een bandelier de tweede aan een sautoir met een Lroon erboven de dorde in bet knoopsgat en zonder kroon De orde bestaat uit een ster van zes armen wit Ismail met gouden randen en aan de uiteinden afgerond in het midden een plaque waarop in de nalunrljke kleuren een leeuw en een rijzende zon I De stralen der ster zijn verbonden door een groenen lauwerkrans De onle wordt gedragen aan eer rood lint met paarleo langs de zoomen dat in Perzié wordt vervaardigd woordde niet Woedend wierp hij een blik op zijn gemachtigde die daarop het woord nam Wij hebben tegen deze getuigenis hetzelfde aan te voeren wat de tegenpartij aanvoert tegen de getuigenis van Lord Norman zeide Carriiigshliff Het is de getuigenis van een bloedverwant bovendien van een vrouw die zich onderscheidt door haar zucht tot babbelen en intrigeeren Wij zijn daarom zeker dat geen rechter aan haar woorden eenige waarde zal hechten Onze bewering dat het meisje zich noemende Alice Norman waanzinnig is heeft niemand nog bestreden en zal ook niemand bestrijden Wg houden daarom onze bewering vol en blijven volharden bij onzen eisch tot het ontvangen van Lord Frederik Norman s erfenis Mijn geleerde vriend heeft vandaag niet zooveel geluk als waarop hij anders bij een proces rekenen kan üeide Grundfield nu Ook dit heb ik voorzien en daarom raadpleegde ik een geneeskundige 9r Parker heeft de jonge dame maanden lang gadegeslagen hij zal u heer rechter daarover verslag geven en verklaren dat miss Alice Norman in het be it is van een gezond denkvermogen Weer ging hij heen en kwam terag met Dr Parker Maar hg liet den zijdeur opeu en op den drempel verscheen nu Wnlther Lund Carrinshliff zag hem en begreep nu van welken kant de slagen kwamen die hij den een na den ander kreeg Een verschrikkelgke woede kyam in hom op hij had ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaittsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Onlangs deed het volgende bericht in geheel de Duitsche pers de ronde lien geestelijke die bij eene Maatschappij tot verzekering tegen ongelukken verzekerd was had bij het hakken van hout voor huishoudelijk gobruik het ongeluk door do bijl in zijn been getroffen te worden tengevolge waarvan hg 4 weken zijn bed mo st houden Gemelde Maatschappij weigerde schade uitkeoring op grond dat zij den gemelden persoon wel als geestelijke maar niet als houthakker had verzekerd WaUnumn ê VersiciemngiZeitschrift schrijft bijna 5 bladen over deze zaak Het schijnt dat de polisvoorwaarden der hierbij betrokken Maa tschappij ten aanzien van een dergelijk geval ni t voorzien of daaromtrent onduidelijk zijn Wy begrijpen andera niet hoe men eene quaestis kau maken van iets dat zoo duidelijk als de dag is Feri hodè Het den trein welke Zondagavond uit Duitschland hier te lauden aankwam reisden de heer en mevr S uit Butterdam In de visitatiezaal gekomsilr wil i nua hsaiwistasnhj aan de verifiaitrnrs laten zien en kwam tot de ontdekking dat een behendig zakkenroller haar reistasch door het doorsnijden van den riem had ontvreemd en zü alleen den lossen riem over den schouder had hangen Onmiddelijk werd door de poUtie de zaal afgesloten terwijl men zeker meende te zijn dat de dief zich onder de reizigers bevond De dief was echter niet meer aanwezig Na het vertrek van den trein nogmaals een onderzoek instellende werd het taschje inhoudende verscheiden gouden voorwerpen nitden put der retirade te voorachijo gehaald Te Munchen de vroolijke levenslustige stad zgn werksters voor confectie magazijnon en dergelijke die bg een arbeidstijd van 16 uren per dag nauwelijks 200 gulden naar onze munt iu het jaar verdienen Eene ambteuaarsweduwe die letterlijk van hem wel kunnen verschenren maar hij moest zich bedwingen De strijd was bijna wanhopip maar nog onbeslist er was nog een sprankje hoop Op de vragen van don rechter antwoordde Dr Parker Zoowel in Bedlam als in Worcester heb ik miss Alice Norman opmerkzaam gadegeslagen ik heb haar volgens de regelen der wetenschap op de proef gesteld en ik ben tot de vaste overtuiging gekomen dat men de jonge dame tegen beter weten in als waanzinnige hield opgesloten om in de gelegenheid te zijn ongeoorloofde voordeelen te behalen Den gang van mgn onderzoeken en de resultaten daarvan heb ik nedergelegd in het geschrift dat ik de eer heb u te overhandigen heer rechter Ik verzoek u het naar de hoogeschool te Oxford of Cambridge te zenden om onderzocht te worden ik ben zeker dat mijn wetenschappelijke arbeid niets dan lof zal oogsten Aan uw verlangen zal voldaan worden antwoordde de rechter Heeft iemand in deze zaak nog iets in het midden te brengen Toen niemand sprak groep do rechter naar een akte die bij hem op de tafel lag ea zeide Ik hea niet geroepen oin vonnis te vellen in strafzaken dus kan ik mii niet bemoeien met de misdaad die hier gepleegd ia volgens de getuigenis van geloofwaardige personen Doch oen grooter misdaad wordt vermeld in deze akten die hier voor mg liggen Volgens zijn eigen bekentenis hoeft Dr f