Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1889

1889 Donderdag 4 JbM N 3956 HET WITTE KRUIS met HOOFDPRIJZEN van 200 000 100 000 50 000 30 000 ƒ 15 000 10 000 DE EERSTVOLOENOE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen voor den prgs van 14 ten Kantore van de Heeren Wed KNOX Jb DOBTLAVD te Gouda GOUDiSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D was hü in at zijn werk naar boreDal kwam deze eigenschap uit wanneer kij in burgerlijke zaken geroepen werd uitapnak te doen in een of ander geschil van principieelen aard Ik denk hier br aan da uitnemende vonnitten door hem in kerkelijke quaestiên geveld Wü mogen dan rrrklarea dat Mr Johan Hendrik van Mierop bot sehome ambt van Kytonrochter op waaniige wijze èeeft bekleed en daTzijne i nagedachfenia in eere zal wonlen gehouden door allen die hem hebbrn gekend Dit strekke ona zijne vriendeg tot trooat Da Ambtenaar van bet Openbaar Hinisterie sloot neh by deze hulde aan en Verklaarde ook zijnerzijds de verdiensten v it Hr van Mierop en zijn vriamdschappelgken om g ook net hem die eerst anderhalf jaar aan dit Kantongereoht verbonden was te ericennen en te waardeeren In da zitting der Proriaciile Staten van heden wmlrn Wineenait gwiepalmsieadefah DateBaasecottr Caan Goekoop Van Weel Blassé Van Bylandt met 4r i 48 tegen 18 a 19 op anderen Afgelezen werd het verzoek voor abonnement voor passage over de brug over de oude Maas Commissoriaal werden gemaakt de stukken b rsklielijk de polderreglementen rie subsidieaan rrageo tot l e tratiog van den lagen Bijndijk drn spoorweg Oouda ScboonhoTen en de deelneming van de provincie in het waarborgfonds dar landbonw tentoonstelling te Buenos Ayres Da rolgeodd vergadering is bepaald op IS JoU 66 VIJF EN TWINTIG8TE HOOFDSTUK Toen die voorbij waren was zijn liefde ook verkoeld Door ijverig aansporen trachtte ik daar wel verandering in te brengen maar het hielp niets Hoe meer ik sprak hoe stiller hij werd Hier werrl de woordenvloed der oude dame gestopt het rijtuig hield stil voor het krankzinnigengesticht bij Worcester waar de oude dame bg Dr Parker en haar dochter Kdith zou blijven tot Walther met Alice van hun reis naar Schotland zouden terugkeeren Edith kwam hare gasten aan de huisdeur te gemoet Op den dag dat Parker en Edith door het huwelijk vereenigd werden had Alice bun het gesticht ten geschenice gegeven zoodat de jonge dokter nu een bestaan en een passenden werkkring had Ëdilh kuste en omhelsde de een na den ander Wij verwachten jelui reeds gisteren zeide zij maar ik kon wel begrijpen dat je om mama slechte kleine dagreizen zoudt maken Hoe kon je dat denken kindi Ik ben gelukkig nog wel zoo goed by krachten dat om mg geen bgzon dere voorzorgen behoeven genomen te worden Kom blijf niet voor de deur staan gaat binnen In de maanden Mei en Juni 1S89 zgn de volgende voorwprpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van Politie 1 Duimstak 10 Bewqten van aandeel in de 330e SUatsloterig uo 17697 1 bloedkoralen Armband met gouden sluiting 1 Kntpmesje 1 Steutel 10 Bewijten van ie aandeel in de S30e Staatlotery no 17700 1 Fortemonnaie mot geld 1 zilveren Oorknopje 1 gouden Oorring 1 zwarte Vrouwenzak inhoudende 1 zakdoek en bikkels 1 Pet l Kinderschoenlje 1 Daaspeld waarop gegraveerd § 11 1 Rozenkrans 1 gouden Uingtitje 6 Zakdoeken 1 zilveren Broche 1 gouden Ring gemerkt P 8 1 fantasie Dasspold 2 Sleutels aan een Ring l Horloge l Brillenhuis met bHl 1 Rozenkrans 1 Armbandje 1 nickel Armband 1 Oorknopje 2 bewijzon ontslag en bewys nat Militie 1 zilveren Horloge 1 gouden Oorbelletje 1 giitta pereha Band 1 Mondharmonica Manchetknoop 1 nickel Armband 1 bloedkoralen Armband mot gouden sluiting 1 gouden Ring 1 strook van eeu japon 1 gouden Ring 1 zilverenTheelepeltje 1 onderstuk van oen gouden Oorbel halve Hemden 1 Fortemonnaie met geld 1 gouden Potloodpen 1 Pen en Potlood houder 1 Pincenez 1 bloedkoralen Armlmcd mot goudon sluiting 1 Halsketting met gouden sluiting 1 Rozenkrans 1 Fortemonnaie met geld 1 Kindersokje 1 Moor vaneen wagonas 1 stuk van een zilveren Horlogekelting 1 Roman Do gevonden vporwerpen in de maanden November en December 1888 en niet door de verliezers afgehaald zqn ter dispositio van de respectieve vinders met inachtneming van art 20H Burgerlek Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeIgk geopend van U 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda J W TÜINENBUBQ PETROLKUM iXOTEERINGEiX van de Makelaars CantzLiar Schalkwijk te lyilterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 60 a ƒ 8 55 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 September October November en Decemberlevering ƒ 8 80 BEimSBF UlGHT AMSTERDAM 2 Juli Per Telegraaf Binnenhind iets minder geanimeerd Aand en Certif Doli Batavia 4 hooger Peruanen beter Amorikaanscho spoorweg soorten vaster HurKerliike Stand nEBOREN 83 Juni Uirioi Cathsrioiia ODd i D Ssrasom en D Kru t 29 Marjtnt M ria ouden H Okkinen en I Mooijeliind johannn Cecilia ouders J ÏUTier en C M lan den Bosch 30 Hulbirt ouders S Broekbnizen en N Verkerk Adrianus ouders J bakker en V van Pam OVKBLËIIKN 1 9 uni W Hoogendijk 6 j SO J H fan Mierop 58 j F de Jonji 7 w I M Brouwer 6 j 6 m A Oorschot 4j 6 m OEHIIWU i Juli P O L Hendrii en M C Me er ADVERTENTIÊN Beden overleed onze hartelgk geliefde Echtgenoot en Vader M JOHAN HENDRIK VAN MIËKOP Kantonrechter alhier in den ond rdom van 58 jaren Uit aller naam M L TAN MIEROP HovY Gouda 30 Jnni 1889 Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bü harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Br CHANTOxMELANÜS OOGENWATER Na een korte proefneming zal men de nitmantende werking kunnen waarnemen Prijs per flacon met gebraiksaanwgzing 60 Ct Verkrg baar in de onderstaande depots Wed Bosman Conda Weil N Sanders Leiileo A Prins Ze enhuiien W Liglhelm Voorburg Wed O Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Wordt verlangd tegen AUGUSTUS in een klein net gezin een fatsoenlgk Burgermeisje voorbopig in dagdienst boven de 20 jaar die zelfstandig zindelijk kan werken streken en een bargerpot koken tegen hoog loon Zander goede informatiën onnoodig zich aan te melden Adres onder No 1874 aan bet Bnrean dezer Conrant Er vordt ten spoedigste OEVRAAGD een fatsoenlgk JOIVGMEKSCH tusschen 15 en 18 jaar in een net CAFÉ alhier Adres in persoon bg J H ROODE Zenge straat No 85 ANTIQUAIRS en LIEFHEBBERS van OUD PORCELEIN wenden zich schriftelgk onder No 1873 aan het Bureau van dit Blad BESTELLINGEN op Nieuw Bessensap eigen fabrikaat worden gaarne gewacht bg SLOTEMAKER dl Co Gouda 2 Juli 89 P r e m i e I e e n i n gf HET WITTE ESUIS met H00FDPRU2EH van ƒ 300 000 ƒ 100 000 ƒ 50 000 30 000 ƒ 18 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprijs van f 200 000 heeft plaats op 1 AUQUSTUS 1839 Koers M Minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen zgn verkrggbaar a ƒ lé per stuk bg I10FFMAI en Co Kassiers en Commissionn in Effecten te GOUDA Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon De ondergeteekende maakt aan zgnea Stadgenooten van Oouda en Omitreken bekend dat hg het van den Heer A GRAVEBTEIJN in de Boelekade heeft overgenomen en beveelt zich voortdurend aan belovende eene nette en prompte bediening W DE BOOM Gouda 2 Juli 1889 Tegen 1 Augustus TE EOOP de compleete inventaris der GOUDSCHË BADlL mCIITI G bestaande in hoofdzaak in een stoomketel van 8 en eene mnchine van 4 paardenlerachten Pulsometer 10 geënutttleerden Badkuipen met btjbehoorende pijpen en kronen alsmede heet en koud water reservoir Te zien en te bevragen bg H J IVEDERHORST Oouda 9 Machthemdeii UUIFOEMHEMDEIT In voorraad en naar maat Ooede kwaliteiten en aoUede afwerking SCHEiMK Zn i Tegen AUGUSTUS biedt zich aan een BURGERMEISJE als goed kunnende koken Adres onder No 1875 Burean dezer Conrant Fransche Sloomververij en Chemische Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPJBNHEIMEli Kruiskade 19 Hotter dam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordijnen Tafelkleeden Garnituren Trgpen Veeren enz Alle kleuren zjjn onsohadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelijk berekend Eenig Depot voor Oouda en omitreken bg de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden i 1 25 fnmeo per poit 1 70 Alsoaderlijke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1889 bet begin der lereehtzitting van het KaDtongerecht alhier hield de waarnemende rechter Mr J Fnrtuijn Droogleever ongeveer de volgeode toespraak Alvorens tot onze geirane irerkaainbedeD over te gaan wensoh ik den man te he lenken diedeaeo zetel gedurende 17 jaren met oere heeft bekleed on wiena veraeheiden ons allen maemonlig aandoet Wat ig c gezin zijne betrekkingen en vrienden in hem verloren wensch ik evenals lijoe verdiensten op ander gebied onbesproken to laten Hier her donken we don Kantonrechter eo dan aantelen we niet te verklaren dat dit Kanton en dus ook de Keehtertijke macht in Nederland voel in van Hierop hebben verloren De eigenaardige schier eenige verhouding van den alleen rechtsprekenden rechter tot het publiek brengt hem meer dan eenig ander lid der reoktertijke maoht voortdurend in aanrakiH met de ingezetenen van zijn Kanton Welnu ik meen met grond te mogen neggen dat allen die in dit geval verkeerden van hem bielden ham waardeerden om ign roorkoroendbeid tijn goeilbartigheid t a torgrukiigheid Voorkomend telkenmale wanneer hij tot de zoogenaamde buitrngerochtelijke handelingen werd geroepen niet hel miust wanneer hy ilon wensch van helanKhebIwnden volgde eo zich op een ander nnr of een andere plaats dan de olBeieet aangewezene beschikbaar stelde Twee kooplieden vader en stiefzoon die aan de Oude Oonire hun verblijf in een wagen hielden kregen gisteren avond twist doordien le vader den stiefzoon verweet dat hij niet genoeg verkocht had van de twist kwamen handtastelijkheden de vader Ooed hartig tegenover de reehtzoekondan tegenover de kleine lieden die zich verongelijkt dachten tegenover hen die voor hem als strafrechter moesten verschijnen Waar een gestrenge straf moest wonlen uitgesproken deed bet hem altijd aan Zorgvuldig FËVI LLETOX s @ @ dan zal ik mijn man roepen zeide Edith vroolijk Hij is zeker met zijn patiënten bezig in het park i iVoar M DuitKk Blgf maar zuq e zeide Walther ik zal tieorg wel gaan halen ik zal hem wel weten te vinden het is niet de eerste maal dat ik hier ben Hg ging en liet de dames alleen Het park zag er veel vriendelijker uit dan te voren boomen bloemen en grasperken waren keurig verzorgd en de pa len waren met nieuw geel zand bestrooid Toen hij de boofdlaan insloeg zag bij den vriend tusschen een groep mannen in een levendig gesprek Geen der patiënten liet echter het hoofd hangen niemand keek schuw rond allen luisterden opmerkzaam naar de woorden van den dokter en zagen hem onbeschroomd aan Daar bemerkte Parker zgn vriend Walther I Beste Geoi el Wel wel daar krijg ik u k aangenaam bezoek terwgl ik bier aan mijn dageluksche bezigheden ben Je i komt wat later dan ik gedacht had maar jongelui zitten niet gaarne den geheolen dag in den reiswagen Maar kom laat ik je vrouw on onze mama gaan begroeten Walther hield hem terug en zei Ik ben niet zonder reden alleen gekomen om je te zoeken Oeorg Ik wilde je verzoeken geen woord te reppen van de droevige dingen die hier zijn voorgevallen ik besoer allo herinnering aan dien treungen tijd bij mgn vrouw te vermgden Van een ervaren arts mag men veronderstellen dat hij uit eigen beweging zoo iets vermijdt ADVKRTENTIEV worden ifeplwtrt van 15 regels a 50 Centen mlere reg l meer 10 Centen G BOD TE LETTERS worden berekend naar plaiitsruinite Koveaditn worden alle Ad verten tien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandags verschgnt sloeg met een oude zaag zijn stiefisoon op den rug zoodat bij gewond werd Do politie hiervan onderricht rekende den vader in en de zoon werd door een paar burgen eveneens naar het politiebureau vervoerd Naar men ons mededeelde is de rerwonding niet zoo erg als men erst dacht To Oudewater hebben de beide aftredende leden E W Harntjes Deckers burgemeester en J A Montijn hobiKsn verzocht bü de verkiezing voor leden van den Oemeenteraad niet meer in aanmerking te komen De heer A J Serraas van Boyen rertelt in het Veultrland hoe het siemeentemnsenm te s Hage in hot bezit gekomen is van de tong van Jan en een tedta ran Cornelia de Witt Beeds was het bekend dat in een zilreren doos op het Museum aanwezig die voorwerpen behoonl hadden Verqca in de doos bewezen dat en nu beeft de heer D i Cockujrt te liOiden toen hg ran de doos hoorde da tong en de teen roof het muaeum aangeboden Dankbur werd dit aanbod ungenofflen en de hiftorische voorwerpen zjn nu met de oorsprongbcwijzen bestaande in verklaringen van de achtereenvolgende eigenaten op het Museum gedeponeerd De eerste bewijzeo luiden lo Capsula baec tenet raembrom mirabile Jani albini quem non totum icnehat orbis 20 August 1673 Deze doos bevat het wouderlid tong van Jan de Witt dien de aarde niet geheel bevat 2o Digitus pidius Ci albini 1672 XX August De phonograaf is nu ook in dienst van de diplomatie getreden Dezer dagen werd Edison s woordenbewaarder voor het eerst gebruikt voor een diplomatische correspondentie De Hoer Catalani Itdliaanscb zaakgelastigde te Jonden sprak eecige geheime mededeelingen voor den Minister Crispi bestemd in eeo phonograaf en zond Bidder Cooello De andere reden waarom ik je opzocht is dat ik je de uitspraak over Lord Norman en zijn medeplicbtingeu wilde mededeelen buiten de tegenwoordigheid der dames Zg weten daar nog niets van En hoe is die uitspraak Lord Norman is veroordeeld tot vg ftien jaar Carringshliff en Dr Brown tot tien jaar tuchthuisstraf De stmf is hard maar rechtvaardig ze weegt niet op tegen de ellende die zg over je vrouw wilden brengen De Ixird was reeds naar ziel en lichaam geknakt toen het vonnis werd uitgesproken Hij zal het eindeu van zijn atraftgd niet boleven Dr Brown soheen geheel verpletterd maar Carringshliff was vroolgken opgeruimd en toch was hij de grootste schoft Vergeet haar niet die zich door zelfmoord aan de menscfaelijke gerechtigheid onttrok Ik geloof dat zij de misdadige plannen smeedde wee haar als zij voor Gods rechterstoel reeds geoordeeld is Laten wg nu over andere dingen spreken George Daarbinnen wachten onze jonge vrouwen Zg traden arm in arm de kamer binnen waar Parker zgne gasten met de meeste hartelifkheid begroette Wij hebben nog te vermelden dat Walther en Alice na weinige uren afscheid namen en hunne reis naar Geraldsgreen in Schotland voortzetten thans gelukkig bevrijd van het vervelende gesnater van de oude mevrouw Lund waarmee Edith eu Dr Parker nu eenige weken opgescheept waren