Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1889

i Diu Bome om d ii cylindn met bet phonogram oTer te brengen Aan het strand te Sohereningen is dit seizoen eene aanmerkelqke nitbreiding egeveo aan de weerkundige waarnemingen Op t voetspoor van den voormatigen inspecteur der baden deu Heer Dr Mo s en naar de methode van prof Bu J3 Ballot heeft de tegenwoordige bad arts en inspecteur der baden Dr Vranoken in overleg met den badmeester den Heer Hoogervorst maatregelen getroffen om de waarnemingen meer horhaaldelgk en op grooteren voet te doen plaats hebben Op welke breede schaal de heer H deze taak heeft opgevat kan ieder strandbezoeker zien wanneer deze de Igst nagaat welke tegen de oostz jde van het Meteorologisch Observatorium aan t strand vereenigd met t bureau van de baden is opgehangen Voortaan zal dagelijks worden aangeteekend de barometerstnnd de temperatuur der atmosfeer in de schaduw aan t strand dicht bij het water de temperatuur van t zeewater 35 M in zee de windrichting en de windkracht de toestand van het luchtruim en de hoeveelheid gevallen regen alles driemaal per dag terwyl de opgaven voor hoog water aan den meteorologischeu almanak van prof Bugs Ballot zga ontleend evenals do maatstaf voor windkischt de toestand van t uitspansel de bewolking Dal bij t doen van die observatiën door den Heer H hem zijne bgna26 jarlge ervaring en undernnding als badmeester opgedaan zeer te stade komen is duidelijk In de wachtkamer der baddoctoren Kurhaus binnenbaden zgn eenige waarnemingen van de listste drie jaren door dr Francken ter bezichtiging gesteld welke van de toewijding des Heerjn H getuigen De getrouwe waarnemingen zgn zeer bevorderlgk aan t kiezen van den juisten tgd voor een badkuur Een stoomboot die dezer dagen van de Afrikaansehe westkust te Liverpool aankwam heeft alle berichten omtrent Stanley s tocht bevestigd Aan de Congomonding had de bemanning op II Mei den hefr Herbert Ward met 17 man van Stanley s achterhoede gezien die mededei lde dat Stanley toen hg hem t laatst zag geheel in lompon gehuld was en geen ander schoeisel had dan beestevellen Zijn haar w a geheel grijs geworden Van de 600 man die hij had medesenomen waren niet meer dan 200 over De meeste anderen waren van uitputting gestorven Stanley had ssich bij Emin Pacha gevoegd die naar Ward zeide met 9000 man en een groote hoeveelheid ivoor naar do oostkust trok De Sew York Herald vernoemt uit Zanzibar dat men Stanley s komst te Mombnssa na S maanden te gemoet ziet Wg ontvingen het jaarversla der Ned ZuidAfrikïiansche Vereeni ing over 1888 89 In de eerste plaats wordt daarin melding gemaakt van de toenemende belangstelling in de Zuidafrikaansche republiek voornamelgk tengevolge van het ontginnen der goudvelden Eene commissie ter voorbereiding der stichting van een emigratiefonds onderzocht het vraagstuk der landverhuizing en kwam tot de slotsom dat de bevordering der landverhuizing naar Zuid Afrika van handwerkslieden en kleine landbouwers als philantropische onderneming geen keus heeft op eenigszins ruime schaal te slagen Wel zgii de dagloonen in Zuid Afrika en vooral in de Zuidafrikoansche republiek zeer hoog en is de behoefte aan bekwame handwerkslieden daar nu en dan zeer grooi maar het leven is er duur en de reiskosten om er te komen zijn aanzienlgk De risico bg hpt verleenen van voorschotten zou dus zoo groot zijn dat een emigratiemaatschappg die zich zou voorstellen aan behoeftige handwerksiiiHlen en boeren de vereischte gelden te leenon voor den overtocht van henzelven en hun gezinnen zoomede voor de voorziening in hun eerste behoeften na hun aaukomst in Zuid Afrika op hoogst belangrgke verliezen zou moeten rekenen Aan rentegaraniie voor zulk eene maattchappg t zij door de Nederlandsche rogoering of die der Zuidafrikaansche republiek valt niet te denken Landverhuizers die zelven de reiskosten kunnen betalen kunnen de inlichtingen welke zg noodie hebben bg het bureau van informatie der Vereeniging krggen Hetzelfde geldt van de meer gegoeden die een handwerksman of boerenarbeider financieel mochten willen steunen bij zijne verhuizing naar de atamgenooien in Zuid Afrika Du eenige landverhuizing op ruimer schaal die volgens de commissie direct door de Vereenijing kan worden gesteund is de vestiging van kolonies van Nederlandsche emigranten op Iroerenplaatsen in ZuidAfrika welke duizenden morgeus groot zgn Zulke kolonies moeten hoofdz akelijk uit boeren of boerenarbeiders bestaan doch ten deel ook uit handwerkslieden in verschillende vakkeu smeden metselaars timmerlieSen bakkers enz die in de kolonie zelve nuttig werk kunnen vinden De kolonies zouden moeten staan onder toezicht en leiding van een deskundige In dien geeat heeft men getracht een Zuid Afrikaansohe Landbouw en Ëmigratiemaataehappg 6p te riohten doch het noodige kapitaal 61 0 000 ia niet bgeengebraoht kunnen worden Het verslag vermeldt verder dat het posttarief verlaagd is en dal het wegraken van drukwerk waarschgnlijk te wijten is aan de slechte verpakking Een strook of kruisband is niet voldoende daar de postpaketten in de mail coaoh in Zuid Afrika onder de voeten der passagiers opeengepakt iii de eerste plaats aan de beurt zqu om te Igden door het vocht bij het rgdeu door eene rivier Daarom is het noodig de drukwerken altgd te voonien lan een dubbelen kruisband waarop het adres tweemaal aan lederen kant eens geschreven wordt en dit alles te omgeven met een kruiselings gelegd touw of koord dat stevig toegekuoopt wordt De uitgave der schoolboeken voor de Zuid Afrikaansche scholen is door allerlei omstandigheden vertraagd de handleidingen voor aardrgkskunde en rekenkunde zijn echter verschenen De hoop in het Vorig jaarverslag uitgesproken dat er krachtige maatregelen zouden genomen worden tot verbetering en uitbreiding van het onderwgs in de Zuidafrikaansche republiek werd niet verwezenlgkt De rogeering laat het onderwijs evenals vroeger aan particulieren over en geeft slechts het oude zeer matige subsidie Een gevolg hiervan is dat de vreemdelingen die vooral gedurende de jongste jaren de republiek binnenstroomen voor hun kinderen scholen moeten zoeken die niet in den nationalen geest zijn ingericht en waar het Hollandsoh niet de taal van het onderwijs is Zelfs Afrikanen worden gedwongen aan zulke soholeo de voorkeur te geven Het is to hopen dat de Volksraad dit jaar deze aangelegenheid uit een ander oogpunt zal beschouwen dan in de vorige toen hij een voorstel verwierp van den waarnemenden super intoudeut van onderwgs volgens hetwelk do regeering behalve de reeds bestaande tegemoetkoming van £ 6 per leerling aan elk gediplomeerd onderwijzer een zeker salaris zou toekennen Pe aanstelling van onderwijzers die goed Hollandsch verstaan en sympathie hebben voor den Afrikaner geest is dringend noodig Voor hen die in de Zuidafrikaauscbe republiek belang stellen bevat het verslag nog allerlei belangwekkeude bijzonderheden o a betreffende het studiofonds voor ZuidAfrika nsOhs studenten eeu opstel van den heer dr C i B 8pruyt over da oruitzichten van Ned onderwijzers in Zuid Afrika en Iets orer het onderwijs lu de Koap kolonie door deu heer Ered H Olland De secretaris der Veroeuigiug besluit zijn verslag met den wetisch dat hij ons overtuigd zal hebben dat de Vereeniging veel doet om haar doel te bereiken Daarvau kan hij verzekerd zijn Natuurlgk kan er nog meer gedaan worden De gang der zaken in Zuid Afri ica en wel bepaaldelijk de krachtige vooruitgang der Zuid Afrikaansche republiek de nauwe aaneensluiting der twee Boerenstaten sedert de keuze van deu heer F W Reitz als president van den Vrijstaot on zekere toestanden in de Kaapkolonie hebben ten gevolge dat er voor de Var eeniging een werkkring geopend is veel uitgebreider dau zich aanvankelijk liet verwachten Maar alle kan niet gedaan worden omdat de werkkracht der leden van het bureau die hun taak natuurlijk slechts als een bgzaak nevens hun eigenlijke bezigheden kunnen waarnemen beperkt is terwijl de geldmiddelen der Vereeniging hoewel sedert 1886 aanmerkelijk verbeterd op verre na niet toereikend zijn om ééa of meer personen te bezoldigen die hun arbeid uitsluitend aau het doel der Vereenigin wijden Dit dient men billgkerwijze bij het beoordeelen van hetgeen ds Vereeniging tot stand bracht in het oog te houden terwgl bet wellicht deze of gene die nog geen lid is kan opwekken lid te worden om zoodoende mede te werken de Vereeniging meer en lymeer aan haar doel te doen beantwoorden De secretaris der Vereeniging is dr C B Spruyt te Amsterdam De rechtbank td Tiel heeft Vrgdagjl een vonnis gewezen dat ook om de daarin behandelde rechtsquaestie van belang is Als eischer was opgetreden Dr Mezger die van den heer E te Zaltbommel betaling zgner declaratie vroeg voor de behandeling van diens echtgenoote Deze behandeling was door gedaagde eigenmachtig afgebroken en op raad van andere doctoren was de dame geopereerd en kort dsorop overleden Ofschoon Dr M zooals zgu advocaat bg pleidooi heeft medegedeeld reeds vooraf was opgekomen zoowel tegen de operatie als tegen de mogelijkbeid dat een eventueel minder gunstige afloop daarvan hem zoude worden geweten weigerde ge daagde tooh op dien loatsten grond de betaling der vordering De verdediging berustte op de stelling dat een geneesheer slechts dan betaling voor bewe zen geueeakundige diensten kon eisohen wanneer deze de ziekte althans niet verergerden Nu werd echter beweerd dat de patiënte aan eens ziekte zoude hebben geladen welke altgd volgens gedaagde door massage slechts slimmer kon wordeu en dat Dr M toch deze methode van genezing had beproefd Namens Dr M werd daarentegen aangevoerd dat aan den geneesheer de keuze en de wijze van behandelen is overgelaten en dat zelfa al zoude hg in de diagnose of de behandeling zich vergist hebbeu daarin geen aanleiding bestond hem zgn loon te weigeren Dr M betwistte overigens zoowel bet bestaan der genoemde kwaal gedurende den tgd Jat de patiënte onder zijne behandeling geweest is als de juistheid der stelling dat de amputatie in zoodanig geval boven massage te verkiezen ware Naar aanleiding der outkeutenis had gedaagde aangeboden met getuigen te bewijzen het bestaan der beweerde kwaal ook gedurende Dr M s behandeling De rechtbank vereenigde zich met de zienswijze van Dr M s advocaat zoowel wat de hoofdzaak betreft als ten opzichte der vraag of het bestaan eeaer bepaalde ziekte door getuigen kan wolden bewezen Met afwijking van het gedaan bewgsaanbod werd dus gedaagde tot betaling veroordeeld Voor Dr Mezger was de procureur opgetreden mr P Rink te Tiel als advocaat mr B J Poleuaar van Amsterdam en voor den heer E ala procureur mr A Pgnacker Hordgk te Tiel ala advocaat mr Th Beepmaker van Kotterdam yJ Op de vraag wat moet men doen om bij onweder niet getroffen te worden wordt door de Noordhraiander het volgende antwoord gegeven In de eerste plaata kan gezegd worden dat het geheel nutteloos is de ramen en deuren te sluiten het openstaan daarvau levert volstrekt geen gevaar op Wel het opstijgen van eene dikke kolom rook uit den schoorsteen bluach dus uw vuur uit tenzg gg vuur stookt zonder rook 6a uiet bg den schoorsteen staan ook uiet bg gzeren of koperea gereedschappen bg het overspringen van den bliksem van het eene voorwerp op het andere zou h j door uw lichaam kunnen gaan en u dooden of verlammen Is men geheel door metalen voorwerpen omringd dan is men veilig dus ook in eén ijzeren ledikant ook in eene kleerenkast waar wollen kleederen hangen of gedekt met een wollen deken Men is dan nl afgesloten door stoffen welke de electriciteit niet geleiden Liefst ga men midden in de kamer staan zoover mogelijk van sohoorsteenen en muren af on legga gieren en koperen voorwerpen welke men bg zich draagt van zich af Tot zoover de voorzorgen voor binnenshuis welke voornamelijk voor het platteland gelden want de woningen in de steden wordeu zelden door den bliksem getroffen Buitenshuis heeft men er op te letten dat gevaar oplevert het dragen van metalen voorwerpen ds vlakte de onmixldellgke nabijheid van boomon huizen of water Men verwijdere zich dus zooveel mogalgk daarvan Metalen voorwerpen legge men eenige meters van zich af en vlge zich languit op den grond neder Steek vooral uw regenscherm niet op Laat u liever nat regenen of zet het op e n loepen als gg de eene of andere beschutting binnen uw bereik ziet Hard loopen is niet gevaarlgk Het Botterdamache bestuurdersboud zijnde eene vereeniging van bestuurders van koninklijk goedgekeurde arbeidersvereenigiugen was Zondag bgeen onder voorzitterschap van den heer Splietholf De voorzitter opende deze bijeenkomst met zgn leedwezen uit te drukken dat de Zwitaersche regeering voorlooplg had ingetrokken het voorstel tot het houden van een internationaal congres en wel alleen omdat Duitschland zich niet tot medewerking bad bereid verklaard Het eerste punt zegt de voorzitter dat op dat congres behandeld zoude zijn geworden ia Zondagsrust Hierbij herinnerde spreker dat de twee hoofdorganen van Nederland N R Courant en Haadeltblad beslaten hadden allen arbeid op Zondag te staken Een groot en algemeen applaus gaf de erkentelijkheid der vergadering te kennen waarmede dit laatste werd begroet terwijl met leedwezen het besluit der Zwitsenche regeering werd vernomen De enquête welke in Botterdam wordt ingesteld van regijeringswege naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen werd eenzijdig genoemd omdat naar eenige sprekers verklaarden vooraf aan de patroons kennis gegev u wordt van de komst van den ingenieur terwijl anderen liever zouden zien dat ook vragen tot de werklieden werden gericht in plaat vau alles bij de patroons te informeeren Enkele leden wenschton deze enquête desnoods viermaal per jaar omdat z j dan ook viermaal per jaar het genot van eene zindelijke werkplaats smaakten De vergadering besloot later iu bijzonderheden op deze enquête terug te komen Zondagsrust was het voornaamste onderwerp dezer vergadering waarbg de vereeniging van dien naam warm werd aanbevolen terwijl ten slotte de volgende resolutie bij acclamatie werd aangenomen De vereeniging is van oordeel dat ééa rustdagper week noodzakelijk is voor den werkenden stand en wenscbt daarom alle werkzaamheden op den Zondag die gemist kunnen worden gestaakt te zien terwijl diegenen die tot algemeen nut of anderebeweegredenen ook van godsdienstigeu aard op dien dag werkzaam moeten zijn een rustdag in de week moeten kunnen genieten N R Ct Aan het thans verschenen twee en dertigste jaarverslag van de inrichting TalUha Kum te Zetten bij Benkum over 1888 wordt het volgende ontleend Met dankbaarheid worde omdat het voor de inrichting pleit vermeld dat zg die het laatst aankwamen er doorgaans het slechtste uitzien Het is eene uitzondering als het geregelde leven de goede lucht en het stevige voedsel op de kindereu geen gunstigeu invloed hebben Van haar die in het afgeloopen jaar in de inrichting kwamen worde allereerst melding gemaakt Het kleine meisje ginds dat wat verlegen uit de bruine oogjes ziet behoort tot die ongelukkigen die geheel alleen op de wereld staan Hare moeder die aanvankelijk aan haar gelegen liet liggen ü thans spoorloos verdwenen eu doet nooit meer van zich hooren Echter heeft het kind geen ongelukkig leven gehad Zg was besteed bg eene vrouw en ondervond van van deze gioote hartelgkheid en moederlijke zorg Door haar hoogen leeftijd werd zij echter zwak de opvoeding van het kind kon haar moeilgk langer worden toevertrouwd Het meiqe begoa rond te loopen en te verwilderen waarom zij door hen die zich harer aantrokken op ToitMa werd overgeplaatat Boor soortgelijke omstandigheden werd ook een meisje uit Indie in de inrichting gebracht echter om haar spoedig weder te verlaten Hare moeder eene inlandsche vrouw waa sedert lang van haar verwgderd en toen nu ook haar vader stierf stond zg alleen op de wereld want geen van hare bloedverwanten voelde betrekking op haar of wilde zich aan hare opvoeding iets laten gelegen liggen Maar ziel De menschen die baar uit ludie medebrachten hadden haar lief gekregen Een gesticht d t was toch te erg voor haar ig hadden zich iets beters voor haar voorgesteld Dus haalden zg haar terug en voeden haar thans op als hun eigen kind wat zeker veel gelukkiger ia voor de kleine Nog eene andere die men onder de alleenstaande kan rekenen is het dochtertje van eene half onnoozele vrouw die niet in haar onderhoud kon voorzien Maar deze arme verlaten kinderen maken niet in hoofdzaak de bevolking van TalUha uit De meesten zijn daar om haar uit eene omgeving te rukken die haar ondergang zou zgn Twee harer die volgens de jaren nog in deze inrichting zouden behooren hadden verschillende ondeugden reeds zoozeer van nabg gezien dat zij eenen slechten invloed op de andere kinderen oefende en dus elders in eenen kleinen kring en onder oudere meisjes werden overgeplaatst Zoo het slechts eenigszins kan zegt do direotrioe behouden wg ze liever op Talitka Zg krijgen er meer wat een kind toekomt en blijven dus langer kind of liever worden het voor het eerst van haar leven Droevig ia het na te gaan wat deze arme kleinen reeds doormaken op eenen leeftijd waarop een ander meisje de kinderkamer nog niet ontwassen is Een dezer kinderen was op haar zevende jaar door haren vader het huis uitgezet omdat hg voor haar niet te eten had Een kermistroep nam de kleine op men ontdekte dat zg eene goede stam had en leerde haar zingen Zes jaar reisde zg het land door met en voor den troep het brood verdienende Eindelgk toen zg ouder werd vertrouwde men haar toe nu en dan zelfstandig te arbeiden Zoo kwam zg op een guren Deoemberdag met een knaapje uit den troep voor een open huia en vroeg daar te mogen zingen Hot was echter geen gewoon koffiehuis maar eene van die inrichtingen waar men menschen tracht te lokken tot hun maatschappelgk heil De kinderen waren dus in goede haven aangeland maar voor het jongetje baatte dit niet veel Zgne ouders waren nog te vinden en eiachten hem op Het meisje werd echter in de inrichting gebracht Maar in welk een toestand I Zg koB noch lezen noch schrgven in vrouwelijke handwerken is zij geheel onbedreven Nooit leerde zg hare aandacht bij iets bepalen gedurig zwerven hare gedachten Thans na verloop van bgna een jaar kan zg dan ook nog niet genoegzaam lezen Nadat in het verslag nog van een aantal soortgelijke voorvallen is melding gemaakt zegt de directnce het is waar eene geatiohtsomgeving is ea Wijft altgd een noodzokelijk kwnod wjj mogen dat niet uit het oog verliezen en dus alleen wanneer er geen andere uitkomst mogelgk is het kind opnemen Maar voor de meesten hier ia het gesticht waarlijk eene verbetering harer omstandigheden Eu sommigen zgn voor die opneming zoo hartelgk dankbaar Een paar viki deze Ueintjes verzekerden onltnge nog Zoo goed ala nu hebben wij het nooit gehad Het doet goed zegt de directrice dat zij het voelen al treft het odk aan de andere zijde dat zij als herinnering aan het ouderlgk huis weinig meer medenamen dan een gevoel van ellende Eena zagen wij op eene vroolqke wandeling plotseling de kindergezichtjes betrekken Waarom Een troepje bedelkinderen naderde op bloote voeten en met gescheurde kleederen Zoo zouden wij nu ook moeten loopen aU wij hier niet waren gekomen riepen een paar stemmetjes uit Arme kinderen inderdaad zoo hadden zij geloopen en waarvoor groeien zulke kinderen op als niemand haar iets leert niemand zich moeite voor haar geeft In het afgeloopen jaar werden achtereenvolgens 36 kinderen ter verpleging opgenomen als 13 uit Amsterdam 1 uit Zetten 2 uit Utrecht 1 uit Amersfoort 1 uit Botterdam 8 uit s 6ravenhage 3 uit Haariem 1 uit Oosterland 1 uitGroede 1 uit Zwolle 3 uit Harderwijk 1 uit Amhen Daarentegen verlieten 27 meisjes de inrichting Elf werden door hare familie teruggehaald Twee anderen halve weezen werden overgeplaatat in het weeshuis van de stad harer geboorte De overige vertrokken naar diensten of werden overgeplaatat naar een ander gesticht omdat zij reeds te veel kwaad gezien hadden en dua gevaarlijk waren voor de andere kinderen Onder het helpend personeel kwamen drie veranderingen voor de opengevallen plaatsen i n echter reeds weer bezet Van de meisjes die in diensten gingen waren de berichten afwisselend van de eene beter van de andere minder goed Het duurt meestal zoo lang voordat de meisjes zich loeren schikken in eene omgeving die haar geheel vreemd is en enkelen helaas schikken zich nooit Uok van de oud verpleegden ontving mon in het afgeloopen jaar vele bewijzen van hartelijkheid en belangstelling Eene geregelde briefwisseling met velen gehouden getuigde er van hoe zij bleven deelnemen in lief en leed terwijl velen deze belangstelling toonden door het zenden van giften en geschenken De Anancieele toestand der inrichting is zeer gunstig Met inbegrig van f 3125 aan legaten bedroegen de ontvangstan 30 253 77 De uitgaven zijn geweest 2ï 146 33 waarvan nog een bedrag van 6225 tot aankoop van effecten isbeBt Baldo 1108 43 j Buiteolandsch Overzicht De jongste overwinning door den Spaanschen ministerpreaident Sagasta op zijn politieke tegenstanders behaald heeft hem niet vergund op rozen te rusten Onverzoenlijker nog dan vdor de Uatste parlementaire crisis zette de oppositie haar vijandelijkhe lett tegen het ministerie voort De eene uitval volgde op den ander Na Lopez Domingenz voerde de leider der conservatieven Canovas het woord om het zoudenregisler van het liberale ministerie waaraan hij samenwerking mot de republikeinen verweet op te stallen waarop Sagasta met een schitterende verdediging van de liberale politiek welke het land vrede en nut onder de monarchie eu verbetering in den eoonomtschen toestand gebracht heeft antwoordde Aan den voorzitter der kamer hebben do conservatieven een formeele verkUring overgelegd dat zij weigeren de behandeling der begrooting met die van het wetsontwerp op het algemeen atemrecht deu voorrang te geven In verband met dit obstructioniame der oppositie heeft de reguering besloten gebruik te maken van de macht haar door do oeustitulie gesohunkeu en zal zij bg koninklijk besluit de verlenging der loopunde begrootingswet voor een jaar dat heden 1 Juli begint afkondigen Varder zal de regeering een laatste poging aanwenden om de disoussien over het algemeen stemrecht te hervatten mislukt dit plan dan zal zij de zitting der cortea tegen 10 Juli a schorsen en daarmede de herziening der kieswet de conversie der Cubaanschu en Spaanschs schuld tot den herfst verdagen De eerstgenoemde maatregel is zeker afdoende doch niet zander gevaar voor een oonatitutioueelen staat Te Weenen is de ongerustheid veroorzaakt door de troonrede zoo geheel geweken door de meedeelingen van den Minister Kalnoky dat men nu den vrede weer voor vooreerst verzekerd houdt toch wordt de toestand nog ernstig genoeg geacht om het grif aannemen van de hooge oorlogabegrooting te verwachten De oIBciouae Kussisohe Nord is ook ingenomen mei de verklaringen van Kalnoky zoodat men nu wel kan aannemen dat t met den vrede wel zal schikken De Nord is van oordeel dat zelfs afgezien van de vredelievende verklaringen van Kalnoky de bekende toespraak des Keizers van Oostenrijk niets onrustbarenda behelst Dat de Keizer Europa s toestand onzeker noemde is niet te verwonderen meent het blad in een tijd dat de vrede meer krachtens stiliwügènd verlengde overeenkomst dan door een ze lelijke verbintenis der Begeeringrn behouden blgft Verder noemt de Nord de taal van Kalnoky niet alleen een kenteeken maar zelfs een waarborg voor den vrede want evenals geweld tot geweld noopt lokt hoffelijkheid en gematigheid wederkeerigheid uit De jeugdige Koning van Servië heeft uit Kragujevatch een bezoek gebracht aan het klooster van Lubokine waar czaar Lazarus echtgenoote Militza begraven ligt Heden komt de Koning te Zitcha bij Kraljevo waar de kroning zal plaats hebben Hier is een klooster en een kapel met 7 deuren waarin 7 Servische Czaars gekroond zijn De Bussische gezant te Belgrado de heer Feraiani is de eenige diplomaat die de plechtigheid der kroning zal bijwonen De Duitsche Keizer wordt 27 dezer van zijn Noorsch tochtje terug verwacht en begeeft zich dan terstond met de Keizerin naar Osborne op Wight om Koningin Victoria een bezoek te brengen De Schach van Perzië is te Londen aangekomen en zal drie weken in Eugeland doorbrengen De Time en de Standard heeten den Peraischen vorat welkom maar lezen hem tevens de les betreffende de staatkunde welke Perzië in de toekomst heeft te volgen De Standard waarschuwt Nasserdin tegen de booze Bussen die het op zijn onafhankelijkheid gemunt hebbffli en raden hem aan zich aan te sluiten bij de Engelschen die het zoo goed met hem meenen Indien Perzië met BusUnd gaat wordt de Schach een vazal van den Czaar maar indien hij den Engelschen de hand geeft verzekert hij zijn rijk onafhankelijkheid innerlijke kracht en rgkdom Do Time is tevreden indien de Schach zich onzijdig houdt en geen partij kiest tusschen de beide mededingers in Azië mits hij zijn Rgk opene voor den handel van alle volkeren Engeland kan dan echter niet dulden dat de eene mogendheid meer wordt bevoorrecht dan de andere LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden geilurande de Ie helft der maand Juni en op aanvraag bij het Postkantoor terug te bekomen H N Kappers Amsterdam W Verboom Maas tricht J Beij Botterdam J van Vliet Botterdam P van Tnü Mej de Veer Ifaar BELGIË M L van Pie St Pierre De Directeur van het Postkantoor VOBSTER KantODgerecbt te Gouda ZITTING van dan 3 JULI 1889 Mr J FOBTUÜN UBOOGLEEVER Kantonrechter Plaatsvervanger r A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zijn veroordeeld A V d P te Gouda het visschen in eens anders vischwater 1 in gesloten vischtijd 2 zonder voorzien te zgn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar van of rechthebbende op dat vischwater 2 boeten van 2 gulden of l dog voor elke boete met verbeurdverklaring van de iu beslag genomen fleur A V W te Gouda het viaachen in eens anders vischwater zonder te zijn voorzien van een schriftelijk bewiJB van vergunning van den eigenaar vanof rechthebbende op dat viachwater 1 gulden of 1 dag met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van don gevangen visch bij niet uitlevering te vervangen door betaling van de geschatte waarde ad 0 26 bij niei betaling te vervangen door hechtenis van een dag C V d B te Gouda en J B te Hillegenberg ieder wegens het rijden op een weg in ZuidHolland met honden zonder mnilband 1 of I dag K C te Gouda wegens het te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouden werpen van papier en stroo in tot openbaren dienst bestemd water 1 of 1 dag H V W P T 8 C K C J G H H allen te Gouda en A S te Waddiniveen ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen A B te Gouda wegens openbare dronkenschap 3 of 3 dagen J B te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ ï of 2 dagen Bovenstaande personen zijn tevens allen veron deeld in de kosten van het rechtsgeding