Goudsche Courant, vrijdag 5 juli 1889

y PETROLEUM IVOTEERIIVGEN Tan de Makelaars CantzUar ScbaikwUk te Rotterdam De markt iraa heden rast J rfwo Tankfast 8 68 Geïmporteerd fu t 8 60 September October Norember en DecemberJerering ƒ 8 76 1889 VrUdag 5 Joli BEURSBERICHT AMSTERDAM 3 Juli Per TeUgraaf Binaenlandsoho fondsen onveranderd Buiteuland met geringe handel iets flauwer Peru va t WarschauWeenen en Bussische spooren iets lager ADVERTENTIËN De ondergeteekende betuigt haren oprechten dank voor de Tele bewflisn van deelneming ontyangen bg het overlyden harer geliefde Dochter Wed M BOOGAERDT Rotterdam Op den 15 JULI a s zal door de GARNIZOENS VOEDINGS COMMISSIE te Gouda worden AANBESTEED de LEVERING van Aardappelen voor het tgdvak van 1 AUGUSTUS 1889 tot 1 NOVEMBER 1889 ten behoeve der troepen in garnizoen te Gouda De voorwaarden liggen op het Bareaa van den GarnizoensCommandant ter lezing Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar op WOENSDAG 24 JULI 1889 s voorm 11 uur in het Koffiehois cHet SCHAAKBORD aan den Kleiweg van Eene Hofstede bestaande in eene BOD WMANSWONING wgfc B No 63 met 8CHÜÜB vflfroeden HOOIBERG ERF TUIN en BOOMGAARD en diverse perceelen nitmnntend beste WEI enHOOILAlTDEH enz gelegen in de polders Middelblok en Veerstalblok onder Q 0 a d erals kad sectie B Nos 806 807 821 t m 826 828 t m 831 834 835 836 888 t m 910 943 t m 947 en 1808 en sectie C Nos 197 t m 201 737 en 738 te zamen groot 14 Hectaren 91 Aren 25 Centiaren To veilen eerst in 9 perceelen en daarna in combinatiën De Landergen zgn tot 15 December 1891 en de Getimmerten tot 1 Mei 1892 verhonrd voor 1250 s jaats aan den Heer A Th EUIJËR te Gouderak Betaling der kooppenningen en aanvaarding 5 September 1889 Breeder bg biljetten GOUDA 4 Juli 188 In bet 1 halfjur van 1889 ii in de Nuts Sfnarbuk alhier ingelegd 67803 00 eo terugbetaald 54065 19 Nur vy vememeo hebben de leeraren van bet progymnuinm aan den leotor Dr D Terpstra sla bewijs van achting en waardeering bq zqn aftreden een aonrenir asogeboden beataande in eene geüluatreeide prachtuitgare van SchiUets Werken Heden avond ten 8 ure 4de muziekaitvoering de marict door het muziekcoipt der d d Sohutterq Omtrent het met oog op len oorlogttoettand in voorraad houden ran eene aanmerkalqke hoeveelheid steenkolen 0 enige achter de rerdediging UnUa setogen rOatian ofwel van steenkolenbriketten waartoe door de militaira poorwegcommiuie een voorat l aan den ministar van oorlog as gedaan ontving die commissie van den minister bericht dat tegen et aanschaffen in vredestijd van briketten het opshwn bewaren en verstrekken van die brandstof orerwegende bezwaren beatonden ten gevolge wasrran er ran moest worden afgezien san het voorstel van de commissie een gunstig gevolg te geren Ook kon niet tot den maalreael worden overgegaan om met de HoUandsche IJzeren en met de Nederlandsobe Rynspoorwegmaatschsppg eene overaenkooist te sluiten waarby deze zich zonden verbinden steeds eene bepaalde hoeveelheid steenkolen in roomiad te hebben Daartoe zou de contrdie op de riobtige naleving dier overeenkomsten te moeielqk zyn terwyl boven laa Ca l© TDxi © 1 nl i 1 Kgen dat de kleeding uitrusting der roevers geheel andera is dan vro ink J gewoonten zyn geheel ver anderd tegenwoordig vindt men bij de roovem geene Se efr K n wT ïl ® en wettigen troon ningen der moederkerk maar na 1860 begonnen 1 over bet algemeen meer goddelooze vooriiefde lerL T A en op de gouden en aderen muntstukken dan voor die van de heUige TËiJU i bankpapier in omloop ia aMn n rl Savooisbhe Z T h j f d handteekeningvan of d V T den der heiligen no n prentjes die de monniken lil ZT ï ling vanhetHeiTi bevonleren En ik moet er bijvoegen l t hunne goddeloosheid zdó groot wordt dat hoe A D VERTENTIÊN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda I Gouda Snelpendruk van A BRINKMAN Zoo NïlD Jl IJNSmE lik J j X r Ji AVoTlDTEEnrEN Ie 8e ea 3e Kla we van GOUDA naar den HAACï en terug op ZONDAG 7 14 21 en 28 JLLI 1889 stoppende in het terogkomen te VOORBURG SOETERMEER ZEGWAARD en ZEVENHUIZEN HMHySEia TEBVOBBia GOUDA Vertr 6 30 Dbn HAAG Vertr 11 45 Dbn HAAQ Aank 7 00 GOUDA Aank 12 25 Gewone en Retourbiljetten zijn op deze treinen geldig Het vertrekoar ait oen HAAG is na afloop van de voorstelling in het Circos CARRÉ GOÏÏDSCHE WATEBLEEnrCf lIAATSCEAFFU Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JULI D C VV VAN DER LAAR Dz Directenr Keizerlijk Russische Regeering 4 pCt SPOOR WEO OBLIGATI£N ten bedrage van Nominaal 207 402 000 RUksmarken = 256 141 470 Francs = 112 989 3S0 Golden Nederl Courant vr van blasting en onvoorwaardeHfk gegarandeerd door de KeUerlljk Suasiaehe Begeering Uitgfifte 1 ten behoeve van Conversie en Aflossing der S pCt Obligfatiën Jelez Griasi lelez Orel Koslow Woronesh Kursk Charkow en Charkow Azow De Heeren LIPPMANN ROSENTHAL Co en A OANSL berichten dat de INSCHRIJVING ter CONVERSIE van de verschillende bovengemelde Leeningen van af DINSDACf 2 JULI tot en met MAANDAGf 8 JULI en de INSCHRIJVING tegen GELD op tot snamiddags 4 Unr ten kantore der eerstgenoemden Spiegelstraat No 8 is geopend alwaar Protpectuuen en Inschrijvingsbiljeiten verkrjgbaar zgn AMSTERDAM 2 Jnli 1889 KOBTiyO op E ei ra solsA V OSAZ Kleiweg E 73 en 73 Mevrouw STRAVER Kattenslngel vraagt tegen 1 AUGUSTUS een DIENSTBODE Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneesknndigen aanbevolen zniver nit HOP en MOUT gebrouwen Mejuffrouw L L van BERGEI STADS VERLGSKUNDIQS OUDEN en JONGEN MANNEN wordt de zooe en verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr M fl 11 e r over Verstoorde Zenuw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert JEduard Bendt Braunschweig van de 2e Wflk is VERHUISD van de ZEÜGSTRAAT naar de GOUWE C A3 tegenover Db ROMEIJN Haantjes Bier Depot A FVORTIËR GOUWE C 34 35 N 3957 GOUDSCHE COURÜNT JVteuws en Advertentieblad vom Gouda en Onmreken ADVEBTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maand i 1 25 franco per poat 1 70 hionderlöke Nommer VIJF CENTEN D dien de door dia Haalaahapi jta van het ngk gevorderde belangryke jaarlgb temgkomeode vergoeding een ernstig en voorahaada onoverkomelyk beletsel oplevert Hat aanbod van de Maatsokappy tot exploitatie van staataspoonregen om aO 4er eenige geldelqke vergoeding de verlangde hoeveelheid steenkolen io voorraad te houden ad met erkentelykheid aangenomen Het zes en twintigste christeUk nationaal zendingsfeest werd gisteren op het Moone landgoed timtttrdor van den heer mr H S H baron van BoetzeLier vao Oosterhout onder Amersfoort en Leusden gelegen gehouden Den vorigsa avond had met be j trekking daartoe een bidstond pUata die door een groot aantal belangstellenden l iKewoond werd Als sprekers tradan op de henen £ H V Hogerzeil die in eene rad aaar aanleiding van den 87stsn psalm Oods genade aümsdia voor dan dac en da Jericer t UmSea die im it iligukwl i miu een heiligt u toeriep dat men aan den gastheer den Heer God aaa zich zalven eo aan bet zendingsfeest vosschnldigd was De bede van ds HogetxeQ dat evenals alle jaren te voren het vriendelijk licht van Ooda aanzyn het feest moge beschynen bleek verhoord Da bezoekers van het zendingafeest werden gisteren morgen als het ware in een lusthof ontvangen Daarin was Nimmerdor by het overschone weder herschapen Kn klaarblijkelijk had dit alle aanwezigen in een opgewekte stemming gebracht Ds Hogerzeil opende het feest met gebed waarna de opgekomenen het iOe vers van psalm 68 aanhieven Hierop nam ds Hogerzeil weder het woord om te verklaren dat het hem al voorzitter een vereerende taak wa het 26e christelijk nationaal zendingsfeest te openen en om allen een hartelyk welkom op deze plaats toe te roepen Hy sprak een BINNENLAND woord van dank aan den heer mr H J H baron van Boetzelaer van Oosterhout die met vriendelyke welwillendheid zijn schoon hindgoed voor dit feest had a estaan Vm hierin vond hy aanleiding diens onvergetelijken vader te herdenken die zich te Utrecht en daarbuiten aan de zendingszaak had gewyd en wiens zoon de traditie van oen groot geslacht nu had gehandhaafd FEVI LLETOX Spreker stond daarna in dea breede stil by de veridaring van den zinrijken naam irNimmerdor waarop ook gisteren avond reeds was gezinspeeld en waarop door de onderscheidene sprekers heden gewis weder zal worden gedoeld Na verschillende beteekOoissen te hebben gegeven kwam hy aan het einde van zijne toespraak er toe om te verUaren dat jNimmerdoi er aan herinnert dat wat God geeft nimmer dor is Nadat hierop het door d Ten Kate vertaalde gezang van Joachim Neander Xiof zij den Heer den almachtigen Koning der eere waa cêaoaseii hield dr J J F Tatston hoaglaaiaar ta Utrecht de openingsrede waarin hij op heldere wyce het doel der zending uiteenzette en bet zendingsfeest een feest noemde met grond en inhoud dat alzoo geen pretmakerij is die grond noch inhoud bezit Op de verschillende spreekplaataen traden op da I F van Wyk Jr predikant te Sotterdam over Lichtpunten by den arbeid der zending S H Buitendyk predikant te Uselstein over de zending en de toekomst des Heeren A Voorhoeve predikant te Amsterdam over een en ander nit den diakonesseuarbaid A Loelf predikant te Dordrecht over den arbeid voor het Godsrijk en het leven der gemeente en I C F Oronemey er pred te Amsterdam over zenI dingsfeest en zendingsarbeid Hierna trad eene pauze van l a uur tot half twee in welken tijd deduizende bezoeken zich ten nutte maakten om of op het terrein öf in de eene of andere uitapanoingsplaata den inwendigen mensch te versterken en alzoo zich opnieuw ontvankelijk te maken voor geestelijk voed theaterkostnum eo ook om den vriendelijken lezer te helpen om zonder platen zich de personen goed te kunnen voorstellen Aan den officier wan wien ik de voornaamste gebeurtenissen van mijn verhaal heb verpomen heb ik beloofd opi de namen der plaatsen en personen te veranderen en verder zal il er nog eenige wijzigingen in brengen door er een paar episodes in fe vlechten gebeurd op de plaatsen welke ik noemen zal Wy zijn in 1861 Eene kompagnie van hetSOato bata on bersaglieri die van Rogliano naar de Albaneesche linie is gezonden heeft te Cosenza halt gebonden de marach was slechts kort geweest zij hadden hunne geweren bijeengezet hunne ransels pry gegeven aan t ongedierte waarvan de cellen wemelden van t verlaten monnikenklooster dat hun tot kwartier was gegeven en weldra verapreidden zicb de bersaglieri door de stad bekeken de oude hnizen met huqne gescheurde en gestutte muren die blijkbaar veel door de aardbevingen hadden geleden en bewonderden de uithnngbordon en uitstallingen der winkels alle een duim dik bedekt met eene kont van ja hoe zal ik t noemen zwarte puntjes die de vliegen hadden veroorzaakt Onder die soldaten waren er uit Parma Modena Bologna en Toscane maar de meesten waren oude Piemonteesche bersaglieri of Lombardische es Jager die pas uit de Oostenrijksche bataljons waren ontslagen vroolijke jongelieden die een kwinkslag hadden by elke moeilijkheid en een lach voor elk fUit het Itttluuuuck J I wel zy steeds gebruik hebben gemaakt van de bescherming der priester men er toch velen aU vrijdenkers heeft zien sterven zonder sacramenten terwyl zy den prieater dreigden met datzelfde kruisbeeld dat hen tot berouw en bekeering had moeten bewegen Ook in dit opzicht kan men met den dichter zeggen dat de wereld oud wordt maar verouderende steed slechter Zelden maakt het klaasieke karabyn meer een deel uit van de wapenrusting der roorers Ken licht jachtgeweer een paar pistolen en een revolver dat zyn tegenwoordig hunne gewone wapenen zij zyn niet tegen den vooruitgang zij hebben niets behouden dan het ouderwetsche stilet omdat er geen mensch is die een beter wapen kan uitvinden om als er een stryd is van man tegen man een christenziel I atilletjes maar zeker naar de andere wereld te helpen Ook aan t schoeisel ia niets bizonders meer De Calabriesohe roover draagt een paar flinke laar zen met dubbele vilten solen over eene chocolade kleurige broek welke hem de beenen boven de knieën bedekt Zij hebben gewoonlijk harde ruwe gelaatstrekken half bedekt door een cervone of hoed met I een breeden rand welks lage bol versierd is met I een dozijn zwart fluweelen linten die op vrij schilderachtige wyze over den linkerschouder afhangen I Dit alle moest ik vertellen opdat indien mijn I verhaal ooit met illustraties werd uitgegeven de teekenaar t niet zou opsieren met roovers in gewoon