Goudsche Courant, maandag 8 juli 1889

3901 1889 Woensdag 10 Jall GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad k oor Gouda en Omstreken De inieadlng van advertentifin kan gescbieden tot Mn uur des namlddaga van den dag der uitgave HET WITTE KRUIS met HOOFDPRIJZEÜV van 200 000 100 000 50 000 ƒ 30 000 ƒ 15 000 10 000 DE EERSTVOIiGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen voor den prjjs van ƒ 14 KNOX DOBTLAUfD te Oouda Gouda Snelpersdruk van A BHINKMAN Zoon Intusschen kwamen er weer andere bezwaren te berde Men bleef in Konstantinopel over de zaak nadenken Het kaliber van II mM had men als verouderd afgekeurd om dat van 9 2 aan te nemen Maar zoo redeneerde men Duitschland gaat nog verder en wapent zicli met geweren van 3 mM Zou men dat voorbeeld aan den Bosporus ook maar niet volgen Hoeveel geweren van 9 2 mM zyn er al gereed Het antwoord luidde 45 000 Een lastig geval maar toch niet zoo lastig of men besloot maar weer er over te onderhandelen Generaal Chakir Paoha ontving last zich met Mauser te verstaan over eene w ziging der levering en daarover is men het thans nog niet geheel eens geworden Wat m Turkije gebeurt wordt in den regel een weinig sterker gekleurd dan wat in andere Staten van Europa voorvalt Zoo ook op dit gebied Toch kan dit min of meer vermakelijk beeld van wankelmoedigheid eenigszins strekken om den toestand van Europa in het algemeen av te duiden Met koortsachtige gejaagdheid worden de vorderingen der techniek nagegaan en werpt men Zich op elke verbetering om toch maar niet achterlqk te blijven Aangenaam voor de fabrik inten maar minder voordeelig voor bet belasting betalende volk Jammer dat al die hervormingen zoo duur zijn Hand Buiteolandsch Overzlcbt De Fransche Kamer hield op ééti dag twee zittingen en nam eindelijk de geheele begroeting met 379 tegen 91 stemmen aau De legerwet komt nu heden aan de orde zoodat de afgevaardigden spoedig huiswaarts kunnen keoren In de avondzitting deed de hoer Gillet het voorstel om een beursbelasting te heffen van 2 j francs voor elke 1000 frans waarvoor effecten worden gekocht of verkocht Dit voorstel vond weinig byval on werd met 305 tegen 197 steramen verworpen Voor de meerderheid was het argument voldoende hetwelk de rapporteur er tegen inbracht dat de Berlijnsche beurs teu koste van de l arijsche door een dergelijke belasting zon bevoordeeld worden De Duitsche bladen betuigen hun tevredenheid dat prins Bismarck eindelijk besloten heeft door de mededeeling z jner nota s tot de Zwitsersohe regeering iets meer over het geschil tusscheu Duitschland en Zwitserland bekend te maken In hoofdzaak wordt daardoor bevestigd hetgeen over het standpunt der Duitsche regeering bekend was Prins Bismarck blijft zijn uitlegging van het ZwitsersohDuitsohe tractaat bütreffende de toelating van vreemdelingen in Zwitserland handhaven en streng toezicht op de daar vertoevende vreemdelingen oen der plichten welke de onzijdigheid den Zwitsers oplegt Nu men weet wat de Duitsche regeering wil wordt de hoop uitgesproken dat ook de andere partij zal gehoord worden De Fo mehe Zeitung dringt er daarom op aan dat de kanselier nu ook de nota s openbaar make waarin de Zwitsersche regeering zgn bezwaren weerlegt Do jeugdige Koning van Servië heeft op het feestmaal dat op zgn zalving volgde een mooieu toost geslagen op zijn geliefden peet den Czaar en bedankt voor de hooge eer dat hij zich door zijn gezant Persinni bij de pleclitigfieid had laten vertegenwoordigen Men wil intusschen weten dat de tegenwoordigheid van Persiani een vooraf beraamd middel was om bij de Serven den slechten indruk weg te nemon van den beruchten toost van den Czaar op zijn eenigon vriend De Paus heeft door tusschenkomst van den kardinaalsecretaris aan alle Mogendheden een verslag gezonden van zjjn jongste toespraak op het consistorie van kardinalen benevens een nota met de vraag of de verschillende Kogeeringen al dan met voor hem partij willen trekken Voor de antwoorden op deze vraag zijn ingekomen zou geen besluit genomen worden De Italiaansche Eegeonng heeft volgens den correspondent van de Standard te Home de uitwerking die de nieuwe nota bij de Mogendheden zal hebben voorzien Voorts is het zeker dat alle geruchten omtrent s Pausen lortrek vanwege het Vaticaan zelf worden verbreid en men gelooft daarom dat 7e een middel zijn om reclame te maken Intusschen zal volgens den correspondent in zekere omstandigheden stellig tot het vertrek worden besloten Maar die omstandigheden zullen wel niet komen PETROLEüM OTEEItllVGE van de Makelaars Cantzla r SchalbwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 B5 Geïmporteerd fust 8 60 September October November en Decemberkvering 8 70 T TTfTJTC Cf bederft nooit verbetert JylJu£lwrW B versterkt iSoepeil Vleescli Eztract atfreVar BECIRSBËUICHT AMSTERDAM 8 Juli Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Nei Bank 2 hooger Buitenland algemeen iets vaster ZwedenNoonvegeu i beter ADVERTENTIEN ♦ ♦ Ontgdig bevallen van een Zoon die kort na de geboorte is overleden B SIBBES DK JOMG Gouda 7 Juli 1889 ♦ Voor de vele bewgzen van belangstelling bg de geboorte van ons Dochtertje ontvangen zeggen wg hartelijk dank D A C JEITEL M A QEITEL SCHONBVÏLD V D ClOM Oouda 8 Jnli 1889 ♦ Hartelgken dank aan allen die ons blijken van deelneming gaven bg het overlgden vnn onzen geliefden Echtgenoot en Vader den Heer MAETINUS db GIDTS Wed P E DB GIDTS Heruin 01 Gboot MAKIE E DE GIDTS Rotterdam 8 Juli 1889 DIEi STBODE Mevrouw H0O6ENB00M Fluweelen Singel 538 VRAAGT voor dadelgk of met AUGUSTUS eene Rlndermeld of Tweede Meld Waschmeid Een flinke WASCHMEID kan direct geplaatst worden a ƒ 7 50 per week zonder kost bg K ROOS den Haag Loosdninsche Weg 305 Witte of St Jan UIJE 15 en 20 cent per pond Prima Zandaardappelen 5 cent per pond J GEU1UTSE Groenendaal I I De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIBNDBWEG Plantsoen levert echt MINEBAALWATER en GAZEUSE DRANEEN tevens alle mm en TAFËLWATËREN VICTORIA WATER nit de bron te Oberhhnttein bg Eimê tegen concurreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar Citroen Limonade 80 C p Liter Frambozen 9U Hoogachtend UEd Dv Dienaar B LANDAAL Wordt GEVRAAGD voor terstond een klein HUIS of ruim BOVENHUIS voor een klein gezin zonder kinderen Brieven franco adres den Heer SCHADEE Heulstraat 18 e Gravenliage met prijsopgave KOBTIJSO ojp E arasolsA 7 OS Az Kleiweg E 73 en73 j Vraa MULDERS BOSCH BIER I door tal van Geneeskundigen aanbevolen I zuiver nit HOP en MOUT gebrouwen Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf ten Kantore van de Heeren Wed HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Mftgazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgare deier Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Ahoaderlgke Nomiaen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUPA 9 Juli 1889 Aan den h T C J A Kerkhof i op zijn verzoek eervol ontslag verleend als 2o Luit by de dd Schutterij Ie Oonda onder gehoiidenheid lUt hij de op hom nit kracht der wet nog rustende verplichtingen sU gewoon lid der Schutterg volbrenge Bü koninkljjk besluit is benoemd tot burgemrester van Kapelk a d Uftal jhi C van Bern steyn Oisterra word ten Rasdhnize dezer Oemeente aanbesteed tan behoeve der Stedelijke Oasfabriek de levering van 30 000 H L l uitsoh of Engelsche Gaskolen Ingeschreven Wfrd door Kampf en Holiender te Bubrort Ewsld 72 i per H L ohlp franco wal 87 50 g r wagen W HoTBti en Zoon ie ïotloraamT New Pelton 65 5 per H L schip franco wal B Hagendoorn en Zoon te Amsterdam Holmaide 69 73 firanco wal 11 U Hoos en Zoon to Leiden Holnuide 6 87 franco wal Risteren en heden had aan het progymnasinm ten overstaan van curatoren het jaarlyksch overgangsexamen plaats Uit de Ie naar de 2e klaase wenlen bevorderd A J Haentjens Dekker J H van der Meulen C van der Straaten W Brandt van Straaten en voorwaardelijk ook A 1 Cheriex Drie leerlingen dezer klaase werden niet bevorderd Uit de 2e naar de 3e klasse K Spamaay en A O Wientjes FEVILLETOIV HPB füU iet Italiaatuci iir Wij zijn al terecht kapitein wg zgn links afgedwaald Als we dezen weg volgen zullen wij spoedig op den rechten weg zgn En zij trokken snel verder over bet steenachtige pad Toen zü omtrent tweehonderd passen verder waren zagen zg eene hut de luitenant bleef weer staan en dacht dat is het huisje dat ik zoo lang gezocht heb en hij voelde zijn hart kloppen en in de duisternis zag hij weer de boeren met die magere paarden en in bun midden dat meisje dat lem schooner scheen dan eene godin Sergeant ga maar recht vooruit ik volg dadelijk en hij bleef den tweeden troep afwachten Kapitein daar staat oen huisje als een van hen het ontdekt moeten wg zorgen dat hij er niet heengaat voor wg er zgn Waar is dat huisje Daar kijk maar op een afstand van dertigpassen Goed Sergeant Om u te dienen meneer de kapitein Blijf hier eene minuut of wat stsan met een Uit de 3e naar de 4e kbus L C Kersbergsn De leerlingen der 4e klasse K de Koning Mnnting L van Seherpenzed en L i Spamiisq deden allen een voldoend exaiSm Nailat deze uitslag namens curatoren door den rec or was medegedeeld sprak deze een woord van afscheid V t de leerlingen en Wenschte hnn verder veel succes hij hnn studiën Daarop naro de preaidentiwurator Ds J W Haverkamp Begemann het woiH die in eene hartelyke toespraak den aftredeiiden rector den dank van curatoren bracht voor al ketgeen iiq voor het hooger onderwijs te iouds gAlaan had en geweest was en hem nog menig jaar an rervollo rust toewensohte waarin hg op een elhesteed leven kon terugzien Ten slotte bracht de leerling L J Spamaaij namens de leerlingen een afachindsgroet en bood den rector als souvenir een met zilvstgemonteerden bekeraan met hot opschrift de Uerlógtn n M Proffgmitaiimm aan iun rector Ditf Iwmifcea l suk t i j f l M tw li tB8i ri toebtgken van genegenheid en achting en sprak ten slotte zijne beste weuschen nit voor het welzijn zijner laatste leerlingen en den bloei van het aanstaande gymnasium ArroDilissenicot Rechlbaok te RotteniaiD Kamer van vaoantie Voorzitter Mr J v tN HEUKKLOM Eechters Mrs A E CROOCKEWIT en A C WESENHAi EN Officier van Justitie Jhr Mr W A Dï JONGE Als gevolg van de ongeregeldheden in de maand Mei jl te Gouda plssts gehad hebbende bg gelegenheid van da verkiezing van den heer Mr A A van fiergen IJzendoom burgemeester van Gouda tot lid der Provinciale Staten stonden heden voor de rechtbank paar bersaglieri hier achter dien steen en kijk goed toe Als er iemand uitkomt moet gij hem aanhouden zorgen dat hij geen geluid geeft en hem meevoeren Goed kapitein Het is nutteloos er bij te voegen dat dit alles slechts fluisterend gezegd werd De sergeant bleef staan de luitenant verhaastte zijne schreden haalde zijne manschappon in en deed ben op tweehonderd passen van hot huisje stilstaan spoedig voegde ook de kapitein zich met de zgnen bg hem Allen waren in gespannen verwachting Een oogenblik later hoorde men een kreet en toen bleef het eenige minuten doodstil en daarop naderde de sergeant mot zijne vier man een oud man meevoerende die slechts met een hemd en broek gekleed was Die man is daar uit dat huis gekomen heeft overal rondgekeken en is toen naar deze plek willen gaan maar ik bon hem gevolgd en heb hemgevat Heeft hij geschreeuwd Neen kapitein ik heb hem do punt vanrog nbajonnet op de borst gezet en hij heeft goen geluid gegeven Goed Luitenant laat hem bewaken door twee bersaglieri en houdt hem bij u in geval tnoodig is kan hij ons tot gids dienon Voorwaarts Allen stonden op de oude man werd aan zijne beide beschermengelen toevertrouwd en de gansche AD7ERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS irorden berekend naar plaataraiiate Bovendien worden alle Adrertentien grstif opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt achtereenvolgens terecht Jan van Sonsbeek 29 jaren sigarenfabriekant wonende te Gouda Da aanklacht luidt Als zoude hij in den avond van don 15 Mei 1889 te Gouda oen bende jongens die openlijk met vereenigde krachten geweld pleegde legen de woningen van verschillende ingezetenen door opzettelijk de glasruiten in te werpen terwijl Ke langs de openbare straat voorbg z n woning trok tot verdere vernieling an glasruiten hebben opgeruid door met zijn hand of met zijn pet zwaaiende die bende toe te roepen Toé maar jongens Twee getuigen a charge en twee a d harge werden in deze zaak gehoord De getuigen a charge G Cabout opperman en J van Vliet schippersknecht beiden wonende te Gouda verklaHrden eensteramig deel Uitgemaakt te hebben van een bende volks die in den avond van 16 Mei de stad Gouda dooikriiista vaderltndscheliederpnungende en hier en daar demiten inwerpende Zoo kwam die bende ook voorbg do Woning van beklaagde die daarfoor stond on tot twee maal toe tmt t imtfi in ffr hoogte zwaaiende riep Toe maar jongens voegende get Caljout hier nog aan toe dat beklaagde ook zeide gooit ze maar in Beklaagde ontkent het ten laste gelegde hij heeft i niets gezegd of gedaan De beide getuigen a decharge de gebroeders P en J L van Eijk kaaahandelaars wonende te Gouda i verklaren pertinent dat beklaagde niets heeft gezegd Zij zouden het hebl en moeten zien en hooren daar zij zich in de nabijheid bevonden P van Eijk zelis naast hem staande met diens gelaat gekeerd naar dat van beklaagde Het O M het woord verkregen hebbende zeide dat ondanks de ontkentenis van bekl iagde z i het bewijs van diens schuld aan het ten laste gelegde was bewezen eerstens door de pertinente verklaringen der getuigen a charge die door den Voorzitter zoo uitdrukketgk zijn gewezen op troep zette zich in beweging Toen zg het bosch verlieten kwamen zij aan afgemaaide korenvelden de oude man strompelde eenige stappen vooruit en zeide toen fluisterend Heb medelijden met mij laat mij stilstaan ik kan niet loopen Vooruit of je zult voor goed hier blgven versta je Ik heb geene schoenen en die stoppels steken mij zoo in mgne voeten Wol ja je wondt hier zeker blijven en t aanstonds op een loopen zetten om je makkers te waarschuwen hé Vooruit maar geene praa es De oude man beproefde hot maar na vijf of zes passen gedaan te hebben liet hg zich op den grond vallen De officier vroeg wat lat beteekenen moest Meneer ie overste heb medelijden met eenarmen ouden man die harde drooge scherpe stoppels steken mg de voeten stuk zij zijn geheel beblood ik kan niet meer voort Hier twee broodzakken T ee bersaglieri brachten die Daar neem die daar zijn lappen jjrbind er je voeten mede gauw wat maar bedenk dat nis je iets doet om ons te verrailen Het niet je gedaan is Dank u meneer de overste denk toch niet dat ik iets kwaads in den zin heb ik ben geenvriend v in de roovera ik heb een zoon verloren die korporaal was onder Garribn di En ik heb een andoren zoon in dienst bg Vitto i v