Goudsche Courant, maandag 8 juli 1889

victoriawater Idrankvan 97Z den ofGninader uit de YICTORIA BBON te Oberlahnstein bij Ems Wordt reeds sedert Jaren door Z AI den Honing eo het geheele Koninklijke Hnis als dagelüksche drank gebroikt Wordt alléén echt verkocht bg SLOTEMARER Co Gouda In Harderwijk zoo meldt men aan het N t d 1 D hangen s morgens voor 12 uw voor vele vensters kaartjes waarop gedrukt slaat geen vleesch geen groenten eni al naar de behoeften van den dag Deze practische maatregel bespaart èn aan de leveranciers èn aan de dienstboden veel onnoodig tqdverlies en moeite Maar dan kan iedere buurvrouw zien dat te daarnaast of daarover vandaag alweer geen vleesch eten of het zonder groenten doen wat n kale boel I Op algemeeue navolging van dat verstandige voorbeeld van Harderwijk bestaat dua nog niet veel kans vreezen wq Haagache Ct In het N v d D las men dezer dagen de volgende advertentie Bede om raad Een deftige familie te Amsterdam heeft een zoon van ca 18 jaren die haar veel zorg en verdriet veroorzaakt Hij is ongehoorzaam lui verkwistend lodelooa ongodsdienstig en beleedigt iedereen Zijne diepbedroefde ouders vragen wat moeten wij doen om hem te verbeteren Br franco enz i De vtijwillige vaster Succi heeft Maandagavond weer een tijdperk van 30 dagen vasten volbracht Te 10 ufen was z jn t jd om de geneesheeren die hem bewaakt hadden vertrokken en het wachten was nu slechte op zijn bouillon die tegen dat uur besteld was Ongelukkig had men daar niet veel haast mee gemaakt en nu viel het wachten hem blijkbaar te lang Iemand die hem in die uren zag beschryft hem als een tamelijk mager man donker van tint met eenigszins ingevallen wangen zenuwachtig bewegelijke handen en knikkende knieën Hij trachtte zich den tijd te korten met in vrij slecht Fransch te verhalen van zijn vroegere vasten perioden on van de w jze hoe hij er toe gekomen was nl de gedwongen ontberingen tijdens zijn verblijf in Afrika waar het bleek dat hij een weerstandsvermogen bezat grooter dan dat van de aan ontbering gewende Arabieren Onder het spreken keek hij hij voortdurend met glinsterende oogen naar de deur waardoor de bouillon moest komen en toen deze tegen halflwaalf kwam moest hij ervaren dat het voedsel te koud was om in zijn toestand gebruikt te worden Hij gooide het zenuwachtig over in een spirituskooktoestel en kon toen eenige minuton later er een lepel of tien met welbehagen van gebruiken Buiteolandsch Overzicht Ten einde den stand der onderhandelingen met Zwitserland in het juiste licht te stellen worden in den Beichsanaeiger drie nota s van den Bgkskanselier aan den gezant Von Bülow van 5 6 en 26 Juni openbaar gemaakt De eerste nota is gedagteekend B Juni en daarin wordt o a gezegd Als Zwitserland verder toelaat dat van zijn gebied uit Duitache revolutionairen den binnonlandschen vrede en de veiligheid van het Duitsche Rijk bedreigen dan is de Ouiteohe Kegeering wel genoodzaakt gemeenschappelijk met de bevriende mogendheden de vraag te overwegen in hoever Zwitserlands neutraliteit vereenigbaar is met de orde en den vrede zonder welke de overige mogendheden niet rustig bestaan kunnen Daar de voornaamste bepalingen der tractaten waarop de Zwiteersche onzijdigheid steunt reeds haar kracht verloren hebben kunnen die welke daarin ten gunste van Zwitserland voorkomen slechts van kracht blijven als de plichten welke daaruit voortvloeien ook door Zwitserland worden nagekomen Tegenover de bescherming der neutraliteit door de mogendheden staat voor Zwitserland de verplichting niet te dulden dat van Zwitserland uit de vrede en veiligheid van andere mogendheden bedreigd worden de minder rijken aten zich half ziek aan al wat zy krijgen konden soms nam de een of ander dorpeling deel aan het feest De geurige wyn van de bergen stemde de harten tot vertrouwelijkheid er werd vriendschap aangeknoopt en s avonds blies de trompetter op het dorpsplein een vrool jk deuntje waarop een dadsje volgde eerst de bersaglieri alleen maar spoedig kwamen er eenige dorpelingen bij en toen t ijs gebroken was volgden spoedig de meisjes en otculatio oscutaHonis eindelijk hoorde men zelfs in menig donker hoekje gefluister en gekus Dat was nu eene groote ergernis voor de liberalen die allen veel van de komst der bersaglieri gehoopt hadden Op zekeren morgen sprak een van hen den kapitein aan en gaf hem zijdelings zijne afkeuring te kennen Ik behoef er niets anders bij te voegen zeide hij dan dat gisterenavond Fasquale Savro met de soldaten heeft meegedanst Wi is Pasquale Savro Weet u dat niet hebben zij u dan de namen van de bandieten niet opgegeven Ja ik heb wel de lijst maar wat geeft dat als ik hen niet ken Pasquale Savro is de gevaarlijkste van de bende En waarom heeft u m j dat dan gisteren niet gotegd toen h j er was dan had ik hem laten gijpen Wel dan zou iedereen geweten hebben dat ik De tweede en darde nota zijn van 6 en 26 Juni Deze stellen de Duitsohe opvatting in het licht van het Duitech Zwiteersch verdrag van 1876 over de vestiging van wederzqdsche ingezetenen Bismarck betwist de juistheid van Zwitserlands opvatting dat het naar eigen inzicht b j de voortdurende vestiging van Duitsche onderdanen in Zwitserland al of niet naar legitimatie papieren kan vragen en houdt staande dat Zwitoerland die papieren vragen of zich tegen de vesiiging verzetten moet Dnitschland handelt tegenover de Zwitsers overeenkomstig deze opvatting derhalve moet ook Zwitserland desgelijks doen Bismarck verklaart dat de bekende gebeurtenissen en de gedragingen der plaatselijke overheden in Zwitserland een afdoende bewaking der Dttitschlands rust bedreigende revolutionaire elementen door de politie onmogelijk maken Zoo die zich voortaan concentreeren zullen aan de Duitsche grens ziet de Eykskanselier het nut van eenwedorzijdsch vestigingsverdrag met Zwiteerland niet in zoodat het dan beter opgezegd wordt De nota eindigt woordelijk Wij zullen ons verheugen als in Zwitserland instellingen in het leven geroepen worden welke ons het vertrouwen kunnen teruggeven dat onze binnenlandsche veiligheid van daar niet ernstiger dan aan de overige grenzen van hot Duitsche rijk bedreigd is Oit de nota blijkt nog dat Bismarck de benoeming van een eedgenootschappelijk hoofd der politie ter bewaking van de vieemdelingen geenszins voldoende acht maar de zekerheid verlangt dat in tegenstelling met de tot dusver geldende wetgeving voortaan de kantonale overheden van de Zwitsersche Bondoverheid afhsnkelyk zullen zijn in alle quaestién welke tot het inachtnemen van de betrekkingen tegenover buitenlandsche Mogendheden nopen omdat zij voor de handhaving der goede verstandhouding tusschen aangrenzende landen onontbeerlijfc z jn Aan de Bondsoverheid aan wier goeden ivil Bismarck overigens niet twijfelen wil moet namelyk het recht worden toegekend elke plaateelijke overheid te dwingen tot het inachtnemen van de internationale tractaten welke in naam van den geheelen Staat gesloten zijn De Duitsche Bijkskanselier is er de man niet naar om Wanneer hij eenmaal een quaestie heeft aangeroerd haar weder gemakkelijk te laten glippen Do positie van Dnitschland is te sterker omdat Oostenrijk en Busland zijn klachten hebben ondersteund en Italië indirect Zwitserland in het ongelijk heeft gesteld Het herbergen van alle anarchisten en nihilisten kan werkelijk de Zwiteersche Republiek nog eens in moeilijkheden brengen Het quaestieuse artikel van het velrdrag van 1876 waarvan io gepoomdk tuts s sprake is luidt aldus Om in Ziriteerlanj w gaan wonen of ziflh daar te vestigen moeten Duitschers voorzien van een bewijs uit hun plaats V n herkomst Hoimatschein en een door de bevoegde overheid dier plaate afgegeven getuigschrift ten blijke dat de houder zich in het volle genot zijner burgerrechten en van een onbesproken naam bei ndt De strijd omtrent dit artikel betreft de vraag of daarin voor Zwitserland de verplichting ligt opgesloten om de bedoelde papieren te eischen dan wel of het daartoe alleen het recht heeft Zwiteerland beweert het laatete Daitechland verlangt aanvaarding yan de eerste Voor Zvritserland heeft de houding van Dnitschland in de eerste plaate het nadeel dat het nu ge dwongen wordt meer kosten te besteden aan z jn wapening ten oinde eventueel zijn bestaan te kunnen verdedigen want neutraliteiteverklaringen zijn blykens de ervaring wassen neuzen Zoo zullen o a groote nieuwe werken ter beveiliging van den Gotthard pas welke 6 millioen fr kosten uitgevoerd worden Het hoofdwerk op 3 94B 000 fr geraamd komt op den Biitzberg bij Andermatt dat op de ITurka is geraamd op 1 millioen dat op den Oberalp op 7B0 000 eu dat op den Gotthard op 300 000 fr De kosten der voor spion had gespeeld en en t was met mij gedaan geweest Wel wat komt u mij dan vertellen van Pasquale Savro Als gijlieden ons niet helpt wat kunnen wij dan toch uitrichten Ik kan u verzekeren dat ik niets liever wensch dan om van hier naar een goed garnizoen verplaatet te worden want ik heb volstrekt geen lust om taan te zien dat de soldatenziohbier voor niete aftobben en misschien nog vermoord warden op den koop toe De man vertelde dit overal maar verzweeg wijselijk dat hq gezegd had dat hij bang was voor Savro en niet voor spion durfde spelen Nu begonnen de andere officieren altijd met goedvinden van den kapitein zich over diens zorgeloosheid te beklagen en de list van den luitenant scheen volkomen doel te bereiken De bandieten liepen byna openlijk en ten allen tijde in de dorpen in en uit een van hen die te Cerzeto thuis hoorde waagde het zelfs om meer dan eens in zijn huis te gaan slapen Er waren omtrent zeventig man van de nationale militie met onbepaald verlof wier namen behoorlqk op de lyst van den kapitein stonden en die bij de eerste oproeping zich ter zijner beschikking moesten stellen Zij waren allen naar de omliggende dorpen gegaan en bezochten slechte zelden hunne woningen maar toen zij vernamen hoe vreedzaam alles toeging keerden zij langzamerhand naar hunne geboorteplaate terug vol vertrouwen pp de zorgeloosheid van de nieuwe soldaten wapening zqn hieronder begrepen De leden van den Zwiteerschen Bondsraad hebben besloten dezen zomer met het oog op den tegenwoordigen stand der betrekkingen met het buitenland geen verlof te nemen De ï ransche republikeinen verheugen er zich over dat de Kameniitting ton nnde loopt eu misschien reeds in het begin dor volgende week kan worden gesloten Niet alleen komt dan tevens een einde aan de schandalon Welke nu bqna eiken dag in de Kamer voorkomen maar dan kr gt men tevens gelegenheid zich voor te bereiden voor den groeten strijd die in het n aar over het lot der republiek zal beslissen Dat vele ernstige republikeinen den stryd met een bezwaard hart te gemoet zien blijkt uit een niet zeer bemoedigend artikel hetwelk de Tempa aan den aanstaanden strijd wgdt en waarin nogmaals met klem op herstel der eendracht onder de republikeinen wordt aangedrongen Alleen in dit geval acht de Tempt de overwinning der republikeinen mogelgk Er is evenwel reeds zoo talrijke malen van allo zijden op hetzelfde aanbeeld geslagen zonder eenig gevolg dat het inderdaad zeer te betwijfelen is of de opportunisten en radicalen het van zioh kunnen verkrijgen zelfs met het oog op het gevaar hetwelk de republiek bedreigt een dergelijke overeenkomst tegen den gemeenschappelijken vijand te sluiten INGEZONDEN Oouda 6 Juli 188 Mijitheer ie Redacteur Vergun mg een plaaUje in een Uwer kolommen van Üw blad voor do volgende regelen Als werkmanszonen begaven wij ons gistermiddag omstreeks 12 uur naar de Zweminriobting aan de Houtmansgraoht om ons aldaar eens terdege te verfrissohen natuurlgkerwgzs gratis en in het bijzonder te bekwamen in het zwemmen hetgeen o i zeer nuttig is ook ieder woldenkend menach zal daarmede met ons instemmen Wat toch was het eval Bg hel binnentreden dezer inrichting kreeg ieder persoon oen genummerd kaartje Op kommando van den zwemmeester werd bet ons vergund te 12 uur te water te gaan doch dit gaat niet dadelgk oerst moesten we ons natuurlgk uitklaeden den een gaat zgn riem van zgn schoen in den knoop den ander de band van zgn onderbroek hcmdsknoopjet niet spoedig los enz enz zoodat spoedig 6 minuten daaraan verloren gingen doch nog niet wetende welk onheil ons te wachten stond nl te 12 16 precies moeaten wg ons weder aankleeden dua 16 minuten voor het ontdoen van onze kleederen pardon I in dien tijd ook ons oefenen in hst cwemmea Dit vinden wg hoewel te jeugdig daarover een oordeel te vellen toch wel wat Icort In de hoop dat door hen die hierover te boeliaaen hebben deze gegeven tijd 16 min voor het Ewemmen verdubield moge worden en U Mgnheer de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaataruimte teekenen w j Hoogachtend ICeniqe Jovax ZwiH LitniKSfexBS Het aantal perxmen dat tutichen li e i va de ixemtehool gebruik wil make ie tegeuwoordig too groot dat zekere maatregelen van orde noodig Karen Van daar invoering van volgnrt en de bepaling dat ieder elechtt zekeren tijd m het miter mag ilyven Zoo men ieder bezoeker tan het bad ml doen genieten kan mittchien moeilük langer dan 16 mi s worden gegund De Kedaotti KEXMISGEVIXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Direota Be Oeleid door een gids had de tweede luitenant in de eerste dagen twee verkenningstochten op de omliggende hoogten gedaan hij had zoodoende een overzicht van het terrein gekregen en de noodige aanteekeningen gemaakt op een kaarde dat hg bg zich had Als hg teekende zorgde hg dat de gids hem niet zag die intussohen door den sergeant werd aan de praat gehouden Op deze tochten zocht hg steeds naar de hut van t schoone meisje dat hg te Cosenza gezien had en dat hem nooit uit de gedachten was gegaan maar hg kon noch haar noch hare woning vinden ofschoon zijn huisheer hem eenige inlichtingen omtrent haar gegeven had Drie malen echter moest het detachement dat systeem van schijnbare werkeloosheid laten varen De eerste maal ten gevolge van een bevel van den prefect van Cosenza die verlangde dat zg den straatweg zouden bezetten waar de diligence was aangerand De manschappen vonden onder eene brug het hooi nog warm waarop de roevers geslapen hadden ZocKlra deze de soldaten gewaar werden hadden zij zich verborgen in St dichte en ondoordringbare bosch dat een honderd passen achter hen lag en zich langs den moerassigen o ver van den Orati uitetrekt en zoo vol gaten poelen an struikgewas is dat behalve de eekhoorntjes en slangen die men er in groeten getale vindt alleen struikroovers er zich een weg in kunnen banen Wordt vervolgd lastingen enz te Rotterdam op den 3 Juli 1889 is executoir verklaard het Kohier van het Patentrecht No 2 dienst 1889 90 Wgk A tot en met D Dat voormeld KOHIER Ier invordering is gesteld ia handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia zijnen aanslag op den b j de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de tartngn van DRIE MAANDEN binnen velken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 6 Juli 1889 De Burgemeester voornoemd H W G KONING BEUR8BEB1GHT AMSTERDAM 6 Juli Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Portugal 1 OoBCenrijkschen en Russen flauwer Peru vost ZwedenNoorwegen booger Bargerlilka Stand GEHOREN Jili Adriaiu oaderi R J Btk eo D m d r Borat 4 AothoDcUe Maria ondert A Limbart eo A M J Ooriogen Antjc oadere H Aodrofi eo A Tüit r iD WilbcliuUa ApoloDia ooderiJ Hoffmabeii J Streng Efert oideri i D Sindtn tn H J Keldn OVERLEDEN 4 Jali A d Voa wad J Matir 74 j D Saadari 1 j t m P H Woerlaa 8 m S A iaagaanl 1 j 6 m ONDERTROUWD i Jgli J vaa der Zvalm S9 j en H Loirier 29 j Weldadige Stadgenootenï Woensdag 11 heeft de metselaar M taü BAALEN een oppassend werkman door uit te glgden zgn been gebroken zoodat h j in het gastfanis is opgenomen eene ziekeigke vrouw die niet in staat ia iete voor hare drie kinderen te verdienen onverzorgd te huis latende Ondergeteekenden van nabg bekend met den toestand van het ongelukkige gezin doen bij deze een beroep op hunne Stadgenooten om hen te helpen genoemd huishouden gedurende de verpleging van VAN BAALEN te ondersteunen J BBEEBAABT Ism Th SCHMIDT L T N BOSCH Predikant J C BRANDT ADVERTEWTI N Zg die iets te Torderea hebben van ofrer chaldigd Kgn aan de nalatenschap Tan den Heer DI K CHBI8IIAAN HENDBIK SMITS Ontranger der Registraüe en Domeinen te Oouda orerleden 22 Jnni II worden verzocht daarvan vóór 1 Aagnstasa s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris H GR0EN£ND4AL te Gouda GEVRAAGD een nette TOI G EIsr om in het vak Tan Galanteriën te worden oiweleid Zich te Tervoegen bn J H C HÖÏNCK F Hz Hoogstraat Gouda VLAARDINGSCHE Hollandsche nieuwe volle Haring l Pjjne Kwaliteit Nieuwe ZOUTEVISCH enz J B GOEDHART Lange Groeuendaal Een nette GEMEUBELEERDE Boven Voorkamer iaet een vroolgk uitzicht aan straat Brieven franco onder No 1879 aan het BareH van dit blad Kaashandel Een KAASHANDELAAR vraagt iemand TOOr het INKOOP JBN van Zy die kennis van het artikel en dergelgk werk gedaan hebben genieten de voorkeur Franco brieven motto Kaas bg de Boekhandelaren A KOK CÜMP OoHda HUIS met TUIN Te Huur tegen 1 September in de Wachtelstraat P 216 onder en boTen Waterleiding hnarprgs 225 Te bevragen aldaar Begin AUGUSTUS eene flinke DlEi STBODE GEVRAAGD TURFMARKT H 162 Citroen Limonade Frambozen M J DEGEAAP voorheen C MESSEMAEER Haantjes Bier Depot A IVORTIER GOUWE C 34 35 DE HAAN S BESCHUIT is de beste en door hare buitengewone zolwerbeld eo uitmuntende kwaliteit met den eersten pr js mm mmi bekroond REIMS April 1889 Te Gouda verkrjjgbaar bg de Wed P J MÊLEERT f ST PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrggbaar bg N PEETERS Jz te NB Als bewgs van echtheid 3 is cachet en kurk steeds SCHIEDAM I voorzien van den naam 4i der Firma P HOPPE VEÏÏCHTEirSAPPElir Levering van NIEUW GEWAS BESSBlsTSA IP beloop volgende week Verzoeke beleefd spoedig opgaaf van orders en zooveel mogelgk bgvoeging van flesschen P 8AUERB1ËR Opentaar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Bnrgerscholen voor Jongens en Meides Hoofden Mej 6EETSEB en dehh HUBBR LEOPOLD en van CITTEBT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt hekend dat de ISSCHRUriJfG van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG den 9 JULI 1889 des namiddags ten vgf ure De toelating van leerlingen op dene Scholen geschiedt eens per jaar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretarie Mr J PORTULIN DEOOGLEEVER OPRECHTE Alphenscbe PAPBESCHUIT Deze is om de volkomen zaiverheid zeer aan te bevelen als een gezond en gemakkelgk verteerbaar KINDERVOEDSEL DONDERDAGS bg mg aan de kraam op de Markt te verkrggen en ook alleen bg M SPRUIJT Jz Wgdstraat A 44 te Gouda Tevens ook TAFELBESCHÜIT Gebroeders GULDËMOIVD Alpfien a d Rijn HULSTKAMP s OUDE GENEVER verkrggbaar in V s Vi üter kroil bg M J de GRAAF voorheen C MESSEMAKEB TRADEMARK van Gebrs SIMEL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bg P OUDSHOORN KleiwM en bg G H LAKBRVELD Gouwe C 96 te Schoonlioven bg P FIJN van DRAAT Alblaseerdam bg de Wed J db BOER Giesendam bg Wed v o HEUVEL en Leerdam bjj A vak WIJK Atperen bg D VERMEIJ Probeert s v p de SOUCflON THEB No 3 ïi 1 25 per kilo RESDENE R BREIlACeiNK FABRlEK van LAUE TIMAEUS Agent voor Nederland Hbrm WEBER Singel 230 AMSTERDAM Breinaalden in voorraad