Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1889

1 H GROOTE OPRUmillVG Ooan c w rrean ti © bextued ena 1889 N 3060 Dinsdag 9 Joll GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De nitgaTe dezer Conrant geschiedt dogelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIES worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschjjnt De inseading van adTortentiÖn kan geschieden tot éAA nor des namiddags yan den dag der uitgave Van af aanstaanden MAAITDAG 8 JULI Groote OPRUIIIllVG BAHLMANN Co GOV DA GOÏÏDSCHE WATEELEDJNG MAATSCÏÏAPPU Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JÜLT D C W VAN DER LAAR Dz Directeor MAANDAG a s begiit de GROOTE OPRUniniG bij de Firma Wed BOSMAN Tiendewegr D 84 Keizerlijk Russische Regeering 4pCt SPOOR WEG OBLIGATIËN ten bedrage ran Nomloaal 207 402 000 Kljksinarken = 256 141 470 Frantö = 122 989 386 Gulden Nederl Courant vrii van belantlng en onvoorwaardelijk gegarandeerd door de Kei erHfk Ruaaisehe Begeering y llitgfifle ten behoeve van Conversie en Aflossing der 5 pCt Obligatiên Jelez Griasi Jelez Orel Koslow Woronesh Kursk Charkov en Charkow Azow De Hewen LIPPMANN ROSENTHAL Co en A GAN8L berichten dat de INSCHRIJVING ter CONVERSIE Tan de Terschillende bovengemelde Leeningen van af DINSDAG 2 JITLI tot en met MAANDAQ 8 JULI en de INSCHRIJVING t n GELD op 2v £ A TsTP A g Q TTJTJZ © Ic tot s namiddags 4 Unr ten kantore der eeretgenoemden Spiegelstraat No 8 ia geopend alwaar ProtpeclutHn en ItudirijvingtbiljeUen Terkrggbaar zgn AMSTERDAM 2 JnU 1889 Gouda Sndpmdrak v A BBXNKHAN k Zoon te GOUDA Het OPENBAAR EXAMEN bg U einde Tan het BchooHaar 1888 89 wordt gehoadeu 11 en 12 JULI e k des niorgeni 8 12 en des namiddags 1 SV nar docl den 12 tot 4 nren daar bet Examen in de Gymnastiek op dien VRIJDAG plaats beeft s nam 8 4 in het Stedelp locaal De Diréeteur W JULIÜ8 Gouda 6 Jnli 1889 mmm Inlandsclie Fransciie Barcel l 3j Slotemaker en Co Inlandsche Brandewijn Fransche Barcelona M J DE GRAAF Toorheen C MESSRMAKEB ZA2TDK0EKJES en Z ANDTAARTJES van W SCHALËKANP Jr 1 JUNI 1889 De FEESTCOMMISSIE heeft de eer te berichten dat hare rekening en verantwoording MAANDAG en DINSDAG Sen 9 JULI e k voor belangstellenden ter inzage ligt ten kantore van haren Voorzitter den Heer J M NOOTHOVEN va v GOOR Kleiweg B 91 alhier Op een der beste standen wordt TËHOUS aangeboden eene mime Gemeubileerde Voorkamer voorzien Tan Tele gemakken Adres franco brieren onder No 1878 aan het Bnrean dezer Conrant Overhemden Nachthemden in Toorraad en naar maat Soliede kwaliteiten Sterke en nette afwerking i CHEi K Zn BINNENLAND GOUDA 8 Juli 1889 Van fle door don Ned Klign poorwe c aangeboden gelegenheid om de Zondaga voor rermindenl tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 312 peraonen gebruik Men deelt aan de N R Ct mede dat door den Uinitter van binnenl zaken ter benoeming van een hoogleeraar ia het Bomeioach recht aan de univer iteit te Leiden aan Z M den Koning roorgedragen zijn 1 mr Th Heemskerk i mr Witaiu de 8aTomin Lohman Donderdag middag deelde de Burgemeester van Leiden de heer De Laat de Kanter vóór den asnrang Tan de gemeenteraadazitting mede dat ala de geruchten die op dat oogenblik liepen zekerheid behelsden de curatoren der unirersiteit collectief hun ontalag zonden nemen Die geruchten schijnen thans WBitriieid t znllen yratSta Op de voordracht van curatoren kiramen de genoemde heeren niet roor Het V D maakt melding van het navolgend chrijven van een uitgever die zgn fondt te koop aanbiedt M Tot antwoord dient dat ik mijn geheele fonds wil overdoen Ik krgg in do loop van dit jaar eone benoeming aU burgemeester en daarom wil ik mjj van alln ontdoen Mijn fonds voor de Chr school is de beste die er bestaat enz enz Het tooneel voor de opvoeringon van hi t Passiespel te überammergau in 1890 is hans nieuw ingericht Het bestaat uit een middontooneel voor de tableaux en een voortooneo voor de handelingen Het middengedeelte is geheel en al naar de tooneel FEVILLETOX Xzi CsLlstloriö ÜU Ael IMituuueh n De tweede maa1 begaf zich bet geheele detachement op weg onder aanvoering van iemand dien de prefect daartoe had benoemd en een lid van het parlement een zestigtal nationale gardes deden den tocht modo Nu ook moesten de roovers op den grooten weg overvallen worden De drie officieren lieten zich geleiden en gehoorzaamden als monschen die de hand leenen tot eene grap Het was nacht Terwijl de colonne voorttrok zag men vlammen opstijgen juist in do richting die de voorhoede nnm welke bestond uit nationale gardes die don weg vrij goed kenden Toen zg bij het donkere goheirozinnige bosch gekomen waren vertraagde de voorste zijne schreden opdat do twee die volgden hem zouden kunnen inhalen de vier die achter hen waren haastten zich om bij hen te komen eu toen J i nu met hun zevenen bijeen waren gingen zij moedig op t bosch af waarin zü eenige beweging meenden gezien te hebbon Toen zg op weinige schreden afstands waren légden zg hunne geweren aan en riepen Werda llL techoiek ingericht en verkrqgt tyn licht deels door het proscenium deels door een glazen dak Voorts zgn er machineriën aangebr lit ten behoeve van zwevende figuren snelle verandering van tooneel enz De ruimte voor de toesohouwers bevat een loge voor vorstelijke en een voor andere hooggeplaatste personen benevens 4000 zitf tsen waarvan 1500 overdekt en 2500 in de opeo lucht Het gebouw heeft tien uitgangen naar buiten Van gemeentewege wordt ten einde op sUe mogelijke gevallen te zijn voorbereid in de nabijheid van hel gebouw een brsndweerstation gevestigd Als in de Transvaal de fiunilie met een jonge spruit vermeerderd is wordt d volgende uitlegging daarvan aan de jonge broertjes eu zusjes gegeven rPappa het eeu ouden baviaan in die koorovdd doodgeskiet die een kleinen baviaan op den rug had eu pappa het jammer okrij en die kleinen baviaan mee naar huis saaaogroeem in een zeeppot vol zeepwater gezet en Mn dag lang gekookt dsama met een aluk üz Mn iMMpel bet haar aigekrabd en mamma het toen den kleinen baviaan als kind aangeneem Het kleinen broerijo of zusje heeft vrede met dit verhaal bijna even algemeen bekend als do ooievaarslegende bij ons Over het gevecht den Ssten Mei te Kdi geleverd schrijft de Atjeh corrospondent van de Zee nog het volgende Op den Ssten Mei jl werd op pi ÏOOO M van de bonting tegen den vijand opgerukt door de geheele expeditionaire macht De 4e compagnie Kuropeanen van hot 3e bat marcheerde aan het hoofd De vijand weder in de kuilen liet den troep stil naderen en toen do voorste sectie tnischen de kuilen kwam werd zg plotseling mot den klewang door don vijand geattaqueerd plm 12 Atjehers Er kwam een zoodanige paniek in dien troep dat zij hün aanvoerder den len luitenant Gaade met den Eur korporaal Plotseling hoordan zij eenige schoten De bersaglieri snelden toe de nationale gardes kwamen haastig aanloopen maar de roovers waren roods verdwenen drie man van do nationale garde echter lagen op den grond om nooit weer op te staan De maan scheen helder en had ook do voorhoede zoo duidelijk doen uitkomen dat de roovers hen gemakkelijk onder schot hadden kunnen krijgen Den ganschen nacht bleveq zij hot bosch heel onnoozel aankijken en hielden alle toegangen bezet terwijl do roovers het doortrokken den Crati passeerdon en bij Bisignano eene schuilplaats vonden Den volgenden avond lagen vijftien borsaglieri te klappertanden met de moeraskoorts en weinige dagen later stierven er vier in het hospitaal van Cosenza De derde expeditie was naar de bosschen van Puscaldo en duurde drie dagen on drie nachten Sedert eenigen tijd had zich een hond bü de borsaglieri gevoegd die den altijd vergezelde Het was een kostelijk dier daar hij altijd vooruit liep doch nooit blafte alsof hij begrip Imd van wat de soldaten in hun schild voerdon en als er iets was dat hem verdacht voorkwam keerde hij zich om als om hen te waarschuwen Terwijl de soldaten des nachts in den maneschijn naar do bosschen van Fuscaldo gingen bleef de hond eensklaps stilstaan liep terug naar den voorsten bersaglieri en begon tegen zijne gewoonte dof on angstig te blaffen De soldaat gaf hiervan kennis aan don officier deze gin vooruit met twee bersaglieri en den hond en zag bij eene Schordel die met den vijand handgemeen raakte in den steek het Beiden hebben zich dapper verdedigd togen s vijands aanval in de hoop dat de sectie terug zou komen on dat de 4e compagnie hun tor hulp zou snollen Gaade sloeg met zijn sabel zes A ehera dood ook Sohordel deed wonderen van dapperheid doch beidon hebben zich helaas tegen de overmacht niet staande kunnen houden en stierven don heldendood Do paniek was zoo hevig dat de 4o compagnie niet vooruit te krijgen was de commandant dier compagnie vooruitgaande om haar een goed voorbeeld te geven kreeg van een Atjehsoho schoono een klap met eeu patjol op het achterhoofd dat hij diiizeldo De compagnie retireerde Toen kwam een Ambonnoescho compagnie opdagen De vijand kreeg versterking en viel met een honderd man de Ambonnoescho compagnie aan met don klewang Nu kwamen de Aljehers van oen slechte kermis thuis De aanval werd flink afgeslagen 80 dooden van ben bleven op do plaats en de door hen gegraven kuilen en loopgraven werden met hun lijken gevold Honderden A ehors kwamen mi met den klewang in da hand van alle kanten opzetten Het 3e bataljon formeerde oen carré en schoot de aanvallenden neer Do vijand liet op dien dag ± 00 dooden liggen en koos het hazenpad Wij haddon een verlies van 4 dooden en 8 gewonden en 4 geweren vermoedelijk van de dooden of gewonden Wat er alioo in de Seine gevonden wordt verhaaidïxonlangs een Fransch blad als een bemoedigend woord rot de Parijzenaars die door gebrek aan drinkwater bedreigd worden weldra uit de rivier te zullen moeten drinken In den loop van een jaar werden behalve do menschenlijken uit het water gevisoht de overblijfselen van 2021 honden 977 ratten 2237 katten 507 kippen en eendon 3066 kilo vleéschafval 210 konijnen 10 schapen 2 veulens 66 speenvarkentjes 5 varkens 27 ganzen 27 knlkoenen 609 verschillende vogels 3 vossen kromming van don weg een zonderling schouwspel een klein boschjo van groote doode beukon die er uitzagen alsof zij allen door denzelfdon bliksemstraal waren getroffen Die prachtige stammen hadden slechts do zwaarste takken behouden door de maan beschenen zagen zij sneeuwwit alsof het reusachtige schimmen waren welke mat uitgestrekte armen de genade dos homels inriepen Dit was hot eenige voorval dat dezen tocht kenmerkte Die drie expedities waren niet geschikt om het detachement te zuiveren van den blaam van nalatigheid in don dienst de klachten hielden aan en de roovers wisten zeer goed wat er gebeurd was en dat de soldaten slechts onwillig gemanouevreerd hadden vriend noch vijand niemand rekende meer op de soldaten De syndicus en een paar ïan do aanzienlijkste inwoners waagden nog eene laatste poging zij waarschuwden den kapitein dat er eenige teekenen waren dat de roovers iels in den zin hadden zij gaven hem alle mogelijke aanwijzingen en beklaagde zich vooral over de onbeschaamdheid der verlofgangers die ondanks de herhaalde oproepingen en de tegenwoordigheid der gewapende macht het toch waagden om rustig thuis te blijven Dank u hoeren ik weet echter niet wat ik or aan doen moet de heeren moeten maar naar Cosenza schrijven om een ander detachement Ik ga eens naar het dansen van de soldaten kijken De heeren waren vreeselijk verontwaardigd m iar dat verhinderde don kapitein niet om naar het dorps