Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1889

het gewicht hunner verklaringen aarbij rij in allen deele rijn blijven volharden als door de opgave door beklaagde aan den reohter coramissaris gedaan dat zoo hij de uitdrukking gebezigd heeft hij dit dan in zoo n geestdrift zou hebben gedaan dat hij zich er niets van herinnert Het was van oordeel dat de getuigenis ii décharge de verklaringen der getuigen ü charge niet ontzenuwen daar het gemakkelijker is te verklaren iets gezien te hebben dan pertinent te verklaren het tegendeel Het O M vorderde veroordeelin van beklaagde die in een oogenblik van onvoorzichtigheid zich de woorden heeft laten ontvallen tot een maand gevangenisstraf Mr N W Harmens advocaat te Rotterdam verdediger van beklaagde die op verzoek van den Toorzitter zich onthoudt te spreken over de aanleiding tot lie gebeurtenissen zegt dat niets meer of minder dau het misdrijf omschreven in art 131 W v S zooais de dagvaarding luidt wordt ten laste gelegd doch dan heeft het O M te bewijzen dat deze beklaagde wist dat de bende die zingende en tierende zijne woninj voorbijkwam zich schuldig maakte aan het opzettelijk vernielen van eens andersmans goed en dit nu wist hg volstrekt niet en kon hq lelfs niet vermoeden daar het ingooien noch in zijn buurt was geschied noch later geschied is en nu juist buiten deze wetenschap in het toeroepen daarbij zwaaiende met pet of hand aan een vroolijke bende jongens die feestvierende met de geheele burgerij Tan hoei jongens I toe maar jongens I hoogcnaamil geen strafbaar feit ligt dewyi ia dat geval de bedoeling van deze woorden geen andere is of kan zgn dan vToe maar jongens viert jelui maar lustig feest In de tweede plaats had zich te verantwoorden Albertus Helleman 31 jaar opperman wonende te Gouda beklaagd van Al zoude hg den 16 Mei 1S89 te Gouda terwijl de inspecteur van politie tevens onbezoldigd rijksveldwachter Hendrik Visser op last van den heer commissaris van politie met eenige agenten van politie en eenige nachtwakers de toegang tot de Markt van de zijde van de Hoogstraat afzette openlgk met vereenigde krachten gewold hebben gepleegd legen genoemde ambtenaren door te zamen en in vereeniging met een menigte knapen een hek vooruit te schniven ten einde de politie beambten ter zijde te dringen althans zich mei gewehl tegen die poUtiemaoht hebbeu verzet door moedwillig dat hek tusschen hen in te werpen zoodat meergenoemde inspecteur daardoor zoude zijn getrotfen ware het niet dat hü ter zgde was gesprongen Het ton laste gelegde werd door geraelden H Vissclier den agent van politie M J Verouden en den wever A M Wassing bevestigd terwg l beklaagde dit ontkende bewerende dat andere jongens wilden gooien terwijl hg het integendeel afweerde Ondanks bekl s ontstentenis achtte het O M ook dit feit bewezen on vorderde veroordeeling tot een maand gevangenisstraf Na nog besproken te hebben de verklaringen der getuigen ii charge die zelf deel hebben uitgemaakt van de bende zelfs voorop gingen zeggende waar men de ruiten moest ingooien geloofde de verdediger niet dat bg den rechter de overtuiging zou zgn gevestigd dat beklaagde schuldig was a in het hem ten laste gelegde waarom bg tot vrijspraak concludeerde Ten derde stond terecht Gerrit Spoor 13 jaar slag rsjongeu wonende te Gouda ter zake als zoude hij te Gmdaop 15 Hei 1889 hebben deelgenomen aan het gewold dat door een bende knapen openlijk met vereenigde krachten werd gepleegd tegen de woningen van verschillende ingezetenen door Kt gingen weder eenige minuten voorbij eer de oude man zich van de broodzakken eene soort van sohoeiael had gemaakt Na een half uur kwamen zij in t gezicht van het gehncht San Martino de voornaamste verzamelplaats van de roovers Het vertoonde zich als eene donkere zwarte massa men hoorde niet het minste gerucht In het zuidelijkste gedeelte van Italië wonen de boeren niet in alleenstaande huizen zooais in opper of midden Italië maar in dorpen daarom hebben tij ook bijna goene wachthonden en de bersaglieri liepen zoo voorzichtig dat zelfs als er honden waren geweest deze niets van hen zouden gemerkt hebben Men beval den grijsaard om de wegen aan te ijzen waarlangs men het dorp bereiken kon Er zijn er maar drie zeide hg en hg wees ze aan den kapitein Deze plaatste eene wacht van acht bersaglieri aan eiken weg terwijl er zes bij den kapitein bleven als reserve om hulp te verleenen zoodra die noodig was Verder werden er nog wachten geplaatst in alle holle plaatsen van den weg omdat de soldaten van beneden af alles konden zien wat den weg langs kwam terwijl zij zelven tusschen het gras en de struiken verborgen waren Be tweede luitenant had het bevel over een post die het dichtst bij de huizen en dus de gevaarlijkste was hg plaatste zgne bersaglieri aan weerszgde opzettelijk met een ateen naar een der ramen van de woning van den heer Mr J Fortuijn Droogleever aan de Vlfesthaven te werpen In deze zaak werden drie getuigen gehoord verklarende de heer Portuiin Droogleever een steen in diens huis gevonden te hebben vlaggende hij op het laatst van dien avond niet terwijl de püpmaker A Melkert verklaarde gezien te hebben dat beklaagde met een steen wierp in de richting van het huts van dien heer Getuige hoorde een bons maar niet hot rinkinkelen vau glas Bekl bekende gegooid tu hebben in de richting van het huis van genoemden heer omdat daar de vlag niet uithing maar ontkende drf ruit te hebben verbroken Het O M achtte let feit bewezen en vorderde veroordeeling tot vijf dagen gevangenisstraf Hetien over 8 dagen uitspraak In de zitting der Tweede Kamer van heden zijn de hh Dobbelman en d Olve beéedigd De heer Roëll heeft verlof gekregen nader de minister van Binuenl Zaken te interpelleeren over art 34 junoto 88 der Schoolwel in verband met het ingediende ontwerp tot schoolwetwijziging Na eene langdurige ongesteldheid is te s Hage in bijna 67jttrigen ouderdom overleden de heer mr A Wm Jacobaon advocaat en procureur bg den Hoogen Baad De overledene was president van bet hoofdliestnur der Mij tot Nul der Israëlieten in Nederland lid van het hoofdbestuur der afd Nederland van de Alliance ItraelUe Univeraelle bestuurslid van het Centraal Israelietisch weeshuis te Utrecht en bestuurder van verschillende instellingen Uit Leiden meldt men aan het Dagblad dat het bericht voorkomende in de Nieuwe Rotterd Ct van Zondag omtrent de benoeming van mr Th Heemskerk lot Hooglueraar in het Bomeiusch recht naar aanleiding waarvan curatoren hun ontslag zouden vragen volkomen ongegrond is Te Berg Ambaofat zijn de aftredende heuren D Oskam en D Boelhouwer met den heer J van der Leeden A Tz door de vrijzinnigen als kandidaten gesteld voor lid van den gemeenteraad Den bekenden Duitschen vioolspeler WaUlemar Mejer hebben zgn gngelscne bewonderaars een bedrag van 1260 p sL ter hand gesteld om daarmede de beste Stradivarius te koopen die hij vinden kon De heer Meyer liesft daarop bij sijn terugkeer te Berlijn voor 26 000 taark een viool gekocht die in 1716 door Stradivarius voor koning George I van Engeland vervaardigd was de grootste die Stradivarius ooit in dien vorm maakte Tot het begin dezer eeuw bleef het instrument in t bezit der koninklijke familie en ging toen over in handen van een Sohotsch edelman die officier bü het Britsche leger was en de viool overal ook bij den slag van Waterloo medenam Zijn familie gaf de viool ten geschenke aan den beroemden kunstenaar Molique en deze schonk ze 20 jaar geleden toen hij niet meer spelen kon aan zgn vriend en leerling baron Von Dreifusz te Muncbeii Van hem werd ze gekocht door Bieohers een violenraaker te Berliji voor 20 000 mark en de heer Meyer die ze van hem kocht is dus de zesde eigenaar van den weg en hoorde daarop de deur van het naaste huis opengaan Bukken allemaal fluisterde de luitenant terwijl hij zich plat op den grond wierp De deur ging zachtjes half open maar daar er niemand uilkwam vreesde de officier dat zij ontdekt waren en dat misschien de geheele expeditie te vergeefs zou zijn eindelijk vertoonde zich iets wits dat blijkbaar een vrouwenhoofd was toen hoorde men een paar kussen en eene gestalte sloop het huis uit liep snel en dicht langs den muur en verdween in een ander huis toen was alles weer doodstil De luitenant legde daarop aan zijne manschappen uit wat ieder hunner te doen had Toen sloeg het zes op de torenklok die nog de uren aangaf naar de oude Italinansche manier zooais overal in t koninkrijk der beide Sicilièn dat wil zeggen zes uur in den nacht hetwelk in dezen tijd I van t jaar overeen kwam met twee uur na middernacht Na het slaan van de klok soheen het den officier toe dat de stilte nog stiller en plechtiger werd en toch ook hoe vreemd het schijnen moge vermengd met allerlei geluiden twas of zg n waarnemingsvermogen en zijn gehoor nog scherper worden en zoo onderscheidde hij allerlei geluiden die hij in andere omstandigheden niet zou opgemerkt hebben zooais het gonzen der insekten een nauw hoorbaar gefluit het minste zuchtje van den wind in het onbewegalgke loof der boomen geluiden van dieren in Het W V h R neemt het arrest op in cassatie gewezen in de zaak van C J S H zoatziederte Dordrecht die bij vonnis van de Dorische rechtbank tan 16 Nov 1838 ter zake van overtreding der wetten betreffende den accijns op het zout veroordeeld werd tot boete bg wanbetaling te vervangen door hechtenis Het bUd vestigt de aandacht op het uit s Hoogen Baads arrest blijkende feil dat iemand uit kracht van onze fiscale wetten kan worden veroordeeld en is veroordeeld tot eene geldboete van ongeveer vier honderd on twee duizend gulden Zulke exorbitante geldboeten staan in gevolg gelijk met de algemeene verbeurdverklaring van goederen bij ons reeds afgeschaft door art 2 van het souv besl van il l ec 1813 Slil No 10 vooral omdat zij niet Mééa den dader vau het misdrijf maar in niet minder mate zgi o onschuldige betrekkingen treft Is het Vraagt het fT e i R met het oog daarop niet tyd en meer dan tijd het boetestelsel onzer accijnswetten aan eene herziening te onderwerpen De overwoging vau deze vraag zij onzen wetgevers met bescheiden aandrang aanbevolen Aan een wijdloopig bericht in de Soerabaija Ct omtrent de ontdekking van kwade praktijken aan het marineetablissement te Soerabaija ontleenen wif de volgende feiten Bij de afdeeling scheepsbouw bestaat de gewoonte dat de commandeurs of ziju het bazen of wat anders misschien P bons afgeven voor ontvangen bouten en ander klein materiaal enz Goed voor 26 wegens geleverde bouten of iets dergelgka bijvoorbeeld Die bons en hun gelds aardig bedrag worden op het eind van do week opgebracht op den staat op welken na verificatie de uitbetaling geschiedt in presentie van den directeur den ho dingenieur van scheepsbouw en nog een paar ingenieurs Altijd door ging dat vlot en grif nooit eene enkele opof aanmerking jaren lang Sohijobaar althans want dat een bon van 26 voor 7 werd opgebracht en dergelijke kleinigheden mesTr dit viel niet op het is ook niet de moeite waard schijnt het om voor zoo n luttel bedrag al dia bons na te gaan Hoe hetzij er kwam ruzie tusschen de diï uwrei en diensvolgens verraad zoodat bij de laatst uitbetaling Zaterdag een paar kleine vergissingen aan het licht kwamen Zaterdag middag en avond diensvolgeu een nagepluis tot in bet holste van den nacht bg den hoofdingenieur van scheepsbouw Gevolg dal er reeds voor p m ƒ 5000 aan fraude gesnapt en de officier van justitie gewaarschuwd werd Een vroolijke drukke Zondag vol gepluis en gewroet en eep niet minder drukke Maandag waren het natuuriijk gevolg en zoo zal het nog wel wat voortgaan Z 5 veel is reeds duidelijk geworden dat de officier van justitie aanleiding vond om den klerk W benevens twee inlandsche aannemers voorloopig in verzekerde bewaring te doen nemen Een gevaarlijk varken Verleden eek warea twee mannen op eene boerderij te Willesdeu in Engeland begonnen eenige varkens te voe leren toen eensklaps een mannetjesvsrken zich op éin hunner wierp die echter nog tijd had op eene ton te springen Terwijl hij daar met moeite de san de omliggende wildernissen en de moerassen aan den Crati dat alles scheen samen ta smelten in onuitsprekelijke oorden Als in de ijlhoofdigheid der koorts of in dien half bewusteu toestand die den slaap vooraf gaat vertoonden zich alleriei verwarde beelden voor zijnen geest die eindelijk samensmolten in het beeld van het schoone meisje dat zulk een levendigen indruk op hem had gemaakt Uit dezen half droomerigen toestand werd hg plotseling gewekt door een zacht on treurig gezang dat op eene vreemde maar liefelijke wijs met eene schoone bariton stem gezongen werd hij riep zijne bersaglieri zacht toe Geef acht en keek toen oplettend naar het pad waarlangs de roover komen moest De slem kwam spoedig nader zg begonnen voetstappen te hooren en spoedig daarna zagen zij boven zich eene zwarte massa versohgnen on de schaduw van iemand met een hoed met neergeslagen rand en afhangende linten en een geweer op den schouder Bij eiken post waren vier of vgf van de sterkste soldaten met vuisten als van ijzer Zij hielden de duimschroeven gereed en stonden met ingehouden adem op de naderende gestalte te wachten De anderen hadden de geweren geladen en waren gereed om op het eerste teekon te schieten ITordt vervolgd vallen van het dier afweerde wierp zgn kameraad bet varken met steenen Hot keerde zich nu tegen lezen de ongelukkige wist niet te ontsnappen en hem werden door hel woedende dier 29 wonden toegebracht Te vergeefs beukte de eorstaangovallene bet varken met eene ijzoren staaf op den rug het liet zijn slachtoffer niet los De man is aan zijne wonden reeds overleden In Maart 1886 gleed een klerk bij de posterijen uit op het trottoir bij den tuinmuur van t paleis vsn Frius Albrecht van Pruisen tegenwoordig regent van Brunswijk in de ffUhelnuiraise te Berlijn met bet ongelukkig gevolg dat bij eene verwonding bekwam welke hem voor altijd ongeschikt voor zijn werk mankte Er was op het trottoir tegen de politieverorde ring geen aach gettrooid en de verwonde stelde eeneisch tot schadevergoeding in tegen de stedelijkeoverheid Hij werd echter met dien eisch verwezennaar den eigenaar van het gobouw waarvoor hel ongeluk gebeurde en thans na een langdurig onderzoek verklaringen van geneeskundigen enz heeft de rechtbank den postbeambte een toelage van 76 Mark per maand toegekend welke prins Albrecht hem moet uitkeeren Toon do dames v d B te Velp dezer dagen haren elfectentrommel uit do brandkast haalden om de op 1 Juli vervallen coupons af te knippen misten zij eenige effecten Beeds spoedig viel hel vermoeden der justitie die met de saak in kennis was gesteld op mejufl rouw S vroeger juffrouw van gezelschap bij gemelde dames doch sedert Mei Ii in eene andere conditie te Doornenburg Bij eene huiszoe ► king die Zaterdair ochtend te Doornenburg door den rechtercommissaris en den officier van justitie is gehouden werden de vermiste stukken gevonden in het bezit van mejuffrouw S Deze is daarop naar hel huis van bewaring te Arnhem overgebracht In de Zaterdag gehouden algemeene vergadering van het Ned Tooneelverbond word met de behandeling der voorgestelde reglementswijziging voortgegaan Op art 46 en 46 in hoofdzaak bepalende dat de voorbereidende opleiding van toekomstige leerlingen dor looneelscboot door het Nederlandach Tooneelverbond gesteund en geregeld kan worden werden verschillende amendementen voorgesteld Rallerdam en Dordrecht stelden als motie voor eenvoudig artikel 45 te schrappen De Haag stolde bij amendement in hoofdzaak voor dat het hoof lbestuur onder zekere voorwaarden op aanvrage van een afdeeling uit de algemeene kas voor de voorIwreidende opleiding ran toekomstige leerlingen der tooneelschool onderateuning verleene Avuterdam stelde voor het volgende amendement De voorbereidende opleiding van toekomstige leerlingen der tooneelschool is een voorwerp van roortdurehde zorg van het Ned Tooneelverbond Die voorbereidende opleiding heeft zoolang de noodzakelijkheid daarvan blijkt te bestaan plaats in eene aan do Tooneelschool verbonden voorbereidende vakschool Da hoer Pekelharing van Rotterdam lichtte de motie der afd Rotterdam toe waarop de heer prof Stokvis betoogde dat de ophefling van de voorbereidende school gelijk zou staan met de opheffing der vakschool Spr las eon brief van den heor Van Hall voor waaruit bleek dat deze van dezelfde meening was De hoor Taco H de Beer betuigde zgn instemming met hel gesprokene door den heer Stokvis Do heer L Simons Mzn loonde aan dal geen enkel steekhoudend argument voorj de afacbaffing der voorb sohool was aangebracht de kosten er van zgn niet hooger dan f 1000 dus diiur is de school niet De heer F van der ioes sprak in donzelfden geest Do heor mr Stam lichtte hot am t Hage toe waarop de heer Kossing eveneens voor de inslandloudiug der voorb school pleitte waaraan echter z i een schouwburg der jongeren verbonden moest zÖ De voorzitter verdedigde hel voorstel van het hoofdbestuur terwgl do heer Jacobaon in antwoord op don heer Stokvis beweerde dat uit de geschiedenis der Tooneolschool is gebleken dat een voorb whool niet noodzakelijk is De heer Krelage wees er nog op dat de twee beste leerlingen der schoot d lieer Sohulze en mej SablairoUes geen voojberoidend onderwgs ontvingen hetgeen de heer Rös ng in zooverre erkende dat die beide leerlingen niet van wege do school maar daarbuiten onder genoten Dal onderwgs was echter zoo onvoldoende gebleken dat daarna de voorb school is ingevoerd De heer Stokvis ried aan om zoo men geen geld li il om èn de voorb sohool èn de vakschool te omlerhonden do eerste te behouden en de JaaUte te verbinden aan eon of ander tooneel Groningen hield oan de wonaohelijkheid vast van iBohaffing der voorbcfoidonde school Ratttrdam i motie om art 46 en de daarop ingediende amendementen eenvoudig niet in stemming te brengen werd ten slotte met 41 tegen 16 stemmen verworpen De Ie al van nm t Üage waarvan boven de inhoud is gegeven werd aangenomen maar op voorstel van den heer Jaoobson werd besloten te herstemmen omdat het niet was uitgemaakt of de voorb school al of niet was uitgesloten Hot am tRage thans aangevuld in dien zin dal de opIgding nooit kan plaats hebben in voorbereidende klassen veibouden met de ToonoeUchool werd verworpen met 81 tegen 26 stemmen Het am Anuteriam werd daarop met 81 tegen 26 stemmen aangenomen Met 31 tegen 26 stemmen werd bepaald dat dit amendement in de plaats kwam van hel voorstel van het hoofdbestuur Daarop werd de behandeling der verdere reglomunUwijzigingen tot eeu later tijdstip uitgesteld en de vergadering gesloten Bij de begrafenis van den Javaanschen muzikant Anan die tot de kampong op de Parijsche tentoonstelling behoorde deden zich eigenaardige moeilijkheden voor De commissaris van politie had volmacht gekregen het lijk weg la doen brengen Toen hij eehter bevel g if het lijk op te nemen boden de anderu Javanen van de kampong hevigen tegenstand Allen hadden zich rondom hun doeden makker geschaard en weigerden hem te laten wegvoeren Hg is niet doodi riepen ze hij kan niet buiten zijn bind sterven Waarom wil hij ons verlaten hij bad het hier zoo goed enz De commissaris wist niel wat te doen Eindelijk na omstreeks een uur onderhandelens slaagde men er in dun Javanen te boduiden dat Anan naar een groeten 09 mooien tempel zou worden gevoerd aar bg bet heel goed zou hebben en dat zijn Undgenoteu hem bovendien den volgenden dag tabak en andere lekkernijen zouden mogen brengen Toen eindelijk gaven zij toe en den volgenden morgen kwamen zij inderdaad in 16 rijtuigen met allerlei versnaperingen voor hun vriend Anan die echter hardnekkig weigerde zich te bten opwekken Zg moesten dus wel toestaan dat hij begraven werd Zondagochtend is de sneltrein van Keulen Frankfort Muuchen biJ het station Boehrmoos ontspoord Volgens officieele berichten a de wissel verkeerd gesteld zoodat de trein kwam op een zijspoor waar drie waggons stonden De sn rein was bijzonder vol zoodat men reeds bij de wven wagens welke de trein telde to Afschaffeuburg nog eenige wagens moest aanhaken Tot de reizigers behoorden vele reizigers uit Frankfort maar eze kwamen er goed af Acht reizigera verloren hel leven en lot deze behoorden vijf personen die allen uil Eibenslock en Saksen kwamen en bü elkaar zaten De andere drie dooden zijn een luitenant uit Ingolsladt en een onbekende vrouw met een kind Bovendien werden een tiental reizigere gewond meest ingezetenen uil Neurenberg Eibenslock en Ingolsladt De eerste geneeskundige hulp word verleend door de geneesheercn van den extra trein die terstond uit Röhrmoos werd afgezonden De gewonden werden terstoud naar het ziekenhuis te Muncben overgebracht Dat vooral de reizigers uil Eibenslock wordeu getroffen komt daar de wagen uit Saksen de eerste was van deo trein Hel station Röhrmoos is het derde statiou van Munchen en is van deze sMd 27 kilometer verwijderd Dal vele Pargsohe schoenen kostbare edelgesteenten bezitteo is bekend De kostbaarste paarleu waarren de waarde op 1 500 000 fre geschat wordt bezit mej Dosne de schoonzuster van Thiers Hare zuster mevr Thiers heeft aan het land eea drievoudig paarleutnoer met krillanten slot ter waardo van 100 000 ft vermaakt dal zich bij vele andere kleinoodra in het museum Thien in het Louvre bevindt De hertogin d Uzès bezit eeu halssnoer bezet met vieiUe rode uit Brazilië meer dan 1 000 000 frs waarde Do hertogin Droudeauvdle heeft een kastje waarin zich alle mogelijke veraierselen arm en halsbanden doekspelden enz bevinden bezet met diamanten van hel zuiverste water en sohoonstongloed Eeu der schoonste paarlanoeren in Frankrijkbezit de gravin de Portales Mevrouw Say heeft eeu halssnoer van zwarte en witte paarien dal stelligminstens 300 000 frs waard moet zijn De kostbare smaragden van de hertogin de Monchy do met brilUnten bezette ceintuur van de barones Gourgaud en druppelvormige paarien der hertogin do Noaillesenz wekken algemeen de grootste bewondering en afgunst Buttenlandsch Overzicht Engeland heeft in overleg met Duitschland bet plan opgevat lot bijeenroeping van eene nieuwe conmnaüe omtrent de aangelegenheden in Afrika die waarschijnlijk in het najaar te Brussel zal worden gehouden Behalve Engeland België en de Congo Staal hebben Frankrijk en Italië reeds hun toestemming gegeven De voornaamste onderwerpen der conferentie zullen zijn onderdrukking van den slavenhandel en hel onderzoek naar de verschillende middelen tot bevordering der beschaving in Afrika De openbaarmaking der Duitsche nota s doorprins Bismarck heeft haar doel gemist indien dekanselier althans heeft gemeend dal hij de Zwilsersche regeel ing door deze in de diplomatie nielgewone handelwijze zou afschrikken Der Bund i blijkbaar sprekend namens de Zwitsersche regeenng houdt rol dat de grieven der Duitsche regeeringonrechtvaardig en ongegrond zgn f Het Zwitsersche blad bestrijdt de Nordd Allgem Ztg met feiten In 1888 werden 10 en ie 1889 reeds 15 anarchisten over de grenzen gebracht en het blad Sozial Democrat werd verboden en verhuisde naar Londen maar de Rebel en de Freiieit werden door de Duitsche agenten Haupl en Schroder voor Pruisisch geM onder de Zwitaerache werklieden verspreid Toen Schroder in hechtenis werd genomen vond de Zwitsersche politie zelfs dynamiet in zijn bezit Schroder bekende dal hg reeds sedert 1884 in dienst stond van de Duitsche politie en gebeld geld ontving evenals zijn waardige ambtgenoot Schmidt die zg n best deed om de anarchisten te bewegen voor DuiUch geld een altentatifondt op te richten Ton stelligste protesteert daarom Der Rund iegea de beschuldiging dal de Zwitsersche politie de woelingen der socialisten in haar land begunstigt terwijl hel juist de Duitsche agenten waren die daar een anarchistische school trachten te stichten ten einde prins Bismarck reden te geven Zwitserland ais hel brandpunt der anarchisten aan de kaak te stellen Ondanks het voortduren van den slrnd tusschen deze beide officieuze bladen slaan de kansen voor een spoedige bijiegging van het geschil niet ongunstig Ten minste van officieuze zgde wordt bevestigd dat keizer Wilhelm zich zoowel te Sigmaringen ah te Stuttgart inderdaad in dezen geest heeft uitgelaten Hel wordt dan ook tg d dat aan hel gehaspel een e ode kome te meer daar prins Bismarck werkelijk niet van plan sohgnl te zgn iels tegen Zwitserland te ondernemen De Oostenrijksche delegatie heeft in eene voltallige zitting de begrootiog van buitenlandscbo zaken voor 1890 de supplementaire kredieten voor 1889 de budgetten van marine oorlog en financiën zonder debat aangenomen De Hongaarsche Delegatie heeft in een volledige zitting de rijksbegFoolingen Voor marine en financiën en het gewijzigde budget van 1887 goedgekeurd Omtrent het bezoek van den Duitschen Keizer aan Kngeknd is thans vastgesteld dat de Keizer op 2 Augustus te Osborne aankomt Den volgenden dag is er vlootrevue te Spithead waarbij de Keizer door den prins van Wales zal worden ontvangen Den 6u brengt hij een bezoek aan de Koninklijke werven te Portsmouth en den 6n begeeft hij zich naar Alderabot Het bezoek duurt 6 dageu en wordt met het houden van roeiwedslrgdeo besloten Do Nonldeutsche Lloyd zal naar de vlootparade te Spithead een zijnor grootste booten zenden en reeds bijna alle plaatsen zijn daarop besproken De Keizer van Oostenrijk wordt 12 Aug teBerlijn verwacht en zal daar blgven lot den 16n Men verzekert te Beriijn dat Frans Jozef heeft verzooht niet al te feestelijk te worden ontvangen De Oostenrijksche Keizer zal in elk getal eengroole parade bgwonen Van het togenbezdk vandon Czaar is nog altijd niets bekend t Het huwelijk van den Grieksehen Kroonprins mei Prinses Sophie van Pruisen zal luidens officieel bericht op 18 October plaats hebben De Duitsche Keizer komt jdat s na aankomst der bruid te Athene P£T i jM i OT£ËRi GËNI i i4tan de Makelaars Caotzlsar Schalkwijk te AoUerdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 66 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 Augustus September October November en Decemberlevering ƒ 8 76 BEIIKSBEKICHT AMSTERDAM 9 Juli Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Aaud Ned bank 47 hooger Oostenrgk vast overige builen l ndsche iets flauwer Warschau Weenon 1 hoogor Zweden Noorwegen flauw m