Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1889

N 396S Donderdag 11 Joll 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeadlng van adTertentien kan geacbleden tot édn aar des aamiddags van den dag der oitgave Bargerltjke Stand GEBOREK 8 Jnlt Dint onderi C OroeoendKal en M Holihuüsm Alida oaclen A J Nyhnifi n A Lonwerier WilbtlmtM Grtrtniidi ou en J J ZüidTeld ea A Lood J Wilkm oaders 6 VreoBiidul eo X de Wit 9 Joott Adriini s oadcri A Revet eo J C FUmm Kor tiuo Dudfri P BroekhoiMo eo i BurriBtii OVKULKPEN 6 Juli M A ia Donrrn 2 j 2 m 7 C bliogprlnnd 16 d P en Werkhoove m N P v n der Klt y 5 id 8 L Kleyneg 29 j A Blok S n C de Jong 4 ra ADVERTENTIÊN Bsrtelgken daok aan allen die hanne deelneming hebben getoond bg het overlgden van onzen beminden Zoon en Broeder MARTINI S DE GIDTP Uit aller uaam J Dg GIDTS £ EcHTQÏNOOTE Gouda 9 Juli 1889 maltosefabhieh te Bergen op Zoom Het Bureau Voor Chemitch f Microtcopiech Ondertoek Directeuren de Heeren D P F TAN HAMEL ROOS en A HARMENS Wzn Spuistraat 146 te Amsterdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende cDe Maüoteetroop verdient naar de meening Tan ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van den handel zoowel wegens hare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bg de bricage Daar bet Zwavelzuur van den handel dikwgls arsenicumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren siropen enz vermeden Verdere inlichtingen by onze bekende Vertegenwoordiger alsook by den Generaal Agent den Directeur C BREDABL Br rfa C J C HOOGENDIJK R4 OPT GËK Naaimachine alvorens er eene te hebben geprobeerd van Lang e Tiende weg D 59 Gouda NB Alle MACHINES worden voor 2 weken op PROEF gegeven P r e m i e I e e n i n gf HET WITTE SBUIS met HOOFDPRIJZEN van 300 000 ƒ J00 000 50 000 30 000 15 000 15 000 ƒ 10 000 De eelnrtTOlge de Trekking met een Hoofdpiijs van f 200 000 heeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers 14 Minste prys H o klimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen zijn verkrögbaar a 14 per stuk bg HOFFMA eo Co Kassiers en Commissionn in EfTecten te GOUDA Ooada Snelpersdrok van A BRINKMAN k Zoox TIJDELIJKE UITVERKOOP v A i r IDE d A c A ZIJ IjTE2iT VA Heeren Jongelieerezi en Kinderkleedingstukken M liü Ü41€S Schiedam B otterdam Delft HOOGSTRAAT 320 BOOGS7SJAT 365 MAKKT 41 Van af MAANDAG 8 JULI zal er in het pand Wfjdstraat A 174 hoek Goune een groote UITVERKOOP gehouden worden van de in bovengenoemde Magazgnen voorradige GOEDEREN welke allen tot buitengewone LAGE PRIJZEN zullen worden OPGERUIMD Onze prgsnoteeringen beginnen van af O 90 5 1 10 PANTALONS DEMISAIS0N8 KINDERPAKJES FANT COSTUMES van af 6 JONGEHEEREN COSTUMES 5 DRIL COLBERT 0 90 Cla aaDnLToxe CloaOszs vaza af ƒ 7 50 VASTE PBI iZE a CO TAi T Goederen Avorden niet op zicht gezonden A DVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandgche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De Notaris H J F HEIJMAN te Haastrecht zal te Gouda in het KofSehnis cDe Dom van Utrecht op DONDERDAG 18 JULI 1889 Or Q WESTHAVEN 161 ► aJser te O s middags 12 nvp in het openbaar veilen enverkoopen 1 2 ARBEIDERSWONINGEN onder êéa dak met ERVE en GROND staande en liggende in de Twaalf Morgen polder Stein gemeente Reeuwijk kadastraal groot 6 Aren 80 Centiaren MAGAZIJN 5 TAN 4 F I A 3sr O s VIOOL en riOLOyCELSNABElf Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEMIIllïG BU ABOKXEIIKJtT Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen U OPPENHEIMEB Kruiskade 19 Sotterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Gamitnren Trgpen Veeren enz Alle kleuren zgn unachadelyk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prezen worden zoo laag mogelgk berekend Ëenig Depdt voor Gouda en omstreken i it Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda 2 Een BURGERWOONHÜIS met SCHUUR BLEEKVELD en ERVE staande ea liggende op het dorp Oouderak aan den IJseldgk kadastraal groot 1 Are 91 Centiaren p Algemeen erkeod als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandrieesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen eu genezen door het dagelyks gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts Dr POPP S Anatiierin mondwater in aanmerkelyk vergrootte fleaachen voor 60 cents 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend raet Dr POPP s Tandporder of Taudpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Pr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortroffelyk voor baden Veuug zeep en Zonnebloemen zeep POP S fiehrlstalllseerde en Transparant I Clycerlnezeepen OUDEN en JONGENMANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Muller over Verstoorde Zenuw en Geslachl Slelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Eiluard Bendt Brauneehweig zqn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen Mr T e namaaksels van Anatherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tyd IM Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Neitrlattd Men verUnge mtdrakkelyk Dr POPPt eekte Preparaten en nenw peene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prp per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Juli 1889 Aan het heden gehouden admissie examen voor het gymnasium namen vijf jongelieden deel 4 voor de Ie en 1 voor de 4e klosse Voor de Ie klasse werden allen toegelaten namelqk A L Ërkelens H Leopold M Rosbergen on E J Swaab Den odspirant voor de 4e klasse werd aangeraden na de vacantia in een paar vakken herexamen te doen Men meldt ons nit s llage De Commissie uit de Prov Staten vereenigt zich met het voorstel van Godepuieerde Staten tot afwijzing van hot verzoek van den gemeenteraad van Schoonhoven om verhooging der subsidie voor een locaalspoorweg Gouda Sehoonhoven en stelt voor Gedeputeerde Staten een onderzoek op te dragen naar een minder kostbare verbinding en hetgeen de Provincie ter ver7 ekering daarvan behoort te doen eeo en ander ook ia verband mei het vroeger door ons vermelde adres van den heer A Kaptiju De Tweede Kamer onderzocht heden in de section verschillende wetsontwerpen ook dat tot wyziging der wet op de inkwartiering en omtrent de waarborgen van verdiend loon Morgen ten I i ure heeft de interpellatie plaat van den heer Roell over art 24 juncto art 88 der Schoolwet en dsama zijn aan de orde gesteld de voorstellen van den heer Soijffardt en de Kegeering omtrent eene versterking der militie Ken voorstel van dea heer Rutgers om aan te dringen op sectieonderzoek van het belastingvoorstel van den heer Borgesius c s werd verworpen met 46 tegen 34 stemmen De centrale sectie maakt het onderzoek nfhankeljjk van de beslissing omtrent den behandeling der schoolwetwijziging FEUILLETON ZrL OsuIslIdxxö f VU het Italiaamck 6 IV Nodat de roover onder het zingen van dat treurige liedje nog eonige schreden naderbjj gekomen wos werd hij plotseling nan de linkershiap van zyn hoofd door oen slag getroffen Het eerste uitwerksel hiervan was dat hij verbluft bleef staan verbazing en schrik maakten hem ongevoelig voor pijn het was of hij plotseling met koud water overgoten word hij hijgde naar zijn adem Allerlei geluiden weergalmden in zijn hoofd het was hem alsof hij rich eünsklaps in een ofgrond voelde storten waaruit geweerschoten op hem gelost worden hjj hoorde een gefluit in zijne ooren zijne oogen zagen niets meer van wat hom omgaf maar t was als zag hij snelle bliksemstralen die hem eene stekende pijn veroorzaakten en terwijl het bloed hem uit nous en ooren stroomde viol hij plotseling als eene levonlooze massa op den groncf Hij werd in oen oogenblik ontwapend van zijn das word een prop gemaakt die hem in den mond werd gestopt do handboeien werden hem aaujfodaan daarop noodzaakten zij hem de killeen te buigen zoodat zij bijna zijne kin aanraakten en de handen onder de knioén gebonden De Bij kon besluit ia benoemd tot bewaarder van de hypoth het kadaster en de scheepsbewijzen te Dordrecht mr W Uenuing thans ontv der reg en dom aldaar In de gisteren gehouden setting van de Botterdamscbe Rechtbank stonden terecht C v D C de B H V y en M v T te Waddinxveen Op 12 Mei nl waren aldaar toen het Koniogsfeest werd gevierd bij enkele ingezetenen de ruiten ingeslagen omdat zij niet vlagden Genoemde personen werden daarvan beschuldigd terwijl den manufacturier H P ten laste gelegd werd do menigte er toe aangezet te hebben door te roepen slaat er maar op loa jongena ga je gang maar Ëisch voor den In en 2n bekl 1 losand voor den 3n en 4n bekl 7 dagen en voorden Sn bekl 3 maanden gev I Een nieuw hoor instrument uiipion moet door een Russisch student in de geneeskunde zijn uitge I vonden Het is een gordel met twee electriscbe elementen van waar uit twee Bet miniatuur mikro I phoam verbonden geieiddndn aairdeaoren loopen Het heeft naar men verzekert reeds bij hardhooren deo en zelfs rolslagen dooven zeer goede uitkomsten opgeleverd Het hoofdbestuur van het Ned Onderw jzer Genootschap heeft in een adres aan de Tweede Kamer de gevoelens zijner leden uiteengezet over de hoofdpunten van het Schoolwetsontwerp Daarin verklaart het hoofdbestuur dat in het veroordeelen van den nieuwen maatstaf in art 24 regelende den bijstand van de hoofden der scholen bijna volkomen eenstemmigheid heerscht en het genootschap doet een dringend beroep op de belangstelling der Tweede Kamer in het volksonderwijs om het kwaad te keeren waarmede de voorgestelde verandering van art 24 dat onderwijs bedreigt De ervaring leert toch dal waar het aantal leerlingen aan één onderwijzer toevertrouwd de 40 overtreft de hoedanigheid luitenant die bizonder knap was in t leggen van knoopen had don vorigen dag aan de soldaten eon lesje gegeven in het maken van strikken die bijna ntet los te krijgen waren in één oogenblik was de zaak dus in orde en in een ommezien was die sterke man geboeid saamgovouwen on vastgebonden als een bundeltje lappen hij voelde zich vernietigd onmachtig om de minste beweging te maken Hij wilde roepen maar door een doek werd het geschreeuw oen dof gebrom on eene dreigende stom fluisterde hem toe Als je t minste geluid geeft ben je een kinddes doods Hij hield zich doodstil Sergeant loop heel voorzichtig verberg u zooveel mogelijk en lot goed op of er nog moor aankomen De sergeant kwam na een oogenblik terug zeggende dat er niets te zien was Neem twee bersaglieri Inat dat levende pak naar den post van den kapitein brengen Do officier werd in alle stilte gehoorzaamd en toon de sergeant met de twee bersaglieri terugkwam stonden spoedig allen weer op bun observatie post on gedurende het volgende kwartier was het byna doodstil alleen schoon er een dof geraas van den derden post te komen De luitenant heeft er ook een gepakt fluisterde de babbelachtigste van de bersaglieri Zult je zwijgen voor den duivel ADVBRTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van het onderwijs bedenkelijk gaat dalen en het voorgestelde getal nu van 55 leerlingen zou niet eens de grens voor een klasse worden maar in de laagste klassen zal een getal van 60 tot 70 leerlingen aan één onderwijzer toevertrouwd regel worden En hot aangewezen gevaar wordt nog grooter door de bepaling in het ontwerp woarbij alleen voor onderwyzors wier bijstand volgens art 24 verplicht is oen bijdrage wordt vastgesteld Het genootschap verlangt voorta in verband met het subsidie aan bijzondere scholen over welk beginsel het geen oordeel wenscht uit te spreken dat waarborgen worden gesteld dat een voldoend aantal uren voor het maatschappelijk onderwijs worden bestemd Eindelijk voegt het genootschap de opdracht daartoe ontving het hoofdbestuur met een meerderheid van 1549 tegen 167 stemmen zijn stem bij de vele die voor het Xederlandsche volk leerplicht vragen minstens tot het einde van hot 13e levensjaar Ter herdenking vao het 60 jarig bestaan van het Regiment Grenadiers en Jagers werd Zaterdagavond op het achterplein dor grenadiers kazerne te sHage aan hoeren onderofficieren en genoodigdon van het corps een foestconcert aangeboden gegeven door de Koninlijke Militaire Kapel onder directie van den onder kapelmeester den heerTrossel t Was daar recht feestelijk en gezellig op die achterplaats herschapen als die ruimte was in oen feesttorreiu met een met vlaggen en wimpels gedecoreerden muziektempel als middonpuut en deze rondom bezet met stoelen en tafeltjes door onderofficieren en burgers ingenomen De vooraijde der kazerne langs de Mauritskade bood een schitterenden aanblik door de prachtige illuminatie in gas van een vignet met de feestcijfers io een lauwertak geOankoenl door twee wapentropeëen elk van twee gekruiste geweren saamverbonden door een sabel de eene gewijd aan de grena Do maan vertoonde zich Ixiven de tegenoverliggende heuvelen over Blsignano en San Dometrio en verlichtte grillig de zoomen der wolken die voorliij haar heen dreven Hot gezang van een vogel brak de plechtige stilte van den nacht af een tweede schoon te antwoorden daarop een derde hot was alsof zij raet elkander een wedstrijd begonnen van trillers en vroolijke toonen maar plotseling zwegen zij De bersaglieri luisterden oplettend en spoedig hoorden zij monschon aankomen die mot elkander praatten Dit geval was echter veel ingewikkelder dan het vorige Hot was van het grootste belang om de arrestaties in alle stilte te doen om zich eerst van t grootst mogelijke aantal moester te maken en dan die te overvallen welke hen te huis afwachtten Maar hoewel het mogelijk was geweest den eersten te vatten zonder bijna te sproken schoon het onmogelijk om er op dezelfde wijs twee of drie gevangen te nemen Maar ook dit geval was voorzien Hot touw fluisterde de luitenant Twee bersaglieri spanden een touw heel laag dwars over den xre de anderen stonden aan beide kanten eeuigen hadden het geweer nfgezet om hunno handen te kunnen gebruiken sommigen hielden den dolk gereed en anderen stonden met den vinger aan den haan van hun geweer allen gereed om hun plicht te doen Na drie minuten die de soldaten wel drie kwartieren schenen zag löen twee roovers met het geweer op schouder aankomen die rustig samen praten