Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1889

werd na veertien dagen terwyl hy juist op het punt moet hebben gestaan zich naar Amerika in te schepen voorgoed in hechtenis genomen Alzoo staan thans terecht de drie beschuldigden Ortoli oud 31 Maisotti 27 en Chiavarini 20 jaar De twee laatstgenoemden vertoonen in voorkomen en kleoding geheel hot type van gegoede Corsicaansche booren Ortoli daarentegen hangt geheel den heer uit Hij verschijnt in gekleede ja met losse das keurige handschoenen en hoogen hoed By zijn verhoor doet hij zich zeer deftig en gedistingeerd voor en poseert wel is waar ietwat nederiger dan gedurende de instructie als politiek man en partijaanvoerder Overigens trachtte alle drie beschuldigden de schuld van zich af te werpen en op hun twee medeplichtigen te doen neerkomen van welke de eene dood en de andere op de vlucht is Een zeventigtal getuigen worden gehoord Daaronder de bl ed erwanten der drie slachtoffers welke getuigen wèl tegen de Corsicaansche gewoonten zeer kort zakelijk en gematigd in hun verklaringen zyn wat des te sterker indruk maakt Verschillende getuigenissen zijn voor de beschuldigden in do hoogste mate bezwarend De jury verklaart alle drie beschuldigden schuldig zonder voorbedachten rade maar ook zonder de door de verdediging aangevoerde verschooning wegens provocatie en met aanneming van verzachtende omstandigheden Ingevolge dit verdict veroordeelt het hof Ortoli tot vijftien Maisetti tot twaalf on Chiavarini tot tien jaren dwangarbeid gemaakt dat wij ons niet hebbeu te schamen voor onze eigen natie on voor andere beschaafde volken hetgeen zeker wel het geval zou zijn indien de 100 gevelde doodvonnissen alle werden ten uitvoer gelegd Behalve de adviezen van den omgaandon rechter van den procureurgeneraal en van het hooggerechtshof welke door de wet worden gevorderd heeft de lanlvoogd in deze zaak ook het oordeel gevraagd van den resident van Bantam en van den raad van Indie en naar het schijnt is de gratie van de doodstraf ook overeenkomstig het uitgedrukte verlangen van den minister van koloniën om daarmee zoo ruim mogelyk te zijn aan minder veroordeelden geweigerd dan in die adviezen werdon aangegeven Ondertusschen gaat de regeering voort met de residentie Bantam te zuiveren van de invloedrijke elementen die hot oproer mede hebben beraamd en het verder zouden hebben verspreid wanneer het niet in den beginne was onderdrukt weder zijn zes kiais verbannen en zelfs zijn de priesters bij de landraden te Serang en te Tjilegon ontslagen Buiteolandscli Overzicbt De Frausche Kamer eindelijk gereed gekomen met do begrooting is overgegaan tot de behandeling der legeryet Gelijk men weet werd de wet reeds door Kamer en Senaat aangenomen maar de Senaat herstelde de vrijstelling van geestelijken welke do Kamer niet wilde toestaan Aldus moest de wet ten tweeden male in de Kamer worden behandeld De radicalen die van geen vrijatclling wilden weten hebben nu toch moeten toegeven wilden zij althans den driejarigen diensttijd redden Gisteren is reeds de beslissing gevallen daar alleen de gewijzigde artikelen behandeld behoefden te worden en da republikeinen waarlijk geen rede hadden om de zitting der Kamer langer te rekken I Met 386 legen 170 stommen is de wet in haar I geheel aangenomen De Senaat is intusschen onmiddellijk met de begrooting begonnen zoodat de zitting van beide lichamen nog in deze week kan worden gesloten De Zwitsersehe Bondsraad betoogt in zijn antwoord op de laatste nota der Duitsche regeering dat Zwitserland steeds getracht heeft art 2 van het tractaat betreffende do vestiging van vreemdelingen eerlijk en oprecht na te komen Hg komt dns nailmkkelijk op tegen de bewering van Duitschland op dat punt De bondsraad heeft verder besloten de eischen van Duitschland en de daarop gegeven antwoorden in twee talen te doen drukken en uitgoven t De Gazette de Lausanne merkt naar aanleiding van Bismarcks nota s over het geschil mot Zwitserland op dat krachtens artikel 6 van het tractaat van 1876 den in Zwitserland gevestigden Duitschers een behandeling is gewnarbofgd op den voet van dia der meest begunstigde natie Nu wordt in het I tractaat van Frankrijk van 1882 voor in Zwitserland j gevestigde Franschen alleen een bewijs van herkomst en geenszins een getuigschrift van goed zedelijk gedrag als vereischte gesteld zoodat zegt het blad sedert dat jaar de Zwitserscho overheden niet eene meer het recht hebben om bodoeld getuigschrift van I Duitschers te eischen en de Duitsche Eogeering er toe gekomen is een voorrecht te bestrijden dat zij in 1876 zelf voor hare onderdanen bedongen hoeft Van alle vorkiezingon in do verschillende landdagen der Oostenryksche monarchie zijn het de Boheemsche die de meeste belangstelling wekken Voor zoover de uitslag tot heden bekend is constateert men een sterken vooruitgang van het radicalePanslavistische element want de jong Czechen die weinig geteld werden door do rogeering hebben een glansrijke overwinning behaald op de oudCzechen de steunpilaren van het ministerie Taaffe Onder de oud Czechen heerseht over dit resultaat diepe verslagenheid En hiertoe bestaat roden Nauwelijks is hun leider Kieger ontsnapt aan het gevaar in het stof te moeten bijten Met slechts enkele stemmen meerderheid werd hü in zijn geboorteplaats Semil verkozen Is de verslagenheid onder de oud Ozecben groot in de regeeringskringen is men verbluft en ontsteld over dezen even onverwachten als ongewensohten afloop der verkiezingen Do overwinning dorjongCzeohen toch zal graaf Taaffe verplichten heen te gaan of nu het geüj is verloopen zijn bakens te verzetten De nederlaag der rogeering bewy st gelijk het joug Czechische orgaan Narodni Ziaty het uitdrukt dat do broodkruimels concessies niet de Czcchische quaestio uit den weg ruimen Het is weder de oude geschiedenis dor schipper politiok Gelijk men weet v erlangen de jong Czechen evenals de oudCzeohon een onafhankelyk koniukrgk Bohème binnen de gremwn der OostenryksohHongaar sohe monarchie doch terwijl de laatsten met graaf Taaffe do verwezenlijking van hun programma op do Tot de vele Vermakelijkheden die men te Parijster gelegenheid van do tentoonstelling het publiekheeft willen aanbieden behooren ook de stierengevechten waarvan het schouwspel roor wien hetlust genoten kan worden op hot Zwaneneiland laGrenelle De regeering had er vergunning toe gegeven op voorwaarde dat zij niet hot barbaarschekarakter van de Spaanache stierengevechten hebbenen dat er geen slier gedood zal worden Aan ditbeding heeft zich echter de Spaansohe torero metname I agortija niet gehouden Was de gewoonteof de lust hem te machtig Een stier een vreedzaam dier dat ondanks do tergerg niet de minsteneiging toonde om tegen den torero in de rennen ontving toen hel in het strgdperk geloten was eendegenstoot van den torero De tier slechts gewond zocht een heenkomen buiten het strydperk in degang die het publiek van de afschutting scheidt Eene deur van de afschutting werd nu geopend endaardoor kwam de stier weer ia het strgdperk waar de lorero hem met twee degenstooten doodde Een deel van het publiek gaf luide zijne af keuring te kennen maar een ander deel juichte den torero dapper toe en wierp ter bolooning voor zijne echtSpaanscho daad sigaren in het strgdperk Zelfswaaiers worden hem toegeworpen die natuurlijk vanvrouwen afkomstig moeten zijn geweest Lagartya hiervoor dankbaar groette beleefd mot den bebloedeudegen in do hand De politie heeft intusschen proces verbaal opge maakt en de ondernemer van de geielei stierenge vechten heeft van den prefect van politie aanzegging gekregen dat hy zich te houden had aan de g Jstel4e voorwaarden en zoo het geval zich herhaalde zou geen voorstelling meer vau hem geduld worden Inmiddels heeft zich de vereeuiging tot dierenbe scherming tot den Minister van binnenlandsche zaken gewend on hem gewesen op de voorwaarden welke aan den Spaanschen directeur gesteld zyn Thans zyn op last van den prefect van politio do stierengevechten verboden Door dit verbod behoeft intusschen het Parijscho publiek niet van stierengevechten verstoken te bly ven Op den Quai do Billy en in do Rue Pergolèse zyn ook ter gelegenheid van de tentoonstelling twee recperken voor stierengevechten ingericht Aan het mail overzicht van de Jatalmde is het volgende ontleend Het belangrijkste nieuws van de laatste veertien dagen is zeker wel de beschikking door den gouverneur generaal genomen op een deel van de verzoeken om gratie door do ter dood veroordeelde muiters ingediend Van do 42 rekesten die reeds behandeld werden is op 37 gunstig beschikt terwijl slechts aan 5 der misdadigers gratie is geweigerd Onder die laatsten bevindt zich niet njai Kamsidah de vrouw van een der hoofdmuiters hadji Iskak die het grootste deel zou hebben gehad in den moord op den vrouw van den assis tentresident Gubbels gepleegd en wier terechtstelling ook door velon wonschelijk word geacht die andera volstrekt geen slachting van al de 100 ter dood veroordeelden verlangden Hare straf en die der meeste anderen is veranderd in 20 jaren die van de overigen in 15 jaren dwangarbeid in don ketting De gouverneur generaal heeft door zijne beslissing ook door den vrg algemeenen regel te volgen van geen doodvonnis te laten voltrekken aan eene vrouw diers zooals de kronende granaat aanwees de andere opgedragen aan de jagers gelijk de hoorn die de wapengroep dekte aanwees In het ontspanningslokaal sprak de kolonel de feestgenooten toe Hij bracht in herinnering de oprichting van het regiment Grenadiers en Jagers in 1829 door Koning Willem I met de bepaling dat alleen daarbij mochten dienen zij die zich deze eer door verschillende eigenschappen hadden waardig gemaakt zoodat ook heden ten dage nog een plaatsing bij het keurcorpa als een voorrecht mag worden aangemerkt Daarna wees hij op de belangstelling en het goede hart door Z M Koning Willem III het corps toege lragen en wijdde ten slotte in het bijzonder een woord aan de onderofficieren aan wier nauwgezette plichtsbetrachting hij hulde bracht De onaerofficieren beantwoordden deze voor hen vereerende hulde met een driewerf Leve de kolonel Het verdere gedeelte van den feestavond werd afwisselend onder dans en toespraken doorgebracht Omtrent de poging tot diefstal in den nacht van Donderdag op Vrijdag ten huize van den heer B te Bloemendaal verneemt het M 1 nader dat de inbreker te ongeveer 1 uur door een raam is binnengekomen en licht in de kamer ontstoken heeft Hij had er echter niet op gerekend dat de heer des huizes en diens zoon welke laatste dien avond laat vau eene reis was gekomen nog op waren Toen de heereu gerucht in do aangrenzende kamer hoorden opende een hunner de zoon do deur Mogelijk zou nog eene worsteling ontstaan rijn te meer daar de inbreker eene geladen revolver bij zich had maar de heer B Senior snelde mede toe en zoo werd men den inbreker meester Daarop werd de klok of bel die op het kuis staat geluid waarop de politie tooanelde Waarsohijnlyk is hiormo le een sluw en gevaarlijk persoon gevat die anders nog heel wat had kunnen misdoen Voor het uiterlijk was hij een eenvoudig maar net gekleed heertje zonder bijzondere kontejkenen In een taschje dat hij aan een riem om don hals droeg bevonden zich een diamant ora glas te snijden en andore benoodigdheden om ruiten Ie breken liefst zonder geraas alsmede de reeds genoemde revolver Bij een bezoek aan een groote fabriek te Apeldoorn in de maand Februari bij vriezend weer vernim de geneeskundige inspecteur dat een 30 taI jeugdige arbeidsters uit Ëpe en Heerde gedurende eene week te Apeldoorn verbleven en bleek hem dat zij den nacht dooibrachten in een nabijgelegen schuur met aangrenzend kamertje Na afloop van den arbeid van s morgens 7 tot s avonds 7 j uur met twee uur tusschenruimte werden zij daarin afgezonderd Uit een zedelijk oogpunt omdat daar ook jongens werkten passeerden zij den nacht met vieren in é n z g legerstede geplaatst in de schuur in welke legerstede zich bevond los stroo dat slechts ora de zes maanden was vernieuwd met een zeer schrale dekking Voor dit logies lietaaldon zy 10 centen s weeks aan een opzichter dier fabriek dia dit voor eigen rekening exploiteerde De zindelijkheid liet daarn te wenschen over Ofschoon de directeur opmerkzaam gemaakt op de onvoldoende ligging dier kinderen aniwoordde dat het aan hem niet was voor t logies te zorgen achtte de inspecteur het toch wenschelijk hem daarop nit een humanitair oogpunt schriftelijk te wijzen Wij hebben gezegd dat de posten onder aan eene hoogte stonden het touw was iets lager gespannen aan den voet van dien natuurlijken trap De twee mannen liepen dicht naast elkander de helling af en verhaastten daarbij onwillekeurig hunne schreden en struikelden toen over het touw De eene viel plat op den grond en dacht misschien dat een boomwortel daarvan de oorzaak was de andere viel op zijne handen maar t gelukte hem niet om weer overeind te komeu want terwijl drie bersaglieri zich op den gevallenen wierpen bracht de luitenant den anderen zulk een slag toe dat hij ter zijde van den weg rolde Stil of ge sterft hoorden do ongelukkigenzich in t oor fluisteren De eene hield zich stil maar de andere begon te schreeuwen nauwelijkshad hy echter een paar syllabes geuit of een slagmet de kolf van t geweer op zijn rug benam hemden adem en het duurde eenigen tijd eer hij wedertot bezinning kwam i Ook deze roovers werden geboeid als de vorige I naar den kapitein gebracht Toen alles stil geworden was hoorde men een venster open doen daarop een ander en twee vrou j wen keken er uit en begonnen te praten De soldaten konden er niets van verstaan daar zij zich van de landstaal bedienden maar het was gemakkelijk te begrgpn dat zq het schreeuwen van den roover gehoora hadden en niet wisten wat er gebeurd was en wat de oorzaak was van het rumoer dat en to trachten Jdaarin verbetering te krygen door betere dokking door meerdere vernieuwing van het stroo en niet meer dan twee kinderen in een legerstede bij elkander te laten slapen Op dit schrijven werd geen antwoord ontvangen Gelijk uit de medegedeelde verslagen van de zittingen der Prov Staten is gebleken heeft het bestuur van het Nederlandsch Landbonw comitiS zich tot de staten van enkele provinciën gewend met het verzoek om deelneming in een waarborgfonds ter bestrijding der eventuecle kosten wegens inzending van Nederlandsch vee op dein April 18Ö0 te BuenosAyres te houden landbouwtentoonstelling Te dien aanzien kunnen wij melden dat het plan van het bestuur is voor dit doel aan te koopen 50 stuks rundvee op ƒ 400 12 paarden op ƒ 900 en 8 stuks wolvee op 100 per stuk berekend te zamen dus f 31 600 Verder wordt gerekend noodig te zijn voor kosten van voeding en oppassing aan boord transport visitatie legalisatie enz a 265 per stuk ƒ 18 550 assurantie 10 pCt ƒ 3160 voeding en oppassing te Buenos Ayres gedurende 60 dagen a 3 50 per stuk per dag f 10 500 onvoorziene uitgaven ƒ 1890 tentoonstelling met waarschijnlijke stichting van een paviljoen f 10 000 Te zamen dus ƒ 75 000 Dit bedrag wenscht het bestuur te vinden als volgt Krediet voor eventueel verlies te verleenen door de Eegeering f 25 000 waarborgstelling van de provinciën ƒ 20 000 id van de maatschappijen enz ƒ 30 000 id van particulieren ƒ 10 000 Over het waarborgfonds zal niet wonlen beschikt dan voor zoover er na verbruik van het rijks krediet nog een tekort mocht zijn en dan nog slechts pondspondsgewiize De Ned Sonsul in Je Argentijnsche republiek thans tijdelijk in Nederland heeft zijne voorlichting en hulp beschikbaar gesteld ook te BuenosAyres om een gewenschten afloop te verzekeren gedrukt eene vrouw kon eerst na twee uren uit de puinhoopen worden bevrijd doch inmiddels was zij overleden De uitslag van het onderzoek is nog onbekend maar wel weet men dat de voorgeschreven controle van den wisselstand niet door den aangewezen beambte geschied was De wisselwachter heeft de vlucht genomen Onder een piasregen stopt een New Yorker tram even ten einde een lief gekleed damere op te nemen Ongelukkig zijn binnen alle plaatsen bezet maar een der hoeren schikt zoover op dat de jonge schoone half op zyn knie zittende nog een plaatsje krijgt De hofl olijke reiziger tracht zich daarenboven zoo aangenaam mogelijk voor te doen Bij het binnentreden von den conducteur verzocht de jonge dame even te stoppen Wrightstreet 7 Hë roept de ridderlijke heer Wrightstreet 7 daar woon ik Aangenaam kennis te maken herneemt de jonge dame ik ben de nieuwe keukenmeid En dan durven wij nog klagen over de kleeding onzer dienstboden Het Paleis van Jmtitie bevat het volgende verslag van de zitting van het hof van assises in Corsica van 12 15 Juni jl Men pleegt vaak te spreken van het vuur der verkiezingen Ook in ons diarhaar Nederiand Gelukkig voor ons is in ons kalm vaderland dat vuur zoo erg brandend niet Een buitengewone ontplooiing van wel soms ook van onwel 8prekendheid in kiesvorgaderingen dagbladartikelen aanplak strooibiljetten e d m daartoe bepaalt zich hier het opvlammend vuurtje dat geregeld weer uitgaat als een Btroovuurtje Neen als men dan van vuur der verkiezingen in letteriyken zin spreken wil dan moot men in Corsica zijn in de vurige bakermat der Bonapartes Volgens nadere berichten aangaande het spoorwegongeluk bij Munchen bestond de sneltrein uit 2 locomotieven en 24 wagens Ten gevolge van een verkeerden wisselstand liep de trein op een dood spoor waarop 3 wagens stonden De beide locomotieven vielen omver en liggen nog in het zand Oe beambten die uit den trein sprongen bleven ongedeerd Achter den voorsten goederenwagon volgde een personenrijtuig en daarna een goederenwagon welke laatste opgeheven werd en daarna over de geheele lengte in den personenwagen drong Deze werd geheel verniel en van de 19 reizigers die zich daarin bevonJen werden 8 dadelijk gedood en stierf een ander nog denzelfden dag aan de bekomen wonden terwijl men vreest dat een tiende eveneens zal bezwijken Verscheidene der in t gasthuis te Munchen verpleegde gewonden toonen kenteekenen van ruggemergschudding Behalve deze voorste personenwagen bleven alle andere tengevolge van de voortretfelijfce werking der i remtoestellen in het spoor en onbeschadigd Men kan zich eenigszins voorstellen schrijft een correspondent welk een verschrikkelijke uitwerking de botsing had als men bedenkt dat Het geheele bovengedeelte van den personenwagen vernield werd In een ruimte van enkele knb meters werden de bestanddeelcn van den wagen planken en stukken hout alsmede de ongelukkige slachtofl ers als t ware samengeperst Twee mannen stonden borst aan borst Een sprekend staaltje daarvan geeft het thans voor bovengemeld hof behandelde proces dat overigens inderdaad zijn zeer tragische zijde heelt Eerste aanleiding tot de feiten die thans dn beschuldigden voor de jury hebben gebracht most een soort van ambtelyken familie naijver geweest zijn In de kleine gemeente Saint André do TalUno berustte tot vóór 1870 het ambt en gezag van burgemeester jaren lang in handen dor familie Ortoll In 1S70 echter moest het hoofd der familie de notaris Ortoli dat gezag zien overgaan aan den heer Charles Martinetti die het achttien jaren achtereen in handen hield Daar naderden de verkiezingen van 1888 Zjj zooden naar de hoop der familie Ortoli voor haat de revanche zyn Charles Martinetti moest tot eiken prijs van den Burgemeesterlyken zetel worden geworpen en deze weer in de macht der Ortoli s komon Aan het hoofd van den hevigen verkiezingstrijd had zich gesteld Paul Francois Ortoli een zoon van bovengeooemden notaris Heeds eenige maanden te voren werden door hem en do zijnen de kiezer bewerkt Dat bewerken ging zelf zoo ver dat toen een kiezer zekere Quillichini onverholen zijn sympathie voor burgemeester Martinetti had aan den dag gelegd een aantal Ortolisten hun best deden dien gevaariyken kiezer van de stembus verwijderd to houden door hem goed of kwaad melden zich achter de kerk welke plaats het beat geschikt was om de gevangenen te bewaken De wapenen der roovers werden bijeen gezet nadat de slaghoedjes van de geweren en pistden waren afgenomen daarna gingen de oflicieren van eenige bersaglieri vergezeld naar den syndicus Een uur later ging de omroeper door het dorp rond en riep Aan alle verlofgangers in de gemeente wordt bevolen om dadelijk voor den kapitein te verschijnen ten huize van den syndicus zij die niet verschijnen zullen met geweld worden gearresteerd en als deserteurs behandeld Do kapitein beveelt verder dat tot nader order niemand het dorp verlaten mag Hot duurde wel een uur eer de eerste zich aanmeldde hij werd goed behandeld en nadat zyn naam was opgeteekend kreeg hij een uur vrijaf om van zyne familie afscheid te nemen Eenige minuten later kwamen er wederom drie die eveneens werden behandeld dit werkte uitstekend om zeven uur waren er al oen en twintig gekomen van de tweeen twintig die er in de gemeente waren ééa scheen afwezig te zijn Terwyl de soldaten met de verlofgangers bezig waren beproefden vier van de vyf roovers die op het dorp waren om het huis uit te komen zij werden echter ontdekt en aangewezen door een spion die zich onder do soldaten bevond op een teeken van den kapitein werden zij gearresteerd fordt venolfd haar had doen wakker schrikken Zij bleven eenigen tijd praten en toen zij niets gewaar werden deden zij de vensters dicht Intusschen begon de dag aan te breken Daar de kapitein de anderen niet zag terugkomen vermoedde hij dat die van de bende welke te San Martino woonden iets gemerkt hadden en dat er dus waarschijnlijk niemand van buitenaf de posten zou naderen de kapitein gaf diensvolgens zijne bevelon De soldaten bleven geduldig wachten wat er volgen zou toen een andere roover stootte op de hinderlaag waarover de fourier het bevel voerde een slag met een geweer op zijn hals deed hem vallen hij riep luide om hulp Uit een naburig huis kwam iemand met een geweer met dubbelen loop maar zoodra hy de pluimen der bersaglieri zag keerde hij terug daarna zag men geen enkelen gewapende meer Toen het helder dag geworden was beval de kapitein de boeien van den ouden man te slaken die verzocht had om gebonden te worden opdat niemand zou denken dat hij vrywillig voor spion gediend had de man ging naar den luitenant om hem de broodzakken terug te brengen waarin hij zijne voeten had gewikkeld en deze schonk hem een piaster De i man kreeg echter bevel om de streek niet te verlaten Vervolgens kwamen er eerst vrouwen en toen mannen die naar het veld wilden gaan Allen wer i den terug gezonden Twee posten bleven om de i wegen te bezetten zij bestonden ieder uit vier bersaglieri en een korporaal do overige soldaten verza ecliks van het eene dorp naar het andere te doen rondgaan Eindelgk was den 6 Mei 1888 de verkieziugsdag daar Het verkiezingsbureau onder voorzitting van burgemeester Martinetti nam zitting in het schoollokaal gelegen in het benedengedeelte van het huis welks bovenverdiepingen door de familie Martinetti bewoond worden Tegen 10 uur kwam zekere Quilichini een andere en andersgozinde dan de bovenbedoeld antiOrtolistische Quilichini ten bureele en wilde zijn stembiljet n de bus steken Maar de burgemeester zich vergewist hebbende dat Quilichini niet op de kiezerslijst voorkwam liet hem niet tot de stembus tne Quilichini voerde daartegen aan dat de verIciezings commissie alsnog zijn inschrijving op de lijst bevolen had doch d iar ook deze opmerking hem niet baatte verwijderde hij zich uit hetiokaai Tegen 12 uur echter kwam Quilichini terug thans vergezeld door Antolne Maisetti Gaetan Pan ani on Paul Francais Ortoli Intusschen was de burgemeester naar boven naar zijne woning gegaan en had het voorzitterschap aan een zyner bijzitters overgedragen Quilichini drong weer op toegang tot de stembus aan Wederom werd dil hem geweigerd Daarop volgde een hevige woordenwisseling te midden vssrvan men Paul Ortoli op geweldigen toon en met een vloekwoord hoorde roepen Toch zal hij stemmen en jHier is geen rechl meer I bier geWt alleen de ruwe kracht Middolerwijl wilde Panzani zich van de stembus meester maken Dit ziende nam een neef van don burgemeester Antoine Peretti genaamd de bus weg en hield ze stevig onder den arm Op bet oogenblik dat het rumoer ten top gestegen was hoorde men eensklaps daarbuiten geweerschoten Victorine Peretti eo4 nicht van den burgemeester was terwijl zij boren aan het venster stond door een geweerschot zoo deerlgk getroffen dat zij terstond dood neerviel Haar broeder Jeau Peretti die naast haar stond was mede zwaar gewond zoodat ook hij weldra bezweek Eindelijk had Angèle Haria Martinetti de vrouw des burgemeesters terwyl zij na hot eerste schot naar binnen vloog toch nog een schietivonde bekomen die na slechts weinige dagen ook haar dood ten gevolge bad Het gerechtelijk onderzoek leidde tot de ontdekking van de bedrijvers dezer schaudelgke misdaden Er bleek namelqk dat even vóÓr bovengemeld tumult in het kieslokaal de jeugdige Ortoli zich naar buiten had begeven en by de deur zekeren Susino Chiavarini ontmoetende tot dezen gezegd had fDaarzy Quilichini niet willen laten stemmen nu maar naar builen Terstond daarop waren verscheidene personen naar buiten en te wapen gesneld Vier hunner namelyk Susino Chiavarini Michel Olivier Maisetti Susino Panzani on Jaques Uarie Campodonico hadden zich in een paar belendende tuinen geposteerd hun geweren op de woning van burgemeester Martinetti gericht bondende Uit die richting nu zyn de geweerschoten gelost en uil de instructie is gebleken dat de vier genoemde personen die schoten gelost bebbfn alsmede dat de jeugdige Ortoli de aanvoerder is geweest van het complot dat tot het verlies van drie menschonsleveos geleid heeft Zelfs moet hg san Chiavarini hot doodend wapen verschaft hebben Maiaetti werd nog denzelfden dag in hechtenis genomen Panzani Campodonico en Chiavarmi namen de vlucht De laatstgenoemde echter zoon lan een voormalig gendarme kwam later op aandraag zgna vaders zich in handen van het gerecht tellen Wat de beide andoren betreft Campodonico heeft na sluiting der instructie in een ontmoeting met de gendarmes den dood gevonden Penzani lisefl zich nog steeds aan de nasporingen der justitie weten te onttrokken Wat eindelyk den hoofdpersoon Paul Ortoli angaat deze was door den invloed van zyn vader gesteund bijna aan do justitie ontsnapt Toen kg te Bastia in voorloopige hechtenis was genomen veinsde hy door typheuze koorts aangetast te zyn o werd naar het gasthuis overgebracht Daar rerIraeg hij hetzy door toegeeflijkheid of door omtooping der ondergeschikte boambton zooveel vrijMid als hg maar verlangde hg wandelde door M stad bezocht nlle openbare plaatsen vertoonde nch in den schouwburg de kofliohuizen ja zelfs m liet gsreohtsgebouw zonder echter ooit door MBand verraden te worden Eindelyk in October jl lik zg het krachtig optreden van den procurourgsnsraal werd besloten hem weer van het gast naar de gevangenis over te brengen Zoodra 1 Ortoli daarvan de Inolit kreeg ontvluchtte hg doch