Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1889

PëTROLËUM NOTëERINGËNi Openbare Vrijwillige Verkooping van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam Be markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 55 Geïmporteerd fust 8 60 September October November en Decemberlevering 8 75 BElIRSBEttlGHT AMSTERDAM 10 Juli Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Buitenland algemeen vaster Warschau Weenen 4 hooger overigens weinig variatie ADVERT£NTI£N Terstond GEVRAAGD een SCIOENUAEEESJONQEN bij P BIK Schoenhandel en Schoenmakery Korte Tiendeweg Gouda Mejufviouw TRIJBITS Karnemelksloot VRAAGT met AUGUSTUS eene zindeljjke DIENSTBODE GOUDA U Juli 1889 Wq vestigen de aandacht onzer atadgenoofen op de veiigadering van morgen avond Vrydag in de Sociëteit Ons Genoegen waar candidaten zullen worden geateld voor het Lidmaatschap van den gemeenterawl Hen talrijke opkomat is zeer wenacbelijk KOSTINO ojp IParasolsA 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Door de R K Kieavereeniging Redt voor Alle jen de Antt revolutionaire Kiesvereeniging zgn devolgende hoeren candidaat gestold voor het lid maatschap van den Gemeenteraad J S Kampo Ë J van der Heijden H Kemp I J Bonnear en jU O Niesingh In de heden gehouden zitting van de Tweede Kamer drong de heer Roell bjj zijne interpellatie san op verlenging van den termijn voor aanstelling van het verplicht aantal onderwijzers wat noodzakelgk is rillen gemeentebesturen niet in moeilijkheden komen De Minister van Binnenlandsche Zaken achtte geen voorziening noo lig ja wilde komt wijziging Schoolwet niet vódr 1890 tot stand gemeentebesturen zelfs aansporen tot aanstelling van het gevorderde onderwijzenpersoneel 0 een vraag van den heer de Savomin Ijohman antwoordde de Minister dat het antwoord op het onderwijsverslag de volgende week de commissie kan bereiken en rdige afdoening de Kegeering aangenaam zal zgn j hh Roell en Van der Ksay waarschuwden tegen overgide afdoening der wet De Kamer besloot tot tweede sectieonderzoek van het Wetsontwerp op waterstsatswerken Tijdens het onweder gisterenmiddag i voor Slikkerveer een pleizieijacht dat in de Noord zeilende was door een rukwind omgeslagen De drie zich daarin bevindi ndo porsonen de heer Von Ian Ca la loxi © 7 roovérT if oe idorstige roover die veroordeeld wa om gefusilleerd te worden Hi u l n een driedubbelen moord bèdreve n H i koelen bloede van el 1 en genomen in t huis van een handlanger der roovers tegelijk met zün be hermer en terstond doo lgeschoten le ï K f = handlanger waren it vo r kI t i K veriofgangei liepen MnenT f De afdeeling van den ewen erge nt was naar Cavallerizze geweest en twee J j of gor mede T gen n Car r j MongrassSno 1 rT r en brachten er zeven Wr T f e liberalen kwamen met acht veriofgangers die zij aan de wel ndheid van den kapitein wenschten aan te beWon De vangst was bizonder voordeelig geweest zS v T ht en de nJ T vier en zostig onder de nationale banier de uitslag was dus boven ver l nge bun achuiren dringen do eersten met onstuiraig Terlnngen er op Ma dat keizer Frans Jozef lich op het Hradschin Ie Praaj zoo spoedig mogelijk tot koning van Bohème zal laten kronen Wat nu de verdere punten van het programma der beide Czechische partyen betreft zoo wijken zij verre uiteen Het radicale element bestrijdt met feilen moed het conservatieve groot grondbezit terwijl het zich tevens krachtig verzet tegen de school wetvoorstellen van den clericalen vorst Liechtensten Bovendien zoekt het met zijn sympathieën jegens Eusland een nadere aansluiting bij de overige Slavische stammen De Spaansche Begeering heeft het tegenwoordig hard te verantwoorden Tot de haar toegeschreven doortastende maatregelen om nl do begrooting van 1889 door koninklijk besluit ook van kracht te verklaren voor 1S90 is de Kegeenng tot heden nog niet overgegaan In de cortes gaan de vijanden van het ministerie voort Sagasta fel te bestoken Elke fractie zendt baar sprekers naar de tribune minder om haar programma uiteen te zetten dan haar candidatnur voor het volgnnd ministerie te stellen Martos is onvermoeid in zgn aanvallen op Sagasta en de liberale meerderheid Vrijdag maakte de oppositie een ontzettend misbaar Het schijnt wel of zij door de Fransoho kamer is aangestoken Ook in de Spaansche cortes zag men dien dag de afgevaardigden van hun zetels opspringen en met vuisten en stokken dreigend op elkander losstormen zoodat de deurwaarder tusschenbeide moesten komen Het publiek op de tribunes was even opgewonden dames vielen flauw en andere tragi komische tafreelen aanschouwde men Onder groot rumoer moest de zitting eindelijk gesloten worden Naar men verzekert wil de oppositie de regeering op deze wyze dwingen de zittingen te schorsen Zaterdag hield de kamer een geheime bijeeukomst waarin men elkander ophelderingen gevraagd en gegeven heeft over de schandalen van den vorigen dag Of de uitnoodiging van den Vooratter Alonzo Martinez aan de atigevaardigden om de werkzaamheden niet verder tf belemmeren iets zal uitwerken zal spoedig blijken Intussohen is het Sagasta door dit parlementair obstructionisme nog onmogelijk geweest zijn liberaal programma verder te verwezenlijken KaDtongerecht te Gouda ZITTING van den 10 3VU 1889 Mr J PORTUIJN imOOGLEEVER Kantonrechter Plaatsvervanger Mr D N BROÜWEE waarnemend Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zijn veroordeeld A de G te Boskoop wegens bet njden met een hond zonder muilkorf op een weg in de Provincie ZnidHoUand ƒ 1 of 1 dag B W te s Gravenhage wegens het zonder verlofvan den Burgemeester gelegenheid geven tot hethouden van hazardspel op den openbaren weg 5 of 3 dagen O H te Zevenhuizen wegens het in eene localiteit waarin krachtens vergunning sterken drank wordt verkocht en waarin tevens eene andere winkelnering wordt uitgeoefend toelaten dat daarin sterken drank wordt gedronken ƒ 10 of 4 dagen deze persoon is vrijgesproken ter zake van het in die localiteit verkoopen van sterken drank anders dan in gesloten flesschen kannen of kruiken J L P te Zevenhuizen wegens het pntsteken van een vuurwerk op zoo korten afstand van een gebouw dat daardoor brandgevaar kon ontstaan gepleegd door een kind beneden den leeftijd van 16 jaren met oordeel des ondersoheids 2 of 2 dagen J W B A de G en C v d P aUen te Bleiswijk wegens het te zamen en in vereeniging zonder daartoe gerechtigd te zyn loopen op bezaaiden grond ieder ƒ 1 of 1 dag T N R te Gouda wegens openbare dronkenschap gepleegd bij 3e herhaling hechtenis van twee weken en plaatsing in eene rijks werkinrichting voor den tijd van drie maanden C V te Nieuwerkerk a d IJsel on D v O teRotterdam ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 3 dagen B V D te Heeuwijk wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding met uitzondering van don persoon van C H te Zevenhuizen voor zoover hy is vrijgesproken wordende de kosten op die vrijspraak gevallen gedragen door den Staat VERBETKRING lo het verslag der littiofc aQ de Rotterdamse he Rechtbank in ons Tong or zgn op bli S k 1 een 6 ttl regels komeD te slatn a bthandehng du zaak nn brsch KeUenan die ItehDordtn gevoegd by de woarden van deo Terdedigar Mr Harmms lïet ii n reg 18 18 t o te GOUDA ten overstaan van den Notaria MONTIJN aldaar op WOENSDAG 24 JULI 1889 s voorm 11 nur in het KofiBehais Het SCHkAKBORD aan den Kleiweg van Eene Hofstede bestaande in eene BOÜWMANSWONING wgk B No 63 met SCHUUK vöfroeden HOOIBERG ERF TUIN en BOOMGAARD en diverse perceelen uitmantend beste WEI enEOOUAITDEIT enz gelegen in de polders Middelblok eo Veerstalblok onder Q o CLd er als kad sectie B Nos 806 807 821 t m 826 828 t m 831 834 885 836 888 t m 910 943 t m 947 en 1808 en sectie C No 197 t m 201 737 en 738 te zamen groot 14 HecUren 91 Aren 25 Centiaren Te veilen eerst in 9 perceelen en daarna in combinatiën De Lander en zgn tot 15 December 1891 en de Getimmerten tot 1 Mei 1892 verhanid voor ƒ 1250 s jaars aan den Heer A Th KUIJER te Gouderak Betaling der kooppenningen en aanvaarding 5 September 1889 Breeder bfl biljetten Flinke Dii iistbode GEVRAAGD loon naar bekwaamheid Adrea barean van dit Blad A D VERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Kiezers voor den Gemeenteraad alhier worden uitgenoodigrl tot het bijwonen der welke zal gehouden worden op a s des avonds ten acht uur in de Sociëteit O S GENOEGEN Zaai Kunstmin tot het stellen van CANDIDATEN voor de a s GEMEENTERA ADSVER KIEZING Namtnt het Comité H STRAVER loco Voorzitter J J VAN UIJE Secretarie Gouda 10 Juli 1889 lüÊïJiilm p i y rri C3 A AV OUD TREINEN Ie 2e en 3e Klasse van GOUDA naar den HAAG en terug op ZONDAG 7 14 21 en 28 JIJLI 1889 stoppende in het terugkomen te VOORBURG SOETERMEER ZEGWAARD en ZEVENHUIZEN HMESBMIS TEBUOBXHS GOUDA Vertr 6 30 Den HAAG Vertr 11 45 Den HAAG Aank 7 00 GOUDA Aank 12 25 Gewone en Retourbiljetten zijn op deze treinen g eldig Het vertreknur nit den HAAG is na afloop van de voorstelling in het Circus CARBE Gouda Snelperadruk van A BKINKMAN Zoon 1889 N 3963 Vrüdag 12 Jflil GOUDSCHE COURÜNT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen udere regil meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelps met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr a par drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Afioaderlöke Nommer VIJF CENTEN D a r o BINNEÏfLAND lie in rouw is ged mpeld De levensloop van bekl werd door pleiter nagegaan Bekl was altijd zwak van geest langzamerhand heeft rich bij hem gevormd eene idés fixe meer en meer ontaardende in hallucinatien De lijd was nog verre meende pi dat men in de rechtszaal eene plaats zou inruimen aan de psychiatrie dat men zonder ongeloof te ontmoeten zou kunnrn spreken van afwijkingen des gefstea toch meende pi dat hier een zoodanig geval aanwezig was Het ree ls niet normale brein van lekl werd door kwade invloeden verkeerd geleid hij zelf werd het slachtoffer van een sluwen oplichter Oplichting had bekl voorzeker in enkele det bedoelde gevallen niet gepleegd immers daarvoor was kwade Irouw noodig ec die bestond bö bekl niet Welk arrest het Hof dan ook wijzra zou betwijfelde pi niet Do procureur generaal mr Bijleveldt kon zich met deze beschouwingen niet vcreenigon De ontwikkeling van het geheele weefsel van verdichting en liedrog vond zijnen grond in bekl s zucht naar grootheid lotsveri etering Hij handelde met sluw kalm overleg Ook in die gevallen waarin hij niet direct manoeuvres frauduleuse gebruikte deetl hg dat indirect door bet verspreiden van valscbe geruchten Hij vorderde bevestiging van het vonnis Uitspraak Woensdag 24 Juli Staten Oeseraal Twïedb Kameb Zitting van Woensdag 10 Juli Zullen de belastingvoorstellen der heeren Bor esius c s nog tijdens deze bijeenkomst der Kamer in do afdeelingen worden onderzocht Deze vraag hield de vergadering bij den aanvang der zitting van gisteren welke overigens voor afdeelingsonderzoek bestemd was eonigen tgd bezig l e centrale sectie behalve den voorzitter bestaande uit Ie heeren W Croroers Smidt Schaep Lindern van Alblaaserdam z jtt zoon en de knecht zijn verdronken De ook in ons land geliefde dichter Robert Hamerling ia reeds goruimen tijd ziek en in de laalste dagen is zijn toestkad zoo verergerd dat men voor zgn leven vreest Naar men meldt zijn in Deli Sumatra op de tabaksplantages Aren sburg verschillende wilde dieren gevangen als tijger slangen wilde katten een beer enz ten behoeve van da Botterdamsche Diergaarde Een deel er van is reeds op weg en ksn spoedig worden verwncht Die dieren zgn op Snraalr in groote hoeveelheid aanwezig doch niet gemakkelgk levend te bemach ogen Et Kngelsehman die zich dezer dagen bevond 1 in het Bndge Hótel te Liandrindod Wells werd onaangenaam varrast toen in den namiddag van dien dag een leeuw zgn kamer binnendrong die spoedig gevolgd werd door een oppasser van het circus waaruit het dier ontsnapt was Hij ried den reiziger zich stil te houden en hot gelukte toen een zak over den kop van den l cuw te werpen en zoo het dier weer Ie vangen Voor het gerechtshof te s Grnvenhage vacantiekamer verscheen gisteren de liekonde raillioenenheer uit Leiden zich noemende jhr B Brookholf Jzn de la Bourgeois in hooger beroep gekomen van het vonnis der Haagsche rechtbank ran 20 M i waarbij hy wegens de bekende feiten vormende 6 gevallen van oplichting tot 2 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld FiEVLLETOJV Nadat de bekl bij zgne in eersten aanleg afgelegde bekentenis had volhard wees mr L W van Gigch van Amsterdiim op het hoogst treurige van deze zaak waardoor eene achtenswaardige fami op de bergen ronddwaal en dat ik niks niemendal om je geef Savro Capteijn net als gij Maar is die Savro niet onder de gevangenen Het is een neef van hem een andere Sarro zeide de syndicus I Wel ZOO nu als ge hem ziet lief meisje zeg hem dan dat we al t mogelijke zullen doen om hem te krijgen Maar gij waar woont gij In dat huisje waar gij van nacht dien ouden man hebt gevonden dat is mijn vader hij laat u groeten til bedanken voor den piaster dien ge hem gegeven hebt Welken piaster dat zal zeker mijn luitenant gedaan hebben die meneer daar Het meisje keerde zich om en herkende den luitenant die haar te Cosenza reeds met zooveel bewondering had aangestaard ook nu las zij bewondering zolfs liefde in zijne blikken zij bloosde ea dankte hem met neergeslagen oogen De officier antwoordde veriegon Kom dat heeft niets te betrekenen Het was laat en t werd reeds donker het schoone meisje wenschte hun goeden avond en ging heen nadat zij den jongen man nog eens had aangezien Ik heb nog vergeten te zeggen d itAsprini een bizonder knap man was blond met levondisre vurije en toch zachte oogen en eene slanke sierlijke gestalte Ik geloof waarlijk dat ge aangeschoten zijt door die boschnimf zeide de kapitein cm iet Italiaamci J IV wachting gunstig De schnk was de vrienden der roovers om t hart geslagen do liberalen zegevierden en s avonds lachte de syndicus vroolg k toen hij de I officieren ontmoette en begon te zingen Tralala schenk in het glas Ket of t vastenavond was maar hij kwam niet verder want twee geweerschoten buiten het dorp deden hem plotseling verschrikt zwijgen Bijna op hetzelfde oogenblik vertoonde zich een j meisje De tweede luitenant die op een steen zat sprong op alsof hü door een adder gestoken werd het was het schoone Albaneesohe meisje met een brief voor den kapitein Wie heeft u dien brief gegeven vroeg deze Wel Savro de roover hij is in t bosch bij mij gekomen en heeft mij gedreigd bet huis in brand te steken als ik den brief niet dadelijk wegbracht De kapitein brak den brief open die met gekouwd brood was dicht geplakt en las V Ziehier wat de brief bevatte Capteijn Jij hebt een mooie jacht gehadt maar als je den dezen ontvangt dan zullen een paar saluitschoten uit mijn dubbel jachtroer je zeggen dat je ze niet allemaal geknipt hebt dat ik nog vrij en vrank