Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1889

dat z j op dit oogenblik nog niet erkennen wil dat de wyzigingeu in de onderwijswet niet eerder dan voor 1890 tot stand kunnen komen Daarom moeten de gemeenten nu onder toezicht en op aanwijzing der Regeering met de wetteljjbe bepalingen maar zoo wat leeren rondscharrelen Voorts had er een debat plaats over het tijdstip van behandeling der nieuwe onderwijswet waarbij de heer Mackay gelegenheid had medo te doelen dat in de volgende week het regeeringsantwoord op het voorloopig verslag inkomt en dat eene spoedige behandeling aan de regeering aangenaam zyn zal De Kamer heeft zich verder voornamelijk beziggehouden met de beide railitio verlungings voorstellen van den heer Soyffardt om twee lichtingen van de Begeering om één lichting een jaar langer onder de wapens te houden Met groote warmte verdedigde de hoer Seyffardt zyn voorstel de minister stelde or alleen tegenover dat hij met de tweede lichting op dit oogenblik geen raad zou weten Dat was ook t bezwaar van den heer Schimmelpenninok van der Oije Kan dat echter in ernst worden aangegrepen als een motief om na te laten wat volgens allen noodig is om onze levende strijdkrachten in geval van oogenblikkelijk gevaar in een eeuigermate voldoenden toestand te brengen Over het regeeringsvoorstel feitelijk slechts eene bestendiging van den buitengewonen toestand der laatste jaren is op zich zelve nog niet gesproken Alleen heeft de heer Heldt naar aanleiding dezer wetsvoordracht eenige bezwaren ontwikkeld omtrent dei toepassing der bepalingen op de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel derwgs op alle dergelgke inrichtingen Tan voorbereidend hooger onderwijs gegeven Aan de Engelsche toeristen die ons land bezoeken kan men den invloed f au deugdelijk teekenonderwgs dan ook duidelijk bespeuren Zij worden vaak met penseel of potlood langs den weg aangetroffen om hunne indrukken vast te leggen Bij onze Pra sche buren is het teekenonderwijs reeds verplichtend op do lagere school en het wordt daar ook alom gegeven op de gymnasia Alleen schrijft het eindexamen dat ook niet als verplichtend voor Ook in België is het onderwijs in het teekenen op do athenaea gelijk staande met onze gymnasia verplichtend en wel met een uitgebreid programma Derhalve wanneer in al die naburige Staten het teekenen op de gymnaaia onderwezen wordt waarom dan ook uiet bij ons Die vraag klemt te meer wanneer men de overtuiging heeft zooals spreker dat alles wat in den vreemde ter bevordering van de kunstindustrioele ontwikkeling van het volk onderwezen wordt daar veel beter en gemakkelijker ingang vindt dan bij ona te lande Spreker meent dat bet op den weg ligt van de Maatschappij die Itybevordering van de kunstnijverheid zoo kraèhtig en met zooveel warmte voorstaat om zich vooral ook aan het teekenonderwijs op de gymasia gelegen te laten liggen opdat ook de leerlingen die daar hunne opleiding ontvangen doordrongen worden van gooden smaak waardoor onze nijverheid ten zeerste zal worden gebaat Op Cuba w erd vódr eenigen tijd een jong meisje dat tot eene zeer rijke familie behoorde ingescheept Zij was erg ziek on wilde in Spanje haar vaderland gaan sterven Zij had volgens de geneesheoren nog twee of drio Mlagen te leven Om nu te beletten dat zg in zee zon begraven worden had zij alles wat voor balseming noodig was aan boord meegenomen alsook eene prachtige kist om het Ujk in te sluiten Maar de zeelucht bracht zulke rasse verbetering in den toestand van het meisje dat toen het schip in de haven van Santander aanlegde zij geheel hersteld was Terwijl zij in het hotel waar zij was afgestapt met veel eetlust het ontbijt gebruikte zagen do bedienden der douane met verwondering de prachtige lijkkist aan wal brengen die voor haar was gereedgemaakt Volgens het thans verschenen jaarverslag der weesinrichting te Neerbosch is het getal weezen die de inrichting verlaten hebben reeds tot 1100 geklommen Vele der eersto weezen hebben reeds een burgerlijk bestaan in do maatschappg verkregen Ook nit Amerika ontvangt men voortdurend zeer goede tijdingen Hot getal dor weezen die aldaar verblijf houden bedraagt 34 In Oranje City zijn do moesten hunner werkzaam als landbouwers en te Grand Rapids als ambachtslieden Op de werkplaatsen werd met ijver gewerkt De nieuwe huizon werden evenals in do vorige jaren door de weesjongens afgebouwd onder leiding van hunne bazen De inritfbting wordt langs dezen weg hoe langer hoe meer eone groote industrieschool waar de jongens in staat Worden gesteld om goed en degelijk hun handwerk te loeren bijna 200 jongens zijn thans op do vorschillende werkplaatsen geplaatst De drnkkerij hooft opnieuw eene belangrijke uitbreiding ondergaan ruim ƒ 7000 werd uitgegeven voor nieuwe lottersoorten en muziek Hot batig saldo bedroeg ƒ 17 746 26V9 in de kas dor inrichting werd gestort f 9198 24 Op de scholen werd geregeld onderwijs gegeven Een van de ondorwgzors tfeeft met goed gevolg examen als hoofdonderwijzer afgelegd en is mede aan de woezensohool werkzaam Het getal schoolgaande kindoren bedraagt 440 De inrichting is in het bezit gekomen van eone stoommachine met de noodigo zaken voor boterbereiding die nu op Deensohe wijze plaats heeft Van een onbekende word bovendien een nieuwe ketel met machines van 9 paardoukraoht ontvangen Bnitenlandsch Overzicht De Fransche Kamer is eindelijk gereed gekomen met haar arbeid die besloten werd door het bekrachtigen eener uitgebreide kwijtschelding van straf aan politieke misdadigers ter eere van het eeuwfeest der republiek In één opzicht werd echter het ontwerp gelijk het door de commissie was opgesteld gewijzigd De commissie had ook hen die wegens misdaden bij de werkstaking van Decazoville begaan waren veroordeeld op de lijst gezet maar de regeoring verzette zich hiertegen Do hoer Thévenct do minister van justitie verlangde dat do Veroordeelden van Decazoville van de amnestie zouden worden uitgesloten en de meerderheid vereenigde zich daarmede Met 305 tegen 232 stemmen die der rechterzijde en der uiterste radicalen word hot eersto artikel der wet verworpen en vervangen door een ander waarin de uitsluiting word opgenomen De republikeinen kunnen nu ook ernstig aan den naderendon verkiezingstrgd gaan denkou Deroyalisten zgn vol goeden moed getuige de verklaring der leiders dozer party die den graaf van Pargs te Vevey bezochten De boeren keerden te Parijs terug met de mededooling dat do graaf van Parijs hot verbond met de Boulangisten blijft goedkeuren Ten einde zijn aanhangers op to wekken is de pretendent voornemens binnen kort de brieven uit te geven van zijn vader den hertog van Chartros die volgens do royalisten do belangen der partij zeer zullen bevordoren In olk geval verklaarde do graaf vau Pargs dat hg don uitslag van don vorkiezingsslrgd met vertrouwen te gerooet ziet Het J ournal dei Debats meldt nis gerucht dat do Kamer van in beschuldiging stelling hedenavond arrest zal wgzen Boulanger Dillon on Rochefort zouden verwezen worden naar het hooggerechtshof wegens aanslag onverminderd do vervolging door den procureurgeneraal tegen Boulanger in te stellen wegens omkoopiog De heer E Stanhope n inister van oorlog deelde in do gisteren door het Engelsche Lagerhuis gehouden zitting mode dat volgens de laatst ontvangen berichten de strgdmaoht der dorwischen bedroeg 6000 man met SOO kamoelen zij bevinden zich thans op drie mglen zuidwaarts van Abu Sirabol of 33 mijlen ton noorden van Wady Halfa Genoraai Grenfell staat te Assoean en versterkingen zgn derwaarts in aantocht Wegens de Ofateren oolitend eohter gebeurde het dat de booze ingenieur heelemoal mee ging naar de stad de tram kroop in slakkeogaiig heel Molenrliet af tot het Stadhuisplein Ook thans dachten vele reizigers dat er geen stoom was en z j stelden reeds de vraag of men over de bruggen zou kunnen komen Jawell To n de heer Soheffer in de stad uitstapte zette de machinedr ver den klep open en liet hij den stoom in groote witte wolken ontsnappen Hij had natuurlijk nu veel te veel voor het kleine eindje naar t station I Intussohen heeft deze wraak van de kleinen den heer S tot een waar schrikbeeld gemaakt voor tramreizigers Staten Oeneraal Tweede Kameb Zitting van Donderdag 11 Juli Aan de orde was do vraag van den heer Roêll over de toepassing van art 24 der onderwijswet in verband met de voorgedragen wijziging Men weet dat de wet aan de gemeenten voorschrijft dat met 1 Jan 1890 het gevorderd minimum van onderwijzers bij de openbare scholen moet zyn aangesteld en nu de Regeering heeft voorgesteld om dat minimum te verlagen is t werkelp toch niet te vorderen dat de gemeenten die tot een nog belangrijke aanvulling van het onderwijzend personeel verplicht zijn daarop by de straks vast te stullon begrootingen zullen gaan rekenen met do kans dat kort daarna de wet zal uitmaken dat de uitgetrokken gelden niet behoeven te worden besteed voor de aanstelling van meer ondorwyzers of erger nog op gevaar af dat do reeds aangestelde onderwijzers dan weer moeten worden ontslagen Daarom vroeg de heer Roëll of de heer Macka y t plan had een noodwet voor te dragen ten einde don terinyn bij de wet van 78 vastgesteld voor het minimum onderwijzend personeel één of twee jaren te verlengen De Minister vond t geheel overbodig Waarom Omdat de Gemeentebesturen wèl gehouden zijn aan de uitvoering der bestaande wet wat juist eohter in dez naterie niet altijd zoo zeer ernstig is opgevat j ook niet door de hooge Regeering maar de begrooting naar de kansen op de verrainderi ig van het personeel kunnen inrichten door t uittrekken van een raeraoriepost Gedep Staten kunnen dan later beslissen of do begrooting al dan niet aanvulling vordert In elk geval was het verschil in het personeel door de bestaande en de nieuw voorgedragen regeling niet zód groot ora verwarring in de gemeente finaucien te kunnen stichten I e heer Roell vond deze loer der Regeering nog al vreemd doch liet de gevolgen voor hare rekening Vreemd Is het dat de heer Lohman die zoo zeer op eene onverwijlde behandeling van de onderwijswet aandringt hoegenaamd geen waarde schijnt te hechten aah de werkzaamheden der vroeger zoo hoog geprezen commissie van voorbereiding Niet onaardig vestigde de heer Van der Kaay hierop de aandacht Hoe het mot de behandeling der onderwijswet ook loope een prachtisch gevolg heeft de interpellaiie van den heer Roell niet gehad De verantwoordelijkheid der Hegeering voor alle nadeelen welke uit nietvoorzieniiig mochten voortkomen is echter verzwaard nu zg gewaarschuwd is De eenige ververklaring voor hare houdiug Icunnen wij hierin vinden Argenida liep achter den eik om en kroop op handen en voeten door de struiken tot aan een grooten steen toen kwamen zij in do drooge bedding eener andere beek welke geheel overwelfd was door de struiken die aan weerskanten groeiden hierdoor beschermd liepen zij een indweegs voort tot zij aan een olijvenboschjo kwamen waar eene hoogte hen aan de oogen der roovers onttrok zij liepen hot boschjo langs en toen zeide het meisje tot den officier Blijf mij hier wachten daarop liep zg dohoogte op tot aan den voet van een kastanjeboom kwam spoedig terug en zeide terwijl een zucht haarontsnapte Eindelijk gaan zij heen De officier greep hare hand en kuste die zij zag hem verbaasd aan en zeide Maar zijt ge dan krankzinnig dat ge zoo alleenen ongewapend hier ronddwaalt Ik bon niet krankzinnig ik wilde je zien ikheb altijd aan je gedacht sedert ik je te Cosenzaheb gezien en als ik je woning vroeger had ontdekt zou ik je vroeger zijn komen opzoeken Mij komen opzoeken en waarom Om je te zien omdat ik altijd aan je denk Ben jo te Brescia geweest Hoe of ik te Brescia geweest ben Ik heb een broer die korporaal is bij het12de regiment linietroepen en zou wel eens willenweten of t waar is dat Brescia zulk eene mooiestad i en dat daar geene roovers zgn moeder die baar zoon van een dreigend gevaar wil ontrukken bleek angstig onvermoeid Gedurig keek zij naar den berg aan do linkerzijde en luisterde onder t loopen alsof van dien kant het gevaar dreigde Eindelijk bleef zij onder een grooten eik staan de officier wilde haar glimlachend iets zeggen maar zij wees hem om zich stil te houden door hem de hand op den mond te leggen en bracht hom toen voorzichtig aan den zoom van het bosoh waar een voetpad door de droge bedding eener beek gevormd naar beneden liep daar liet zij eindelijk zijne hand los plaatste zich met hem achter een boomstam en gaf hem een teeken om in zekere richting te zien Het bosch waarin zij zich nu bevonden lag beneden dat waarin de officier het meisje vroeger ontmoet had uit hun schuilhoek zagen zij den hoogen overhangenden bergrug vier gewapende roovors vertoonden zich daar in de hoogte die samen praatten en oplettend rondkeken Zij hebben ons gehoord zeide het meisje zacht tot den luitenant behalve die vier zgn er nog meer als zij ons ontdekken zullen zij op ons schieten Houd je vooral stil Ecoellenza we zijn nog ver van Cer eto Toon eerst begreep de officier uit wel groot gevaar hg wns gered en hoe onvoorzichtig hg was geweest De roovers bleven praten en rondkijken do eene schoen het terrein op te nemen en liep langzaam de helling af toen hij halfweg was keek hij rechts en links en scheen verder naar beneden te willen gaan I Argenida liep achter den eik om en kroop op handen en voeten door do struiken tot aan een grooten steen toen kwamen zij in do drooge bedding eener andere beek welke geheel overwelfd was door de struiken die aan weerskanten groeiden hierdoor beschermd liepen zij een indweegs voort tot zij aan een olijvenboschjo kwamen waar eone hoogte hen aan de oogen der roovers onttrok zij liepen hot boschjo langs en toen zeide het meisje tot den officier Blijf mij hier wachten daarop liep zg dohoogte op tot aan den voet van een kastanjeboom kwam spoedig terug en zeide terwijl een zucht haarontsnapte Eindelijk gaan zij heen De officier greep hare hand en kuste die zij zag hem verbaasd aan en zeide Maar zijt ge dan krankzinnig dat ge zoo alleenen ongewapend hier ronddwaalt Ik ben niet krankzinnig ik wilde je zien ikheb altijd aan je gedacht sedert ik je te Cosenzaheb gezien en als ik je woning vroeger had ontdekt zou ik je vroeger zijn komen opzoeken Mij komen opzoeken en waarom Om je te zien omdat ik altijd aan je denk Ben jo te Brescia geweest Hoe of ik te Brescia geweest ben Ik heb een broer die korporaal is bij het12de regiment linietroepen en zou wel eens willenweten of t waar is dat Brescia zulk eene mooie I stad i en dat daar geene roovers zgn voor de wassoherij Met yver wordt thans gewerkt aan de voltooiing van hot nieuwe weeshuis De tweede verdieping van dit gebouw wordt voor slaapzalen ingericht het benedengedeelte voor nieuwe schooUokalen Voor de bouwverbetering der in richting werd in het afgeloopen jaar 31 52S 62i j besteed Ook de verspreiding van verschillende geschriften nam weder belangrijk toe Van don Weezen almanak zijn 30 000 exemplaren verspreid van den Scheurkelonder 16 000 Almanak voor de jeugd 6000 Wandkalender 4000 Het Ooatm telt 4000 abonné a daarenboveu zyu duizenden tractaten verspreid geworden Deze zijn niet alleen verzonden naar alle deelen van ons land maar ook naar d Oostiodische bezittingen Zuid Afrika tot in het verre westen van Amerika ja zelfs naar Home en Jeruzalem zijn een groot aantal geschriften gezonden geworden Alle vrouwelijke mede arbeiders hebben met de grootste trouw haar werk verricht hierin is geen belangrijke verandering gekomen De directeur heeft geregeld viermaal s weeks tot de weezen gesproken terwijl hij nog op 38 plaatsen is opgetrede in het belang dor stichting en alles wat daarmede in verband staat De uitkomsten hebben in het afgeloopen jaar bedragen aan giften bgdragen verkoop van meubelen granen en vee van do boerderij bloemen enz do som van ƒ 154 703 92 Hieronder is begrepen de som van f 32 000 die door de oudweesen voor het 20 jarig jubilé der stichting was verzameld zoodat het bedrag der inkomsten dan wordt ƒ 122 403 98 Het voorgaande ja ir waren die inkomsten door die inzameling wel vnrminderd en bedroegen zij maar ruim ƒ 100 000 hoewel een jaar vroeger ƒ 126 000 was ontvangen Dezo beide sommen samengesteld komt men dus tot ruim 112 000 voor elk van de beide laatste jaren zoodat de inkomsten in werkelijkheid niet zijn vooruitgegaan Het getal weezen is daarentegen toegenomen er zijn in het afgeloopen jaar 167 kinderen opgenomen zoodat met hot getal dergenen die aanwezig zijn nu reuds meer dan 950 kinderen in de inrichting worden verpleegd Jhr Mr Victor de Stenrs sprak Woensdag op het Congre der Ned Maattchappij tér levoriering mit Nijverheid ton gunste van het verplicht teekenonderwijs op de gymnasia De Afd s Gravenhage had nl het Congres willen dpen verklaren de noodzakelijkheid van dat onderwijs doch het Hoofdbestuur achtte dit niet op den weg der mantschappy Dit had den heer de Steurs zeer teleurgesteld Blijkbaar had het Hoofdbestuur de zaak niet in al haren omvang overzien meende spr Zoo het dit wel gedaan had zou zeker het voorstel van s Gravenhage niet met eene verklaring van niot ontvankelijkheid verworpen zijn Directeuren meenen namelijk dat de voorgeetelde maatregel niet ligt op den weg der Maatschappij daar de jongelieden die het gymnasium bezoeken zich na het verlaten dier inrichting wijden aan de universitaire studiën die huns inziens zuiver wetenschappelijk en geheel vreemd aan de beoefening der nijverheid zijn Nochtans erkennen Directeuren dat het teekenen voor een beschaafd man wenschelijk is maar zij meenen dat het oordeel over de wenschelijkheid om dit leervak op do gymnasia in te voeren moet overgelaten worden aan de personen wier taak Brescia is eene heel moajp stad veel grooterdan Cosenza en duizend maal iraaier en bg ons zyngeene roovors en zij zjjn er ook nooit geweest Én heeft jo broer jo geschreven Wol zoker heeft hij geschreven on hij zegt dat hij het zoor naar zyn genoegen beeft Heeft hij geschreven dat hg te Breacia eenliefje heeft gevonden Hoe mal dehk je dan dat hg over zulkedingen zou sclu gven Wel als je veel van mij hieldt zon ik hetdadolgk aan mijne zuster sohrgven en haar vertellendat myn liefje t mooiste meisje was dat ik ooitgezien Keb Argenida kreeg eene kleur als eene kers doch antwoordde niets daarop stond zg op en zeide tot den officier Nu moeten wg scheiden addio ga nooit weer zoo alleen uit want heden zgt go er nog goed afgekomen Hoor eens lieve Argeni la wij moeten elkaartoch weerzien zeg mij waar ik je kan vinden Waarom dat Waarom moeten wg elkaarweerzien Ik heb je in groot govaar gezien en jein veiligheid gebracht daardoor alleen zijn wij vandaag b jeon geweest Nu ben je dicht bg Corzeto Als ge weer bij je soldaten bent dan heb je mijniet moer noodig Zoo nu ik zal mij weer eens in t gevaar hegeven ora t genoegen te hebben om door je geredte worden Wordt verwlfd $ het is om de belangen van die inrichtingen te hartigen Spreker maakt zich sterk dat Directeuren alsnog overtuigd zullen worden dat het wel degelijk op den weg der Maatschappg van Ng verheid ligt om te trachten het teekenonderwijs ook op de gymnasia ingevoerd te krijgen Hot is reeds een eerste stap dat Directeuren erkennen dat het teekenen voor een beschaafd man wenschelijk is Wanneer men let op de vorming van jongelui aan de gymnasia tot aanstaande medici en chirurgen dan zal men mootei erkennen dat vaardigheid in het teekenen dien vakmannen zeer ter stade zal komen in de practgk Immers hoe veel gemakkelgker zal het hun vallen nieuwe instrumenten te doen vervaardigen om daarmee storingen in hot lichaam te curoeren om kunstledematen te ontwerpen en aan te passen en in t algemeen om ten allen tijde alle onderdeelen van het menschelijk lichaam zich en anderen duidelgk voor oogen te stellen Ook de aanstaande litteratoren hebben aesthetische vorming en zeerste noodig evenzeer als de beoefenaars der moor exacte wetenschappen de aanstaande natuurkundigen en chemici bij wier studie do microscoop en het juiste gebruik daarvan door een geoefend scherp oog oen hoofdrol speelt Maar bovenal schuilt er in het teekenonderwijs eene paedagogische kracht Dat onderricht leert den jongen man zien analyseeren onderseheiden en beoordeelen Iemand die teekonen geleerd heelt zal scherper oordeelen en vlugger indrukken in zich opnemen dan het individu dat daarvan verstoken bleef De eerste zal wanneer hg een gebouw slechts oppervlakkig heeft gezien zich daarvan eene voorstelling kunnen maken Maar de tweede zal er vgftigmaal langs geloopeu en het zelfs nauwkeurig opgenomen hebben zonder zich rekenschap te kunnen geven van Igneu vormen en kleuren van het gebouw Bg hem is de gave niet ontwikkeld om zgn indruk te analyseeren omdat hij het niet begrijpt Spreker had hier slecht een voorbeeld uit velen gekozen Hoe veel genotrgker zou voor velen het leven zijn wanneer gevoel voor smaak en zin voor t schoone m hunne jeugd bij hen ontwikkeld ware De Maatschappij van Nijverheid heeft te recht begrepen haro krachten te moeten wgden aan de taak om dien smaak en dien kunstzin meer tot gemeengoed van den werkman te moeten maken Maar zg blijvo niet halverwege stilstaan zij lette ook op dien broeden zoom dien geroepen is om den toop aao te geven in de beoordeeling en waaraeering van schoone zaken Wanneer in Nederland zoo lang geklaagd is over onverschilligheid op dit gebied dan ligt de oorzaak in do gebrekkige opleiding Schier op elk gebiod van wetenschap wordt van den jongen man eene zekert mate van kennis geeischt alleen niet van het toekonen Hadden onze bestuurderen van land gewest en gemeente teekenen geleerd er zouden van do 500 wellicht een tiental artisten zgn geworden maar de overigen zouden later nooit ongevoelig zijn gebleven wanneer hun in het private en in hot openbare leven quaestien waren voorgekomen bg wier beoordeeling de goede smaak het richtsnoer moet zijn Nu ontvangt juist een groot deel van onze aanstaande regeeringspersonen hunne opleiding op de gymnasia Dat daar dus het teekenonderwijs ontbreekt is een groote leemte in het leerplan Men zal spreker wellicht tegenwerpen het bezwaar dat het aantal vakken van onderwijs weer met één zal moeten worden uitgebreid Die objectie mag echter niet zwaar wegen In s Gravenhage bgvoor beeld is hot maximum van het aantal lesuren per week en wanneer spreker zich nu herinnert dat tiJ 1 zgn leertijd op het gymnasium te Maastricht geauretido 82 uren s weeks onderricht ontving flan bigft er altij l nog eone speling van 4 uren Bovendien wanneer men do betookenis van hot teekononderwgs in aanmerking neemt zou daarvoor auicüt een ander vak waaraan minder practisch nut 18 verbonden opgeblferd kunnen warden Zoo zou het onderricht in het Hebreeuwsoh in de hoogste üasso allicht kunnen worden gemist £ en tweede vak de natuurigke historie dat gedurende twee jaren gestaakt wordt om eerst in et 5e en 6e studiejaar hervat te worden zou te eer kunnen vervallen omdat de strekking er van w net waarnemingsïormogen bg den loeriing te ont iKe en Welnu dat paodagogisch hulpmiddel wordt eei betor bereikt door niet alleen de plant en Jiervormen te verklaren maar den leerling die ook en vooral te leeren teekenen De naburige Staten hebben trouwens het nut n het teekenonderwijs op de gymnasia reeds lang In Duitsohland is hot teekenonderwgs op de gymnasia en in de renl gymnasia steeds verplichtend geweest en wordt daaraan strenger dan ooit de hand j ehouden Zoo heeft spreker zich ook gegevens uit geland laten verstrekken Daar wordt teekenon noodzakelgkh d om de gamizoecen in OpperEgyptete TWaterkon vfsagt de opperbevelhebber der Engelsche strgdkrachteu in Egypte dat hem meertroepen worden gezonden Dientengevolge zullentwee bataljons derwaarts gaan Sir James Fergnsson antwoordde op eéne vraag van den heer Campbell dat de voorstellen waar aan Frankrijk zgne goedkeuring weigert zijn vervat in de circuUire der Egyptische regeering aan de mogendheden die de liquidatiewet teekenden De toestemming dor mogendheden werd gevraagd ten behoeve van een ontwerp decreet houdende machtiging tot het in t leven roepen eener 4 pCts gepriïilegeerde schuld ter aflosising van de oude schuèd en tor verschaffing van fonds aan de Egyptische regeoring De vermindering van de onCvangsteu in Egypte wordt geschat op 300 000 p st een gevolg van de heerschendo droogte Twee regimenten van Aldershot hebben bevel ontvangen zich gereed te houden om naar Malta te gaan tot vervanging der Engelsche troepen die naar Egypte vertrekken Hoe vergankelijk aardsqhe roem on rust is heeft ook lord Salisbuiy dezer dagen ervaren Zelfs de Engelsche regeering leed Vrijdag 11 een parlementaire nederiaag En dat nog wel in het hui der lords I Hot betrof een zeer interessante quaostie nl het wetsontwerp betrekkelijk de overdracht van land waarvan o a een der doeleinden was om roerende en onroeronde goederen in geval van overdracht bij nalatenschap aan dezefde regelen te onderwerpen Hot besluit van het hoogerhuis heeft des te meer verrast wgl het ontwerp reeds den 28ei Juni U voor de derde maal gelezen en toen ook aangenomen was wel is waar met ife zeer kleine meerderheid van slechts negen stemmen Vrijdag werd nu de laatste hand aan de Land Tramier Bilt gelegd Plotseling kwam een der sterren vau het antidilu viaansch toryisme lord Bath met een amendement opdagen dat lord Salisbury voor onaannemelijk verklaarde maar dat toch mot 122 tegen 113 stemmen werd aangenomen Onmiddellijk kondigde lord Salisbury aan dat de regeering haar ontwerp introk wijl door de aanneming van het amendement het principieele van do Land Tramfer BUI verviel Het spreekt van zei dat dit echec niet in het minst een politieke beteekenis heeft of do positie van het ministerie verzwakt Alleen is weder voor de zooveelsto maal gebleken de bekrompen behoudszucht dor lords die met hun votum getoond hebben dat zij moor tory zijn dan het eonig mogelgke totyministerie en dan de ultra tory dagbladen die zelfs den lords de waarschuwing toeroepen dat zij hun daad zullen berouwen In den aard der dingen toch ligt Het dat de liberalen zoodra zij weder aan de rogeering komen vrij wat ingrijpender maatregelen tot hervorming der landwetten zullen instellen da thans lord Salisbury deed maar er is nog meer De meest fossiele elementen in het hoogerhuis brongou dit zelf in het grootste gevaar Hoe meer zij elke li ervorming ook zelfs de onschuldigste tegenhouden hoe meer wapenen zij zelf den bestrgders van het huis der lords in do handen drukken zoodat wanneer eindelijk het oogenblik voor een hervorming van de samenstelling van het hoogerhuis aanbreekt de omwouteling grooter zal zijn dan zelfs de voorstanders onder de lords zelve het wenschen of bedoelen KEIMMSGEriXG INRICHTINGEN WELKB GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 dor Wet van den 2n Juni 1876 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene konnis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijhigen van de firma J A Trijbits Jr om vergunning tot het oprichten eener bewaarplaats van horens en beenderen op het perceel gelegen aan do Oude Gouwe Kadaster Sectie A no 1196 Dat op Vrijdag den 26 Juli 1889 des namiddags ten 1 ure op hot Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen voor dien dag op do Secretarie der Gemeente van do ter zake ingekomen Schriftaron kan worden kennis genomen GOUDA den 12 Juli 1889 Burgemoipter en Wethouders voornoemd H W G KONING I B Do Secretaris BROUWER KENNISÖI VING INRICHTINGEN WïJLKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en W HOUDERS van Gouda