Goudsche Courant, maandag 15 juli 1889

i til Maandag 15 Juli 1889 Weg ens verg evorderd Seizoen zijn de FANTASIE KATOENEN aanzienlijk in prijs verminderd NB Van de in prfls rerminderde GOEDEBEN worden geen Stalen verstrekt SCHEIE R en Zm ZCIVEBE FRANSCHK WIJNEJV De bekende BORDEAUX k f 21 per 48 Flessohen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zUn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter Groote Opruiming waarbij eene groote hoeveelheid verschillende X X = 2 = E 3sr BAULMABiNen Co StooancDuToierToro uL xrerij oi x DE ZEAAF m DE DRIE SHOEEEIT Pirma A P van REUESSE Co te jorbim Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen knnstbier dat door bgvoeging van Bchadelgke bestanddeelen zich slechts korten tgd goed hondt op het fastofopdeflescfa maar zich maanden conserveert waardoor het bewijs wordt geleverd dat het RBNESSE S BIER zniver ia en alleen wordt gebrouwen van het beste moat en hop zonder byvoeging van eenig Snrrogaat TjrTTCnffTrTJTTrTJ versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle JüiÖAéllXw Bieren verkryghaar op fast van 20 Liter en by onze Bottelaars op heele en halve Flesschen Prijscouranten gratis verkrijgbaar Hoofd Agent voor Gouda F 8IGAIAKS Spieringstraat 54 € e f lli € Markt A 64 Fan af MAANDAG mm OPRUIMING BOOPT GEEN Naaimachine aWorens er eene te hebben geprobeerd van W ens het vergevorderd seizoen 10 pCt korting op de nog voorradige 20MER C0STÏÏMES Heele ngte CCWTÜMBS van af ƒ 16 met korting § LaAg e Tiende weg D 59 Gouda NB Alle MACHINES worden voor 2 weken op PROEF g ven G PUWK Turfmarkt Goud Snelpersdruk van A BBINKMAN Zoon t Doet tl voordeel MAANDAG VOORTZETTING der Gfroote Jaarlijksclie OPRUIMING GEBBXUDE GOBDUBBN en meer andere ARTIKELEN OPRUIMING van een PABÏIJ TRICOT EINDERJÏÏRKEir tot spotpryzen I S KEISER GoTioi Korte Tiendeweg D 88 GYMNASTIEK VËRËËIVIGIXG Esrcelsiox Directeur de Heer H OUDERKERK op MAANDAG 15 JULI 1889 in de Zaal KUNSTMINi der Sociëteit ONS GENOEGEN ITa afoop BAL Aanvang Half Acht ure BH Ennstlievende Leden hebben op vertoon van hun Diploma toegang met twee Dames Opnieuw ONTVANGEN een groote Collectie f met de Nieuwste STOKKEN PARAPLÜIEN BAZAB Lange Tiendeweg D 61 J GILEIN Zie de pryzen in de uitstalkast Voortsetting van de 3 E500TIE OPRUIHIIVG tegen buitengewoon LAGE PRIJZEN Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 J de VËN Markt Gouda B Boek en Muziekhandel Kantoor H behoeften Drukker en Bindwerk H Nieuwe Bessensap prima Kwaliteit OOSTHAVEN 19 P SAUERBIËR 1 FRAMBOZEN en CITROEN IIMOMDE HULSTKAMP s OUDE GENEVER verkrijgbaar in lo V i V Vi ter kroi fl M J de jSRAAF voorheen C MÈS8EMA ER BW BINNENLAND GOUDA IB Juli 1889 Voor ds meer dan 380 vacante predikant plaataeD bg de Herr kerk is ans geen enkele candidaat meer beroopbsar terivM de 12 candidaten die ia Hei II tot de eTanJltébediening zijn toegelaten reedt allen een beroM hebben aange ioinen De keeren H Pos te ütapht en O A Bi Lsmbers te Banwveld a d Teluin die nog beachjikbasr zga hebben zish nog niet roepbaar gesteld Woensdag lou te Breda hel huwelijk voltrokken worden tusschen een jonkman en oene weduwe welke laaUte haar bruidegom nogal verre in leeftijd overtreft en naar men legl een groot vermogeu moet bezilteo Den dag te voren echter is bedoelde weduwe by en vonnis der arrondisaoments rechtbaok onder ountaele gesteld waardoor bet voltrekken van het hawei k is verhinderd geworden D ttierbavechter Manuel Fuentss bekend onder dea byaaun van Boccanegrs is te Baeza in Spaqje in hst strydperk gedood Drie stieren waren reeds bloedend ter aard gevallea da vierde was een pnchtig driejarig dier dat nog eerst kort geleden in bet gebergte gevangen was De broeder vaa Boeeanegra El Melo ging den stierjto gomoet luaar werd door het dier tot de omheining temggedro gen Nog eenige oogenblikken en hjj was verloren Boocanegr ug het gevaar en snolde sqn broedt te hulp Onder de menigte heersohte ademloitoxe manning Deo degen tossohepi de Udden sprong Boccanegro op bet dier af eit hield bet zgn roodea mantel voor de oogan De stier deiBt4 terug en £ 1 Melo waLgand Tan alle kanten klookeii luide toejuichingen maar tarwjjl Boeeanegra lings n rechts boog an dankte en daarbg de bewegingen van den stier uit het oog verioor stortte die tioh op hem en stooite hem een dar hoornen diap ia het lichaam wierp hem ia de lacht sag boe de ongelukkige man neerkwam liep een oogenblik om hem heen en stapte toen tiotsoh weg terwgl het wreede publiek Bravo I Bravo I Toro I riep Stervend uit het trgdperk gedragen werd Boeeanegra naar hot gasthuis vervoerd waar hg enige uren hiter bezweek De Sokall van Penié is byiondsr ingenomen met de ontvangst die hem t Lond n ten deel valt vooral vindt hg den Prins van Wales een geieiUgen makkar b al de feestlijkheden die hem wonloa bereid Is dus sgn vriendsshap voor den toon van Victoria leer groot grooter oneindig groot lelfs is zijn bewondering voor de mooie Prinses van Wales die het geheim schijnt ontdekt te hebben om eenwig jong te blgven De Schab moet dan ook den prins in vollen ernst een ruil hebben voorgesteld WiCnneer d prinses hem door haar gemaal cadeau werd gedaan z u hg op zgn beurt dezen zta der schoonste vrouwen uit zgn harem zenden Men weet niet of de prins dit voorstel in overweging heeft genomen Ter gelegenheid van het banquet dat den Sohah ia de GuiUiall te Londen werd aangeboden waren honderd bedienden geëngageerd tegen 7 shillings i pence par man C 4 60 Op het oogenblik dat de Schah verscheen deelde een commissie uit da Jans den contractor mede dat zoo zg ieder geen 1 shillings 7 Ï0 kregen zij geen hand zouden nitsteken Men moet van den nood een deugd naken en de heeren bedienden hadden een goeden dag t Het vraagstik der progressie bg de belastingheffing is ia de laatste jaren van vele kanten bezien Tig algemeen Wordt thans nis waar aangenomen dat een rechtvaardig belastingstelsel zoodanig behoort te worden ingericht dat hoe hooger de inkomsten tggen des te grooter percentage van de ingezetenen worit gevorderde Welke grenzen daarbg zgn in acht te nemen welk maatatafte volgen daarover hee scht chter groob onzekerheid De heer mr N G Pier on heeft in Dt Öitb van Febr 1888 de meening ait dat mn hiar ijttniyk t doen h ft met m wiskunstig vraagstnk en de hulp der wiskunstenaars ingeroepen Op die roepstem is thans een antwoord gegeven door den heer A J Cohen Stuart dis na eenigen tgd als ciriel ingenieur in Indie werkzaam te zijn geweest zich aan de studie der rechtswetenschap heeft gewijd en in dat vak gisteren den doctorstitel aan de Amsterdamsche Universiteit heeft verworven De heer Stuart heeft tot het verkrijgen van dien titel een proefschrift uitgegeven dat getiteld is Bijdrage tot at theorie der profrenieve mkomatenbeUaiing Een boek dat van groote scherpzinnigheid getuigt al valt het slechts onder het bereik van weinigen het geheel te genietan Immen er komen vele wiskunstige berekeningen en formules in voor welke voor leeken raadselen zgn Toch zijn de uitkomsten waartoe de schrijver gekomen is voor de practische toepassing van de leer der belastmgprogressie van veel gewicht I De belangrgkste dier uitkomsten is wel deze dat de wiskundige behandeling van het vnugstnk den schrijver volstrekt niet heeft geleid tot de slotsom dat een sterke progressie eea uitvloeisel moet zijn van de leer omtrent het uiteenloopend nut der verschillende deelen van het inkomen Als men aanneemt dat de nuttigheidsgraad daalt naarmate het inkomen stggt en dat bg elk inkomm een deel als noodig voor noodzakelijk levensonderhoud onbelast moet blgven dan kan daaruit volgens het betoog van den sohrgver alleen de juistheid worden afgeleid van een zwakke progessie gelgk door Bentham is voorgestaan en ook door mr Pierson verdedigd De heer Stuart heeft aan zgn merkwaardigen arbeid nog de berekening van een progressitschaal toegevoegd als middel om eenigermate de grenzen af te bakenen De bg ondarb den omtnot de jongste gevechten te Sdi s n tengevolge der door ons medegedeelde mailberichten algemeen bekend Met belangstelling namen wg echter kennis van een particulieren brief uit A eh waarin de teraardebestelling der gesneuvelden als volgt beschroven wordt De troep die s morgens vroeg was uitgerukt kwam te 12 uur in de benting terug waar zij met muziek werd opgewacht Voorop droeg men de gesneuvelden en gewonden en nadat deze laatsten in de ziekenzaal waren gebracht werden de dooden op den grond gelegd het carrë geformeerd de gewereu gepresenteerd en na eene echte soldatonspeech het Ifien Neerlandt bloed gespeeld In het midden lag de le luitenant Gaade een jonge man met twee eervolle vermeldingen voor vroeger betoonde dapperheid en die dien dag ió6 kranig is gesneuveld dat wg allen er niet ovef kunnen uitscheiden Toen zgn sectie bg deu plolselinge klewangaanval aan het wgken ging is hg alleen blgven staan heeft als een ridder uit de middeleeuwen te midden van een stuk of tien kerels als een razende om zich heen gehouwen en er verscheidenen tegen den grond geslagen waaronder een van de hoofden en is eindelgk bezweken als een held De Militaire Willemsorde dien dag door hem verdiend zal waarsohgnlgk nu nog wel voor hem aangevraagd zgn £ en schrale troost zal men zeggen maar voor een soldaat beteckeut dit een praalgraf voor een in dienst van koning en vaderland gevallen held Wg hechten aan die dingen en de naam van Gaade zal in de Indische krggsgeschiedenis eene plaats innemen die zijne latere jongere kameraden zal opwekken om zgn voorbeeld te volgen Na deze plechtigheid werden do Igken der gesneuvelden behoorlijk gewassehen en s middags in de nabijheid der benting begraven Ik behoef u niet te zeggen wat wg bg die beide plechtigheden gevoelden en als u dia gezichten gezien ha van al die mannen dia met tnllende lippen en tranen langs de wangen onder het spelen der treurmuziek om den kuil stonden waarin zg hunne gesneuvelden kamaraden neerlieten dan hadt u het ook te kwaad ge kregen Den volgenden dag stierf aan zgne wonden een oven kranige dspper vent de eenige die bg zgn luitenant was gebleven namelgk de korporaal Sohardel ridder van da M Waxn Willemsorde van het gieren kruis en begiftigd met verscheidene verdienstenmedailles uit de veldslagen der laatste SS jaar uit Eur w H j is natuurlgk met deselfde plaohtiKhaia bsgiarsB n u dien tgd kebbaa w J Goddank al do gewonden in het leren behouden Zg zgn reeds bijna allen naar het groote hospitaal in den Eraton en volgens de berichten maken zij het allen goed en zal er wsarschijnlijk niet één meer aan de opgedane verwondingen sterven N R a Het onweder waarvan wij hier Woensdag namiddag een staarde kregen heeft te Arnhem heel wat verwoestingen aangericht Omstreeks half 6 viel daar een wervelstorm uit het oosten dwars in de onweersbui de cycloon duurde hoogstens tien mifiuten maar richtte in dien korten tijd groote schade aan meldt de Amh Ct Toond het plantsoen bij de Lauwergracht leed veel In het park van Musis Sacrum werd een kolossale Csd dasche populier middendoor geslagen en in dea vat sleepte de wijdgetakte kruin halve boomen en zwata takken mede vsn de in het afgesloten park van Musis staande boomen Daar werd nog een andere boom ontworteld die in zijn val de muziektent beschadigde terwijl daar vlak bij ook een iep doormidden brak Ook nabg het militai a hospitaal op de JCippni markt en in vele particuliere tuinen werden zware boomen als afgedraaid ter hoogte van een paar meter boven den grond of grooto takken afigescheurd Aan vele huizen werd schade aangericht hetijj door bet afrukken van schoorsteenen hetzg door het vernielen van het dak Ook werd menige ruit ingedrukt Ter hoogte van bet Malburgsche veer werd een met hooi beladen wagen van den Westervoortsohea dgk geslagen veel hooi ging in den Bgn verloren en ni t dan met veel moeite gelukte het san eenige maaoen het paard dat erg gewond was met den wagW overeind te krijgen Ëeue vrouw die vw t melken terugkeeide werd in een alodt gismngerd Een jougen die op den Boulevard speelde werd door den wind opgenomen en een paar meters verder neergeworpen zonder dat hem evenwel l ts l was toegebracht aaaS9XBBS=B Ba 9KaaBBa BMHa BB BBaV Boiteolaodsch Overziciit De heer Laguerre genoraal Böulangers besta vriend heeft zich in de Fransche Kamer weer geducht geweerd Het tooneel hetwelk de Kamer asiibood overtrof alles wat tot dusver in dit opzicht door de anti republikeinen is vertoond Met dit schandelijk feit zullen de Boiilangistea hnn veldtocht wel als geëindigd moeten besehouw4n daar binnen de eerste dagen de sluiting der zitting te wachten is want in allen gevalle moet de parlementaire arbeid voor 14 Juli den nationalen feest dag voorgoed worden gesloten Men begrgpt dat er in de politieke kringen t Berlgn niet weinig vrougde bütaat over het mislukken van de nieuwe Bussisohe conversie een feit trouwens dat verwacht wenl niet om politieke redenen maar omdat er by de conversie te weinig te verdienen was Het schgnt dat de Duitsche Begeering wel degelijk last gegeven heeft om op de grenzen van Zwitserland wat strenger te worden Uit Muuohen wordt althans getneld dat de Beierscbe Regeering sedert eenige dagen aan do tolbeambten op da Zwitsersche grenzen last heeft gegeven op de reizigers uit Zwitserland meer toe te zien Ën dia reizigers kunnen t toch niet helpen Het opdringen van de Derwisoheo naar het Noorden in Egypte komt de Engelsche Kegeering betrekkolgk zeer gelegen Het is het beste argument tegen den eisch der Fransche Begging om een termgn te bepalen voor de ontruiming Do quaestie der ifoy i draiitê brengt eenig let n in de overigens zeer eentonige bgna doodsche zitting van het BritsChe lagerhuis In het oorspronkelijke plan lag het de oommissie die tot taak zal hebben da zaak dar koninklijke dotatiSn voorgoed te regelen en vaat te Stellen welke leden vau de koninklijke familie aanspraak hebben op dotatién of jaarlijksche toelagen uit de schatkist en hoe groot het bedrag dezer sommen zijn zal uit zeventien leden waarvan twaalf ministerieelen saam te stellen maar legen deze combinatie is de oppositie in vedet gakomea en tan slotte iMaft d ff