Goudsche Courant, dinsdag 16 juli 1889

Mr J H Yin Mierop kantonrecltter en lid van den gemesnteraad De Yoofzitter sprak naar aanleiding daarvan het Tolgende Mqne Heeren I Het was met groot leedweien dat aan den morgen van den 30 Juni het droeve bericht in onze Oemeeiite vernomen werd onze kantonrechter is overladen Mr J H van Mierop is niet meer Was hq gedurende eenige weken ongesteld en de beHchten ip de laatste dagen vóór zijn overlgden ongunstig niemand dacht evenwel aan loo n afloop en men bleef hopen op herstel Het mocht evenwel zoo niet zijn en zeker onverwacht is hij aan zijne betrekkingen en aan de Gemeente ontvallen Allen die den rechtschapen braven man gekend hebben beseften wat door zijne weduwe en zgne kinderen als liefhebbend echtgenoot en vader in hem verloren werd Maar ook verliest onze Gemeente veel zeer veel in hem Als kantonrechter welke betrekking hij gedurende 17 jaar met zooveel eere bekleedde heeft hij zich de toegenegenheid en achting van velen weten te verwerven en hoe hoog hij stond aangeschreven getuigt voldoende de uitroep van velen xoo n Kantonrechter krggt Gouda nooit weer I Booh ook in verschillende andere betrekkingen was bij ijverig en nuttig werkzaam en niet het minst als lid van den Gemeenteraad Wij hebben in hem een hooggeacht en niet gemakkelijk te vervangen medelid verloren I Het zal U allen even als mij leed hebben gedaan daar zyn stoffelijk overschot elders werd ter aarde besteld dat wij niet in de gelegenheid waren gezamenlijk hem onze laatste hulde onzen laatsten groet te brengen Daarom voel ik mij gedrongen het alsnog hier te doen hier in de Raadzaal waar hij zoo vele jaren medegewerkt heeft voor de belangen onzer Qemeeute Hij was een waardig lid en wy allen hebben hem hoog geacht om den ijver en de nauwgezetheid waarmede hij steeds werkzaam was en daardoor vele gewichtige diensten aan de gemeente heeft bewezen In gedachten zeggen wy hem dan ook dank voor alles wat hij voor onze gemeente gedaan heeft voor wat hij voor onze gemeente geweest is Zijne plaats is thans ledig hem zullen wij nooit weer zien zijn stem zullen wij niet meer hoeren maar Vergeten zullen wij hem niet Het goede door hem verricht gaat niet verloren Hij heeft niet te vergeefs geleefd velen was hq tot een zegen Moge zijn voorbeeld na tot navolging aansporen en de herinnering aart hem als een edel braaf mensch steeds by ons levendig blijven De vergadering betuigt hare instemming met die TTOorden De Voorzitter deelt mede dat B en W namens den Baad de betrekkingen van Mr van Mierop een brief van rouwbeklag hadden gezonden De Voorzitter deelt daarop mede dat B en W de kas van den gemeente ontvanger op 4 Juli hebben nagezien en in volkomen orde bevouden Ingekomen zijn 1 De Bekening der Gemeente over 1888 Wordt gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de hh Fortuijn Droogleever Prince en Jager ï Eene missive van Curatoren van het Gym Met dergelijke dwaze kinderachtige onschuldige scherts brachten zij een uur door zij stoeiden maakten elkaar knevels met de zwarte vijgen de tijd vloog ongemerkt voorbij Eensklaps riep Argenida Hoe onvriendelijk alleen aan ons zelven te denken Ik zal dadeÜjk naar do soldaten gaan en hun zeggen dat zij maar zooveel vijgen moeten afschudden als zij willen Maar ik ben alleen gekomen Alleen Geheel alleen Wat zijt ge weer onvoorzichtig Onvoorricditig waarom het is nu overal veUig er zijn immers geeno roovers meer Denk je dat nu ik denk het in t geheel niet En zij begon te schreien Argenida je moet je geeae iwtssa schrikbeelden in het hoofd halen Ach ik heb zulk een akelig voorgevoel datik de oorzaak zal zijn van je dood De officier droogde hare oogen en kuste bevend hare lippen zij liet hem begaan Kom kom gauw wij zullen den hollen weg langs gaan zoo als de vorige diaal Maar waarom ben je zoo bang laten we nog een poo e hier blijven i Wacht O mijn God houd je stil en zij ging naar de deur Zoodra zij die geopend had deed zij die weer dicht hare tanden klapperden rij keerde zich om nasium inzendende eene aanbeveling voor het onderwijzend personeel aan die inrichting Ter benoeming van een Sector Dr J H 8lothouber Conrector a h gymnasium te Gorkum Dr P J Scrinerius Conrector a h gymnasium te Dordrecht Ter benoeming van eenen Conrector Dr L A Kesper laatstelijk conrector aanhet Progymnasium te Gouda Dr H M B ter Haar Eomeny Leeraar aan het Progymnasium te Deutiohem Ter benoeming van 2 Leeraren in de oude talen en verwante vakken de heeren a I Dr E A M Stavenisse de Brauw laatstelijk Leeraar aan het Progymnasium te Gouda II K K Boekmeijer doet en tijdelijk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen en 4 I B K Boekmeijer doet en tijdelijk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen II P C Barendregt van Charlois doet en tijdelijk Leeraar aan het Gymnasiam te Schiedam Voor het onderwijs in de Nederl Taal wordt aanbevolen de heer M J van Dugteren voor dat in de Fransche taal de heer H W F Bonte voor dat in de Hoogduitsche taal de heer Th G G Valette voor dat in de Engelsche taai de heer J H van der Voort voor dat in de Aardrijkskunde de heer A F Cremer allen tot heden leeraren aan het Progymnasium Een aanbeveling voor leeraar in de wiskunde en natuurkundige vakken zal binnen kort bij n Baad inkomen Deza issive wordt ter visie gelegd terwijl l benoeming aan de orde wordt gesteld wgen de volgende vergadering 3 Eene missive van den heer A Nortite dank zeggende voor de hem verleende gratificatie Aangenomen voor kennisgeving 4 Eene missive van W Begeer Lz dank zeggende voor de op hem uitgebrachte benoeming Aangenomen voor kennisgeving B Adressen van de volgende personen verzoekende benoemd te worden tot brugwachter gaarder aan de Haastrechtsche brug nL van P P Bameveld C Boot W Bot iP HoUemy W J Janknegt A Kraaienbrink A f C Nolte C Puik A Schoonderwoerd allen te G uda en W ISchouten te Ouderkerk a d IJsel Ter visie 6 Adressen vanlt J van Gent on H van Willigen verzoekende bpioemd te worden als noodhulpaanspreker Ter visit De Baad keurde goed De Bekening en Verantwoording der buitengewone Inkomsten en Uitgaven ten behoeve van de Stedelijke Oasfabriekj dienst 1888 De Bekening van den Kassier der Bank van Leening over het boekjaar 1888 89 Tot Eegent van hf vereenigd Wees en Aelemoeseniershuis werd benoemd de heer C A van Berkel met 13 stemmen terwijl 1 blancobiljet werd uitgebracht De overgangsexamens aan de rjjks hoogere burgerschool alhier zijn heden afgeloopeu De uitslag is geweest als volgt Uit de Ie klasse ziJn bevorderd naar de 2e C D Julius C J van Hemert C van Kekem M en sloeg hare armen om den hals van Asprini Savro mijn lieveling Savro is hier God doe maar open ik heb mijn revolver Hij is niet alleen zij rijn wel met hun tienen O God wat moet ik doen Als je heengaat zullen ze je zien want ze komen naar dezen kant Zeker heeft er een voor spion gespeeld en je hier zien binnengaaii en nu zijn ze gekomen om je te vermoorden Maar ik weet er wat op riep zij plotseling Ja ja op die manier zullen we hen beet hebben VIL In een oogwenk had zij uit de naaste kamer eenlaken gehaald dat zij aan een stoel vastmaakte en buiten het venster liet hangen dat tetenover de deur was en boven den hollen weg waarllngs zij vroeger waren gevluchtT J Ze zullen denken dat je daaruit gevlucht bent Oji als zij weg zijn dan zullen wij naar San Martino zien te komen en dan kun j @ den weg wel vindenen hen later opsporen Dit voor alle zekerheid zeide zij terwijl zij een dolk in haar boezem verborg nu zijn we met ons beiden Men hoorde de roovers met haastig schreden naderen Vprberg je in die kast houd je doodstil enkom er niet uit wat je ook hoort voor ik je roep Wees niet bang voor mij niemand in tganscfae Sijtsma O M Bulaeus Brack A J Hoogenboom M Sohreuder M van Mens C J de Euwe J Dirkzwager W F L de Booij F Mijnlieff Voorwaardelijk ook N Paul en C J J van Houweninge Nlei bevorderd 7 leerlingen voU ond en 1 voor enkele lessen Uit do 2e naar de 3e klasse G K Nugteren I P de Vooijs G C van der Want J T F de Koning Muvting S L Veenstra Ch E Benjamins 6 N Verdoold Johanna W C van Kesteren Anna Bonte en voor enkele léssen A H Beusekamp Voorwaardelijk W J Fortuijn Droogleever Niet bevorderd 3 leerlingen voor voll ond Uit de 3e naar de ie klasse C G N de Vooijs G B Noothoven van Goor H E Krom P N van Lit van Dantzig N W van Gelder W J Roozeboom Voorwaardelijk ook W van Ingen Schouten en C van Krimpen de laatste voor enkele lessen Niet bevorderd 5 Uit de 4e naar de 5e klasse D A Costerman Boodt C H Wijckhuijse M van den Bosch A H Fournler Voorwaardelijk K W do Bock Niet bevorderd 3 De drie leerlingen der 5e klasse nemen deel aan het eindexamen in Zuid Hollaud dat heden te Schiedam een aanvangt neemt Hcdpn had aan de rijks hoogere burgerschool het eerste admissie examen plaats Aangemeld hadden zich 19 candidnten waarvan zijn toegelaten 13 namelijk II onvoorwaardelijk G Alblas J L Belonje M P Buijs A L Exalto A S J van Kesteren Ch G Körnmann F J S Maas M F de Raadt J H Schouten N H Vlasveld F Welter 2 voorwaardelijk W F F Bounders enW P Broeder Gisteren werd in de O L V Kerk alhier het 2Bjarig bestaan gevierd van de Broederschap der H Familie De kerk was smaakvol versierd en s morgens en s avonds werd door den bekenden pater Wulfingh op welsprekende wijze eene feestrede gehouden Vooral des namiddags was het kerkgebouw druk bezocht Toen ontvingen ruim honderd mannen de zilveren medaille voor het 2B jarig lidmaatschap der vereeniging en werden ruim 40 nieuwe Ledeu tot de Congregatie toegelaten De vroegere directeur pastoor Sloots van Amsterdam wenschte da mannen geluk met het feest door hen gevierd en bracht in treffende woorden de aangename oogenblikken in herinnering terug die hij te Gouda onder zijne Congreganisten had gesleten Van de door den Ned Rhijuspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 296 personen gebruik De extra trein die gisteren ten 11 45 uit den Haag naar Gouda en tusschen gelegen plaatsen vertrok was vol Ondanks het minder gunstige weder hebben dus velen gebruik gemaakt van do zeldzame gelegenheid om hetzij de voorstelling van Carré hetzij het geheele concert op het Kurhaus of op Seinpost te Scheveningen bij te wonen t Zaterdag is geslaagd voor het gymnasium te Doetichem M Funselie land zou Argenida Milano een haar durven krenken Vrees dus niefs Hij laadde zijn revolver en liet zich opsluiten vol bewondering voor hare tegenwoordigheid van geest Argenida liep naar de deur e l schoof er den grendel af toen ging zij naar het venstor en begon te roepen Vlucht luitenant gauw gauw ze komen vlucht De roovers 8torm4 n de kamer binnen Savrovoorop met een gelaat waarop woeste vreugde en wraakzucht te lezen wtren maar toen hy t meisje bij het venster zag staan en hoorde roepen vielhij in den strik Hy stiet een vloek uit en riep zijnemannen toe Gauw gauw drie van jullie langs het hooge pad om hem den weg af te snijden Ik zal beneden langs gaan dan kan hij ons niet ontloopen En met jou onbeschaamde heks zal ik later wel afrekenen ik zal hem hier voor je oogen aan stukken snijden De bersaglieri hebben goede beenen riep het meisje hem na terwijl hij naar bniten snelde En toen begon zij weer uit het venster te roepen VluiSht luitenant vlucht Savro legde van beneden zijn geweer op haar aan en riep StU of ik schiet Worit vervolgd Uit Amsterdam bericht men ons het overlijden van Mevrouw Maria Franoisoa Bia weduwe van den heer Jan Eduard de Vries vraeger getrouwd met den heer Reinier Engelman in den oudentom van 79 jaar Sedert verscheidene jaren rustende op de vele welverdiende lauweren indertijd door haar op het tooneel behaald stond zij bij alle tooneelvrienden in hoog aanzien Met baar eersten man vormden zij eens ware sieraden van het Amsterdamsoh tooneel en ouden van dagen herinneren zich nog met genoegen hare vele triumfen daar behaald Mevr Albregt verliest in haar een innig geliefde moeder Onder voorzitterschap van den Pranschen gezant den heer Louis Legrand werd gisteren te s Hage een groot banket gegeven ter viering van hot eeuwfeest van 1789 en den nationalen feestdag Diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers uit verschillende plaatsen van Nederland n vele Franschen hier te lande waren aanwezig Een telegram werd verzonden aan den president Camot met de beste wenschen voor het welzijn van Frankrijk De gezant betoogde dat de gebeurtenissen van 1789 de weldaden van den tegenwoordigenden regeeringsvorm hebben toegebracht Van de eerbiedigende regeeringsvorm der andere rijken vroeg hij eerbied voor die van Frankrijk Ook bracht hij een warm toegejuichte dronk op onzen Koning uit De Consul uit Maa8tri 4it dronk op Frankrijk a voorspoed De heer P W H Linckens commies bij het hoofdbestuur van posterijen en telegrafie heeft wederom ziJn uitmuntend ingerichten Telegraafgids uitgegeven die zooals men weet tweemaal sjaars verschijnt bij den heer M M Couvée te s Hage Deze gids geeft letterlijk op alle vragen antwoord die men ten aanzien van den telegraafdienst kan stellen en is even practisoh en gemakkelijk ingericht als volledig Het is dan ook een onmisbaar handboek voor ieder die eenigermate van hel telegraafverkeer gebruik maakt Boitenlandscb Overzicht Het einde van de Fransche Kamer is allertreurigst De standjes en schandalen uitgelokt door de Boulangisten en hun vrienden zijn niet van de lucht geweest Twee afgevaardigden zijn in de couloirs als straatjongens aan t vechten geweest terwijl een ander het weder zoo bont maakte dat hiJ verwijderd werd Het is niet de moeite würd al die gescliiedenissen in bijzonderheden te verhaleu j De zitting van Zaterdag verdient echter vermelding wegens het behandelde onderwerp Meu heeft in allerijl nog een maatregel tegen Bonlanger door Krachtens het wetsontwerp ter bestrijding der veelvoudige candidatuur dat reeds sedert Februari ligt te wachten kan niemand rich in twee kiesdistricten tegelijkertijd candidaat stellen elke candidaat heeft vóór de verkiezing een verklaring af te leggen in welk district hy wenscht op te treden ten gunste van hem die deze verklaring niet getrouw naleeft mag geen verkiezingsreclamo gemaakt worden en de op hem uitgebracht stemmen zijn van geenerlei waarde Hot doel dier wet is duidelijk Zij richt zich direct tegen het cesariame en tegen het streveu der Boulangisten om door een honderdvoudige verkiezing van den generaal aan de stemming de beteekenis van een plebisciet te geven Gelijk onze lezers weten beschouwt o a de Belgische goleérde Emil de Laveleye het verbod der veelvoudige candidatuur als een afdoend middel voor de regeering om binnen de grenzen der wet het drijven van Boulanger onschadelijk te maken en de republiek te beboedeu Ondanks allo verzet der Boulangisten is deie wet met 304 tegen 229 stemmen aangenomen Het Journal de Debate meldtvoorts dat generaal Boulanger naar het Hooggerechtshof zal worden verwezen onder beschuldiging van aanslag tegen de veili eid van Staat oompiot en verduistering van 252 000 frs De heeren Dillon en Rochefort zijn evenzeer naar het Hooggerechtshof verwezen als medepliohtlgeil De maatregelen welke de Duitscha regeering tegen Zwitserland wil nemen zyn begonnen ten minste volgens de Zuidduitsche bladen die melden iU de Beiersche Wurtombergaohe en Badensohe douanen last hebben ontvangen de reizigers uit Zwitserland strenger te behandelen dan tot dusver het geval was Alle kaffers moeten du worden geopend elk stuk goed wordt nauwkeurig onderzocht en zelfs vertelt een reiziger dat de Duitsohe ambtenaren te Lindau een pak zyner brieven hebben nagesnuffeld De NorddeHtache 4lgemeine Zeitunff laat er zich niet over uit maar het officieuze blad neemt de berichten over hetgeen door de liberale pers als een bevestiging daarvan wordt beschouwd De Vomtche Zeilung laat zich daarom zeer scherp uit over deze maatregelen welke zij ten zeerste afkeurt Ook de regeeringsgezinde fialional Zeitung kiest nu zeer beslist partij voor Zwitserland en dringt er op aan dat prins Bismarck aan het betreurenswaardig geschil een eipde make Hieruit blijkt dat de nationaal liberale partij niet voornemens is in den kanselier ook op dezen weg te volgen Een ander geval is er nu echter weer bijgekomen De Duitscho regeering heeft twee burgers van het kanton Bern de gebroeders Muller uit Belgheim gekst binnen vijf dagen den Elzas waar zij woonden te verlaten en hun verboden daar terug te koeren De regeoring van het kanton heeft rich hierover beklaagd bij den Bondsraad die den minister van justitie heeft gelast over de zaak verslag uit te brengen Het is den Noorweegschen advocaat Stange gelukt een conservatief ministerie samen te stellen Loden van dit kabinet zgn assessor Gram voorheen rechter in de intematiooale rechtbank te Kaïro en nu werkzaam bü het ministerie van justitie te Stockholm de burgemeester ran Christiania Rygh die als minister van financiën zal optreden en de inspecteur van het onderwijs Bonnevio Een Italiaanscb blad bevat een schrijven van den afgeraardigdo Cavalotti denzelfden die voor eenige dagen de regeeriug interpelleerde over de buitenlandsche politiek van Italië De schrijver verklaart dat hij in 1860 met ingenomenheid de vriendschap begroet heeft welke tusscheo Ithlié en Pruisen op kosten van Oostenrijk gesloten was maar dat hij geenszins van meening is dat dit bondgenootschap Italië verplicht tot een broederkrijg met Frankrijk Verder herinnert Cavalotti aan Cnspi e woorden in 1888 gesproken De tegenwoordige minister president heeft toenmaals Oberdank een jongen man vol moed genoemd die met den naam van Italié op de lippen in den dood was gegaan In 1885 verklaarde Orispi het voor een onmogelijkheid voor Italië om deel uit te maken van de triple alliantie met het oog op zijn eigen politiek in het Oosten waarbij het zich niet door d staatkunde van Oostenrijk of Rusland kon latA binden Terzelfder tijd verklaarde de tegenwoordige eerste minister dat er een officieel en een geographisch Italié was Op dit oogenblik zoo luidt Cavalotti s confusie heeft de roes der macht uit Crjspi s geheugen elke herinnering gewischt aan alles wat hij eertijds gezegd en gedaan heeft BELEVEN UIT ROTTERDAM XIX Dinsdag moet een derde van den Gemeentera d worden hernieuwd Van do 13 aftredende leden hebbenzich 12 herkiesbaar gesteld Een de heer J V d Hoopjaczn heeft verzocht wegens hoogen leeftijd niet meer in aanmerking te komen Het is de gewone periodieke aftreding en ik zou er den lezer dan ook niet mede bezig houden indien zich niet incidenten hadden voorgedaan die ik als trouw berichtgever niet onbesproken mag laten De ultramontaansche kiesvereeniging Hecht en Orde heeft namelijk b laten geen candidaten te stellen De kans zoo heette het stond tegenover aftredende leden te slecht Doch daarbij heeft men het niet f Blaten Nadrukkelijlf werd verklaard dat men den eer dr H J Slenrs als Katholiek vertegemeoordiger niet langer wilde en de vergadering verklaarde door langdurig applaus dit te onderschrijven De heer Sleurs eeu der aftredende raadsleden die zich herkiesbaar stelde werd zoodoende uitgejouwd en zonder plichtpleging aan den dyk gezet Dit feit is van grooter beteekenis dan het oppervlakkig schijnt De heer Sleurs toch is indertijd door de ultr i ntanen in den Gemeenteraad gebracht met medewerking van eene liberale kiesvereeniging met eene gepron9noeerd protectionistische kleur In die dagen was de strijd zeer heef tusschen het liberalisme en het ultramontanisme Vele liberalen kantten zich tegen de candidatuur aan in de eerste plaats omdat men meende dat er geen aanleiding bestond iemand in den Gemeenteraad op te nemen omdat hi ultramontaan was in d tweede plaats omdat men voorstander was van het afdoen vaivzaken terwijl de aanwezigl eid van den een of Bné en clericaal den loop der dingen doelloos zou belemmeren door het voereu van eene eindelooze oppositie Dat alles hoeft de verkiezing van den heer Sleurs niet kunnen beletten Hij nam zitting was in den beginne opposant poh kwam daarvan weldra terug toen hy na een nauwkeurig persoonlijk onderzoek tot de overtuiging kwam dat er geen grond bestond voor het voeren van oppositie quant méme Ziedaar nu wat de ultramontanen hem euvel duiden Het is een bekwaam beschaafd ijverig man hij bezit daarbij g ve der welsprekendheid is in hooge mate gemoedelijk en ter goeder trouw Wat konden zijne geestverwanten meer verwachten Het antwoord op die vraag ligt voor de hand De heer Bleurs matigde zich bovendien eenige zelfstandigheid aan en weigerde op den duur aan den leiband der ultramontaansche raddraaiers te loopen Die lieden schreeuwen steeds moord en brand over wat zy noemen de kostbare en op weelderige wijze ingerichte openbare scholen Om het hun naar den zin te maken had de heer Sleurs by iedere gelegenheid en bij elke Begrooting zijn protest luide moeten doen klinken In het begin heeft hij het dan ook gedaan doch by nader onderzoek is hem gebleken dat te Rotterdam by het bouwen en inrichten van scholen zonder meer voldaan werd aan de voorschriften der wet Het lijdt geen twijfel dat Rotterdam schoolgebouwen had kunnen zetten en dat ook nu nog kan doen die minder soliede armoedige kazerueachtigen zyn doch van weelde in de gewone beteekenis van het woord was geen sprake en kon ook geeu sprake zijn daar gelyk men weet het Hooger Bestuur de noodigq c lrole uitoefend met het oog op de Rijksbijdta Jilllde kosten De heer Sleurs zag in dat hot hem zonder tot kleingeestigheid te vervallen niet mogelijk was aan te wijzen waar verkwisting en weelde schuilden Sinds dien tqd stemt hij rustig voor de Begrooting eu voor elk nieuw voorstel tot schoolbouw dat op wezenlijke behoefte gebaseerd is De liberale partij die hem scherp in het oog hield wist zyne houding op prijs te stellen en by de eerstvolgende verkiezing was hij de candidaat van alle partyen de protoctionisten de anti revolutionairen en de ultramontanen Waarom do laatstgenoemden hem reeds toen niet uitwierpen Eenvoudig hierom omdat destijds de liberalen aan het bewind waren het monsterverbond nog niet dien omvang bad aangenomen en men derhalve nog niet zoo veel noten op zijn zang durfde nemen als in deze dagen van meerderheid van het ctericalisme Doch niet slechts in zake het openbaar ondorwijs ia de heer Sleurs buiten het verband gesprongen Nog eene andere zoo mogelijk nog ontzettender misdaad bezwaard zyn geweten De Gemeenteraad had nl een rordening op de Kinderbewaarplaatsen in het lewF geroepen Die verordening men gelieve daar goed op te letten had ia de verste verte niets gemeen met den godsdienst en de politiek Het éénig doel was te beletten dat kinderen bewaard werden in daartoe ongeschikte lokalen Wij hebben ze hier gekend de vochtige kelders en vunze donkere kamers waar de kleinen opeengehoopt werden half stikkende in de bedompti atmasfecr wentelende in hun vuil en onder to zicht van het een of andere oude wijf te smerig om zelve met een tang te worden aangevat en die bovendien de aan hare zorg toevertrouwde kinderen aan hun lot overliet tenzij de arme kleinen bij bet huilen een te Karde keel opzetten als wanneer do tucbtroede tot stilte kwam dwingen Welnu de ve ordening had geen ander doel dan om er voor te zorgen dat de bewaarplaatsen van kinderen aan de allereerste eischen der hygiene beantwoorden en om er alzoo tegen te waken dat de bedoelde spelonken zich vermenigvuldigden Men zou zeggen dat ieder tot welke politiekepartü of religie ook behoorende dit streven zou hebben toegejuicht En dit was dan ook inderdaad het geval met alle partyen behalve met da Ultramontaa 8che Bevreesd dat nu van gemeentewege toezicht zou worden geh9uden op den aard der lokalen waarin Katholieke Bewaarscholen gewettigd zijn begon men geweldig veel rumoer te maken De verordening was zoo heette h t in strijd met de Grondwet en met de wet op het Lager Onderwijs Bij den Gemeenteraad kwam een adres in van de Vereeniging voor Katholiek onderwijs te Rotterdam de intrekking der verordening verzoekende Dat adres werd met medewerking van den heer Sleurs gewezen van de hand e vereeniging wendde zich daarop tot den Koning de vernietiging der verordening verzoekende De door den Minister van Binnenlandsche Zaken gecentrariqueerde Koninklijke beschikking verklaart indirect dat de verordening niet in strijd is met de grondwet en weigert tot hare vernietiging over te gaan doch beweert dat de wet op et Lager Onderwijs de zaak heeft geregeld v bewaarscholen waarin voorbereidend onderwijs i rdt gegdveu acht het deriialve onaannemelijk dat eene plaatselijke verordening regelt wat reeds by de algemeeue wet g regeld is en lerklaard uit dien hoofde het eersteartikel der verordening to zijn vernietigd Later dat zal nu drie weken geleden zyn verklaarde de gemeenteraad zich onwillig hot bedoelde Art 1 te wijzigen e trok de geheele veror oMng in alioo de verantwoordelijkheid van de gevolgen dp de Hooge Regeering ladende t C