Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1889

1889 Woensdag 17 Juli K 3967 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiuending van adyertentiön kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der nitgave Tegen 1 AUGUSTUS of eerder gevraagd een zindelijke Tegen 1 AUGUSTUS of eerder gevraagd een zindelijke die goed kan werken en gewend is met kinderen om te gaan In persbon zich te vervoegen Oabèthstraat 253 J die goed kan werken en gewend is met kinderen om te gaan In persbon zich te vervoegen Oabèthstraat 253 J Gouda nelpersdruk van A BRINKMAN Zoon Gouda nelpersdruk van A BRINKMAN Zoon De Gemeenteraad en met hom de heer Sleurs hebben het goede en nuttige gewild De oppositie Tan de ultramnntaneu heeft met de hulp van een bevriend ministerie een spaak in het wiel gestoken en daarmede dacht men was de zaak voorloopig uit Doch daar komt de kiesvereenigiog Recht en Orde Zg kan het niet dulden dat een man als de heer Sleurs zich heeft durven verstouten eene andere meening te hebben als de Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek Omlerwys Hij wordt met groot misbaar alt een verworpeling aan de deur gezet Dit feit it iotermate karakteristiek voor den Hottordammer nog meer dan vpor den landgenoot want de Rotterdammer weet hoe groot het aanzien was waarin de Heer Sleurs nog weinige jaren geleden bg zgne geloofsgenooton stond Er geschiedde niets van eenige beteekenis of bij stond aan do spits Geacht en bemind genoot hij het onbeperkt vertrouwen der katholieken Maar hij heeft zich durven verstouten eenige zelfstandigheid aan den dag te leggen en fluks ziet hij zich door de ullramontaansohe kiesvereeniging in figuarlgken zin naar den brandstapel verwijzen Leefden wij nog in den tijd van Giordano Bruno het zou gstlgk slecht met hem afloopen Thans ia men wel verplicht zich tot uitwerpiug te bepalen De geheole zaak beeft te Rotterdam gelgk men begrijpen kan groot opzien gebaard en op velen een teer pijnigkeu indruk gemaakt De Heer Sleurs zelf heeft de schepen achter zich verbrand en zgne candidatuur tegenover zgne katholieke medeburgers gehandhaafd in spgt van het besluit van Recht en Orde Dat hij aldus de ultramontaansche Hoeren openlijk durft trolseeren en den strijd tegen hen aanbindt geeft een nieuw bewgs vau het achtingswaanlige van zijn karakter Dat hg herkozen zal worden daarvan kan men bg voorbaat verzekerd zijn De ultramontauen hebben verklaard te zullen stellen De antirovolutio naire kiesvereeniging Mederlatui en Oranje heeft voor de 13 zetels een zestal candidateu gesteld die echter allen voor die eer hebbon bedankt Doch zelfs dan wanneerultrnmontanen en anti revolutionairen gemeeue zaak maakten on met eene gecombineerde lijst in het strgdperk traden zouden do liberalen zelfs bij matige opkomst de zegeprairi behalen De liberale kiezers vormen hier Je groote meerderheid en ook het aftrmlend lid de heer Sleurs is door hen candidaat gesteld Hij wordt dus stellig herkozen en naar menschelijke berekeuing zullen vrij wat katholieken daartoe medewerken Vergeet niet dat zoo als ik zoo even coustatoerde de heer Sleurs door zijne geloofsgenooten steeds geacht on bemind was De invloed der ultraiftontaansche f heeren moge groot zgn maar dat belet niet dat vrij wat rechtzinnige katholieken de houding van R xht en Orde uitermate onhandig vind Niet weinigen zijn er zelfs om verontwaardigd Eene kleine scheuriug in het ultramontaansche kamp is te voorzien Over eenige andere zaken in e n volgend schrijven daar dit reeds eene respectable lengte heeft aangnumen NEMO NASCHRIFT Dat mijne beschouwingen over het incident Sleurs gegrond zijn wonlt reeds door de feiten bewezen Nadat mijn brief Zaterdag aan dit blad was verzonden verscheen toch Zondag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant de volgende advertentie De ondergeteekenden erkennende dat Dr H J Sleurs zich het vertrouwen van de Rotterdamsche burgerij ten volle heeft waardig gemaakt door de wijze waarop hg de betrekking als lid van den gemeenteraad tot nu toe heeft vervuld en alleszins verdient in die betrekking te worden gehandhaafd verklaren onder uit lrukkelijk protest tegen ten zijnen aanzien op de vergadering der kiesvereeniging SeeJU en Orde alhier den 9en dezer uitgebrachte afkeurende verklaring en het onder instemming daarin ede op die Vergadering genomen besluit bij de op aanêlaanden Dintdag plaats hebbende verkiezing Tan 13 Le en voor den Gemeenteraad hunne stem met ToUe sympathie op Dr H J SLEURS te zullen uitbrengen J J M Blankenheijm J J Bonke Mr L C Driebeek P H Driebeek C A van Eyck Anton H M de Groot Jos F M de Groot M C F A Hoogeweegen C Langelaan C van Lede W P A van dei Loo Anth P W van der Lugt L D Lutz C Minderop Dr G J G Minderop Jos H Minderop Mr T M T Rietstap Alexis Serraijs F H Steeneken J D Steeneken H van der VijferFz P J Wesbers P Wtflemse Cz Ik deel de advertentie in haar geheel mede met de namen opdat men kunne zien dat zij de voornaamste katholieke familicn te Rotterdam vertegenwoordigen niet alleen maar dat men hier niet te doen heeft met liberaal katholieken doch met steun pilaren van de orthodox Roomsche kerk De scheuring die ik in uitzicht stelde is er derhalve reedsen hare beteekenis is geen andere dan dat aan de ultra s in het ultramontaansche kamp een geweldige kaakslag door hunne geloofsgenooton en geestverwanten wordt gegeven Het grootste deel daarvanhebben De Maaibode en de heer Bahlman lid der Tweede Kamer en Voorzitter van Recht en Orde in ontvangst te nemen De gerechtigheid neemt harenloop NEMO VERBETERING In het hoofdartikel vorig nummer kol 3 regel 9 van boven staat mecea lees eer en regel 13 staat eer lees sucee KEIXMSGErmG De BUBGEMEFOTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat dotr den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den lOn Juli 1889 is executoir verklaard het Kohier no 3 van het patentrecht dienst 1889 90 Wgk E tot en met I Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag bp den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen weikeu de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den IB Juli 1889 De Burgemeester voornoemd H W G KONING 1 B PETaOLEÜM lSOTEERINGEM van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 55 Gei mporteerdfust ƒ 8 60 September October November eu Decemberlevering ƒ 8 76 BElIRSBEttlCHT AMSTERDA 15 Juli P r Telegraaf Binnenlandsche fdhSsen onveranderd Centraal obligation en landeden 6 en i hooger Venezuela 3 lager Bussen flauw ADVERTENTIÈW Voor de velp bewgzen van bekngstelling gedarende de ïiekte en bet oreriyden van mgnen oudsten Zoon oinlervondeu betuigen wg onzen hartelgken dank F G TIJBOÜT t G J TlJBOÖT SuBL Gouda 15 Juli 1888 g die iets 1 vorderen hébben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van ANNA TAif ROOIJEN Weduwe van Hendrik Briah in leven Winkelierster gewoond hebbende aan de Spoorstraat te Gouda en aldaar 12 Juli jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 Augustus a 9 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEÈVBR te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van NEELTJE GEERTRÜIDA BOTTEROP Weduwe van D M G Hoarajn gewoond hebbende aan de Gouwe te Gouda en aldaar 11 Juli jl overleden worden verzocht daarvan vóórldfc U Augustus a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN ÜROOGLEEVER te Gouda STEMNQ ie JULI 80 Ondergeteekende verzoekt door niemand gestemd te worden maar beveelt ten sterkste de aftredende Leden aan H KEUIP TE HUUR of TE KOOP gevraagd een liefst met LOODS of GEBOUW te zamen 800 Meter of grooter aan diep vaarwater in of nabg GOUDA gelegen Franco aanbiedingen onder No 1883 aan het Bureau dezer Courant TE sooF mmm een net en goed onderhouden BURGER WOONHUIS bevattende 4 ruime Kamers Keuken Tnin Zolder met Zolderkamer en verder vele gemakken Ook kan desverkiezende een gedeelte der koopsom als hypotheek op het buis gevestigd blgven Brieven franco onder letter Z aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM Zoon alhier STEENKOLEN In lossing een Schip Grove Ruhr Kachelkoleo waaruit wg op heden tot 70 Ceiit per Heet contant zonder korting afleveren vrq in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen Groote partgen op nader overeen te komen conditie JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 16 Juli 1889 KOBTIHG op Fot xo o L L V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Witte of 8t Jan UIJCN 15 en 20 cent per pond Prima Zandaardappelen 5 cent per pond J GEBHITSËK Groenendaal Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringp het geeft redt jaarlgks 4 iizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Yerlags Magazin te Leipzig Neumarkt Zi franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland het geeft redt jaarlgks 4 iizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Yerlags Magazin te Leipzig Neumarkt Zi franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van eze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzouderlöke Nommers VIJF CENT2N BINNENLAND GOUDA 16 Juli 1889 De Rechtbank te Rotterdam heden uitspraak doende in de 3 zaken betreflFende de Goudsche ongeregeldheden veroordeelde aUeen A Helleman ter zake van wederspannigbeid tot acht dagen gevangenisstraf J van Sonsbeek sprak zij vrg terwijl de IS jarige G Spoor werd ontslagen van rechtsvervolging daar hij volgens het oordeel der rechtbank heeft gehandeld zonder oordeel des ondersoheids Onze vroegere stadgenoote Mej J M Luderus heeft gisteren te s Uage met succes het examen afgelegd der Noderlandsche Toonkunstenaars vereeniging voor piano lager onderwgs By de in Juni 1 1 gehouden examens van wege IHiM a ff Hi n ral h i ana n Jfiu curiua C te Rotterdam is geslaagd voor boekhouden de heer i Bedys In onderscheidene lokalen te AmstertTam zal een nieuw automatisch toestel in werking komen eene zelfwerkonde speeldoos welko door het inwerpen van of 2 cent aan den gang gaat De uitvinder heeft in Belgiè Duitschland Frankrijk Zwitserland en Engeland octrooi genomen De zaak wordt gedreven door de Maatschappij tot exploitatie van automatische muziekwerken De toestellen in de verschillende lokalen worden om de week door andeie vervangen De gisteren te g Gra vonhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naaml vennootschap IJeselstoomtramweg FEVILtETOJX Xz l Cstl xië 11 XJit het Italiaanfch J VII Vlucht liefste vlucht I riep zg nog eens terwijl zij t venster verliet Toen zij hoorde dat zg weg waren deed zij de kast o lbn Heb ik t niet mooi gedaan vroeg zij lachend maar nu voort wg hebben geen tijd te verliezen Twintig minuten later waren zij dicht bij SanMartino juist in de tegenovergestelde richting vandis welke de roovers hadden genomen f Ga nu vooruit zeide zjj tot den officier ik zal een half uurtje later inJiet dorp komen want de menschen moeten ons nieCsamen zien en ik ga niet heen voor mijn vader hier ia want ik ben bang om met dat beest van een Savro alleen te zijn Ik hobp maar dat je nu voopichtiger zult zijn Als je nog eens alleen bij mij komt dan wü ik geen woord tegen je spreken en je nooit meer aankijken En te moeten zeggen at je mij tweemalen t leven hebt gered zeide Asfirini terwgl hij hare wel ruwe maar toch sohoone en kleine hand kuste En te moeten zeggen dat je tweemaal gevaar hebt om een schot door je hersens te Mij welke de vorige week bij gemis aan leden niet kon worden gehouden werd behalve door bet bestuur door slechts enkele aandeelhouders bijgewoond Reeds dadelijk ontspon ich eene vrij warme woordenwisseling tusscheu de leider der vergadering mr 3 Katz en een der aaQ leelhoaders uit Rotterdam over de wijze waarop ideze en ook de vorige vergadering waren bijeengn oepen De statuten schrijven dienaangaande voor Dé oproeping tot eene algemeent vergadering geschiedt ten minste in twee te s Gravenhage uitkomende dagbladen en vefflrr in zoodanige als door commissarissen zullen worden aaogjwezen De oproeping nu was gaiBohiei1 in het Dagblad roB Zuid UoUanJ en Ctravenhafe en in Eet f ttderland Na eenig debat gaf de voprritter de verzekering dat op de klacht zal gelet Worden Door den voorzitter wertfmedegedeeld dat naar iMinleiding van den toe l der Maatschappij directeur en commissarissen een onderzoek nebben ingesteld wat in het belang der Maatschappij kan gedaan worden Eene commissie is behoemd om in vereeniging met deskundigen na te gaan en te overleggen naar hetgeen in bet belang der Usselstoom tramwegmij wenschelijk is en in eene volgende vergadering zullen de uitkomsten van dat onderzoek en de maatregelen welke men wenschelijk acht worden medegedeeld Met algemeen stemmen werd goedgekeurd de reeds plaats gehad hebbende verkoop van de stoomtramlijn Utrecht Vreeswijk aan de reederijver eeniging Utrecht De opbrengst zal ten deele gebruikt worden tot amortisatie van schuld der Maatschappij Voorts werden goedgekeurd de voorgestelcle wijzigingen in de statuten o m dat het uitgegeven kapitaal van ƒ 1 700 750 zal worden teruggebracht krijgen om een boerenmeisje hernam zij terwijl zij hem met een blik vol liefde aanzag Maar ga nu heen liefste we zullen elkaar zoo gauw mogelijk te Cerzeto terug zien ga nu been beste en dank de Madonna die je twee malen heeft gered Laten we nog eeu poosje in t gras gaan zitten en wat praten Neen als je niet heengaat dan ga ik Tof weerziens dan maar kijk me niet zoodonker aan Tot weerziens mijn lieveling Toen hg in t dorp kwam viel het Asprini niei moeielijk om een troepje jeugdige vrijwilligers bijeen te krijgen die hem volgden zonder veel te vragen maar dit was niet onopgemerkt gebleven door de vrienden der roovers en reeds waren drie knapen langs verschillende wegen naar Cerzeto gezonden De jacht door Asprini aange voerd had geene gevolgen en toen zg op weinig afstand van Cerzeto waren zagen Zijne metgezellen een knaap van Sdli Martino die op een dra§e naar huis liep Daar is de spion die hen heeft gewaarschuwd zeiden zij voor van daag valt er niets te doen Nadat de vrijwilligers nog een poosje te Cerzeto vertoefd hadden en door de officieren getrakteeijd waren gingen zij tegen den avond naar huis Na negenen deed de kapitein Asprini en den luitenant benevens twee vertrouwde mannen uit het dorp bij zich roepen ten einde de maatregelen te beramen die tegen de bende van Savro moesten genomen worden ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 pegels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsroimte Bovendien worden alle A4vertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt tot ƒ 1 500 000 De balans voor 1888 zal dienovereenkomstig worden samengesteld Na herkiezing met algemeene stemmen van den heer A Pestel tot commissaris welke benoeming werd aangenomen werd de vergadering gesloten ¥ sn Fransoh geneesheer heeft een 330tal waarnemingen gedaan omtrent de erfelijkheid van bijziend beid en aan do Parijsohe Academie van geneeskunde als zijne resultaten medegedeeld lo dat erfelijke bijziendheid zonder twijfel bestaat 2o dat zg word waargenomen in 216 van de 330 familièn 30 dat zg vroeger optreAlt zich sneller ntwikkelt en gemiddeld in heviger graad voorkomt dan in die gevSHen waarin geen erfelgkheid aan het gebrek ten grondslag ligt 4 dat de bijziendheiddoor den vader aan het mejae in 86 pet en door den moeder aan den zoon in TSl gevallen werd overgebracht De oorzaak van het ontstaan der ziekte moet vooral naast den erfelijken aanleg gezocht worden in hetniet voldoende jn soht nemen van de tygienisehevoorschriften voor het oog zoowel tehuis als opschool Dajiom wordt ernstig er op gewezen datbijziende ouders en schoolartsen die voorschriftengoed in het oog zullen honden vooral bg de opvoeding van kinderen van bgziende ouders f Naar men meldt zullen de kosten der aanstaande tienjaarlijksche volkstelling ditmaal aanzienlijk hooger worden dan die van vroegere gehouden tellingen In dé eerste plaats is dit een gevolg van het nieuwe systeem van telling het kaartenstelsel namelijk Doch nok zullen de belooningen die het Eijk aan tellers en gemeentebesturen zal uit betalen meer bedragen dan vroeger In 1879 ontvingen de teller 2 cent per getelden persoon doch het is gebleken op de onlangs te s Gravenhage gehouden vergadering van de chefs der statistiek dat de tellers Intusschen was die gansche bende verzameld in de keuken van eene kleine herberg aan den groeten weg in het dal niet ver van Ischia Een hunner vrienden van Cerzeto dien de roovers hadden laten roepen ziende dat Savro die groen zag van kwaadheid van opgewondenheid niet eten kon zeide Kameraad als je moed in t lijf hebt kun jevan nacht een mooien slag slaan Welken slag Wel den eersten keer dat de luitenant naar Argenida in het bosch ging dachten ze in Cerzetodat je hem s niohts opgelicht en naar t gebergtegebracht hadt Welnu Dat toen gedacht is kan nu nog wel gedaanworden De luitenant woont in t laatste huis vanhet dorp en slaapt altijd met open vensters Erzgn twee kamers tusscheu de zijne en die van zijnoppasser en hij is ver van de overige bewoners vaniet huis zgn venster is op de eerste verdieping bnziet op de straat uit Als bij slaapt is niets gemakkelijker dan twee ladders tegen den muur te zetten dan moeten twee mannen met bloote voeten het raam inklimraen hem in zijn slaap overvallen hem in eenzak stoppen en zoo naar t gebergte mede nemen of hein in zgn bed vermoorden Savro sprong op alsof hij d or eene wesp gestoken werd Nu bij don hemel als ik hem krijg zal ik hem levend aan den kastanjeboom doen spijkeren r