Goudsche Courant, woensdag 17 juli 1889

N9 3968 Donderdag 18 Joli 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere legel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsroimte De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs ber drie niaan en is 1 25 franco I per po 1 70 ii j iL M Jl tri T m SLr fM T r y i Bovendien worden aUe Adveri ntien gr tit Af oa erl ke NoAner VIJF CENTEN P 7 ADVERTENTIEBLAD i t advortiMitita ki Q gvaciueden tot dto nup des namiddags van dan dag der uitgave mee gingen bemoeien en men tot de slotsom kwam dat er dan maar eene hulp waterloiding moest worden aangelegd om water te leveren roor straatbeaproeiing en fabrieksgebrnik Dit water afkomstig uit de rivier de Vecht zou als nadeelig voor de gezondheid b j inwendig gebruik niet binnen de huizen mogen worden gebracht doch men vertrouwde niettemin dat het voldoende zou wezen om te voorzien in de behoeften voor die twee andere doeleinden en daarna dan ook de aanvoer van duinwaler voor het huiselijk gebruik De Vechtwaterleiding werd dan ook aangelegd en kwam in 88 gereed No werd er bij de straatbesproeiing geen water gespaard Overal legde men kranen in de straten en een leger van beambten der stadsreiniging togen dag aan dag twee aan twee met slang en spuit gewapend de straat door beurtelings post vattend bq elke kraan om daar de slang aan vast te maken en van dat middelpunt uit de straatsteouen te bespuiten het zand tusschen de steenen los te werken en zooveel nattigheid te verspreiden dat de blijkbare vrees der Amsterdamsche sohoonen voor het dragen van frissche lichte zomerkleedjes op de straten er bgkans door gerechtvaardigd werd Op straat dus bijkans een watersnood om door poëten bezongen te worden En in de huizen Waternood als alt jd Men lette op hot fijn verschil tusschen beide woorden het laatste heeft een a minder Was die nood in den vorigen kouden zomer dragelijk dit jaar is zij bij de warmte werkelijk ondragelijk Daar z jn stadsgedeelten waar reeds op de tweede verdieping een loopende kraan een ongekende weelde is en in de nieuwe buurteö waar bijna elke woning in een boven en benedenhuis verdeeld is zyn de bewoners van het eerste voor het verkrügen van water eenvoudig afhankelijk van den goeden wil hunner benedenburon zoodat men weuschen mocht dat de melkvorkoopers in onze stad allen naar eene bovenwoning zouden moeten verhuizen Doch dit daargelaten men kan zich voorstellen hoe aangenaam de toestand is voor de gezinnen die op zulk een bovenhuis wonen voor de huismoeders of zoo zij die hebben voor haar dienstbode die het meeste water van beneden moeten halen En ondanks die ellendig slechte levering beschikt de maatschappij per kwartaal over de kosten van niet geleverd water De concessie geeft haar het recht er toe I Zoo erg is die toestand dat hij sioh eindelijk ook op het stadhuis voelbaar heeft gemaakt ik bedoel niet dat de heeren van den Raad geen spraakwater meer tot hun beschikking bleken te hebben het tegendeel is waar In de vorige week zijn niet minder dan twee zittingen aan den waternood gewijd en dat naar aanleiding van een voorstel van B en W zoo curieus als ik het zelden gezien of gehoord heb Na jaren lang verzuimd te hebben de maatschapp te nopen tot het nemen van maatregelen om voor grooter toevoer van duinw iet te zorgen wat natuurlijk heel goed mogelijk is bij uitbreiding van de prue feau hebben B en W zich thans geplaatst gezien voor eene bestaande leemte welke uit den aard der zaak niet in ééaea kan worden voorkomen Ziy hebben er dan ook niets beters opgeweten dan weer het Vechtwater te hulp te roepen en nu voorgesteld de maatschappij te tergunnen in de benedenhuizen mits voor haar kosten den aanlog der Vechtwaterleiding te brengen en dit ook in de bovenhuizen voor baden closets enz Zelden is een voorstel zoo algemeen bestreden als dit met dit gebeurde en er zijn tegen de Duinwatermaatsohappij en B en W met hun ambtenaren heel wat scherpe woorden gevallen Ten slotte is het voorstel hoewel dan wat gewijzigd aangenomen en die vergunning voor den tijd van twee jaar verleend Of zü veel baten zal mag worden betwijfeld De maatschappij die zich volgens haar gewoonte doodleuk houdt en niets heeft losgelaten wordt er toch allerminst door genoopt dien kostbaren aanlag te maken de bewoners hebben als zij het doet in olk geval den last van het openbreken hunner huizen en zien bovendien zich blootgesteld aan het gevaar dat bij gebrek van duinwater ook voor het drinken en de spijsbereiding tot het voor de gezondheid schadeiyk Vechtwater ïou worden toevlucht genomen Het beste geneesmiddel zal dat wel wezen t welk het raadslid mr Pijnappel aan de hand deed nl om eene vereeniging van waterverbruikers te vormen die der maatsohapp j gerechtelijk van hun ongezindheid doen blijken om bij onvoldoende levering het volle bedrag der waterbelasting te betalen Zijnerzijds heeft de Raad besloten eene commissie van onderzoek te benoemen om na te gaan wat de oorzaken van het watergebrek zyn of de maatschappij dit had kunnen voorkomen en welke middelen ter verbetering zijn aan te brengen Het Dag Bestuur moest daarbij toehooren hoe de Raad besloot dat in die commissie geen der gemeenteambtenaren zou mogen zitten men vreesde blikbaar voor stadhuis langzaamheid en oog luiking Doch als zoovele bittere pillen slikte het Dag Bestuur ook deze GusBR V Aemstei PETROLEÜM NOTEERI GEN van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden vast hom Tankfust ƒ 8 55 Geïmporteerd fust 8 60 Augustus levering ƒ 8 65 September October Novemberen December levering ƒ 8 76 BEIIR BEKICHT AMSTERDAM 16 Juli Per TeUgraaf Binnenlandsohe fondsen onveranderd Aand DeliBat maatschappij 12 1 Certif do 20 hooger Vene J zuela l o verbeterd LIEBIG S bederft nooit veAl en versterkt Soe iJ Vleescli Extract SVe l 1 Ill i j I Burgerlijke Staind GEBOREN 12 Joli Eferina Wilhtlmit onderi é k C van ABch en E Sparoasg Petins Hubertna oujfra A lagerenberg en A E tbq der Wolr IS Maria Jbhanna Gerarda ooders J Bosman en J Haring Johannes ooders H Tan der Maas eo A de Oruil Helena ornelia oadera P Koetsier en H J Beonis 11 Abra 4 onders A 1 Sas en S 1 Prins IS Adrians oodera t h tan der Waeter en G van Bnaren 16 Jacob oudere J de Jong en G Anders OVERLEDtNi 18 Joli E Zandijli Ij M van Eijek huisir van F A Wiiilenise 31 fm U Ij il ADVERTENTtÊN De TREKKliirG der 33r STAATS ILOTEEIJ begint NAAXDAG 22 lULI as Het kantoor wordt gebonden GOUWE C 9 b d VJBcbmarkt De GQÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert ecbt MINEKAAL WATER en 6AZEÜSE DRANKEN tevens a e BRON en TAFELWATEREM VICTORIA WATER nit de bron te Oberlahnêtein bg Emi tegen concorreerende pryzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar Citroen Limonade 80 Ct p Liter Frambozen 90 Hoogachtend UEd Dv Dienaar B LANDAAL UITKOMST voor Igdera aan Rhumatiek daar jj door gebruik der Abshaubbins of Anti Rhnmatische Watten zich van bovengenoemde ondrageljjke pijnen knnnen bevrgden De zekere en doeltreffende werking dezer Watten is reeds in zooverre bewezen dat het plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrijgbaar a 30 Hoofddepóthouder A Delft en verder bij T A G van Deth Mej de Wed Bosman Gouda W T J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoopj O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk i ets per pakje bij den BRÉETVELT Az te C B Verheul OudewaterA Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht iGebr Kauling Woerden G v d Oeur Waddinxveen Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon STEENKOLEN In lossing een Schip Grove Ruhr Kacheilcolen waaruit wg op heden tot 7Ö Cent per Heet contant zonder korting afleveren vry in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen i Groote partgen op nader dvereen te komeh conditie j I JAN PRINCE Cie I Kantoor Ti rfmarkt H 101 öoud H 17 Juli 1889 M to Siicre of Kojlt Suiker zui eistó zoetste Bptérhamstroop nhem genop am verkAgbiïarbö f D J ij JONGH OevelfBl L J L A pbONE r em sifaat J G SOMERS michsjir t P VERfl AART As i LBf iosj Vij i C Lülé NBÜRG ïurfearkt U PJ SAÜÉRBIER t iven j J DOLLEKAMP Cig Geest e HARMBN ZONE N 1 Bergen op Zoom Société HoUaniatóe de MaltJse De Directeuri Cl J C HOOGENDIJK Premieleeningf HET WITTE EBÜIS met HOOFDPRIJZEN van ƒ 300 000 ƒ 100 000 80 000 30 008 ƒ 16 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprijs van f 200 000 heeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Koers 14 Minste prjjs 14 opklimmende tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen zjjn verkrggbaar hf 12 per stuk bg de Bankvereeniging C ÜN Co Keizersgracht 74 Amtterdatn Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van NEELTJE GEERTRÜIDA BOTTEROP Weduwe van D M G Hobdijk gewoond hebbende aan de Gouwe te Gouda en aldaar 11 Juli jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 Augustus a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van ANNA VAN ROOIJEN Weduwe van Henduik B aam in leven Winkelierster gewoond hebbende aan de Spoorstraat te Gouda en aldaar 12 Juli jl overleden worden verzocht daarvan vóór den l Augustus a 8 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda inelB JerJ verkie ülb voor vüf Leden van den De ui iemaentsi U Uitgebracht i i Van onwaarde y h I Geldige 755 stemmen It I Volstrekte meerderheid 8 8 stemmen Daarvan vereenigden op zich de Heeren W J Fortuin Droogleeve 528 stemmen G A Oudijk S27 A van Veen 601 H G Hoafhamer 480 A K van der Garden Vli 8 Kampo 262 E J van der Heyden 231 t Bonneur 216 H G Niesingh 212 H Kemp 197 Zoodat herkozen zqn de hh W J Fortu jn Droogleever G A Ondgk A van Veen H G Hoefhamer en A K van der Garden En verschillende personen nog 1 of meer stemmen lieden middag per Mletin aan onze idmmé t binnen de stad verzonden f In de gewt ne Juli vergadering van het departement Gonda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen gisteren avond gehouden waren achtereenvolgens aan de orde de Bekening en Verantwoording van den Penningmeester het verslag der Afgevaardigden de nken der Volksleesbibliotheek en de lezingen voor den aanstaanden winter Uit het door den Penningmeester den Heer H FEVICLETOIV X JCL Csulsulorië r uu iet IMiaaiuci J 13 VII Tervolg en ilot J Op hetzelfde oogenblilÉ hoorde men de schildwacht alarm slaan I Asprini die de stem van Argenida gehoord had liep met zijn revolver thuis uit gevolgd door den kapitein en den luitenant Toen hij eenige schreden verder was ontmoette hij het meisje dat naar adem snakkende hem tegemoet kwam en gedurig tegen den muur leunde om niet te vallen Argenida 1 riep hy angstig naar haar toe snellende Mijn liefste zeide t meisje terwijl zij tegenhem aanviel en hare armen om zijn hals sloeg mijn lieveling ik sterf Ik had je zoo innig lief weet je Geef me nu ééa enkelen kus myn schat en zij drukte hare lippen op de zijnen en in dienkus waaruit al de liefde sprak die zij zoo lang in haar hart had verborgen blies zij den laatsteu adem uit Dat was haar eerste en laatste kus Nadat Savro zijn geweer had afgeschoten wat hij naar zijne makkers gesneld om hen tot een dadelyken aanval te bewegen maar zij waren te zeer verschrikt door de alarmkreten en toen zy nu nog de soldaten hoorden naderen en al de bewoners gewapend naar buiten zagen komen gingen zü op de GroSnend l uitgebrachte verslag bleek dat de rekening oveif 1888 89 sloot met een batig saldo van f 24 68 i Kamena do afgevaardigden ter Algemeene Vergadering gi f daarbp de heer D Hunter een breed overzicht van het op genoemde vergadering behandelde waarin spreker vooral die punten releveerde die ook in eene vorige vergadering van het departement Gonda ter sprake waren gekomen Uit bet ioor Commissariuen der Volksbibliotheek ingezonden verslag bleek dat al was het aantal lezers in het afgeloopeü leesseizoen niet zoo groot als in 1887 88 de vraag naar degelgke lectuur groot was en de bibliotheek zich voortdurend in bloei mocht verheugen De departementale subsidie werd bepaald op BO Tot Commissarissen werden herkozen de heeren J W Haverkamp Begemann en Dr B A M Staveniase de Brauw Aangaande de lezingen werd besloten deze met het oog op in het afgeloopen Jaar opgedane ondervinding tot een twee o f d ga l te beperken I De Botterdamsche Bechtbaiik deed gisteren uitspraak in de vroeger vermelde zaak van eenige personen l eschuldigd van op 12 Mei II te Waddinxveen eenige ruiten te hebben ingeslagen C V D en C de B werden veroordeeld tot 8 dagen M v T tot 4 dagen de manufacturier H P tot 14 dagen gevangenisstraf H v V werdvrggesproken De uitslag dor verkiezing van drie leden van den gemeenteraad te Beeuwijk is aldus Herkozen de heeren I Teekens met 78 L Kompier met 61 en O Dogterom met 52 stemmen Verder verkregen de hh J Markus 38 H A Vis 29 A van Hee 13 P Scheer 3 P van den Heuvel I Plak Adr Hey en M de Heer ieder 1 stem vlucht De aanslag woa mislukt Savro volgde zijne makkers De kapitein snelde hen na en loste zijn revolver even als de anderen doch door overhaasting schoten zy allen mis en t oponthoud hierdoor veroorzaakt was voordeelig voor de roovers Toch bleven zü hen vervolgen tot zy aan den steilen weg kwamen Toen zagen zy Asprini blootshoofds met zijn revolver in de haqd aankomen hij liep alsof hü krankzinnig was dwars door de soldaten en gilde Dood dood dood Toen wierp hij zijn revolver de roovers achterna rukte een bersaglieri t geweer uit de hand en snelde in duizelingwekkende vaart de steilte af dicht by de roovers gekomen stond hy atil en zond den achtersten een léogel in de zijde daarna liep hjj weer door maar eensklaps raakte hij in de struiken verward en viel met zijn hoofd tegen een steen Duizelig nn met een bloedend hoofd stondthy op en vervolgde zijn weg met de soldaten Aan den voet van den berg was een boschje de roovers snelden er heen en verspreidden zich dadelijk in alle richtingen Toen de soldaten er kwamen was geen hunner meer te zien De kapitein zond daarop den tweeden luitenant naar hot dorp terug opdat deze het kommando over de acbter gebleven soldaten op zich zou nomen intusschen wilde hy de vervolging voortzetten Maar twas alles vergeefsche moeite den volgenden morgen keerden allen naar Cerzeto terug zonder iets uitgericht te hebben Zü werden zeer verrast Eerst thans nu van alle kanten berichten zijn ontvangen kan men den omvang nagaan van de verwoestingen in oostelijk middel en zuid Duitschland teweeg gebracht door het vreeselijke onweder van den 12 dezer In Thuringen is de geheele oogst vernield Allerwegen heerschte een storm en vielen hagelsteenen In de stad Crimmitschau Saksen bijv zijn door de hagelsteenen die ter grootte van een ei vielen 50 000 vensterruiten verbrijzeld Te I onden is een berg in veiling gebracht nL de Snowdon de hoogste berg van Wales die aan den meescbiedende voor 5750 p at werd toegewezen Van den berg heeft men een prachtig vergezicht dat weldra door vele bezoekers zal worrlen genoten daar da nieuwe eigenaar te gelijker tijd een hotel een toren een bosch en een vischrijk meer gekocht heeft Als de touristen nu nog niet komen opdagen zal het zijn schuld niet zijn Naar wij met genoegen vernemen zqn door de Commissie va het Stedal k Uoseuffl van Oudheden alhier maatregelen genomen om den prachtigen zoo hoogst kostbaren beker van Jacoha van Begeren tegen dreigend gevaar te beschermen Ofschoon tot heden wel vele voorzorgen waren genomen tegen brand diefstal enz heten deze nog veel te wenschen over doch thans is men er in geslaagd aan het sieraad van ons Moseum een uitstekende bewaarplaats te verzekeren Men heeft nl een brandkast doen vervaardigen speciaal hiervoor ingericht Zoolang er geen bezichtigers zyn staat de beker in het benedengedeelte daarvan voor iederen onbescheiden blik verborgen doch zoodra er bezoekers komen wordt het slot van den waren deksel openen de beker langzaam door middel van een zoogen schroef zonder eind uaar boven gedraaid zoodat eindelijk het volle gezicht daarop gegund wordt Hij staat echter vast geklonken en onder glas De kast is net bewerkt en doelmatig ingericht en doet mm door de aankomst van eene kompagnie linietroepen tevens werd den kapitein een brief van den generaal overhandigd waarin deze na met lof gesproken te hebben van de houding der bersaglieri bevel gaf om Cerzeto waar zij door linietroepen zouden vervangen worden te verlaten en naar Castravillari te trekken Daar moesten zij deelnemen aan de operaties tegen eene talrijke rooverbende die zich daar scheen op te houden Binnen een uur was alles tot het vertrek gereed I Wat Asprini betreft hij liet alles aan zijn oppasser over Zoodra hij terug gekomen was in zijne kamer waar het lijk van Argenida op een rustbod was neergelegd zette hy zich aan het voeteneinde neder met de oogeu onbewegelijk op dat liefelijk gelaat gevestigd Hij scheen gevoelloos versteend en merkte niets van de mensohen die zwijgend in en uitliepen om dat droevige schouwspel te zien Tegen tien uur kwam de vader van het meisje en hij waa de eenige wiens tegenwoordigheid Asprini scheen op te merken de oude man scheen eerst willens hem met verwijtingen te overladen maar t gezicht van die stomme smart zooveel bitterder dan de zijne ontwapende hem Om elf uur vertrokken de bersaglieri en de kapitein kwam Asprini halen die den grijsaard de hand drukte zeggende Tot morgen of op zijn allerlaatst tot overmorgen Onderweg sprak hij geen enkel woord te Castravillari aangekomen ging hü dadelijk naar zijn kwar