Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1889

den vervaardiger den heer Tronsselot ie Botterdam alle eer aaa £ en zoo kostbaar voorwerp had alle aanspraak op een buitengewoon secure bewaarplaats Eerst thans kan men zeker zijn dat onze beker ons niet zal worden ontroofd Onder het opschrift Dumwater te veel verhaalt de Amsterdammer Men had op vele bovenhuizen eer de laatste regens weder een weinig watertoevoer hebben gebracht in zoo langen tqd geen Duinwater gezien dat men niet meer wist of de kranen open of toe waren Dit had roor een paar bewoners van een huis aan eene der zijstraten aan de Weesperzgde gister zeer onaangename gevolgen De bewoner van het benedenhuis is uit de stad en die van het bovenhuis was gisterochtend voor oen dag uitgegaan Het gansche perceel was das onbewaakt Nu stond in het bovenhuis de duinwaterkraan in de keuken open wat niet bespeurd was omdat er geen water was In den loop van den Zondag steeg echter de drukking het water stroomde allengs rijkelijk uit de kraau de gootsteen was verstopt of kon de rflkeiijke gaven der Duinwater Maatsohappq niet verwerken en het water zocht zya weg eerst door hei bovenhuis daarna naar bet benedenhuis waar het door de plafonds en langs de behangsels liep alsof er boven een brand werd gebluscht Terwyl van het benedenhuis de sleutel aan een der buren in bewaring was gegeven bleef het bovenhuis gosloten en kon men de onheilbrengende kraan niet sluiten eer een wakker man zich door een dakvenster den toegang had verschaft De waterschade in het benedenhuis is aanzienlijk Uit het Westland schrijft men Do verzending Tan aardappelen naar Engeland beeft goede uilkomsten gegeven en is den tuinders blijkbaar goed bevallen Toen de aangenomen zendingen in kisten hadden plaats gehad wenachte men nog meer naar de Engelsche markt te brengen en dit geschiedde nu het aantal kisten verbruikt was in de gewone manden altijd echter onder verband van keuring on merk Over het algemeen heeft men in Engeland hoogere prijzen bedongen dan op de binnenlandsche markten en de Engelsche groothandelaars toonden veel belangstelling in de nieuwe wijze van verpakking en verzending Voor een volgend jaar wanneer het streven der vereeniging gWestlaud in Engeland nog beter bekend zul zijn hoopt men met nog gunstiger uitkomsten te werken en te pogen het zoover te brengen dat de concurrentie met andere lauden kan worden volgehouden Het vuistgevecht der Amerikaansche kampioenen Sullivan en Kilrain waarvan wjj onlangs spraken heeft nog een staartje De gouverneur van Mississippi op wiens rechtsgebied het gevecht plaats vond vaardigde een bevelschrift tot inhechtenisneming van SuUivan uit doch Johnnie ontsnapte met een extra trein naar Mobile en ging van daar noordwaarts terwyl Kilrain naar St Louis vluchtte De politie wist SuUivan echter in te halen en drong te Nashville de coupé binnen waarin de bokser zat Een pogins om hem te boeien mislukte daar de reus on zijn vrienden weerstand boden maar de commandant haalde een revolver voor den dag en dreigde SuUivan toen deze zich in positie stelde om de agenten te lijf te gaan onmiddeUijk te zullen doodschieten zoodra hij één zgner manschappen aan tier schreef een verzoek om zijn ontslag en begaf zich weer naar den kapitein Mijn plan is zeide hij om naar Censetoterug te koeren eene bende vrijwilliger te werven en niet te rusten voor ik op Savro en zqne bendeden dood van Argenida MUano gewroken heb Ikvraag eene maand gewoon verlof Maar de minister heeft bevolen dat er geenverlof zal gegeven worden Dan verzoek ik u deze aanvrage om ontslagbij den minister in te dienen De kapitein zag hem aan en merkte dat het vergeefs zou zijn om hem tot andere gedachten te willen brengen Houd dat verzoekschrift nog Tot morgen avond moet gij wachten dan eerst kan ik u een geleide medegeven naar Cerzeto want ik wU niet dat gij alleen gaat Ik zal het op mg nemen om u voor dezen keer te laten gaan en intusschen aan den majoor schrijven om een buitengewoon verlof voor n te vragen Ik meen echter het recht te hebben om van uwe vriendschap de belofte te vragen dat ge u voor morgen avond niet verwijderen zult Dank u kapitein dat beloof ik op mijn woordvan eer Wil u mij nu toestaan om heen te gaan Jawel luitenant go kunt gaan Dien eigen nacht moest de kompagnie naar de hoogten van Campotanesse Den volgenden avond toen Asprini zich voor zgn vertrek gereed maakte kwam er een bode van San Martino die hem een raakte Deze krachtige houding bracht SuUivan totrede en zoo gelukte bet spoedig de vijf heeren geboeid weg te brengen Te vergeefs riep een van SuUivan vrienden de hu n van het volk tegen de poUtio in O Een volgend bericht meldt Do vuistvechter SuUivan die te Nashville was gevat is op rechterlijk bevel weer vrijgelaten omdat hot houden van een bokspartij in strijd met de wet geen misdaad is waarvoor uitlevering kan plaats hebben Zoo ontsnapte SuUivan met zijn vrienden naar Chicago waar de pohtie hem tot nu te vergeefs zoekt Een belooning van ƒ 2500 is uitgeloofd aan hem die een der beide boksers in handen der politie brengt want de Regeeriug is vast besloten aan deze schandalen zoo mogelgk voor goed een eind te maken Te Londen is onnlangs een mirkwaardige tentoonstelling geopend en wel van schoenen en laarzen niet alleen uit alle landen doch ook uit de meeste tijdperken der geschiedenis Men vindt er uit net gevlochten Egyptische sandalen die door Alma Tadema tijdelijk zjjn afgestaan gele zakvormige Grieksche pantoffels die Atheensche dames bij feestelijkheden droegen roode Noorsche geknoopte schoenen alsmede een paar dat eenmaal de voetjes oener bruid te Damascus omsloot en dat vervaardigd is uit met paarlemoer ingelegd hout en bijna een voet hooge hakken heeft Voorts zijn er gestikte roodlederen schoenen vroeger het eigendom van paus Piua IX en schoenen van vischhuid en zware Hollandsche laarzen uit de 17de eeuw die Goliaths gelijken bü de teedere met paarlen bezette pantoffeltjes een Turksche baremdame Natuurlijk zgn hier vele schoeisels die eenmaal de voeten van Britsche koningen dekten Men vindt er ruwbewerkte schoenen met dubbele zolen van de moeder van Mana Stuart Maria van Lotharingen en kleine smalle zwart zijden schoenen die de ongelukkige koningin zelve droeg i schoenen uit den tijd van koningin Elisabeth nit prachtig goudleer vervaardigd en andere waarin een der vele vriendinnen van den vroolgken koning Karel II gedanst heeft van gestikte zjjde en met een groeten parel versierd Uit den nieuweren tijd vindt men omboorde rose atlasschoenen een het eigendom van George III en met rose gevoerde witlederen schoenen met rood afgezet welke Willem IV by zijne kroning droeg Een aardig figuur maakt ook een paar kleine zwarte straatschoenen waarmede de prins van Wales zijn eerste wandeling deed Men schrijft aan do Locomotief dd 30 Mei Eergisternamiddag word naar de gevangenis vervoerd een zekere W gewezen onderofiieier laatstelijk tijdelijk klerk op het bureau van den directeur van het marine établissement aan den Oedjoeng Aanleiding tot die arrestatie gaf het volgende Evengenoomde directeur zou in het begin van de vorige week een anoniem schrijver ontvangen hebben houdende mededeeling dat aan de werf vooral bij het vak van scheepbouw op een vreeselgke wijze geknoeid werd Aan die knoeierijen zouden llebot zijn eenige Ëuropeesehe beamten in de eerste plaats genoemde W en verscheidene aannemers de directeur moest maar Zaterdagmiddag bij de uitbetaling der werkloonen tegenwoordig zijn en W scherp in het oog houden als wanneer hij hem wel pakje en een brief bracht De brief was van den syndicus hg schreef Waarde mijnheer Asprini Dezen morgen in de vroegte heeft de oude MUano met eenige welgezinde jongelieden de bende van Savro overvallen bij de brug van Ischia geen hunner heeft kunnen ontkomen De oude man in wien de wensch om zijne Argenida te wreken al het vnujt der jeugd weer had opgewekt heeft mij verzocht u dadelijk hiervan kennis te geven hij zendt u lijnen mderlyken zegen dat zijn zijne eigen woorden en smeekt u vooralsnog niet op het dorp te komen daar t hem al te smartel k zou zijn u te zien verder zendt hjj u een lok haar van de arme Argenida opdat gq eene gedachtenis hebben zoudt van t meisje dat u zoo innig heeft lief gehad Uw toegenegen vriend N N Asprini maakte het pakje open en vond een fraaie lok zwart haar glanzig kruUend en meer dan eene el lang hg viel op een stoel en kuste die kostbare reliek van zijne geliefde riep snikkend Arme dierbare Argenida en begon hartstochtelijk te weenen Gisteren dertien jaren na die treurige gebeurtenis heeft kapitein Asprini mg aUes verteld wat gij zoo even gelezen hebt en toen hij zgn verhaal geëindigd had verborg hij zijn gelaat in dien glanzigen haarlok en snikte weenend Anne dierbare Argenida I snappen zou met valsche bons of met vervalschte uitbetaling staten Het is dan ook zoo uitgekomen W werd op een gegeven oogenbUk door den directeur on den hoofdingenieur van het vak van scheepsbouw overvallen en in het bezit bevonden van valsche staten Expretselijk liet men hem een der aannemers uitbetalen en nadat deze bet geld dat hem niet competeerde althans niet geheel en al opgestreken had kwamen evengeuoemde ambtenaren uit deu hoek Nog dien zelfden avond begonnen de heeren Dltlolf Tjassens Van Leschen en de ingenieur Van Meerten de zaak to onderzoeken en kwamen zg tot de ontdekking dat op die wijze reeds verscheidene jaren achtereen geknoeid moet geworden zijn Dien avond kwam men tot ruim 6000 die den lande op die manier ontstolen werden den volgenden dag mengde de officier van justitie zich in de zaak en het gevolg er van was dat W en een paar inlandscle aannemers twee dagen later achter de tralies gebracht werden W heeft nog getracht zich uit de roeten te maken doch hij kon niet weg zoo goed hielden de politie en justitie hem iu de gaten Volgen de on dit zijn de ambtenaren en beambten die in de zaak betrokken zijn men verwacht van het gerechtelijk verhoor van W en meerdere arrestatien althans onthullingen die voor eenigen van het personeel van het etablissement wel op een kennismaking met vrouwe Justitie uitdraaien zulle nu alles behalve op hun gemak en zouden zij wel met goed fatsoen van hier weg willen zien te komen Uit bet voorloopig verhoor moet reeds gebleken zijn dat die knoeierijen plaats vonden door middel van valsche bons Gaf üe hoofdingenieur van Leschen bijv eon bon af van ƒ 20 voor voorschot aan dezen of genen aannemer dan werd voor dat getal een 1 geplaatsj natuurlijk was die bon reeds onderteekend en gdnoemd bedrag alzoo op 120 gebracht In enkele gevallen deelen de falsaris en de aannemer do looden pijpen samen Enfin het gerechtelijk verhoor dat de volgende week aanvangen zal zal tal van mysterieuso dingen aan bet licht brengen Maar een uitgemaakte zaak is het en oen ieder deelt die mening dat wanneer W flink uit de school klappen gaat minsteiu een half dozijn ambtenaren en beamten met hem op de bank der beschuldigden plaats zuUen moeteu nemen die knoeierijen konden onmogelijk bedreven worden zonder medeweten of hulp van derden Vreemd mag het boeten dat do chefs van W niet of liever nooit getracht hebben uit te voT schen in hoever hij middelen bezat om vele vrij algemeen bekende geldverkwistingen en uitspattingen te bestrijden Zulks had reeds lang in het oog moeten loepen W met een dagloon van ƒ 2 leefde op een betrekkelijk weelderigen voet was flink ingericht enz Een zijner collega s ook aan de werf en eveneens met ƒ 2 daags gesalarieerd zet zelfs geld uit en inporteert manilla sigaren en andere goederen ten verkoop uit Singapore En zoo zijn er velen Geknoeid en gestolen werd aan meer genoemd etablissement sinds jaren De gOedjoeng schandalen vroeger in dit blad gepubliceerd vermeldden menig staaltje van oneerlijkheid de kwade practyken werden onder een anderen vorm voortgezet Die geheel uit de roeien ligt niet in de macht van den directeur noch van den hoofdingenieur al woont deze nu sedert het gebeurde eiken middag de uitbetalingen geregeld bij Het heeft anders wol iets vreemd VERSLAG BETBEfFENDE OK C3 Au SF B R IE K der gemeente GOUDA over 1888 Vervolg Stokerij In de stokerij kwam geene verandering Evenals in 1887 waren twee ovens met 8 retorten ieder in werking terwijl de derde generator oven buiten dienst bleef als reserve In de zomermaanden waren 8 in den winter 16 retorten in gebruik zoodanig dat oven no 1 gedurende 162 dagen namelijk van 1 Januari tot 19 Maart en van 9 September tot 31 December in dienst was en oven no 2 gedurende hetgeheele jaar werkte Oven no 1 had op 31 December 234 dienstdagen met afgebroken werking terwgl oven no 2 toen 438 dagen onafgebroken in werking was geweest De grootste etmaal productie mot 8 retorten verkregen bedroeg op 4 Augustus 21S8 M en die met 16 retorten op 4 December 3195 M De grootste productie per retort was 267 M De bepaling door det Gemeentebestuur gemaakt waarbij verboden werd tenten en kramen door middel van petroleum of andere vluchtige oliën te verlichten gaf aanleiding dat voor de kermis tijdelijk 49 gasmeters voor 640 lichten moesten worden geplaatst Tengevolge daarvan moest de productie die gemiddeld 1380 M per dag bedroeg gedurende de kermisdagen tot het maximum worden opgevoerd De plotselinge toeneming der productie had plaats zonder dat een tweede oven werd ontstoken en wel om het nadeel te ontgaan verbonden aan het aanleggen voor slechts enkele dagen Gatberging Ten gerieve van de exploitatie en om de verbin ding der kolommen van den gashouder no 1 eenigermate te versterken is daaraan remmingwerk aangebracht Door dezen maatregel heeft men het voordeel verkregen dat aUe afsluiters open kunnen big ven en de gashouders zich automatisch vullen en ledigen De gashouders no 2 en 3 blijven na hunne herstelling in 1887 goed voldoen zij werden evenals de gashouder no 1 geteerd De gezamelijke inhoud van de drie gashouders is 2600 M de gasberging bedraagt dus in verhooging tot de genoemde maximum productie 87 6 pCt Hoedanigheid van het ga De hoedanigheid van het gas gaf in het afgeloopen jaar aan onze Commissie geene aanleiding tot het maken van bijzondere aanmerkingen Ook vernamen wij van de zijde van het publiek geene ernstige klachten Ter bepaling van de lichtkracht bediende men zich wederom uitsluitend van Giroud s Vérificateur daar de LethebyBunsen photometer eerst op het laatst van het jaar in het daarvoor bestemde lokaal van den nieuw opgebouwden noordervleugel der fabriek kon worden opgesteld 117 117 117 116 115 116 116 115 115 115 116 117 Met genoemden vérificateur geplaatst in de machinekamer werden 24 waarnemingen per etmaal gedaan terwijl de gemiddelde lichtsterkte dagelijks werd opgemaakt uit de cijfers verkregen gedurende de uren tnsschen zonsondergang en middernacht Volgens deze waarnemingen bedroeg de gemiddelde Uchtsterkte uitgedrukt in miUimeters stijging van het klokje in Januari Februari Maart A Juni Juli Augustus September October November December Het middencijfer over het geheele jaar gerekend was dus 116 mUlimeter overeenkomende met 16 i 16 standoardkaarsen De zuiverheid van het gas liet evenmin te wenschen over dank zg de goede inrichting der toesteUen Tot vorhooging der lichtkracht werd gebruik gemaakt van Pleasley Samsays en DukeofLesmahago Cannelkolen Drukking van het ga Do dagdrukking bedroeg ruim 20 mUlimeter De avonddrukking kon van 50 mUlimeter op ruim 40 millimeter worden teruggebracht daar het bleek dat bij dien druk aan de fabriek op het uiterste punt der leiding een restant van 80 miUimeter bij vol verbruik overbleef De drukking op de Markt den Tiendeweg den Pluweelen Singel het einde van de Oosthaven op den Kleiweg de Turfmarkt enz welke zooals wij in on vorig Verslag opmerkten onvoldoende was verbeterde aanmerkelijk tengevolge van de hiervoren vermelde wijzigingen van het buizennet Veel last ondervond men in het noordelgk deel van de Crabethstraat alwaar gedurig verzakkingen der leiding voorkwamen als gevolg van het zakken der straat Voorziening in dezen toestand achten wij dringend noodig öa verbnia Op den In Januari telde de fabriek 866 gasverbmikers met 416 in dienst staande gasmeters op den 31n December bedroeg het aantal gasverbruikers 392 en dat der geplaatste meters 444 In den loop van het jaar zijn er dus 26 verbruikers en 28 meters De bg de gasverbruikers en in de versohiUendo Gemeente gebouwen geplaatate meters registreerden 41393 M 32432 29914 19977 16495 12227 14886 in Januari II Februari II Maart II AprU II Mei u Juni Transpoi rteero 157024 M n Juli Transport 167024 M in Augustus t 24612 II September 27872 October 40392 H November 45953 December 49781 Totaal 355634 M De prijs bleef bepaald op 8 cents per M Bij Raadsbesluit van 20 November 1883 Gemennteblaid No 26 werd de prijs van het gas tot andere doeleinden dan voor verlichting te bezigen bet zoogenaamde dag of kookgas naar aanleiding van eene door onze Commissie ingediende voordracht bepaald op 6 cents per M Ook werd in het afgeloopen jaar bij Raadsbesluit van 27 Januari 1888 Gemeenteblad No 10 eene wijziging gebracht in de Voorwaarden betreffende de levering van gas vastgesteld den 16 September 18S7 Gemeenteblad No 7 tcu doel hebbende om voor particulieren de gelegenheid te openen tegen billijke vergoeding gasleidingen in hunne perceelen te doen aanleggen door de Gasfabriek Het voorstel tot oprichting eener fitterg ten dienste van particulieren werd door ons gedaau uit overweging dat naar ons gebleken was vele ingezetenen aarzelden gas te gebruiken zoo de daartoe benoodigde leidingen niet door de fabriek konden worden gemaakt De vergoeding die de fabriek voor de door haar verrichte fitterswerkzaamheden en voor de door haar geleverde fittings aan de ingezetenen in rekening brengt is zoodanig geregeld dat zg geen afbreuk doet aan de particuliere industrie Hare prijzen zijn hooger dan die van particuliere fitters Straatverlichting Het aantal lantarens vermeerderde met 5 zoodat op het einde van het jaar de straatverlichting plaats had door middel van 313 lantarens waaronder 113 zoogenaamde doorbranders d w z lantarens die dagelijks van zonsondergang tot zonsopgang branden De brandensuren der overige 200 lantarens waren geregeld in verband met den stand der maan Het gasverbruik tan dienste der straatverlichting wordt gerekend te hebben bedragen in Januari 22895 M Februari 18549 Maart 15176 April 13373 Mei 10788 Juni 7190 Juli 7IÏ9 H Augustus 10496 n September i 13997 October 19706 November 20849 December 21381 Totaal 181468 M De Gemeente keert aan de fabriek voor de straatverUchting jaarUjka eene som uit berekend naar het verbruikte gas tegen den prgs v n 4 i cent per M en restitueert bovendien het loon van de lantarenopstekers en de kosten van het onderhoud der lantarens In ons vorig Verslag zeiden wij dat maatregelen werden voorbereid om het reinigen der lantarens dat niet behoorlijk geschiedde te bevorderen Vroeger was het schoonhouden der lantarens opgedragen aan twee poetsers van welke een gedurende de middaguren bovendien belast was met het uitpompen der vele in de Gemeente aanwezige syphons Dit kon niet blijven daar het bleek dat het niet mogelgk was met zulk personeel o voldoende wijze in den dienst te voorzien Thans zijn de lantarenopstekers ieder in zgne wi k of afdeeling verplicht voor het reinigen der lantarens zorg te dragen en is hun weekloon in verband daarmede van ƒ 4 op ƒ 6 60 gebracht De nieuwe regeling heeft tot eene merkbare verbetering van den toestand geleid al mag niet worden ontkend dat nog steeds van tijd tot tijd verzuim voorkomt De straatlantarens verkeeren over het algemeen in geen bijzonder goeden staat hierin wordt evenwel zooveel mogelijk voorzien door reparatie van die lantarens welke daartoe geschikt worden bevonden en door het aanbrengen van nieuwe lantarens Zoo werden in het afgeloopen jaar een 24tal lantarens op den Kleiweg de Markt en de Haven door nieuwe roodkoperen lantarens vervangen Oatprodttctie De productie bedroeg in Jan 76428 M met een kolenverbruik van 4166 HL Febr 65400 n 3431 Maart 58728 2994 April 46771 II II 2482 Mei 38611 a 1810 Juni 29964 n 1408 JuU 30371 I I I 1373 Aug 42863 HUH 1964 Sept 49666 M met een kolenverbruik van 2531 HL Oct 65470 S1Z2 Nov 74183 8883 Dec 80944 4142 De totale gasproductie was derhalve 659398 M Voor de distillatie werden gebruikt 33301 HIj steenkolen namelgk 32920 HL Duitsche en Engelsche gaskolen en 381 HL Caenelkolen Er werd dus 19 80 M gas per HL kolen of 24 14 M per 100 KG steenkolen gewonnen Een hooger rendement werd niet verkregen daar de productie geregeld werd in verband met de lichtsterkte Het streven was steeds te zorgen voor eene voldoende lichtkracht van het gas ter bevordering van welk doel zelfs het stokerspersoneel bij de zaak geïnteresseerd werd De stokers ontvangen namelijk eene wekelijksche premie van 26 cents wanneer uit één Hectoliter 18 M gas van 112 a 118 miUimeter Giroud wordt geproduceerd de premie kHmt in verhouding tot de gasproductie en bedraagt hoogstens ƒ 1 60 bij eene productie van 22 M gas van dezelfde sterkte Daar het gebruik van Cannelkolen alleen met toestemming van de Directie mag geschieden oefenen de stokers niet aUeen controle uit op de kwaliteit van de gewone kolen maar letten zij ook met zorg op de temperatuur der ovens Cannelkolen worden dan ook slechts dan gebezigd als er kleine verschUlen te herstellen zijn of als met één oven zooals in het voor en najaar en gedurende de kermis op maximum productie moet gewerkt worden De 33301 HL steenk hebbenopgel 44878 HL cokes Op 1 Januari was in voorraad 1885 n Totaal 46763 HL cokesHiervan zgn gebruikt voor de verhitting 11939 HL voor de stoomketels calorifères ent 3606 vVerkocht 40 cents de HL 28397 Idem als gruis 2610 46461 HL eokes De voorraad op 31 December was dus 312 HL Elke 100 KG gedjitUleerde kolen leverde ruim 65 KG cokes op terwijl iedere 100 KG kolen aan brandstof voor de vuren 17 43 KG van de geproduceerde cokes vereischte Qatverlie Wij zagen hierboven reeds dat de totale gasproductie in 1888 bedroeg 659398 M Geleverd werd aan diverse gasverbruikers 355534 M ten behoeve van de straatverlichting 181468 n voor eigen gebruik op de fabriek enz 19846 556848 zoodat als verlies kan worden aangemerkt 102650 M of 15 5 pCt van de productie Hierbq dient echter te worden opgemerkt dat blijkens de opgedane ervaring het verliescijfér in de eerste helft van het i ar 18 pCt bedroeg terwjjl het in het tweede hmf jaar slechts 10 pCt was zoodat de gevolgtrekking kan worden gemaakt dat de in den zomer aangebrachte verbeteringen het verlies hebben doen verminderen Wij verwachten dan ook dat het verliescijfér over 1889 aanmerkelqk lager zal zijn dan het in 1888 is geweest Wordt vervolgd Bnitenlaodsch Overzicht De Fransche Senaat zou Maandagavond op nieuw bijeengekomen zijn maar die zitting is niet doorgegaan daar in de Kamer van afgevaardigden gelqk uit eene mededeeling per telephoon was gebleken het decreet tot sluiting der zitting reeds was voorgelezen De oommissie voor de bogrooting heeft daarop geweigerd hare werkzaamheden voort te zetten in weerwil dat de minister president daarop had aangedrongen De onder voorzitter van den Senaat de heer Humbert gaf den senatoren kennis van het geval en voegde er bij dat de Senaat in de onmogelijkheid was de beraadslagingen voort te zetten De ministerpresident beklom nu de tribune en teekende verzet aan tegen deze opvatting De voorzitter ontnam hem het woord en weigerde iemand wien ook te laten spreken er bijvoegende In deze vergadering heb ik de hoede over de constitutie Eindelijk werd uit louter formaliteit het besluit voorgelezen waarbij zitting gesloten wordt De tijding dat de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Blaine zjjn ontslag zal nemen komt volgens den New Yorkschen correspondent der Standard volstrekt niet onverwacht De ware reden waarom de heer Blaine heengaat is echter niet zge zwakke gezondheid Wel is waar laat deze in menig opzicht te wenaohen maar ds