Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1889

een de kosten 79 000 fr ijfering toe lor 1 0 soua tin bezit bedrag van nd rond diva welko ieder = = da tentoonstelling den kapitaal van stfO miUioanfr Terslinden De tentoonstelling duurt lm dagen uodat iedere dag 1 111 111 fr kost ei daariqTan negen uur s morgens tot zes uur des nvónds dat ia dus negen uur dagel ks geopend is elk uur1S3 4S6 fr 78 centimes Het eleotrische licht maakthet uu mogelqk de tontoonstolUng dagelijks v f uurlanger open te houden dat is in hqwinst ran 600 uur Baardoor wordlder tentoonstelling per uur verlaagdHeden voegt het blad aan deze bwordt een toegangsbiljet verkocht vIeder want wie vraagt het builgeen 10 sous kan voor dit geringden vroegen morgen tot den laten a len tusschen oen verzameling wondenuur 79 000 fr kost VERSLA BETREFFENDE DE ff der gemeente QOC over 1888 Koolteer Op 1 Januari bedi oeg le voorraad Se opbrengst in 1888 ra8 9M40 Liter Verkocht werd aan 41 Ik de Maatschappij voorChtóbJ mische Industrie te JÜfi sterdam voor 1 38 de 100 Liter de firma BtjBT Boulton Haywood te Parijs contractante tot l Jao 1890 I voor ƒ 2 de 100 Liler 17300 jin het klein aan particulieren 1 10140 81340 zoodat op 31 December in voorraad was 11200 Liter De opbrengst per 100 K G kolen bedroeg 3 26 Liter of 2 68 Liter per H L kolen Ammoniak Aan de firma tan der Elst Matthes te Arasterdam werden 253400 Liter ammoniawater afgeleverd tegen den prijs van 44 cents per H L van 3 Beanmé Volgens de bestaande overeenkomst wordt genoemde prijs voor elk hooger of lager wicht met 6 centen vermeerderd of verminderd De voorraad op 1 Januari was 48060 Liter In 1888 werd geproduceerd 208B40 Totaal 256600 Liter Verkocht werd eene hoeveelheid van 253400 Er was dus op 31 December in voorraad 3200 Liter Steenkolen Gebruikt werden eerst Alma kolen geleverd door de firma tan Nievem Co te Rotterdam tegen den prijs van 48 ioo P franco wal of Tan ƒ 66 10 per waggon van 10000 K G franco station en later Ewald kolen geleverd door de firma Kampf HoLLENDBH te Buhrort die ingeschreven had tot den prjjs van 46 m cents per H L franco wal of van ƒ B9 per waggon franco fabriek wetenheid en ontzenuwd door het bygeloof Neen het volk dat arbeidt maakt een geslacht niet ellendig en laag en het raderland dat voor het gegoede deel der bevolking de beteekenis heeft van vrijheid onafhankelijkheid en grootheid beteekent voor hen toch ook iets hunne vrouwen en zonen hun huis en de kerk van hun dorp ziedaar wat voor hen het vaderland uitmaakt En als er een dag komt van andere beproevingen een dag die vroeger of later komen moet dan zal die gansche arme bevolking weder gereed zyn om zonen en bloed en leven op te offeren En met dergelijke gedachten over het vaderland de verwachtingen voor de toekomst de ellende van het tegenwoordige en de mogelijke herstelling hield een jeugdig jager zynen geest bezig al nnar mate die in hem opkwamen door het contrast tusschen de schande van den vreemdeling te zien in zijne radorIqke erre en de onnadenkende rroolykheid ran allen die hem tegen kwamen of voorbygingen langs het groene pad dat zich door een boschje slingert en tusschen de wijngaardranken door van Merate langs den heuvel Grugana voert naar t vervallen heiligdom ran de Madonna in het Bosch Die kerk en die afgelegen rustige plaats waren op dien dag de plek waar groote scharen menschen heen gingen of uit vroomheid of uit nieuwsgierigheid of om zooals t gebruik medebrengt eene geschikte gelegenheid te vinden om in de open lucht eene soort van markt te houden En de jongeling op den top van den heuvel gekomen stond stil en liet zyne oogen over het schoone land ronddwalen Ter aanTulling tW mn Toorraad maar tevens ook als proef werdeu verder aangekocht van den Heer S D Boon alhier 360 H L Hibemia kolen tegen den prijs van ƒ 72 80 per waggon Tan 10000 K G frai fabriek en tbu de firma W Koten Zoon te Sbtterdam 3960 H L New Pelton Maingaskolen Toor B4 cents per H L franco wal Omtrent de kwaliteit der geleverde Alma kolen spraken wy reeds njet een enkel woord in ons Verslag over 1887 i Over de geleverdaj Ewald kolen kqn men over het algemeert tevreden xun De pni efpart j Hi srnia voldeed goed De NewPeltotjTgaf goede ooifes maar was voor gasproductie t s per H L leverde deze kolensoort 18 M gas tib van 115 miUimetar Giroud en 20 M van 123 nSillimeter Giroud De optt Januari aanwezige voorraad was 1307 H L AangAoerd weiden J 8t659 Verbruikt zjjn ï I il Op 31 Deoembor was duwin iflagaijijn Bovendien bediende menj izichi b j de e l gelyk wij zeiden iaa Pleafel y Eamsaysof Éesmahagp CannA kolen Op 1 Januari bedrieg de ooimad 9 nnel Ï3 y L Akngekocht wprdep X 450 1 473 Verbruikt zijn 3§l j Op 31 Decembejr aren nusltaog ovc In 1888 werden dprhalvp veipruikt 28970 H L Duitfcheifeaskolen 8950 Eng schei 381 Cannel Totaal 33301 H L of 2730682 K G Zoonis wij boven ireeds zagen kw m in helt afgeloopen jaar de nieuwe overdekte kolenborgplaats in gebruik Deze doet goede diensten on daarin kunnen ongeveer 112000 HL steenkolen geborgen worden Zuiverittff Deze kan nu het nieuwe zuirerhuis in werking is gekomen op voldoende wijze plaats hebben Was het vroeger tgdens het gebruik van de oude inrichting met ééne kist per dag niet mogelijk het gas geheel vrij te houden van zwavelwaterstof thans geschiedt zulks zonder moeite De zuiverheid van het gas heeft dan ook sedert de verandering van het zuiverhuis niet te wenschen overgelaten De zuiverkiston ziju zoodanig ingericht dat zij door het openen en sluiten van afsluiters in twee afzonderlijk werkende stellen kunnen worden gesplitst Ook heeft meu by de inrichting rekening gehouden met de verschillende methoden die men bij het zuiveren zou willen volgen Twee van de vier kisten werden gebruikt voor de zuivering door middel van yzeroiyde ééne kist diende als kalkkist terwijl eens ijzeroxydekist gebezigd werd tot het opvangen of terughouden der laatste sporen van verontreiniging Voor de zuivering werden aangekocht 201 i HL ongebluschte kalk en 20000 KG yzermassa welke laatstgenoemde hoeveelheid op 1 Januari jl nog in gebruik was Het was eene tooverachtig schoone plek Aan den éénen kant de met hout bewassen heuvels van Subaglio en San Rocco en Mombello met zijn vorstelijk paleis en het dorpje Sartirano aan do oevers van het sombere meer verder op en lager aan den anderen kant de afgebrokkelde torens en het park van Imbersago in de diepte de Adda met hare kronkelende bedding en in de verte de steile hellingen van de Resegone en de naakte bergruggen van Valsassina en eenige hoogere toppen van de majestueuze Alpen De jongeling die rijzig en rank van gestalte was was achteloos gekleed maar de vilten hoed met eene grijze veder versierd hot jachthuis van bruin fluweel en de wijde broek van dezelfde stof welke een weinig onder de knie uit de jachtlaarzen te voorschijn kwam gaven hem iets schilderachtigs en bevalligs Ziju gelaat was mager maar zijn open voorhoofd zijue zwarte oogen zijn levendige blik en gebruinde gelaatskleur drukten daarop een stempel vnn mannelijke schoonheid vurig en sympathetisch torens Hij was omtrent ryf en twintig jaar oud en Tcrtoonde dat Lombardische type dat kracht paart aan eene zekere weekheid die niet zonder bernlligheid is Hij droeg zyn geweer een oud geweer met rerroosten loop over den schouder en het was gemakkelyk te zien dat hij het met zich genomen had meer om hem een metgezel te zyn op den langen weg dan omdat hij eenige vijandige plannen koesterde tegen de vroolyke bewoners van de lucht De nieuwe regeneratieloods heeft eeai oppervlakte van ongeveer 100 M Pertoneel De Directeur kon de voor hem bestemde woning met welker verbouwing en he lolling men inmiddels was gereed gekomen primo April betrekkon Zijne Instructie vastgesteld den 15 Februari 1887 Gemeenteblad No 3 onderging in verband met deoprichting eener fitterij voor particulieren eenigewijziging bij Raadsbesluit van 3 April 1888 GelOeenteblad No 22 Tydens de ongesteldheid ran den Directeur op het laatst van het jaar was de Opzichter de Heer J W Steens Zïnen met de technische leiding van de fabriek en hare exploitatie belast Hij kweet zich met yver en toewijdii g van deze taak Het salaris van den Klerk meteropnemer werd bij de behandeling der begrooting voor 1889 verhoogd en gebracht op ƒ 700 op grond van zijnen dienstyvor by toegenomen werkzaamheden In het personeel aan de fabriek verbonden kw iniea in den loop van het jaar eeuige veranderingai voor roornamelyk onder de stakers van welke Smmige wegens ongeschiktheid moesten worden vervangen Tengevolge van de uitbreidiiig der fittotij moest een tweede fitter worden aangesteld Tol sraidsfitter werd de eerste machinist aangej rezen qarwyl dti losse smiq als oersteA machinist ymd aanganomen 1 lu dj I plaats ran den faulpmter terejis belanl m het rullen a gi smetere dtwoctslag Verkreeg werd bijl wijze fan roef de fitteMJongen aangesteld Een orerzichv yan jle finantietpi resultaten rindt men in de hierbg g ivaegde stautt Het kapitaal ad ƒ 110672 2 1 doi de Gepeélle in M7 verstrekt voor den ijankoop en de hentellinï der oude fabriek onderging do r aflossing eiine v indering met BOOO en eenel vermeerderinjt met f27811 73 zijnde de kosten deri uitbreiding en verdere herstelling in 1888 tot p 3L December jl i gemaakt Op de balans is de Gemeente derhalve gncrediteerd voor een bedrag van 133283 4 Intusschen zijn na 31 December de laatste betaliagstermijuon en nog eenige vordenngen betrekking hebbende op da in 1888 uitgevende werken vereffend waarroor eene som an ƒ 61 06 werd rereisoht Dit cyfer wordt bij de AdmBiistratie der fabriek in 1889 geboekt Het totaa der uitgaven door de Gemeente ten behoeve dor fabriek besteed was gelijk wy reeds vermeldden ƒ 141645 Hiervan ontving zy van de fabriek terug 6000 zoodat do fabriek haar nog schuldig blyft ƒ 186846 Volgens de balans ran 1887 bedroeg de winst over dat j ar ƒ 4175 54 16467 93 ƒ 20843 47 BOOO Uit de winst ea verliesrekeningover 1888 blykt dat er eene winst isgemaakt van r Te zamen Hiervan af te schryren de in 1888 Blijft als saldo winst gebracht op de balans 1888 16643 47 Gouda den 17 Juni 1889 De Ommüêie van Beheer der Stedelgke Gatfabriek VAN BEUGEN IJZENDOOEN Voorzitter H de SCHEPPER G A OÜDIJK I BBOUWEB fang Secretarü En terwijl hij op den liefelijken heuvel uitrustte en het land om hem heen beschouwde met een blik vol liefde waarin zich iets droevigs mengde gingen hem de landlieden voorby soms alleen soms met hun tweeën en drieën eenigen gevolgd door hunne vrouwen welke hare kinderen bij de hand hielden anderen trokken karretjes met vruchten velen die door hunne half steedsche half boersche kleeding spoedig te herkennen waren als zwervende kooplieden haastten zich met een kistje op den rug of met een schokkend wagentje om het beste plaatsje uit te zoeken op de grasvlakten die zich aan beide zijden van het kerkje uitstrekken tusschen de oude kastanjeboomen die het omringen Van den hoogen heuveltop liet de jongeling zyne blikken weiden over het land aan zijne voeten doorsneden met kronkelende wegen die van het eene dorpje naar het andere voeren en elkander kruisen en snijden als de slingerpaden van een groeten tuin hier en daar zag hij daar het juist de tijd was Tan de feestelykheden ran den herfst de deftige koets ran een edelman of het nederige rytuig ran een landeigenaar oreral beweging en leren nergens misschien zoo rroolijk als in dat door de zon gezegende hoekje ons dierbaar Brianza JTordt tervolfd Bnitenlandsch Overzicht De feesten op den 14den Juli zijn te Farys niet zoo kalm afgeloopen als de meeste republikeinscbe bladen wel hebben beweerd De XJX Siècle ten mmste maakt nog melding van ongeregeldheden welke op het Opera plein zijn voorgevallen Een aantal jongelieden die als kenteeken strooien hoeden tftet zwarte linten droegen hebben zich daar van suiichts 12 uur tot 2 uur aan schromelijke baldadigneden schuldig gemaakt De rijtgugen en voorbygahgers Wemen aangehouden en ieder werd de hoed Van hetjhoofd geslagen Eerst laat verschenen eenige Alitie agenten maar deze waren te gering in aant om iets te kunnen doen Oi grond ra i dit voorval en hetgeen by het standbeeld van Straatsburg eb voor het kofiiehuis in de rue Royale g beurdo eischt de XIX Siècle het ontslag van den prefect mli politie daar hij op 14 Juli zijn plicht niet h ft vervuld Ook is men zeef verontwaardigd over de lauwheid der politie die l het standbeeld van Straatsburg den heer Déi ulwle liet ontsnappen Het gerucht wil dat de ofiiciail van justitie nog een bèrel tot inhechtenisneming Van dezen Boulangist zal uitvaardigen wegons beleediging der palitiej Of dit waar is moet nog blyken maar zeker is het dat de inspecteur van politie Siadoux die den ouden heer Clement zoo slecht ibystond terstond is ontslagen De XlXe SiicU klaiigt zeer over de houding der politie iuspectenrs én beweert dat de meesten hunner in hun hart Boulngisten zyn Het proces tusiouen den heer Famell en de Timeê eindigt op zeer zonderlinge wijze In een der laatste zittingen werd verhoord een journalist uit Dublin Hogg die zeide dat Houston de secretaris der ïfoyal aad Patriotic Paton van hem 250 pd st had Igeleend om de bekende brieven van Pigot te koopen Hogg wist echter toen nog niet wat Houston met dit geld wilde doen want hy had hem reeds rroeger 60 pd st geleend en rerkeerde In de meoning dat de 250 pd ook roor zyn eigen behoeften bestemd was Daarna werd Houston verboord De secretaris der antinationalistische ligue verklaarde dat hij de brieven had gekocht roor 860 ptl at t elko som geld hem was roorgeschoten door den inmiddels overleden professor Maguire De beer Maguire wist tot welk doel het geld bestemd was In verband met doze quaestie eischte nu de heer Russell Parnells advocaat dat de boeken der Cfnion zouden worden overgelegd De voorzitter van het Hof weigerde dit echter op grond dat dit niets met hit proces zelf te maken had doch de heer Russell bleef by zyn verlangen volharden en verliet de rechtszaal De zitting werd toen tot Dinsdag uitgesteld en inmiddels raadpleegden de leiders der lersche partij wat hun te doen stond Daar zy steeds beweren dat de geheele geschiedenis door hun tegenstanders opzettelijk op het getouw is gezet ten einde den heer Parnell te doen vallen besloten zy de overlegging der boeken te blyven eischen want zij meeneu daarin bewijzen hunner beschuldiging te kunnen vinden Gisteren werd de zitting weer heropend Toen deelden do advocaten die de lerscbe afgevaardigden vertegenwoordigen mede dat zy zich verder aan het proces moeten onttrokken De voorzitter der commissie nu refklaarde echter dat de heer Parnell ondanks lijn terugtrekking aan het oordeel der commessie onderworpen bleef Do advocaten dor lersche afgevaardigden rerlieteii daarna de zaal en zullen dus aan het laatste bedyf van het langdurige proces geen deel meer nemen Gelyk men zich zol heriuneren besloten de mynwerkers in Wostfalen toen zij den arbeid hervatten den eigenaars een termyn van 2 maanden toe te staan om de beloften tot verbetering van hnn toestand uit te voeren Daor deze termyn nu verstroken is en beide partyen het nog niet eens konden worden werd te Boohum weer een vergadering der mijnwerkers belegd Men besloot daar eenstemmig dezen termyn als niet gesteld te beschouwen en de besprekingen voort te zetten BRIEVEN UIT ROTTERDAM XX Sotterdam 17 Juli De uitslag van de verkiezing voor den Gemeenteled is geweest dat de dertien candidaton van de liberale Kiesvoreeniging Vooniiigang gekozen zyn Al de aftredende leden die zich herkiesbaar stelden 2fln herkozen Gelyk uit mynen vorigen kon blyken was dit te voorzien Do ultramontanen stelden geen candidaton De anti revolutionairen genoten het treurig voorrecht dat al de candidaton die zy telden roor de eer bedankten Doch gelyk ik reeds opmerkte zelfs indien beide partyen zich hadden geooaliseerd de liberalen vormen hier de meerderheid en zouden in spijt van alle samenspanning gezegevierd hebben De zekerheid die men daarvan ditmaal meer nog dan anders had omdat de anti liberalen geen caiididaten hadden was oorzaak van eene zeer slechte opkomst aan de stembus Van de 6987 kiezers kwamen slechts 1478 te voorschijn eu daaronder blijkens den uitslag nauwelyks 200 antiliberalen De Heer ik H J Sleurs over wien ik den lezer in mjjn vorig schryven onderhield werd niet slechts herkozen maar verkreeg de mettte stemmen en wel 1294 De stommen die de andere liberale caudidaten verwierren varioeren van 1196 tot 1254 waaruit voortvloeit dat meer dan 50 katholieken ultramontanen uitsluitend op den Heer Sleurs gestemd hebben Dat die 50 tot de aaozienlijksten bohooren staat na de door mij vermelde advertentie onherroepelyk vast De minder aanzienlijken hebben niet aan de stembus durvrn verschijnen uit vrees voor Heor Oom Aan zomerrermakelijkbeden heeft Rotterdam tot zekere hoogte geen gebrek Wij hebben een paar maal in de week muziekuitvoering in het Park Officieren Sociëteit een paar maal in de week concert in den Dierentuin het Café concert van Pflaging den rroegeron opera directeur bij het centraal station nu en dan ook muziek in den tuin van Deinum aan den Coolcingcl eene zaak die overgedragen is aan eene naar men zegt Araerikaansche Maatschappij die de aangrenzende terreinen waarop zich kort geleden nog de groote Schouwburg verhief zal annexeeren ten einde met behulp daarvan eene inrichting in het leven te roepen in het genre van die ran Krosnapolski te Amsterdam Indien die inrichting met den noodigen smaak tot stand wordt gebracht en roor degelyk cousnmabel tot niet te hoogen prijs wordt gezorgd dan zal zij meer dan waarschijnlijk lerensvatbaarbeid blijken te hebben want er is hier wel eenige behoefte aan iuts van dien aard Tooneelvoorstellingen kunnen hier in het zomerseizoen geen stand houden Zy worden met de opera gediirtmde de negen maanden van het seizoen vry goed bezocht doch als de maand Mei in het land is wenscht het publiek vacantie te nemen en is ook by slecht veder mei geen stokken in eene schouwburgzaal te slaan Hoofdaauleiding daartoe is de dan beerscbende benauwende atmosfeer in de zalen Uitzondering op dien regel maakt het paardenspel dat door zyne groote ruimte en door de omstandigheid dat de buitenlucht door allo naden en openingen zich toegang weet te versohaffen ook in warme dagen te bezoeken is zonder dat men een onvrywillig zweetbad behoeft te duchten Sints een dag of acht heeft zulk eene inrichting zich weder voor geruimen tyd binnen onze muron gevestigd Op het gebied van paardryden en paardendi essuur biedt zy niets bijzonders aan blijft zelfs in het algemeen beneden het middelmatige Clowns eu accrobaten daarentegen zijn byzonder vlug on sterk Daar zijn er twee by die in het circus hun veld van eer reeds een vlerk gelaten hebben Beiden bezitten slechts é n been dat tot aan de heup is afgezet hetgeen hun niet belet te zamen eu afzonderlijk gymnastische oefeningen te maken en sprongen te doen waarvoor menig tweebeenig exemplaar zou terugdeinzen Zy dragen den naam Donate De ouderen van dagen zullen zich nog wel den eersten Donato berinneren solo danser ran beroep die nadat hem een ongeluk was orerkomen en hem het been tot aan de heup moest worden afgezet rustig o t ih been zijn beroep voortzette Al de latere éenbernige dansers en kunstenmakers hebben zich aan zijn voorbeold gespiegeld Dit circus oefent niettemin zyn grootste aantrekkingskracht slechts uit door de verrichtingen van zes olifanten die inderdaad verrassend goed gedresseerd zyn Reclame voor dit paardenspel maak ik niet Ik ben er ten behoeve van do Gouwonaars eens een kijkje wezen nemen ik heb er myn daalder aan gewaagd geef van my ne bevinding verslag on nu moet elkeen die naar Rotterdam komt zelf maar weten of hij er heen wil gaan Het voorbeeld ran het circus werkt aanstekelijk Ook ik gevoel lust een luchtsprong te maken ik neem myn zwaai en kom dan van de lagere plotseling in de hoogere kunst terecht de ook in dit blad veel besproken Tooneelschool Het komt my voor dat op my de plicht rust den uitslag mede te deelen van de te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond Het is daor al zeer zonderling toegegaan eigenlyk niet recht fair Het amendement vnn de Haagsche afdeeling dat ten doel had de Tooneelschool tot eene zuivere vakschool te hervormen met wegvalling van de voorbereidende klassen doch om tevens het volgende te bepalen Het Hoofdbestuur kan op eene aanvrage van eene afdeeling uit de algemeene kas voor de voorbe I reidende opleiding van toekomstige leerlingen der Tooneelschool ondersteuning geven word aangenomen met 34 tegen 26 stemmen Hieruit ziet men ik moet dit nogmaal conatateeren dat ik inderdaad niet alleen sta mot myne grieven tegen don tegenwoordigen gang van zaken Met dit besluit was de zaak beslist zóó althans zou ieder die zijne zinnen bij elkander heeft het recht hebben te veronderstellen doch zooals het ter Amsterdainsche vergadering is gebleken ten onrechte Nauwelijks toch was de uitslag der stemming bekend of de Amsterdamsche heeren kwamen betoogen dat nu wel aan het Hoofdbestuur de bevoegdheid was gegeven ondersteuning te vorleenen voor do voorbereidepde opleiding van toekomstige leerlingen maar dat daaruit niet van zelf volgde dat die opleiding niet aan de school zelve mocht worden gegeven al dan niet in eene daarmede verbondon voorbereidende afdeeling Het Haagsche amendement had geen ander doel en kon geen ander doel hebben dan om de voorbereidende klassen te doen vervallen Toch duldde men dat de Amsterdamsche chicane een onderwerp van beraadslaging uitmaakte Den Haag liet zich dat natuurlijk niet welgevallen hield voet by stuk en herhaalde nu zijn amendement thans echte met het nadrukkelijk beding dat het voorbeieidend onderwijs voortaan buiten de Tooneelschool zou zijn gesloten Tydens het debat was inmiddels door Amsterdam hemel en aarde in beweging gebracht en zooals uit de stemming bleek niet zonder vmcht want de uitslag leerde dat het departement Leiden was omgepraat Na eenig aarzelen stemde het nu tegen den Haag weshalve het amendement thans werd verworpen met 36 tegen 24 stemmen De 10 stemmen van Leiden badden deze stem verplaatsing in het leven geroepen en aan de chicane de zegepraal bezorgd Nog één zulk eene overwinningen de Tooneelschool is een lijk Ik lieb nimmer eene vergadering bijgewoond waarin werd huisgehouden zooals in deze Nadat op de roorschreven wijze binnen het uur beslissingen waren genomen die elkander rernietigden liep de boel dermate in de war dat op roorstel van Amsterdam werd besloten de verdere beraadslaging over het ontwerp reglement te staken ten einde hel Hoofdbestuur in de gelegenheid te stellen een nieuw ontwerp reglement te redigeeren en aan de goedkeuring der algemeene vergadering te onderwerpen op den grondslag van 1 reorganisatie van de Tooneelschool als rakschool en 2 in aansluiting daarmede de inrichting eener afsondorlyke voorbereiden Ie school roor aspirantIcerlingen Arasterdam krygt derhalve grosso modo tijnzin dank zij de zonderlinge frontrerandering van de Leidsche afdeeling Donderdag komt in den gemeenteraad aan de orde het roorstel ran Burgemeester on Wethouder om pogingen te doen tot het verkrijgen eener wijziging der gemeentegrens aan de zyde ran Charlois IJsselmonde en Orerscbie Of die zaak tot debat aanleiding zal geren durf ik niet te voorspellen Het voorstel zou myns erachtens zonder moer by acclamatiti zijn aangenomen indien niet in de pers eene stem met behulp van ingezonden stukken ware opgegaan die p meer doortastende annexatie in de richting van Charlois had aangedrongen en nu behoort het niet tot de onmogelijkheden dat het een of ander raadslid zich de tolk van die klacht maakt Vandaar misschien eene langdurige beraadslagingr Intusschen i er iets in deze zaak dat stof tot bevreemding geeft De klacht nl dat er niet genoeg zal worden geannexeerd gaat kennelijk niet uit von Rotterdam maar van Charlois De verklaring vau dit zonderling verschijnsel is de volgende Burgemeester en Wethouders vsn Rotterdom hadden in een vroeger ontwerp zoo als thans blykt wat meer op het grondgebied van Charlois om zichheen gegrepen Het Gemeentebestuur van Charloisrond dit heel gezellig mits die gemeente er geldelijk door beroordeeld werd Met het oog hierop maakte het gemeentebestuur ran Charlois een geflatteerde balans op ran rerlies eu winst die opde gemeente Rotterdam onevrenredig zware geldelijkeoffers legde Burgemeester en Wethouders vanRotterdam hebben gemeend zich daaraan niet temogen onderwerpen en deden dionsvolgens hun plande noodige inkrimping ondergaan De lezer begr fit nu welk belang Charlois er bij kan hebbenom op de Rotterdamschen Gemeenteraad invloo luit te oefenen ten einde het eerstbedoelde plan instrijd met het voorstel van Bui nmeester en Wethouders aangenomen te krijgen Misschien bestaandezerzyds nog andere dan financieele bezwaren hetgeen wellicht Donderdag indien er met open deurenwordt beraadslaagd zal blyken Ik behoud my derhalve voor in mynen volgeoden mot een enkelwoord op de zaak terug te komen NEMO