Goudsche Courant, maandag 22 juli 1889

1889 Maandag Zl Jali N 3971 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uuending van advertentito kan gescUedéa tot éte nur des naoüddags van den dag der nitgave STÊÊMoEEr In lossing een Schip Grove Rnhr Kacheikolen waarait wg op heden tot 70 Cent per Heet contant zonder korting aflereren vrg in huis bezorgd mits b 2 of meer Heet gelgk genomen Groote partgen op nader overeen te komen conditie JAiV PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 20 Juli 1889 Toor zich behield en SO OOO i die hy noh op den dag voor zyn ontalag als Minister toeëigende Waar het overige is gebleven is niet na te gaan Boulanger heeft het reservefonds met de geirone geheime fondsen vereenigd fonder dat eenige verantwoording van het gebruik dezer gelden is gegeven Wel z jn er bewyzen gevonden dat Boulanger 60 000 tt aan een notaris betaalde om een oude ohuld af te doen 30 000 fr verloor bij de Avenir National en voor 13 000 fr een fraaie ivoning Ie Parijs liet inrichten Bovendien vaa Boulanger steeds zeer mild voor zijn handlangers die te Pargs en ie de provincie z jn zaak behartigden Ook wordt in de akte van besctiuldiging beweerd dat Boulanger tot bevordering zyner plannen ter verkrijging der dictatuur pogingen aanwendde om hoofdofficieren en zelfs om ile geheime politie om te koopen Een en ander wordt uitvoerig toegelicht zoodat de slotsom luidt dat Boulanger schuldig is aan samenzwering tegen de veiligheid van den Staat daar h j naar de dictatuur streefde en aan verduistering van s lands gelden welke ky besteedde tot bevordering zijner eigen belangen De behandeling der zank zal vermoedelijk 9 Aug aanvangen Daar Boulanger c s niet zullen verschijnen worden zy na verloop van tien dagen weerspannig verklaard aan de wet Na afkondiging hiervan moet een nieuwe termijn van tien dagen verloopen en zoo komt men aan den 8 of 9 Augustas Men heeft al uitgerekend dat het Hooggerechtshof vier dagen zal bezig zgn met de zaak Dr zullen geen getuigen worden opgeroepen De procureurgeneraal Quesnay de Beaurepaire zal zyn requisitoir mondeling voordragen Het gekste van het geval is dat Boulanger na 2 ijn veroordeeling niet verkiesbaar zal zgn Eec vonnis by verstek gewezen kan alleen worden opgeheven door een nieuwe behandeling der zaak in tegenwoordigheid van den beschuldigde Het nieuwe Noorweegsche kabinet behoort tot de gematigde rechterzijde De heer Stang sedert 1883 lid van den Storthing heeft in deze zes jaren oene groote politieke rol gespeeld Na de veroordeeling vau het ministerie Selmer door hot rijksgerechtshof heeft hij voor de hervorming der conservatieve party gewerkt en niet weinig tot haren wasdom en bloei bygedragen Als erkende aanvoerder der rechterzijde gaf by van groote kalmte en 2elfbeheersching blijk en ook als redenaar onderscheidde hy zich Minister van onderwijs in het nieuwe kabinet is de heer Bonnevie geworden tot dusver schoolopziener Een bijzondere steun voor het ministerie zal de heer Kygh zyn tot dusver burgemeester van Christiania thans minister van financiën De verdere leden van het ministerie zijn de heeren EoU justitie j Thome binnenlandsche zaken Birch Ediohenwald openbare werken Hoff landsverdediging Ameberg en Furu beiden juristen die evenals de rechter Gram vermoedelijk leden van de Stockbolmer afdeeling zullen zijn dat wil zeggen van dat gedeelte van het Noorweegsche kabinet dat te Stockholm de gewone residentie des konings verblijf houdt In de Spaansche Kamer zijn de algemeene beraadslagingen over het ontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht gesloten De republikein Castelar verdedigde het voorstel der rogeering hetwelk natuurlijk bestreden werd door den hoer Canovas de CastiUe den leider der rechterzijde De heer Canovas verklaarde echter dat zijn partij deze hervorming zou aannemen indien zij inderdaad in s lands belang is In dit geval zou een conservatief Kabinet indien hot bü zyn optreden het algemeen stemrecht vindt dit eerbiedigen en behouden Groot is echter de kans niet dat het algemeen stemrecht spoedig zal worden ingevoerd want het ontwerp kan in dit zittingajaar hetwelk eerstdaags wordt gesloten niet meer worden afgehandeld bederft nooit verbetert versterkt üoepen LIEBIG S Vleesch Eztract re spijfer BEIIR8BEK1CHT AMSTEEDAM 19 Juli Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Cortif Deli Batmy tyn B Ned bank l o hooger Deli spoor orig 6 opgekomen Warschau Weenen 2 lager ADVERTENTIEN PARAPLUIES A v 0SAz KleiwegE73 n73 Goiidsche Harddraverij Vereeniging tt NAMIDDAG HARDDRAVERU voor Paarden van Inlandsch ras bereden onder den man op Donderdag 1 Augustus 1889 des namiddags ten één ure om PBIJS D PREliE in contaoten of Zilver naar keaze der wiooers PRIJTI f 200 Iiilesseld f t PREümi 7S Namens Itet Bettuur J BREEBAART Lz President 3 L VAN EIJK Secretaris Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GODDSGHE GODEINT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abohnementen worden aangenomen bij de Uitgevers i A BRINKMAN ZOON P r e m i e l e e n i n gf HET WITTE im met HOOFSFIUJ EN van ƒ 300 000 100 000 50 000 30 000 15 000 ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdprijs van f 200 000 beeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers iet Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Rfetau s e 1 f b e w a r i n gp Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Ver lagsMagazin te Leipzig Memuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Minste prjjs 14 opklimmende tot 25 Deze PremieAandeelen ziju verkr gbaar 12 per stuk Voor buiten tegen toezending van postwissel hg de Bankvereeniging GEÜN Co Keizersgracht 74 Amsterdam Geen grijs Haar meer qg De nieuwe LONDON is J nBi de beste van alle bestaande par Az fumerien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwflnen Maakt het haar glansrjjk en zacht en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Oouda biJ J H 0 HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Gouda Snelperadruk van A BBINKMAN Zoon De nitgave dezer Coar t geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfzonderlBke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA ÏO Juli 1889 VEEGADEBINO VAN DEN 6EMEENTEBAAD Dinadag den 23 Juli 188 dea namiddags ten 1 ure Abd de orde De benoemiDg van Leeraren aan het Gymnasium als Een Hector Een Conrector Twee Leeraren in de Oude talen eo vrnrante vakken Een Loeraar indeNederlandache taal en lettarksnde Een Leeraar in de Franacbe taal Een Leeraar in de Hoogduitsohe ta Een Leerasr in de Kngelache taal Een Lesraar in de Aardrqkakunde Het 2e gedeelte van het Notarieel examen ia heden met goed gevolg afgelegd door onzen stadgenoot den heer 8 do Geua ambtenaar ter Secretarie e Tweede Kamer heeft beden het regeeriagaanlwoord in zake de achoolwets herziening ontvangen De Avoniptat verneemt dat de heer J Salverda de Grave doctor in do lotteroD te s Gravenhage is belast met het onderwazen van H K H prinses Wilbelmina in de Franache taal en letterkunde Gisteren nacht ontstond er te Amster iam brand op het Damrak in een hoekhnis van zrar oude en teer ingewikkelde bouworde Onderaan wordt eene tappery gehouden en het vuur heeft daar weinig of bijna geen schade kunnen aanrichten Boven de tapperij ne tot afzonderlijke bovenwoning ingerichte verdieping toegang heübende langs eene afzonderlyke trap in de steeg en van den zolder ia eene tweede bovenwoning gemaakt welke verhuurd was viJdr aan het bejaarde echtpaar Visser met de FEVMLLETOM Gabrio en Camilla Ben verhaal uit Milaan DOOE GDILIO CABCANO Frii naar het Italiaaiuch DOOB VANESSA Onder de dichto takken der kastanjeboomen en onder de jonge eiken die da hoogte versierden loegen mannen en vrouwen uit de naburige dorpen tentjes en ruwe tafels op voor het feest van den volgenden dagj eigenlijk kon men zeggen dat de pret al begonnen was want hier en daar zag men op bankjes on met gras begroeide hoogten de eerataangekomonen zitten die zich wijn lieten schenken en een aanval deden op den mondvoorraad zoodra die uit de manden te voorschijn kwam Eenigen maakten met drie boomstammen van boven aaneengebonden om er den ketel aan te hangen eene keuken UI de open lucht anderen waren bezig met schotels messen en andere dingen klaar te zetten ruw van maaksel doch voldoende voor de armoedige tafel van den dorpeling op eene tafel stonden tegen twee kleindochter en achter aan 4e weduwe Loevestein ook een bejaarde vrouw Qn de andere verdieping woonde o a een kartonwénersgezin en op deze verdieping is de brand dooc sene onbekende oorzaak ontstaan In het holst van den nacht waren alle bewoners reeds te bed en waarachgnl in rust toen de brand zich openbaarde De bewooMl van de onderste verdieping en de weduwe Loevestein konden zich lang de nanwe en kronkelende tni redden doch vóór de fomilie Visser was gewekt Is de uitgang langs de tt p afgesneden daar het vour in zeer korten tyd het geheele bovenhuis had ingesloten De brandweer spande hars uiterste krachten in had spoedig het springzeil oitgeapannen en vrouw Visser waagde uit het kleine venster van hare woning den sprong doch in den val kwam zy op een paar rspiounen terecht waardoor zq zich duchtig bezeerde Evenwel het zeil ving haar op en zij werd naar het gasthuis gebracht waar zy tM en den ochtend waarschijnlijk aU gevolg van de pekomen verwondingen a d overleed Toen nu vskiw Visser door het teil was opgevangen riepen de brandwaehts den ooden Visser toe dat hij ook den sprong zon wagen maar de nuln was stokdoof en verstond hen niet en toen hij zich aan het raam vertoonde had hij misschien niet den moed of herinnerde hy zich dat zgne kleindochter nog ongered was ten minste kg keerde terug en men vermocht hem niet to redden Toen de brand gebluscht was het vuur droeg een hardnekkig karakter en de brandweer had een vol uur noodig eer zij het geheel meester was vonden de brandwachten het Igk van den grootvader in de nabgheid der bedstede waar de kleindochter door verstikking spoedig den dood moet hebben gevonden De bovenwoningen van het perceel zgn geheel uitgebrand Niet onvermeld mag bigven het manmoedig gedreg door een paar werklieden van don stadsreinigingsdienst betoond omgekeerde marsen sandalen en schoenen zooals de bergbewonen dragen stokken spaden en schoppen en al wat de arbeider en de landman verder noodig hebben Het was aardig te midden van al die drukte welke een feest dat voorbereid wordt en toch al half begonnen is veroorzaakt die troepjes vrouwen en meisjes te zien die groeten en glimlachjes wisselden en elkander allerlei vertrouwelijke mededeolingen deden en de knapen die zich om de nardigaten en vroolijksten verdrongen en heimelijke lonkjea trachtten op te vangen of kwinkslagen wisselden die door de meisjes met een kwalglc onderdrukt gelach werden aangehoord of met een schouderophalen soms ook met geestige zetten werd beantwoord Ook zag men hier en daar tusschen de tentjes aanzienlijke heeren en dames de bewoners van de omliggende landgoedereu die zich vóór het middagmaal eens kwamen vertreden en hunne half stadsche half landelijke kleederen ten toon spreiden welke hun zooals t gewoonlgk gaat door velen werden benijd De oude heer die inderdaad marchese Francesco Maria di C heette baande zich een weg door het volk en ging naar de kerk Of het kwam door zgn deftigen gang of door zijn patricischen naam of door do schoonheid van zijne dochter die hg aan den arm had maar allen maakten plaats voor hem en hg beantwoordde de groeten door zgn strooien hoed aan te raken of af te nomen al naar den stand ADVBBTENTIBN worden geplaatst van 1 6 regels i 50 Centen iedei regd meer 10 Centen 6B00TE LETTEH8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscfagnt Nog vóór de brandweer was aangerukt hebben de commandeur J ran Wattmgen en de veger P Dirks bii dien tak van dienst een man wien kle deren reeds brandende waren van de eerato verdieping van het brandend perceel gehaald terwijl van de tweede verdieping door den veger P Dgkstn twee kinderen uit bed gered werden In de Militaire Spectator van dit jaar is een bndrage opgenomen van den heer P Kleijnhens over de verpleging der soldaten De schrijver begint met de verklaring dat hy geeo critiek wil uitoefenen doch eenvoudig sommige zaken van een anderen kant wil bezien Het eerste waarop de heer Kloijnhena aandacht vestigt is do wgze waarop het Igfgoed der soldaten gewasschen wordt Dit werkje wordt tegenwoordig verricht door de waschvrouw alias marketentster De heer Kleijnhems is van oordeel dat er vele redenen pleiten voor de verdwijning dezer dames om plaats te maken voor machinale waschinrichtingen Z i zal de degelijke bi ndsUng er door bevorderd worden terwijl de kosten hanmerkelgk lager zullen zijn Ten bowgze hiervoor geeft hg een b hrgving van de inrichting eener machinale waschinrichting en tevens een begrooting der koeten De heer Kleijnhens komt daarbij tot de berekening dat voor een korps van 2000 man een besparing van 9680 ver kregen wordt door een machinale wssscherij Voor kleinere legerafdeelingen zgn de exploitatiekosten in verhouding hooger zoodat voor een enkel korps van 100 man een waschinrichting niet meer voordeelig zou zijn Aan een waschinrichting zou intusschen met voordeel een badinrichting kannen worden verbonden Overdadige weelde is dit voorzeker niet en zelfs zonder waschinrichting verdient het aanbeveling de soldaten in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van regenbaden van wie hem tegen kwam Soms glimlachte hij tegen een bekende met eene deftige beleefdheid die evenveel waarde had als een handdruk daarbg was do marchese niet weinig gehecht aan de gewoonten van vroegeren tgd zooals zijn wijde overjas van donker laken zijn nangkinsche broek die aan de enkels op zijna glimmende en krakende schoenen afhing en ds rotting van spaansch riet met goeden knop die hem tot steun diende aantoonden zijn uiterlijk was deftig maar niet trotsch en zgn rustig gelaat en ietwat beschroomde en onzekere blik hadden eene uitdrukking van goedhartigheid Zoo groot is de tooverkracht der ontloken maar nog niet zelf bewuste schoonheid dat allen zonder veel op hem te letten met de oogen de jonge dame volgden die aan den arm haai vaders met vloggo maar afgepaste schreden voorttrad en als zg met eene buiging van het hoofd de groeten beantwoordde was die beweging bekoorlijk en haar blik zedig en het frisch incarnaat van hare gelaat dat als eene spiegel is van de gedachten de volmaakte vormen alles droeg den stempel van die ware bevalligheid die eene schoone ziel verraadt Haar kleedje van cru zgde was zeer eenvoudig en van haar stroohoedje met eene gekrulde zwarte veder versierd viel een witte sluier als een licht wolkjo op haar hals neder Toen zij voortging scheen een straal van goedheid uit haar vriendelijke oog welke nu en dan werd afgewisseld met een treurigen zoekenden blik