Goudsche Courant, maandag 22 juli 1889

Evenals in een artikel reeds in 1881 door den heer Kleqnhens geschreven beveelt liij vervolgens aan het in het leren roepen van eene stoomspijsbereiding welke verband zou houden met de hierboven leeds genoemde inriohtingen Voor een garnizoen van 760 man zou dit zonder gelAelqk nadeel kunnen geschieden terwyl bovendien een goede zuivere bereiding van het eten er door verzekerd zoude zijn Ook centrale verwarming en electrische verlichting van militaire gebouwen worden door den heer Kleijnhens aanbevolen J£et stoomwerktuig dat voor de hiervoren genoemde inrichtingen dienst zou moeten jdoen zou ook aangewend kunnen worden voor verlichting en verwarming Bq de uiteenzetting hiervan vergeet de schjngver ook de kosten niet doch volgens zijne becijferingen geeft de verwezenl king zijner plannen veeleer besparing dan dat hoogere uitgaven er het gevolg van zouden zyn Zij verdienen dus voorzeker de aandacht van hen die belast z jn met de zorg voor de verpleging van ons leger Ter betere controle van hetgeen hq mededeelt heeft de heer Kloijnhens in verschiUeude byiagen nog een aantal technische bijzonderheden en becqferingen opgenomen Ter waarschuwing van het publiek schrijft iemand aan het Maandblad tejen de Kwakzalverij Het kan zijn nut hebben op het volgende geval lit mijne praktik de aandacht te vestigen Onlangs irerd ik geroepen b een man lijdende aan roos i erisipelas aan den voet Naar de oorzaak vragende erhaaUle men mg dat den patient door eene buurrouw een zeker soort pleister als onfeilbaar middel tegen likdoorns was aangeraden Hij had die eenvoudig op de kleine teen te leggen en h j zou na een paar dagen dm likdoorn als een wormpje er nit kunnen trekken Het gevolg van do aanwending van de pleister was dat zg een wond had gemaakt waarin smetstof geraakt is Niet alleen de teen maar alle anderen en een gedeelte van den voet zgn zoodanig door koud vuur aangetast geworden dat afzetten van den voet noodzakelyk bleek om den man te kunnen redden De pleister die in vele kruideniers en andere winkels wordt verkocht bestaat uit een mengsel waarvan de Spaansche vlieg het werkzaam bestanddeel i Zooals bekend is wordt deze pleister in vele ziektegevallen door den geneesheer aangewend doch zulk een pleister eenige dagen te laten inwerken zoodanig dat men een likïloorn als een wormpje kijin uittrekken is geenszins van gevaar ontbloot daar hevige ontsteking daarvan het gevolg kan zijn d e het leven van den gebruiker in govaar brengt zdoals uit h bovenstaande alweder duidel k blijkt De vele zaken welke tegenwoordig uit papier vervaardigd worden daken peteroleumvaten rijtuigwielen spoorstaven enz worden nog met een vermeerderd en wel met papieren kleederen Een kleermaker te St Paul Minnesota moet zich toeleggen op het maken van dat artikel Een eerste pr ef mot oveigassen van papier mislukte omdat die jassen niet waterdicht bleken maar de uitvinder wanhoopt toch niet aan zijn welslagen Papieren vesten moeten reeds sinds eenigen tgd gedragen en om hunne luchtigheid geroemd worden Men schrijft uit Delft De laatste der vele groote buitenplaatsen die in vroeger jaren deu s CTravenhaagscheu straatweg tus De eenvoudige en keuvelende landlieden bewonderden haar als eene onverwachte sohoone veiïchijning en waren te meer verrast daar ofschoon allen den marchese meer of minder kenden zijne dochter slechts zelden verscheen waar het volk bgeenkomt en pret maakt En velen stieten elkaar aan en fluisterden zach es Dat is Signor marchese di C een aanzienlijk edelman een van de rgksfcu van Milaan en dat is zgne dochter een ware engel Intusschen kwamen zij aan de kerk die de bewoners van de naaste dorpen nog bezig waren te versieren met roede vlaggen en festoenen van mirten grden en traden binnen Er waren slechts hier en d r eenige vrouwen geknield of nedergehurkt op den Steenen vloer die fluisterend haar rozenkrans baden Ook zij knielden neder maar weinige oogenblikken later stond de marcheze op en nadat hij zijne dochter iets in t oor gefluisterd had verliet hg haar en ging naar de kleine sacristie Do kapelaan een welgedaan priester die gemakkelgk in zijn leunstoel gedoken half slapend de gebeden opzeide stond terstond op en ging hem tegemoet met veel beleefdheid en eerbied zoo als met een man van eerbied past En toen sloeg hg haastig zijn gebedenboek toe nam het onder den arm om onder zijn kleed naar zijne snuifdoos te zooken die hij open aanbood met de woorden Signor marcheze geëerde beschermer en deze met leen dank u dank u afweerde en op zgne beurt een toogevouwen papier voor den dag haalde schen hier en de Uoomboig oploiaterden en tot een aangenamèn rgen wandelweg maakten zal eerstdaags gesloopt worden De plaats Paigtld toch is voor een groot deel onteigend ten behoeve van de Taartverbetering tussohen Kgn en Schie Deze buitenplaats ontleende haren naam in den goeden ouden tijd aan de gewoonte der veerschippers die om het halfuur met huo trekschuit van hier naar s Hage voeren om op die hoogte het ruim der schuit binnen te gaan met hun morgen of avond vrinden pas je geld af aan de Buit er uit de buitenplaats De Ruit lag toen aan de overzgde In de Jmhemache courant van 17 Jnni jl geeft de schrgver van de brieven uit de hofstad o a een beschoutving over vroegere toestanden en vermeldt daarin het onderstaande Wanneer men nu en dan den sluier eens opgetild ziet die het dazelgkscfa leven onzer vaderen voor het groote publiek verbergt dao staat men dikwgls verbaasd over groote overeenstemming van toestanden en vraagt men zich bij dieper doordringen wel eens met eenige bekommering af waar dan toch de vooruitgang te vinden is waarop de negentiende eeuw zoo stoft Zeker evenwicht daarmede maakt echter de tegelgk verworven overtuiging dat zg die iu onze dagen alles slechter en meer achteruitgegaan achten dan voorheen t volstrekt niet hebben bij het rechte eind Om deze gewaarwordingen deelachtig te worden moet men zich echter niet tevredenstellen mot het lezen van de boeken over de vaderlandsche geschiedenis maar moot men eeu buitenkansje hebben zooals er dezer dagen mg een te beurt viel toen ik bij een oud vriend der familie eene verzameling couranten ontmoette ruim honderd jaren oud dagteekenendeuit den laatsten Engelschen oorlog namelgk Haagsche Botterdamsche Leidsche Delftsche ea Oprechte want toen heetfe ze ook al zoo Haarlemsche Wie de couranten van dien tijd niet kent wete dat ze uit een half bg uitzoudering uit een heel blad soms met een bgvoegsel bestonden klein folio van formaat de voorzgde in twee kolommen met nieuwsberichten gevuld geflankeerd door dwarsstaanda advertenties de achterkant het vervolg van de nieuwstijdingen allerlei advertenties en bekendmakingen inhoudende ook weder gedeeltelijk dwars staande En nu is het merkwaardig dat een groot deel van die advertenties wat den inhoud betreft uitstekend in eene courant van het jaar 1889 zouden passen Men vindt er wel geen Frsnsche rijke erfgenamen met een klein gebrek is Kot iSj iwK of d dt maar mot eenige honderdduizend francs als vergoeding ten huwelijk aangeboden maar vooral op één gebied stoad het publiek van vóór honderd jaar blgkbaar even hoog of laag als het hedendaagache Kwakzalvers speculeerden evengoed op da lichtgeloovigheid van de goê gemeente en bevalen hunne panaceeën tegen alle denkbare kwalen aan Ik wil niet spreken van de vele tandwaters en tandmiddelen nu eens uitgevonden door den heer Laudumier tandmeester vau den Koning van Frankrijk dan weder voldoende aanbevolen door den woidsohen naam Denti rkium anglkanvm welke aanbeveling juist te midden van den oorlog met Engehind bewgst boa de kwade gewoonte van met alles wat uit don vreemde komt op te hebben in ons volk ingeroest is en evenmin preek ik van de oogwaters die een stellig voorbehoedmiddel heeten tegen slecht gezicht en hem ter hand stelde terwijl hü halfluid zeide Vergeef mij dat is voor de gewone devotie gij weet wel ik had al vroeger moeten komen ik recommandeer mij zoo spoedig mogelijk zoo als t vorige jaar gg weet wel wat ik bedoel En terwijl de kapelaan zijne beleefdheid bleef opdringen Neen dank u dank u herhaalde de marchese een andermaal zal ik er gaarne gebruik van maken van daag het is laat mijne dochter wacht mij in de kerk en van hier naar ons huis is nog 60u heel eindje En beleefd groetende keerde hg zich om om heen te gaan en herhaalde op den drempel staande Voor den paus zoo als ge weet en dan voor de uitroeiing van de ketterij en voor den vrede tussohen de vorsten van de christenheid Dit zeggende keek hij op zijn horloge en daar hij dacht dat het al laat werd keerde bg naar zijne dochter terug die intusschen met het gelaat in de handen verborgen stil gebeden had Met een zacht kuchje wekte hij haar uit hare overpeinzing en op een teeken van hem stond zij op en zij gingen naar buiten De koets niet ziende op de esplanade van de kerk meende de marohese dat zij nauwelijks tijd genoeg zouden hebben om te voet den vroeger afgelegden weg terug te gaan en het rijtuig op de bestemde plaats aan den voet van den heuvel te bereiken En tot groot genoegen van het jonge meisje begaven zij zich op weg Intusschen zond do zon minder en alles wat aan iemands oogen kwaads overkomen kan Maar tegen allerlei inwendige kwalen hadden de kwakzalvers hun panacóe evenals in onzen verlichten tijd Zoo vind ik in de Haarlmuche Courant van 4 Januari 1781 eene advertentie van de alom beruchte Zwitserse neen niet pillen van Dr zóó en zoo maar kruiden thee nemende wonderlijk weg alle hoofd lende maag oolykjigt en leedepijnen loomheden alle koortsen lammigheden maagkwaaien braakingen en verloren eetlust en dat alles voor twaalf stuivers I In het nomraer van 2 Januari 1781 van it Rotterdamche Courant wor t het vermaarde Arcanum aphrodisiacum Cubemburgo Hallenae geadverteerd waarvan ik maar niets verder zal zeggen dan dat het volgens de advertentie altoos eren onfeilbaar werkte als de geheime middelen van onze achterste dagbladpagina s En in hetzelfde nommer vindt men de overheerlijke hoofden hartversterkende droppen genezende terstond op eene wonderbare wijze uit den grond de zenuwziektens onmagt en verzwakking des lichaams en der leden beroerdheid vallende zugt convulsime verwekt ook de nedergeslagen beweging der sensuele hersenen is een preservatief voor langdurige ziektens Voor twee gulden was een flesohje dat voor elk geval kon gebruikt worden waarlgk niet duur Wat later Bott Ct 1781 ontmoet ik de Schotsche pillen zg versterken het hoofd en al de zintuigen nemen de oorzaak van de scheelhoofdpijn weg ontlasten de gal en zwaarmoedige humeuren openen de verstopping en verdrijven de koude waieraohtige stoffen zijn ook een preservatief voor de jigt en andere ziektens J m faae et de meilleuri want ik kan alles niet overschrijven Trouwens het zou de vraag zqn of het de moeite loonen zou want gelijk men ziet de kwakzalvers en geheime middelenventers van de achttiende eeuw bezigden denzelfden stijl als hunne collega s in de negentiende s Ia de vorige week baarde groot opzien in Oostenrijk en Hongarije het bericht dat een Hongaar 480 000 gulden gewonnen had in het zoogenaamde kleine lotto eene staatsloterij waarbij men op verschillend wijzen sommen van onderscheiden bedrag kan inzetten De bdwnde Hongaar die later bleek Farkas to heeten had te Weenen ingezet op de trekking t Temesvar en hij had daarbij zoodanige combinati van cijfers gekozen dat alleen een zeer gelukkig toeval hem zulk eene groote winst bezorgen kon Het ondenkbare echter geschiedde juist al diecüfer werden te Temesvar getrokken en te Weenen werd dientengevolge 480 000 gulden aan Farkas uitbetaald Het ongewone echter van het geval noopte de justitio een onderzoek in te stellen en al dadelijk kwam aan het licht dat bg de trekking te Temesvar niet als gewoonlijk een weesjongen maar een ander knaap dienst gedaan had waarom daarover waren verschillende lezingen in omloop Het einde echter van het voorloopig onderzoek der justitio is geweest dat Farkas eergisteren in hechtenis genomen is en gisteren twee beambten van het Temesv irer lotto die vóór do trekking met hem in mondelinge of schriftelijke gedachtenwisseling moeten geweest zijn Verder is beslag gelegd op 200 000 gulden die Farkas in eene spaarbank had gedeponeerd waarde overige 280 000 gulden van zijne winst gebleven zijn heeft men nog niet mogen vernemen Melchior Farkas is een man van 4B jaren een gegloeiende stralen uit het westen van de ver verwijderde toppen van de Mon Hosa en Monviso welke van dien kant een schitterende kroon vormen om ons schooue land De bergwind begon do bladenen der kastanjeboomen zachtjes te doen trillen en de musschen tjüpten in de takken van het boschje Maat de postiljon weinig denkende aan de bevelen van den marchese had zgn tgd geheel andersgebruikt Beltramolo had zich wel op weg begeven zooals zijn meester hem bevolen had maar toen hgden heuvel afreed had hij niet kunnen kunnen iialaten om even op te houden bij een van die kraampjewaar de dichtste groepen om heen stonden om feestelijk eene fleseh te ledigen Zonder af te stijgen bracht hg de hand aan den mond en wenkte en nauwlijks had de geïmproviseerde herbergier hem een vollen beker gebracht of hy dronk dien in éénen teug ledig Eenigen die daaromheen stonden te pratenen drinken riepen Vival Waarop Beltramolo uit eerbied voor zijne livrei meende verplicht te zijn omaf te stijgen en het nog eens over te doen Vival riepen de drinkebroers in koor Zoomoet het gaan men moet niet aan de paarden alleen haver geven Hij maakte gekheid met auderen die pas aankwamen zeide geen nten toen hg tot een derde glas werd uitgenoodigd maar bg het vierde hield hg zich goed betaalde den waard slaakte een vroolijken kreet sprong weer in het zadel gaf zijne paarden eenigeslagen met de zweep en reed hard weg om den verloren tijd in te halen fTordt vervolgd boren Hongaar en ook in zijn uiterlijk voorkomen een echt type van het Hongaarsche ras Hij is van oude familie in het bezit van landerijen en bewoont t Budapest een kostbaar huis Hy heeft in de rechten gestudeerd en is ook als advocaat werkzaam geweest Van zijne vrouw was hij gescheiden toen zij stierf Bsm hij zijne kinderen tot zich en liet hun eene lorgvuldige opvoeding geven Hij speelde dikwijls iu de loterij en moet reeds vroeger eene som van 30 000 gulden gewonnen hebben Ook boorden zgne vrienden hem vaak beweren dat hg een stelsel van spelen had uitgevonden waarbg hg zeker winnen moest In de laatste jaren echter verkeerde hij soms iu geldverlegenheid Toen hij de 480 000 gulden geincasseord had deelde hij te Weenen en te Budapest rijke geschenken nit en trachtte bij in het minst niet te verbergen dat hij de gelukkige winner was van dien bij het kleine lotto ongehoorden prijs BiiïteDlandsch Overzicht Generaal Boulanger heeft aan zijne kiezers een manifest uitgevaardigd waarin hg o a zegt Als laatste wetgevende handeling heeft de Kamer van Afgevaardigden inbreuk gemaakt op het algemeen stemrecht De lasthebbers hebben de hand gelegd op de rechten van het mandaat Nog nimmer werd zoo iets monsterachtigs verzonnen Doch de verbodsbepaling jegens een man uitgevaardigd zal de natie niet beletten haren souvereinen wil kenbaar te maken en dien op te leggen aan de uietswaardigen die zich er voor uitgeven wetten te maken Met het doel om te protesteeren tegen de verfoeilijke schending van recht had het republikeinsche nationale comité bepaald dat ik mijne protest candidatuur by de departementale verkiezingen voor de algemeens of arrondissementsraden zou stellen in 80 kantons Dit cgfer van 80 is onberroepeUjk vastgesteld Ik richt tot de eerlgke kiezers van elke kleur het verzoek mg hunne stemmen te verleenenindedistncten welke ik zal aanwijzen doch ik verzoek hun tevens niet op mg te stemmen in eenig kanton dat ik niet heb aangewezen Ik weiger bg voorbaat elke andere candidatuur buiten de districten die ik zal bekend maken Deze eerste uitspraak van het volk zal het voorspel zyn van de aanstaande groote zegepraal De Fransche repablikein che bladen verzuimen natuuriyk niet hun voordeel te doen met de oneerIgkheden welke generaal Boulanger tgdeus igu ministerschap beging en die het vonruaamste punt der akte van beschuldiging uitmaken Bgzonder heftig is weer de lUpvilique Ftanqaue die de zaak bespreekt in een artikel met het opschrift A bat k voteuri Boulanger roept het opportunistisch orgaan verontwaardigd uit is niet alleen een weerspannig soldaat en een woelzi k burger maar bg is een dief t En aan dezen dief zou Frankrijk zgu lot toevertrouwen P Neen honderd maal neen dat kan niet waar zgn en is nooit waar geweest In denzelfden geest oordeelen ook het Journal de Déiatf en de Ju lice Daarentegen vindt Boulanger een verdediger in den heer Emile Ollivier den bekenden minister van Napoleon III die in den figaro de onhoudbaarheid betoogt van de beschuldiging dat Boulanger heeft samengespannen tegen de veiligheid van den Staat Tot daden is het nooit gekomen en zelfs de bedoeling is niet duidelgk bewezen De heer Ollivier noemt het geheele proces een oomedie welke ontleend is aan het proces der Jacobgnen tegen Danton die eveneens veroonleold werd wegens samenspanning tegen de republiek welke hg leif had geslicht Ondanks de pogingen van den beruchten PouquierTinville weigerde een der rechters Danton te veroordeelen waarna een van Robespierre s huurlingen Tapeno Lebrun uitriep Maar het is ook geen proces bet is een noodige maatregel Wg zgn nu geen rechters maar staatslieden Dit nu is volgens Ollivier ook met Boulanger het geval maar over de verdniatering der gelden spreekt de gewezen minister met geen woord In elk geval moet Boulanger nu den 28sten Juli voor zgn rechters verschgnen Dil Boulanger werkelgk veroordeeld zal worden wordt vrij algemeen aangenomen maar wegens verduistering van gelden Het politieke deel van hot proces zal vermoedelijk alleen bet twgfelachtige But hebben van de berechting var don generaal door den Senaat in plaats van door de gewone rechtbank Sommige bladen maken echter de opmerking dat dergelgke klachten als nu op financieel gebied tegen Boulanger worden ingebracht meermalen eveneens zijn aangevoerd tegen Ministers en bg nader onder oek bleken het praatjes te zgn Dat Boulanger in de geheime fondsen gegrabbeld heeft om reclames Toor zich te laten maken wordt door velen voor een aitgemaakte zaak gehouden maar het is de vraag of het juridisch bewgs daarvoor geleverd kan worden Onaangenaam i de positie van de Duitsche rogeering tegenover Zwitsoriand en de politieke opinie Nu toch Zaterdag het antwoord is verschenen van den Zwitienohen JSndsra d op prins Bismarcks nota van 26 Juni is bgna algemeen do indmk iu Doitschland dat zyn regeering fiasco heeft gemaakt In dat antwoord nu hield de Zwitsersche bondsraad vol dat de heer Wohlgemuth niet in een valstrik is gelokt maar in hechtenis genomen en over de grenzen gebracht is omdat hg iu Zwitserland onrust stookte Had hg er zich toe bepaald in Zwitserland inlichtingen in te winnen dan zou het iets anders geweest zgn De bondsraad meent alzoo niet alleen in zgn recht te zgn maar ook in het belang van beide landen gehandeld te hebben door het uiten van den vasten wil een einde te maken zoowel aan de kunstmatige als aan de werkeUjke woelingen op Zwitsersch gebied Na voorts nog gehandeld te hebben over de bekende quaestie der uitlegging van het DuitschZwitsersche tractaat en ook in dat opzicht de Zwitsersche meening verdedigd en gehandhaafd te hebben verwgst de bondsraad naar zgne maatregelen tegen auarchistische en revolutionnaire bewegingen als een bewgs dat hg vaat besloten is in Zwitserland geene handelingen te dolden die met het volkenrecht of do verplichtingen jegens aangrenzende en bevriende staten in strijd zgn Er is dan ook dank zg dien maatregelen iu de laatste jaren geen enkele bekende aanvoerder van de anarchistische of re olutionnaire beweging in Zwitserland gevestigd geweest Om het toezicht op die beweging nog gemakkelgker en zekerder te maken was thans een centraal bestuur der politieke politie ingesteld en de bondsraad vertrouwt dat do Duitsche regeering nu overtuigd zal zgn geen roden te hebben voor het nemen van buitengewone met de belangen van beide staten in strijd zgnde maatregelen Het is te betreuren dat door dit incident eene zeer goede zaak schipbreuk Igden zal De internationale conferentie tot regeling der arbeidersrechten waartoe Zwitserland hel initiatief nam is nu uitgesteld tot het volgende voorjaar Acht mogendheden hadden zich bereid verklaard vertegenwoordigers naar Bern te zenden en wel België Frankrgk Oostenrgk Hongarye Groot Brittanje Italië Portugal Luxemburg en Nederland Rusland had zgn medewerking geweigerd Van Spanje Denemarken Duitscbland natuurlgk en Zweden en Noorwegen was nog geen antwoord ontvangen Men zal nu tegen het volgende voorjaar de Vereenigde Staten van Noord Amerika overeenkomstig hun verlangen ook uitnoodigeA De BURGEMEESTER van Gouda bredgt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 17n Juli 1889 is executoir verklaard het KOHIER no 3 voor de behisting op het personeel dienst 1889 90 Wgk X tot en met N Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Hoer Ontvanger dat ieder die daarop voorkemt verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn vau DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 20 Juli 1889 De Burgemeester voornoemd H W G KONING 1 B PETROLEUM i OTEËttIi GEN van de Makelaars CantzUsr Sohalkwijk te Rotterdam De markt was heden willig Looo Tankfust 8 65 Geïmporteerd fust 8 6S September October November en Decemberlevering ƒ 8 7B nSEURSBEttlCHT AMSTERDAM 20 Juli Per Telegraaf Binnenlandsche foudsen onveranderd Aand Ned Bank 2 Handelmg 1 hooger Venezuela 1 hooger Spaige i flauwer BarEui lijke Stand GEBOREN 18 Jali Enrlje ondeii J RntteU en M Kleia 19 Johanna Cathariaa oaderi J ds long en W Mol OVERLKUBN IB Jah O J Ennelbrogt 16 j ONDBKTSOUWDi 19 Joli Mr G J W tan Tricht ta Tiel 88 j en U A lan Weiier 45 j K lan Vliet 81 en L dan Beaten te Polibrosk 19 j F T Sehaileman 85 j en C C tan Sta el 26 j W C Lnyoenbaig 28 j en L Bonaobolen 26 j C Vonk 28 j en A tan Pelt te Sebiedam 28 j H Bnnnik 31 j en A A Bont 24 j J Moerman 7 j n C 3 aan det Laan 87 j W Caatalein 28 j en W Wakkier 25 j J de Brnin 88 j sn F J Boot 20 j J Blokland 26 j en C M den Hssg 22 j Ontvangen voor t huishouden van v B die thans in het ziekenhnis alhier verpleegd wordt van v M ƒ 1 Br 1 G U V d L 0 60 N N ƒ 25 Mevr V l A H v D ƒ 2 60 D 8 ƒ 1 M W K ƒ 1 50 Mevr J f 1 door Br en S ƒ 6 65 A v V ƒ 1 vele kleintjes maken éón groote ƒ 1 30 D V ƒ 2 50 Mej K 1 collecte in een rijtuig ƒ 4 50 Dames D jm Wed t B ƒ 2 Br ƒ 2 t B ƒ 2 V d S ƒ 1 A D ƒ 10 te samen ƒ 68 46 terwyi bovendien nog toezegging gegeven werd voor kleinere wekelijksohe bgdragen Oudorgeteekenden betuigen hun hartelgken dank aan allen die op zoo milde wgze hun in staat stellen dit gezin voor groeten kommer te bewaren Hartelijken dank ook aan de Redactie van dit bbd die zoo welwillend zich betoonde om advertentie en opgave kosteloos te plaatsen J BREEBAART Lzn Tb SCHMIDT L TEN BOSCH Predikant J C BR NDr ADVERTENTIËN ♦ Heden overleed tot onze diepe droefheid na een laogdnrig maar gedaldig Igden onze innig geliefde Zoon GERRIT JAN bgna 16 jaar ond N M ENGELBREGT A M ENGELBBE6T TAN OKU ErdE Gouda 19 Jnli 1889 Heden overleed te Del t mgn geachte Zwager de Heer F W BRAAT Se Wed H BRAAT DEN BOXB Gouda 19 Jnli 1889 9 betuigen onzen dank voor de vele blgken van belangstelling den 17 Jali ontvangen D A PONSIOEN A M PONSIOEN Warburg E H Hanufacturistea Een JONGEJÜFFBOÜW bekend met het vak zag zich gaarne tegen primo AUGUSTUS of later geplaatst in een Mannfactnren aSiaire of iets dergelgks de beate referentiën staan haar ten diensten Brieven franco No 135 aan het Bnrean van dit Blad Gonda J BREEBAART Lz Markt A 56 NieDweFRAHBOZENenClTROEEIMOKADE ROODE BESSEIAP Goede QDALITEIT Coocareeiende prij vn Nieuwe Bessensap prima qualiteit T CBEBAS Ondergeteekende bericht bg deze zgne geachte Stadgenooten dat hg tegen aanstaande DINSDAG de EBÜMIESSWimL van den Heer PALMS op de RAAM O No 223 zal overnemen en op denzelfden TO t voortzetten Bij beveelt zich beleefdelgk aan belovende eene prompte en nette bediening ÜEd Dw Dr L BENSCHOP