Goudsche Courant, maandag 22 juli 1889

Dinsdag 23 Jaif GEMAAKTE ONDERGOEDEREN N 397e 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiebletd voor Gouda en Omstreken Heeren Flanellen Chemises Overhemden Nachthemden Kinder hemden en Broekjes Dames Flanellen Kat Chemises i Pantalons Onder Tailles Pikee Rokken Nachtjionnen Nachtjakken Alle artikelen zfln yan aoliede grondstof afwerking netjes en zeer sterk Onzen klanten worden modellen ter namaak verstrekt SCHEi K en Zn Doorschijnend VRUCHTENGELEI In V liter vocht V witte wfln Vi water kook een pakje LIEBIG S PLAISTEISGELEI vermeng daarmede j wgnflesch Frambozensap vul dat in een met koud water omgespoelden vorm en stort denzelve om na bekoeling RECEPTENBOEK gratis hg den Heer vaan T7 BB3Sr De Imanding van advertantiAn kan geschieden tot éto nor des namiddags van den dag der Tütgave NIEUWE Bessen Jenever Slotemaker Si Co B TRADE MARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrögbaar te Gouda bg P J ODDSflOORN Kleiweg en bg G fl LAKEEVELD Gouwe C 96 te Schoonlioven b P FIJN van DRAAT AlbUuserdam b de Wed J db BOER Giesendam hg Wed v d HEUVEL en Leerdam bjj A van WIJK Aiperen bg D VEEtMEIJ Probeert s v p de SOÜGHON THEE No 3 i 1 25 per kilo De TREKKING der 33r STMTS LOTEEIJ begint lMAAi DAG22JULIa s Het kantoor wordt gehouden GOUWE C 9 b d Viachmarkt Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis ♦ sr PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrflgbaar bg PEETEBS k te Als bewgs van echtheid is cachet en knrk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE NIEUWE SESSENSAF Wed G DE JONG WESTHAVEN B 201 GOUDA Haantjes Bier Depot A NORTIEB GOUWE C 34 35 Nieuwe Bessensap De NIEUWE iBESSBNSAP nit de fabriek van LOUIS VAROSSIEAU te Al en a d Rijn is weder uitstekend geslaagd en met zgne geurige BESSËNWIJNËN en LIMONADES bg mg verkrggbaar Wed C van OIJE KLEIWEG no 2 Gouda KOOPT GËËi l Naaimachine alvorens er eene te hebben geprobeerd van Lange Tiendêweg D 59 Gouda NB Alle MACHINES worden voor 2 weken op PROEF gegeven l IEUU E AALBESSEN JENE7Efi Nieuwe Frambozen Likeur Firma L J FLORUN Tegen AUGUSTUS biedt zich aan een fatsoenlgke DIENSTBODE P G liefst in een klein stil gezin Brieven franco onder No 1884 aan het Bureau dezer Courant Gouda Snelpersdrak van A BRINKMAN Zook EESUIS TE BOVDA ProiEenrideBruzelles BK M F Okiluïjsen van Rotterdam OpenlDare Verkooplngen te GOUDA op DINSDAG 23 JULI 1889 des morgens te 9 nren aan het Lokaal Wgk E No 255 aan de Peperstraat van eenen ini BOEDEL waarbg gewerkt GOUD en ZILVER en JüWEELEN Op MAANDAG 29 JULI 1880 des morgens te 10 uren aan den Kattensingel van eene aanzienlgke partg als zware Eiken Greenen en Vuren BALKEN en PLANKEN En op DINSDAG 30 Jl LI 1889 des morgens te 2 nren ten sterffanize van den Heer P VAN HOFWËGEN aan den Kattensingel wgk Q No 170 van eenen INBOEDEL De Inboedels zgn daags vóór de Verkoopiog op de gewone nreu de Houtwaren des morgens vóór de Verkooping te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda STËEi KOLEN BODWHATERIALEir Soutskool Bric aetten In lossing eene lading GroYeEulirlIaclielkoleii A JOI KER Zonen Kantoor VEST b d VLAMINGSTRAAT STEENKOLEN In lossing een Schip Grove Ruhr KaclieJi olen waaruit wg op heden wegens ongunstige berichten uit de Steenkolen Districten tot 7S Cent per Heet vrö in nnis contant zonder korting afleveren vr n huis bezorgd mits bg 2 of meer Heel bezorgd nomen ffroote partgen op na4eT overeen te komen conditie JAN PRII CE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Éouda 22 Juli 1889 Vraagt Zandkoekjes en ZANDTAARTJES van W SCHALERAMP Jr De ni ave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs pei drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 ütouderl ke Nommert VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Juli 1889 Zondag 28 Juli a si beeft alhier een onderlinge geoostomeerds Zwemwedatrijd plaats uitgeschreren door da Qoadsohe Ziremclub De volgende personen komen naar men ons mededeelt dit jaar de kermis slbier bezoeken U P Mullens Somnambule Alexander Couprant Cheveaux Bascule H F Okbuysen en Henri Oaglioitrotbeatre Frohn s Colloiaeum E Dobbelaar Panorama Louis Vinke Scheepjeaoiolen De la Mar Schouwburg Tan de door den Ned Bhgospoorweg aangeboden gelegenheid om de Zondags voor verminderd tarief naar den Haag Ie kunnen reiten maakten Zondag U 226 personen gebruik De bezwaren t ren de telephoniache verbinding van Sohereningen met Amsterdam en Botterdom éia opgeheven Ds zaak komt eerlang in werking Onder de tallooze beioeksra der paryacbe wereldtentooDslelling zal misschien tocb niet onopgemerkt blaren ds eerzame Nissenaar die in zuid bevelandach kostuum helaas zonder boeren hoed eokter thans te Parijs vertoeft ten einde ds bruiloft zqns zoons een tailleur by te wonen en tegelyk do reusachtigeinternationale kermis te bekyken De moedige manlal in zqn jengd toen Bath voor hem aan het rinde der aarde lag en het mogen bezoeken der Goesche markt het toppunt zynor wenschen vormde zeker nooit gedroomd hebben eenmaal twee zonente bezitten in het groote moderne Babylon mindernog er zelf ooit in levenden Iqre te wandelen hetminst er zoo iets ongeziens als de tentoonstelling te aanschouwen i liidd Ct rEVlLLETOX Gabrio en Camilla JSen verhaal uit Milaan GÜILIO CARCANO Fry naar het Italiaantch DDoa VANESSA I i Maar dat was mis behalve zgn tijd had hij ook zijn hoofd verloren en in plaats van den gemakkelljken weg te volgen dim hij had ingeslagen wendde h den teugel en reed haastig den stellen kronkelenden weg af dien zgne paarden roet zooveel moeite opgegaan waren Deze verstandiger dan hun voerman doden bun best om de oude koets tegen te houden en de postiljon wien de dampen van den wgn gevosgd bij dien welken hij smoi ns in de keuken van zijn meester gedronken had het gezicht verduisterden waggelde in zgn zadel en slingerde been en weer zooala de marionetten in t mooiste gedeelte van de komedie Waar het rijtuig voorbijkwam ging een kreet op atoven de lieden uiteen en gilden van ontzetting bg elke bocht zou hg indien hij in staat was geweest om te zien gemerkt hebben dat hg in Namens de redactie van hel weekblad Uileiupieffel werd door een der leden van de redactie van De T i het volgend schrqren ontvangen Hoogedel gettrenge heefi Het weekblad Uihnipieffel is gewoon portretten te geven van onze openbare personen Het gebeurt echter na en dan dat er klachten komen over minder goede gelijkenis en somtqds zgn het de betrokken personen zelf die daarorer kkgen In Engeland zorgen de publieke personen onrersohiUig van welke partij zeircn dat huD satiriek weekbkd in staat zy goedgelijkende afbeeldingen te geren door bun portret aan de redactie of te staan Hier te lande zyn er maar zeer eakelen dio dit goede voorbeeld hebben gerolgd De ondergeteekenden wenschen een poging te wsgstt om het moer algemeen te doen volgen en nemen daarom de rrijheid U H £ O te verzoeken hun ten beboere van het weekblad Vüeiupiegel uw portret toe te zenden Het antwoord laidde Amsterdaa Juli 1889 Ugiu heerenl In antwoord op bet heden van n ontvangen schrgren diene Indien het weekblad Oüen negtt zich ertoe bepaalde op de wiJM van Punch en sommige andere ouitonlandsche tijdschriften politieke gebeurtenissen en publieke personen voor zoover hun openbaar leven betreft op humoristische en satirieke wijze aan zijn lezen voor te stellen zou ik geen bezwaar maken mgn portret aan de redactie van uw weekblad af te slaan Nu dit ovenwei anders is en Vüérupiegel zich niet ontziet hetgeen voor duizenden landgenooten op godsdienstig terrein heilig en eerbiedwaardig is te beschimpen en te belasteren ik wys om slechts één voorbeeld te noemen op het walgelijke gedicht Iets over de oorbiecht in het laatst verschenen nummer vind ik geen vrgheid om san Uüetupiegel de taak welke dit orgaan zich gevaar was van in de beek geworpen te worden en den bals te breken of onder de wielen te raken Maar zg tgd was nog niet gekomen en hij had nog andere heldenstukken oit te voeren Op het oogenblik dat de koets al hortende en stootendebg de melkerii aankwam aan den voet van den heuvel wierpen drie moedige kerels zich voor de paarden grepen die by de teugels en deden die plotseling stilstaan en wel was het gelukkig want op dat oogenblik brak de distel door den schok en vloog in stukken Bijna op hetzelfde oogenblik kwamen de marchese en zijne dochter er bij die aan dan anderen kant van eenige voorbijganger gehoord hadden van paarden die op hol waren en een rijtuig dat omvergeworpen was zonder dat zij in de verste verte gedacht hadden dat dit ongeval hun in eenig opzicht betrof Eene groep nieuwsgierigen stonden er om heen Boven op zgn verschrikt paard zat Beltramolo met den hoed achterover te gesticuleeren en te schreeuwen maar hg was geheel de klus kwijt zoo als de anderen beter begrepen dan hij zelf De marchese begreep nauwelijks wat er gebeurd was en wist niet wat hij doen moest maar Camilla bleef bedaard en terwijl zij hem moed insprak liet zij de boeren plaats maken zoodat bg dicht bg zgn onhandigen paardentemmer kon komen Deze ofschoon niet recht nuchter wist toch waar hij was en een weinig tot zichzelven gekomen bg t zien van zgn heer steeg Vq af ging hem met knikkende knieën en den hoed in de hand tegemoet veriegen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt schijnt gesteld te hebben op eenigerlei wijze g makkelijk te maken Hoogachtend enz Hen zal zich wellicht de mislukte opstijging van den luchtreiziger Henri WoliF te Winschoten herinneren Aangezien de hter Wolff meende de luchtreizigers te moeten waarschuwen zich in i vervolg te vergewissen of de gasfabrieken in staat zgu den ballon te vullen heeft aldus meldt de iVffo Oron Ct de directie der gasfabriek aldaar gemeend deze zaak om de verregaande brutaliteit van genoemden heer in deze in handen te moeten stellen van hctjiestuur der Veremigmg va gatfahnkemtn nt Nederland opdat heeren directeuren door het weigeren van gaslevering aan Heori Wolff zich voor schade zouden fcnnuen vrijwaren Tevens stipt zij in de N W Ct san lo dat door den luchtreiziger geen bewgs zon zqn afgegtven dat hij over de gaslevering tevreden was indien de fabriek in gebreke was gebleven 2o dat indien de fabriek de schuld had dat hg totaal geruïneerd was hg deze om schadevergoeding bod kunnen en nog kan aanspreken 3o dat aan Henri Wolff door zgn contractant slechts het dtrde gedeelte van het door hem bedongen bedrag is uitbetaald 4o dat san de briek het door haar bedongen bedrag ten volle wordt uitbetaald 6o dat om aan de moordere gasleverantie te voldoen een extra oven van 3 retorten in werking was en 6a dat de fabriek verleden jaar in September toen de luchtreiziger de heer L Hoste te Winschoten met succes opsteeg voldoende heeft bewezen en dit ook nu bewees een ballon van 400 rierk meter te kunnen vullen Zoo nu en dan komen in de Indische bladen verontrostende berichten voor waaruit blijkt dat er nog altgd en overal toaelAkg rotten is en de gisting voortduurt I en t hoofd gebogen vik ben misschien wat laat I Eccellenza het is omdat die leelijke koets zoo I zwaar is als een berg en ik kreeg het in de bee nen het is mijne schuld niet Eccellenza I het is die schurk van daar ginder die mij velgeven I heeft het was zoo muf en zwavelachtig Eccellenza denk toch niet I l En het rgtuig ezel viel de marchese I hem woedend in de rede j De koets wel die is ii t het ia een ongeluk maar met een paar eindjes touw is het schielijk te verhelpen Dat eindje touw zal goed voor jou wezen atottmerikl En hij keerde hem den rug toe Om de waarheid te zeggen zat hij er geducht in als hg bedacht dat hg wel tien of twaalf mijlen van huis was Maar Camilla ofschoon zg in t eerst wat verschrikt was had met de boeren gesproken en gevraagd of er geen middel zou zg n om het rijtuig weer in orde te brengen en iemand te vinden die beter in het zadel kon rijden dan die onhsndigekoetsier Onverwacht vertoonde zich onder de menigte een jong mensch die op den marchese toeging met eene beleefde ofechoon ietwat stgve houding vergeef mij zeide hg indien u een klein kwartierde wachten wil kan ik u het wagende van een mgner vrienden aanbieden en zelf u naar uwe woning brengen ik woon ook in die streek Camilla durfde de oogen niet opslaan zij had den jeugdigen jager herkend dien zij kort geleden had