Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1889

N 3974 Donderdag 25 Joü GOUDSGHE GOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaandlng van advertentiSn kan geAcbleden tot één anr des namiddaga van den dag der uitgave STEENKOLEN Nog slechts drie dagen in lossing het Schip Grove Roiir Kactieil olen waaruit wfl op heden wegens ongunstige berichten uit de Steenkolen Districten nog tot 7Ö Cent per Heel contant zonder korting afleveren vr § in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turftnarkt fl 101 Gouda 24 Juli 1889 Een ware schat voor de ongelokkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leeriag die het geeft redt jaairlyks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland OVEBI EDEN SO Juli H L H Zwuenborg S d SI K BnxlikiiiHD IS d iS C Delcktmbre v d H Wtlpoorl iS j 6 m SS C Vndil St j 10 ZerenhuiEen GIROREN Jolun osdm A Krijgimuen M T Rlqdorp L Dtja Aoni Maria ondera W G Dogtarom Q J KUpwyk OVERLEDEN P DAïn S8 j A 8 Sol S m OEBUHDi I Blom en P in in Bot D Bo en N in E k ADVERTENTIËN een VOOEKAMEB met ALKOOF en KEUEEN TOOT een klein gezin Adres Korte Tiendeweg D No 95 TIIIGOT ONDESBOEMEN ▼ oor Mannen Vroowen eü Kinderen NB Bg ons rerkrggbaar half gebl Tricot per El om te verstellen SCHENK Zn De Nederlandsche Maltosefabriek te Bergen op Zoom Fabriceert Makote in Stroopvorm ten gebrnike van 5t rbronwer8 Acijnmaieia Koek Banketen 5uti rbakker8 Hooiers S roopfabriekanten en oterAamstroop Verdere inlichtingen bg J I M DU DOK V ÜEEL Amstel 250 Amaerdam D J DB lONGH Oererstraat Arnhem J H BRÜMMELHOF Bergen op Zoom G WITTEBMANS F ▼ BAAR Deurne H W TBS HO VB Jr Spijkerboorsteeg fl t ni r J J VAN ÜIJE Markt Gouda W P YERGROESEN Koningstraat 6 Hage J VAN DEN HEn VEL Breedehaven 238 i Bertogenbotch P SWILDENS in Bakkerswaren Leeuwarden D J DONKER NienwehavenZz U Rotterdam 3 MAJOIE Heike Tilburg Verkr gbaar o a bg D J DK JONGH te Arnhem J C A LOONEN J SOMERS en VERHAARTAssïLBERGS te Bergen op Zoom C LUNENBURG Turftnarkt P SAUERBIEB Haven te Gouda S DOLLEKAMP Geest 56 te t Hage F HAMAN ZONEN te Mrfrfeföur GeneraalA gent 0e Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOGBNDIJK Tricot Tailles Grootste sorteering Laagste prijzen SCHEINK en Zn TE HUUE gevraagd een WINKEL of BENEDENHUIS op de Haven Gonwe Tarfmarkt of Tiendeweg Brieven met opgaaf van hunrprgs onder No 1885 aan het Barean van dit blad ADVERTENTIËN va tX e Binnen fmBuUetüandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Voorloopig Bericht ederlanósche AJ JL Tooneelisten Directie V CHARLES DE LA MAR staande met de Grootste Sierlgk ingerichte Sohoowburg Loge van Nederland op de OBOOXE MABKT ZOITDAG 28 en MAAITDAG 29 JULI 1889 OI=EIN i £Ta S VOOK STEILXji N C3 EI3iT EEN m QETItOIIWD EN M TROUW IS ZOEE Groot Klnchtspel i Grand Spectacle met Koren en Qoodlibets Chansonnetten Goapletten enz enz Geheel nienwe Coupletten gezongen door Mej AUGUSTA POOLMAN Gétteernienwe Goapletten gezongen door Mw van OLLEFEN Qiheel nienwe Coupletten gezongen door Mw DE LA MAR Geheel nieuwe Coupletten gezongen door Mw POOLMAN H UIJSSERS Geheel nienwe Coupletten gezongen door den Heer THöNISSËN Geheel nieuwe Coupletten gezongen door den Heer POOLMAN Geheel nienwe Coupletten gezongen door den Jongenheer NAPOLEON DE LA MAE Terdeeling der Bedrijven Een gelukkige Bruidegom en een ongelukkige Schoonmoeder Op de Kennis Eén dag getronwd en mgn vrouw is zoek Eén vrouw te veel van de reis terug gebracht De Hoofdrollen znllen vervuld worden door de Dames DE LA MAE AUGUSTA POOLMAN van OLLEFEN KLEU POOLMAN HUIJS8ER8 van BIENE en de Heeren CHARLES DE LA MAR TflöNiaSEN POOLMAN van OLLEFEN VOS HARMS MORIËN EILDER8 ALBERTS DE BOER KüHN Orchest onder leiding van den Heer BUZIAU PBUZEN DEB PLAA18EH 1ste Bang ƒ 1 25 2de Rang 75 Cents 3de Rang 50 Cents 4de Rang 30 Cents ABONNEMENTSKAARTEN late Rang 10 ƒ 10 te verkrögen aan den Schouwburg en bjj den Heer I S KEISER Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur a 10 Cents extra per plaati Aanvang 8 Uur Bureau geopend 7 Uur GEVBAAQD met 1 AUG een nette DIENSTBODE Adres TURFMARKT 80a mp Aigemeeo erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het log worden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandrleeach onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dageljjka gebruik van het echte E K Hof Tandarts Dr PO PP S nSater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 oenU ƒ 1 20 en 1 7B hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombaersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venns zeep en Zonnebloemen zeep FOFP S OekristalUseerde en Transparant Cilycerlnezeepen ijn de fijnste Toilet on gezondheiuszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen SV De namaaksels van Anatherln ÜIond waiter verwoesten de tanden binnen korten tijd Vl Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkela van Nederlatid Men verhnge nitdrukkelyk Sr POPPê echte JPreparaten en neme geene andere aan Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon De nitgsp dezer Courant geschiedt dagel kg met uiteondming van Zon en Feestdagen De prijf per drie maanden i 1 25 franco pw iMMt f trro Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Juli 1889 De Eerste Kamer hoeft in de zitting an heden aangenomen Uet 25 tegen 8 stemnen het ontwerp iot eenjarig vrrlenging van den diensttijd der milioians Ier lichting 1884 De Minister van oorlog hoopte na aandrang dar hh Bengers en V d Putte niet ver in bet volgend zittingjaar de wetten tot regeling der levende strijdkrachten in te dienen De Kamer is daarop uitaengegaan Heden middag werd ten Baadhuize alhier aanbesteed Het gedeeltelijk verbonwen van de Ie Burgerschool voor Jongens te Gouda Ingeschreven werd door J de Jong Wz te Gouda voor J 2697 C P W Detsing te Gouda voor ƒ 28S2 W Bokhoven U Gouda voor 1889 H Nederhorat te Ooai voor f 1878 X T Welter te Gouda voor 1807 j C H Wildenburg te Gouda voor ƒ 1792 K Hollander te Gouda voor ƒ 1785 en P Varmeer Jr te Gouda voor ƒ 17S7 Dezer dagen werd te Maasland aanbesteed het bouwen van oene B K School met onderwijzerewoning laagste inschrijrer was de heer C P W Detsing alhier voor 8268 In een der lokalen ven de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn gisterenavond da leden der ntirevolutionaire partü en heden dia der katholieke party bijeen gawaeat Zjjn wy wel ingelicht dan zijn de clericala Kamerleden van oordeel dat de onderwijswet in Augustus moet behandeld worden Fad FEVILLETOIV Gabrio en Camilla Een verhaal uit Milaan DOGE 6ÜILIO CABCANO Trv naar ket Italiaantch DOOB 6 VANESSA II Hier il de landbouw meer afwisselend en mwer dan op de velden dia door stroomando wataren en beken worden besproeid daar groeien weelderige tarwe en turksch koorn waarvan men de ontbladerde zaadkolven aan den zonnekant rond de deuren der woningen ziet hangen langs de hellingen aan staken en latwerk lange rijen wingerden en moerbeziebooman en op de heuvelen die het meest aan de Mn zijn blootgesteld groeien olqven en kastanjeboomen Hier schijnt door de golring van den grond de natuur schooner in hare liefelijke afwisseling het 18 of do domjes op de hoogten en die in de vlakte eitcaar Vnendelijk toeknikken en niet zelden vormen de namen der plaatsen die langverieden oorlogen vijandschappen tusschen verdwenen volkeren of Het Bestuur der Liberale Unie is voornemens in het aanstaande najaar een Algemeena Vrrgudering bijeen te roepen ter bespreking der belnating roorstellen van da Haeren Mr Goeman Borgeeius c s en heeft tot voorbereiding daarvan een commissie van bevoegde mannen heeft nitgenoodigd tot het uitbrengen van een praeadviee Aan een reeds meermalen uitgesproken wansch om voor den landbonw credietinstellingen in het aanzijn te roepen zal naar het Utr Dgbl verneemt binnenkort worden tegemoet gekomen Men meldt namaIqk dat de oprichting eener Ned I ndbouwbank in wording ia die haar hoofdzetel te Utrecht zou hebben en in alle provinciën zon werkzaam jn Hooggeplaatste personen uit verschillende daelen des lands zouden daarbq betrokken Zgn Da Haagacbe correspondent der Prov Or Ct maant bun die op Pri m qw sg 8 ib Tanii B bazoeken en de tafel van bét Kurhaiu boKUustigen te moeten raden het aangeboden sigaai ye aan het dessert niet op te steken zonder een onderhoud van een paar woorden met den rondgaanden amphytrion Een zijner vrienden toch had men op zijne rekening zulk een sigaartje voor ƒ 1 50 genoteerd Wjj wisten niet dal deze Spaansche gewoonte ook hier te lande in het Knrhaus werd toegepast strenger zelfs dan in Spaqje Daar zijn hdtels waar hij die aan het dessert een sigaar uit een der pakjes neemt die op een bord de ronde doen des avonds het gehecle pakje minus de genomen sigaar op zijne kamer vindt en het bedrag honderd realen I op zijne rekening Maar dat is toch slechts 50 ornt voor de sigaar en in het Noderlandsche 1 Kurhaus schijnt men driemaal meer ta vragen Ank a 1 de namen van beroemde mannen die de geschiedenis nog niet vergeten heeft in het geheugen roepen een groot contrast met die vroolijke vergezichten en de ouoeschrijfelijka schoonheid van den horizont De kasteelen uit dan tijd van het leenstelsel zijn ver vangen door moderne villa s waarmede de tegen woordige grondbezitters zich tevreden stellen an waar eens de kleine tirannen van het land zich verscholen aohter hunne sterke muren en gekanteelde terens komen nu de aifgen en van die doorluchtige huizen of de rijke koopliedeit die nu even als in den tijd van Dante mear voonleel getrokken hebben uit hun gelukkigen handel dan de anderen uit hunne perkamenten en wapenschilden rustig en vreedzaam verademing zoeken van het gewoel der steden en zijdewormen kweeken of den wijnbouw bezorgen Zoo ziet men niet ver van een deftig kasteel uit de zestiende eeuw de elegante witte huizen uit onze koopmansaeuw verrijzen en er is geen heuvelrug of hoogte die zich in een vrij uitzicht verheugt waar niet te midden van tuinde en boscbjes een huis een paleis steat met vergulde balustrades en een vrooiyken sierlijken gevel of een klooster met een zuilengang omgeven waaronder echter geene vreedzame bewoners meer in bruine pijpen rondwandelen maar die nu de verzamelplaats geworden zgn van de jeugdige jagers die er van heinde en ver samenkomen of in den zomer de geliefkoosde plek voor buitenpartijen en een gezelligen maaltijd op hot gras Wie van Monza den weg inslaat die door de ADVEBTENTIEN wordep geplaatst van 1 5 regels 8 50 Centen iudere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Als een bewijs dat het met het vreemdelingenbezoek te Scheveningen niet slecht gesteld is kan dienen dat op dit oogenblik het hotel van het Knrhaus bevattende ruim 180 appartementen niet alleen geheel verhuurd maar ook door vreemdelingen betrokken is Dagelijks moeten nieuwe logéa worden afgewezen Da Staatêc bevat een Koninklijk Besluit van 17 dezer tot vaststelling van een reglement voor de Rykêlaudóouwproe stationê Deze proefstations znllen lo ten behoeve van den landbouw op bijzondere aanvraag onderzoeken grondsoorten meststoffen landbonwvoortbreagselen voedingsstoffen zaden en alla andere grondstoffen 2o Cu tuur of bemastingsproeven nemen op proefvelden die daartoe door de Bogeering of bijzondere personen beschikbaar gesteld worden 3o Wateuschappelqke onderzoekingen inatdlsii van mam algemeenen aard ten behoeve nw doji Umdbouw Met den directeur van het Wageningsche proefstation zullen de directeuren van deze nieuwe stations een college vormen waarvan eerstgenoemde lid en voorzitter is Ten minste tweemaal in het jaar moet dit college vergadering houden tot bespreking van de gemeenschappalqko belangen der proefstations Ieder directeur zal dan ook op die vergadering een verslag moeten uitbrengen over die werkzaamheden aan z jn station De mathuile die bij verschillende onderzoekingen zal worden gevolgd moet voor éen jaar op deze vergadering worden vastgesteld Wauscholijk geachte wijzigingen in bepalingen en tarieven enz worden in deze vergaderingen tor sprake gebracht Da voorstellen van het college worden door ba schoonste gedeelten van dien lusthof van Lombardije naar de bedrijvige dorpjes Lesmo en Peregallo voert komt als hij het oude gehucht Vimercate de geboorteplaats van dien goeden Finamonte die bet verdrag bezworen door de hoofden van het Lombardisch verbond van Pontida naar Costanza bracht links laat liggen na een klein half uurtje langs een met prachtige villa s en huizen omzoomden weg aan het liefelijke Monticello een dorpje dat bijna in het midden van Brianza ligt Eertijds was er eene oude sterkte die echter misschien al zeshonderd jaar geleden vonr een groot gedeelte vernield werd toen ook hier de tegen elkaar verbitterde Gueifi en Ghibellini de partijen van het volk en van den adel streden Van de sterkte is geen spoor meer te vinden maar niet ver van daar ziet men nog gebouwen die veel op oude kasteelen gelijken Er was een tijd dat de landlieden van Martesana Lecco Mandello en Valsassina Brianza gedurig afliepen en bet schoone land in naam der Torriani betwistten aan Otto Visconti dien strijdlustigen en eerzuchtigen aartsbisschop die het hoofd was van de partij van den adel dezelfde die door de bloedige overwinning van Desio op dec 27sten Januari 1277 den grond legde voor de verheffing van zijn geslacht Twee broeders Andreotto en Polenta delle Torre dappere mannen bleven in dien strijd een derde Franeesco kapitein van de ruiterij erd van zijn paard geworpen door de vganden vertreden en voor dood in een sloot gelaten De andere Torriani Nspo Camevario Arrigo Lom 1