Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1889

middeling der commissie van toezioht met haar adnet ingtxoaden aan den minister van waterstaat baadel eo nqverheid H t onmiddellijk toedcht op de proefstations wordt door deo Koniog opgedragen aan eene commissie bestaande uit ten minste vgf en teo hoogste teven leden De aanvragen om onderzoekingen geschieden in den rdgel alleen aan de proefstations gevestigd binnen den kring waarin de aanvrager lijn bedrqf uitoefent Ingeval de aanvrager bqzondore redenen meent te hebben em een onderzoek in een ander proefstation te verlangen richt hy een gemotiveerd vorzodk daartoe tot den directeur van het proefstation te Wageningen aan wien de beslissing is opgedragen behpudens beroep op de commissie van toezioht 1 Men deelt aan de N R Of mede Het volgende is geen verzonnen aardigheid maar een feit Een eenvoudig kiezer las in het plaatselijk blad dat de burgemeester ter kennis van beknghebbenden bracht dat het proces verbaal der gehouden verkiezing van leden voor den gemeenteraad ter visie lag op de secretarie Hieruit verstond die kiezer die verzuimd had te stemmen dat tegen alle kiezers die hunne stem niet hadden uitgebracht proces verbaal zou worden opgemaakt Hg benevens zque vrouw maakten zich ernstig ongerust daarover en namen bij eenen buurman raad of er niets aan te doen zou zqn De buurman was in staat het verontruste echtpaar de zaak op te helderen en do verzekering te geven dat proces verbaal niets anders beteekent dan precies verhaal Maandag had te Rotterdam in de Ëvaug Luthersche Kerk het jaarl ksche examen plaats van de leerlingen der Doofstommen inrichting aldaar Zooals gewoonlijk was in dit kerkgebouw aan den Wolfshoek een talrijke menigte aanwezig Hechts en links van den preekstoel was het geheele vak ingenomen met de teekeningen der jongens en de handwerken der meisjes als zoovele bewijzen van de bekwaamheid der leerlingen De kinderen waren aUen in hun Zondagspak in de groote banken gezeten Vóór den aanvang van het examen werd door den voorzitter een kort verslag over de inrichting uitgebracht en deze aanbevolen aan alle weidenkenden daar de financiën niet in evenredigheid zijn met de uitgaven voor het ruim 160 tal leerlingen waarvan de meesten ten kosten der inrichting komen Do directeur de heer J Bikkers besprak vervolgens de methode van onderwijs waarna het examen begon successievelijk van de laagste tot de hoogste klasse en zulke verrassende resultaten opleverde dat een leek niet zou denken met doofstomme kinderen te doen te hebben Een der leerlingen die de school verlieten hield zelfs een toespraak tot het bestuur om dank te brengen voor het genoten onderwas Fraaie prijzen werden aan de kinderen uitgedeeld Tweeen twintig kinderen verlieten de school De Minister Mackay woonde het examen bij Over eene onderwijsqnaestie die zich te Bidderkerk heeft voorgedaan komen in enkele nieuwsbladen minder juiste berichten voor Naar de Gemeenteêtem verneemt is de ware toedracht der zaak deze Er bardo Mosca en Guido werden gevangen naar Como gesleept opgesloten in die hooge gevangenis van Baradello hoven de stad en uit vrees ala wilde dieren in drie uit zware balken gemaakte kooien gezet waarin zij hun leven ellendig eindigden De twee overgeblevenen van de volkspartij Cassone en Gofftedo Torriani die bij het dorpje Cantu de wacht hadden kwamen met veel moeite te Milaan waar zij een opstand trachtten te bewerken door de klokken van Broletto te luiden en overal vrienden en aanhangers te zoeken doch zooals de goede Bernardino Corio zegt ntofv de fortuin de Torriani gumUg was Karen deze zeer talnjk vi hei ongeluk vonden zy er tlecIkU weinig een waar$chuwend voorbeeld voor wie na he komen Zoo was Napo delle Torre de held van zijn geslacht de beheerscher van Milaan en de aanvoerder van de volkspartij bijna twee jaren lang getuige van de zegepraal van zijn vreesachtigen en machtigen vijand En het was Otto die zoodra hij zijne wereldlijke macht over Milaan gevestigd zag bet gouden boek van do patncische families deed samenstellen waaruit blijkt dat verscheidene uit Brianza afkomstig waren onder anderen de Medici nit Novate de Moroni uit Vimercate en uit deze laatste familie moesten volgens bevel van den aartsbisschop de kanunnikken van het metropolitaansche kapittel gekozen worden eene waardigheid die op grooten prijs werd gesteld de aartsbissohQp was het hoofd van het kapittel thans zijn vele van die families geheel uitgestorven De overgeblevenen van de zijn t B 4 openbare lagere scholen met onderwijzers in het genot van verschillende jaarwedden van ƒ 62B tot ƒ 476 Op de school te Eijaoord was tengevolge der oprichting van eene bijzondere school het getal leerlingen z 5 5 gedaald dat van de 4 onderw zers er één zou worden ontslagen Beeds het vooruitzicht had in December 1888 aanleiding gegeven tot een plan van overplaatsing bg eene vacature op eene andere school in overleg met een der te verwachten overcompleeten doch deze had zich teruggetrokken om de daaraan verbonden vermindering van wedde Dezer dagen kwam eindelijk het voorsiel van Bterg en Weth tot ontslag Maar aan wien dat te geven P Veel werd er gedelibereerd De laatstbenoemde is Ce zoon eener weduwe een ander had bedankt gelijk gezegd voor overplaatsing Twee zijn in het genot van ƒ 626 Waar is hieromtrent een regel gevolgd een voorschrift gegeven Het hoofd der school hooren zou deze voor een lastig geval stellen De Kaad heeft niet alleen t zorgen voor het onderwijs maar ook voor de financiën der gemeente Tegen 1890 4oet zich weer behoefte aan onderwijzend personeel voor tegen verminderde belooning te verkrijgen De wedden zijn thans overdreven hoog Deze punten maakten een deel uit van de discussie Een eindelijk gedaan voorstel om het lot over dit voorstel te doen beslissen werd verworpen Daarentegen werd aangenomen het voorstel van den wethouder om de beide hoogst beloonden te doen loten Hij dien het lot trof kreeg met ingang van 1 Sept 1889 zijn eervol ontslag De rechtbank te Middelburg heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den heer W Temperman Wzn te Goes en directeuren der sociëteit Van Ongenuchten Vrg Genoeqdf heer had het lidmaatschap van die sociëteit opgezegd maar geweigerd overeenkomstig het reglement het aandeel in de schuld dier sociëteit te betalen Bij vonnis van den kantonrechter werd hg echter daartoe veroordeeld en daarvan was T in appèl gekomen De rechtbank no heeft dit appèl ontvankelijk en gegrond verklaard j het door den kantonrechter te Goes gewezen vonnis vernietigd en ongegrond verklaard de voMering door de geïntimeerden oorspronkelijke eiscbers Volgens het vonnis is de zaak echter door de rechtbank in het geheel niet uitgemaakt maaralleen bepaald dat een lid dier sociëteit zoolang hij hetaandeel in de schuld niet heeft betaald lid der sociëteit blijft oo mochf hij zooals de appellantdeed aan de directie der sociëteit hebben medegedeeld dal hij zgn ontslag nam J i J De rookers worden van uit Amerika met een groot gevaar bedreigd De Pittsburg Commercial Gazette bevat de bedroevende mededeeling dat sedert korten tijd groote hoeveelbeden sigaren met papieren dekblad in den handel gebracht worden Dit is het nieuwste bedrog De nagemaakte tabaksbladeren worden van roggastroo vervaardigd en lijken volkomen op de echte Den reuk van tabak verkrijgen ze door dooping in tabakswater Hetzelfde materiaal dient ook om sigaren van mindere kwaliteit te vullen zoodat in het vervolg menigeen in plaats van tabak roggestroo zal rooken partij der Torriani die van het bloedbad ontsnapt waren bleven met afwisselend geluk strgden in en boven Brianza en in de vlakte van Erba na twee jaren sloten de Viceonti en Torriani te Brivio een verdrag dat echter spoedig weder geschonden werd En de haat en de wraakoefeningen moesten nog jaren blijven voortwoeden totdat Landolfo Eavacotta een geleerd doctor kapelaan en vertrouwd raadtman van den keizer in naam van Kudolf van Habsburg kwam en den vrede sloot en daarna aan Matteo Visconti neef van den aartsbisschop bet diploma bracht dat hem benoemde tot keizerlijk vioari te Milaan Eene mijl omtrent van Monticello half achter den heuvel verborgen vertoonde zich een huisje dat in de eerste jaren van deze eeuw bij publieken verkoop was aangekocht en in orde gebracht door een klein landeigenaar die in zgn stillen schnilhook Spanjaarden en Duitschers en later Franschen en Kozakken had zien voorbijtrekken En daér in dat huisje was zijn zoon Lorenso Dall Orto gewezen ambtenaar van de Italiaansche regeering nadat hg op zi ne beurt de Franschen en daarna de Duitschers had zien heen en weer trekken het vorige jaar gestorven En Gabriele of zooals bij door allen genoemd werd Gabrio de jeugdige jager dien wij op den schilderachtigen heuvel bij de kapel in het bosch I gezien hebben was de zoon van dezen Lorenzo Niemand zou hebben blijven stilstaan om die afgelegen woning te beschouwen Het was eene kleine villa op eenigen afstand van het dorp de lieden Eeji meerderjarigheidsfeest in de familie Kothschild De oudste zoon van den chef van het Londenseh i huis dezer grootf wereldfirma mr Walter Bothschiht I bereikte onlangs zijne meordeijarigheid eene gebeurtenis die in de City groote belangstelling wekte De hoofden der grootste City huizen en de directeu i ren der verschillende bankinstellingen begverdea I zich hunne opwachting te maken bij den toekomstigen chef der beroemde firma die thans zgn 21st jaar ingetreden is De meesten hunner zonden kost bare geschenken voomit wat hier en daar aanleiding af tot do onjuiste meening dat er een huwelijk in e familie zou gevierd werden De vader van den in het Aetas Major gelreden jongen man schonk hem wat de Bngelschen een blane cheque noemen d w z een document wel door den chef onderteekend maar waarop het den begiftigde vrijstaat zelf de som iq te vuUen die hem goeddunkt een voorrecht dat menigen sterveling in de verzoeking zoti brengen zioh zelven met één pennestreek een Croesus te maken De jonge Bothschild heeft intusschen voorloopig nog geen aanleiding van dit onbegransd vertronwen misbruik te maken daar hg op den gewiohtigen dag tevens in het bezit kwam van een door zijne grootouders hem nagelaten vermogen dat hem jaarlgks eene som van £ 20 a 30 000 aan rente afwerpt In Tring Park het Engelsche landhuis der Rothschild s worden schitterende toehereidselen gemaakt om naar aanleiding van het feest de Engelsche Upper ten thousand feestelijk en vorstelijk te ontvangen yerba iAUlter Omtrent de merkwaardige tweelingen Giovanni en Giaoomo Tocoi welke thans ons land bezoeken deelt de heer Ni yens in de Natuur het volgende mede Deze tweelingen werden in 1876 in Engano eene stad in het Zwitsersche kanton Tessino op de Italiaansche grens geboren De moeder een stevige vrouw vertoont de Germaansche type terwijl da vader meer het Italiaansche kenmerk b zit hij spreekt trouwens behalve een weinig gebrekkig Franach slechts Italiaansch Dit echtpaar heeft behalve dezen tweeling meerdere kinderen die allen welgemaakt zijn Het tweelingpaar is gedeeltelijk welgevormd de gelaatstrekken zgn regelmatig het geziobt een weinig mager overigens is het hoofd goed geproportionueerd Beiden kunnen hoofd hals en armen vrg en onafhankelijk van elkander bewegen Ter hoogte van de zesde rib smelten de lichamen evenwel in alkander Zg zijn niet zooals bij de Siameescha tweelingen door oen sterk bindweefsel verbonden maar in elkander vergroeid hoewel olk hunner zijn eigen longen hart lever en maag maar van den navel af hebben zij gezamenlijk maar een onderlijf Dit tweehoofdig en vierarmig lichaam wordt door twee beenen gedragen Deze beenen zgn een weinig dun en kunnen het dubbele lichaam niet torsen als zij loopen willen moeten tg ondersteund worden Het linkerbeen dat van Giooomo is een weinig naar binnen gekeerd waardoor de moeilijkheid van t loopen zeker nog verhoogd wordt De natuurlijke uitloozingsopeningon vin het onderlijf dealen tij gemeenschappelijk Dit wat het lichaam betreft Het temperament van beiden is ook verschillend Het gelaat van Giovanni die bruine heldere oogen heeft is levendig en opgewekt dat van den andere uit den omtrek noemden het II Campello De grond was vroeger met oude olgfboomen beplant geweest waarvan eénige nog overgebleven waren in een afgelegen hoek van den tuin die met een lagen steenen muur omgeven was Die muur was hier en daar begroeid met klimop en roode wgngaardranken en door een groot ijzeren hek waarop nog de naamcijfers van den eersten eigenaar prgkteo kon men den ganschen voorgevel van het huis zien Aan den anderen kant liep de plaats waarop het hnis stond steil af en men zag in eene diepe vallei met jeugdig groen bedekt aan die zgde liep een terras langs het gansche gebouw Wat den toeschouwer verrukte was de golvende grond afgewisseld met heuvels en vlakten de schitterende waterspiegels de verwijderde bergen en de onbegrensde horizont Reeds bg het aanbreken van den dag die volgde op dien waarop wij hem ontmoet hebben was Gabrio op de been en doorwahdelde de boven en benedenkamers van het huis Toen hg op bat terras trad wierp de zon die juist van achter de toppen der bergen te voorschgn kwam door de open balkons stroomen licht in deze stille woning De meubelen waren even eenvoudig als het uiterlijk van het huis niets overbodigs weinig huisraad van ouderwetschen vorm doch voldoende voor de weinige bewoners gordijnen van gedrukt peroal langs de balkons maar overal orde en netheid IFordt vervolgd heeft meer melancholische trekken De eerste is ook meer levendig is zijne bewegingen en gebaren de andere daarentegen meer stil en zit gewoonlijk in den hoek van een canapé gedoken Ook de levensbehoefden zgn verschillend de een eet gretig terwijl de andere geen eetlust toont of slaapt als de andere wakker is Volgens varklaring van den vader en den ben vergezellendeu impresario kunnen zg soms terdege met elkander vechten De stem is goed misschien een weinig zwak voor knapen van hunnen leeftgd Zg spreken Italiaansch en een weinigje Fransch BoiteniaDdsch Overzicbt Generaal Boulangers manifesten geven natuurlijk der Parijsche pers stof te over voor beschouwingen Het plan van Boiüauger zich bü de aanstaande departementale verkiezingen slechts voor 80 zetels candidaat te stellen wordt door de Mepublique Frangaite spottend al een zeer klein plebisoietje genoemd Het hoofdorgaan der opportunisten houdt vol dat de nieuwe wet betreffende de meervoudige candidaturen wel degelijk ook voor de departementale verkiezingen geldt maar het komt er bij generaal Bottlanger niet op aan of hg één wet meer overtreedt want door zich candidaat te stellen in plaatsen waar hij niet woont overtreedt hij toch reeds de wet welke dergelijke verkiezingen uitsluit Toch is de République alles behalve gerust over den uitslag en zegt Het komt er slechts op aan hoe groot het aantal ii der monarchisten die hun oude eer vergetende onverschillig genoeg zijn voor het oordeel van het openbaar geweten om hun stem len te geven aan een gewezen minister van oorlog die overtuigd is van hot plegen van een aanslag tegen de vrijheid des lands van omkooperij en van verduistering van gelden Vermoedelijk zal hot aantal der monarchisten die met de Bonapartisten den generaal zullen steunen grooter zijn de republikeinen wel aangenaam is De Boulangisten rekenen er althans vast op dat hun leider zal worden gekozen in de tachtig districten die allen met het oog op den steun der monarchisten zijn uitgezocht Tot dusver zijn van Boulangers 80 candidaturen reeds 23 bekend Daartoe behooren o a Marseille Charenteinférieure en het Noorder departement waar BouUnger reeds eens als afgevaardigde werd gekozen Gers het land van Paul de Cassagnac Indreot Loire hetwelk Wilson afgevaardigde en Vauoluse dat door I aguorTe wordt vertegenwoordigd De verhouding tussohen den Paus en het koninkrgk Italië wordt uitvoerig bespraken door de Riforma Hel orgaan an den Italiaanschen minister president betoogt dat de Italiaansche regeering den Paus een vrije en waardige stelling te Rome wil waarborgen WU de Paus vertrekken dan laat dit de regeering volkomen koel maar dan zou een terugkeer des Pausen naar Rome onmogelijk worden Men heeft t den Gemeenteraad van Seville kwalijk genomen dat hg den Paus heeft geinviteerd naar die Spaansche stad te komen Heeft men dia beleefdheid niet wat te hoog opgenomen F Wellicht heeft de Raad t zoo kwüd niet bedoeld en was het minden vroomheid dan wel een goede reclame voor de stad welke voorzat Hoe dit zij in den Vrijdag gehouden vergadering van den Gemeenteraad te Sevilla heeft do burgemeester een aanschrijving voorgelezen van dea Gouverneur den Raad verbiedende om zich in te laten met de aangelegenheid waarover de Raad den Paus geschreven had De Gouverneur gaf den Raad te verstaan dat hij zich wel wachten moest zijn aanbod om den Paus te Seville gastvrijheid te verleenen uit te voeren ingeval deze het mocht aannemen Uit Durban wordt aan de Times gemeld dat maatregelen zijn geirolfen om den Delagoa spoorweg tot de Tranvaalsche grens te voltooien In een particulier schrgvon uit Delagoa te Kaapstad aangebracht wordt bevestigd bij de inbeslagneming van den spoorweg door de Portugoezeu geou bloe l werd vergoten De Portugeescho majoor Orronge bezette met 50 man het station en verhinderde het vertrek van den trein door eenige soldaten op de locomotief te plaatsen Toen de Engelsche machininist een andere locomotief haalde wihle een Portugeesch officier met zijn revolver op hem schieten maar een Hollander die naast hem stond verhinderde dit Hiervoor werd hg gevangen genomen met den stationschef die weigerde den Pormgoescheu commandant te gehoorzamen lelijt men weet heeft de heer I anique die te Metz als opvolger van don heer Antoiuo tot lid van den Rgksdag was gekozen voor de benoeming bedankt omdat zijne verkiezing geene groote zegepraal kon hoeten doordien er te weinig kiezers waren opgelcomen Voor de nieuwe verkiezing is nu candidaat gesteld de abbé Dellès Hij staat in hooge gunst bij den bisschop en is door hem banoamd tot commissaris bü da staatsexamens aan de kweekscholen voor onderwijzers In deze betrekking is bü dan ook dikwgis met de Duitsche autoriteiten in aanraking gekomen doch op politiek gebied heeft hg nog geene gelegenheid gehad om zich kenbaar te maken In ziine naaste omgeving staat hg bekend als gematigd maar ai behoort hü niet tot de protestputg zoo heeft man van hem toch geen medewerking in het belang van Duitsohland te verwachten In de Veraenigde staten van Noord Amerika zün velen vooren tegenstanders gebelgd op en teleurgesteld door den tegenwoordigeu president Harrison die in menig opzicht een treurig contrast met zün voorganger oplevert Dezer d§gen werd hg van grove partüdigheid beschuldigd in den Civil Service Reform een tgdschrift dot te Boston verschünt en waarvan de redacteurs zeven in getal voor de grootste helft hun stem op ham hebben uitgebracht Daarbg wacht man nog steeds te vergeefs op eenige flinke hervormingen Zonder overdrgving nutg men zeggen dat de atlministmtie van de rageering een warboel is In de eerste drie maanden van zgn bestuur heeft Harrison dan ook niet minder dan 11 000 nieuwe ambtenaars benoemd terwül zgn voorganger de eerlgke Cleveland in hetzelfde tgdpetk nauwetgks 2300 nieuwe aanstelde Als Harrison zoo zestien maanden doorgaat zal er geen enkel ambtenaar die op lo Maart 1889 den dag waarop de republikeinen aan het bewind kwamen een post bekleedde nog in dienst over zgn Alle democraten moeten vervangen worden In deb tijd van éen week zgn alleen voor den staat Indiana meer postmeesters 4de klasse benoemd dan in één jaar onder bot bestuur der democraten BRIEVEIT UIT HOTTEEDAM XXI Rotterdam 23 JM Zoo aven Mgnhaar da Redacteur komt uw nummer van heden 23 Juli in mijn bezit met een hernieuwden aanval van uwen Amsterdamschen correspondent aan mgn adres Reeds na zgn eersten aanval een paar maanden geleden heb ik verklaard dat hü walEe overigens voor u zgne verdiensten als briefschrg ar mogen zgn zich bü het voeren van polemiek bedient van vormen en personaliteiten die het zün tegenstander wanneer hg in de achting van fatsoeniüke lieden niet wil dalen onmogelgk maken te antwoorden Ik heb dan ook gezwegen op züne vorige aanvallen en ben verplicht om dezelfde reden ook heden hetgeen hg schrijft grootendeels teignoreeren Hü dunkt Mguheer de Redacteur dat men over eene zaak als de inrichting van de Tooneelschool op de meest kalme en bezadigde wüze van gedachten kon wisselen althans wanneer men er geon persoonigk belang bg heeft Indien men bü de behandeling van iM een onderwerp zgne opvatting en meening niet klaar mag leggen zonder dat men a terstond alle mogeUjke invectiven naar het hoofd werpt en a van al wat leelgk is beschuldigt dan is het voorwaar een mirakel dat verschil van gevoelen op staatkundig en godsdienstig gebied niet sints lang een bloedigen burgeroorlog in het leven heeft geroepen De lezer van dit blad zal dan ook sints laug tot de overtuiging zgn gekomen dat de verbittering en de verwoedheid in het vraagstuk van de Tooneelschool an den kant der Amsterdammers niets anders in het leven hebben geroepen dan een storm in een glas water De meest opgeblazen verbolgenheid is immers bestemd zich den kop te bersle te stooten tegen de macht der feiten die feiten heb in münen vorigen zoo getrouw mogelük geconstateerd on daarvan heb ik niets terug te nemen Op de algemeens vergadering van hot Nederlandsch Tooneelverbond is het amendement vau de Haagscho afdeeling aangenomen met 34 tegen 26 stemmen Uit de openbare beraadslagingen in die afdeeling gevoerd bleek ten stelligste dat de bedoeling ran het amendement was om het doodvonnis over de voorliereidende afdeeling der Tooneelschool uit te spreken Uit de openbare beraadslaging van de Rotterdamsche afdeeling ble k vervolgens dat men zich juiêt om die bedoeling met het Haagsche amendemehtzou vereenigen De Leidsche afdeeling wiat dat alles en stemde vSór het Haagsche amendoment dat zoodoende werd aangenomen en daarmede was de val der voorbereidende afdeeling eene bosliete zaak Toen kwam de Amsterdamsche chicane Het Haagsche amendement schonk bevoegdheid uit de algemeone kas van de voorbereidende opleiding van toekomstige leerlingen der Tooneelschool ondersteuning te geven En nu kwam Amsterdam beweren dat daarin de woorden niet voorkwamen buiten de Tooneeleciool Hat geheele amandemeBt had geen anderen zin geen andera strekking en bedoeling dan om het voorbereidend onderwijs van de Tooneelschool Uw te maken Het was met medewerking oa de Liidêche afdeeling aangenomen en nu kwam Amsterdam met behulp van eene letterzifterg die ik niet fair kan vinden betoogen dat uit de bewoordingen van het reedt aangenomen amendement de bedoeling niet duidelgk sprak Was man dit werkelük van oordeel geweest waarom dan met de objectie niet voor den dag gekomen vóór dat de stemming over het amendement plaats had Naar aanleiding van deze handelwüze die ik niet anders dan als chicaneus kan bestempelen begon men van voren af aan te discussieeren en de uitslag was dat de Leidsche afdeeling ten slotte tegen het zoogenaamd verduideUjkto amendement van den Haag stemde dat nu door die stemverplaatsing werd verwtr en met 36 tegen 24 stemmen Zóó en niet anders hebben de feiten zich toegedragen en ik heb het noodig geacht ze nogmaals en zoo pertinent mogeHjk te vermelden geenszins als wederlegging van uwen Amsterdamschen correspondent die door den toon dien hg aanslaat het onmogelgk maakt met hem in gesprek te treden maar uitsluitend opdat de lezers van dit blad niet in den waan zouden worden gebracht dat ik hetgeen ik hen mededeel zoo maar uit de lucht grüp Laat ik mü voor het overige beroepen op een in deze geheele quaestie volm aakt onpartijdig blad nl de Haarlemtche Cq rant Verslag gevende van de algemeene vergadering van het Tooneelverbond zegt de correspondent van het bhtd in den aanhef van zün verslag woordelgk het volgende De uitslag der Zaterdag gehouden algemeene vergadering van het Ned Tooneelverbond was zeker door de voorstanders van het behoud der voorbereidende afd meer gewenscht dan verwacht Zelfe stond een oogenblik de kans voor hen zeer slecht Met 34 tegen 26 stemmen was het amendement van Den Haag op art 45 van het ontwerp reglement Het hoofdbestuur kan op eene aanvrage van eene afdeeling uit de algemeene kas voor de voorbereidende opleiding van toekomstige leerlingen der Tooneeliichool ondersteuning geven aangenomen Naar de bedoeling van de voorttellende afdeeling wae daarmee het doodvonnis over de voorbereidende afd ui fetproken Doch de voorzitter van de commissie van toezicht hield zich aan een ttroohalm vast Uit ie woorden van het amendement betoogde prof Stokvis volgde niet dat die opleiding niet aan de school mocht worden gegeven al dan niet in eene daarmee verbonden voorbereidende afdeeliug Dit argument nu kon niet worden weerlegd en het amendement door de afdeeling Amsterdam voorgesteld strekkende tot het in stand houden der voorbereidende afdeeling zoolang de noodzakeUjkheid daarvoor bUjken zou kon dus ook na de aanneming van het Haagsche in stemming worden gebracht De voorzitter prof A G van Hamel achtte dit echter in ttrijd met de bedoeling der meerderheid en wilde dua deze iu de gelegenheid stellen hader hare intentie uit te spreken De vraag of dit bÜ motie dan wel langs anderen weg zou geschieden hield de vergadering een oogenblik verdeeld de slotsom was dat het Haagsche amendement opnieuw in stemming zou worden gebracht doch nu met eene nadrukkelijke bepaling vermeerderd die de voorbereidende afd buiten de tchooUokalen sloot Doch toen nu dit amendement aan de vergadering werd voorgelegd keerde de kans de afdeeling Leidon die 10 stemmen uitbracht weigerde het definitieve doodvonnis over de voorbereidende afd me le te onderteekunen eji stemde tegen Ik heb er geen woord verder Mj te voegen Münheer de Redacteur en zal ook verder in dit blad niemand meer over de quaestie der Tooneelschool te woord staan Ik neem er voor wat de Ooudsche Courant aanbelangt voor goed afscheid van Onze gemeenteraad heeft in zgne jongste zitting het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot uitzetting der grenzen van Rotterdam naar de zijde van Charlois IJsselmonde Iju Orerschie aangenomen bg acclamatie Niemand vroeg het woord niemand ook vorderde de hoofdeUjke omvraag Dat dit zóó en niet anders zou gaan heb ik in mgnen vorigen voorspeld Het eenige wat ik mogelgk achtte was dat eenige Ingezonden Stukken die over dit onderwerp openbaar werden gemaakt het een of het andere raadslid zouden verlokken naidere inlichtingen te vragen al dan niet in eene zitting met gesloten deuren Doch ook dit heeft niet plaats gehad Men heeft die Ingezonden Stukken eenvoudig geignoreerd en daardoor indirect het vermoeden bevestigd dat ik in münen vorigen opperde nl dat al die klachten over te weinig anuexeeren in die richting van Charlois van eene zgde kwamen die er belang bü had dat Rotterdam züne grenzen nog verder op het grondgebied van Charlois zou uitzetten Het bedoelde raadsbesluit is voor die heeren een streep door hunne