Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1889

Vrydag 26 Joll N 3975 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vaor GoUda en Omstreken Oe Inieadlag vaa adTsrtentiSa kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der nitgave Fransche Sloomververij en Chemisclie Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPHymiIMIlS Krniskade 19 Bo§tefdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingatnk en en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Garnitaren Trgpen Veeren en Alle kleuren zgn onschadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depot voor Gouda en omttreken bg de Beer A vak 08 Az Kleiweg B 73 en 73a Gouda Gouda Snelpersdruk van A SBINKMAN Zoon rekening en ook het gemeentebestuur van Charloia zal wel niet in zijn schik z n Het hoopte nog altqd iqne hooge geldel ke eischen ingewilligd te zien en het in duigen Tallen Tan die hoop zal ie meer teleurstelling baren indien het waar is wat ik openl k heb hooren beweren nl dat Charloia zekere doelen Tan de Oemeente Toor wat herstel en onderhoud aanbelangt in diep rerral heeft laten komen omdat men er op rekende dat die deelen door Rotterdam geanexeerd zouden worden De groote stad kon daar Toor de kosten ran den Tuilen boel opdraaien Is dit werkelijk de handelwijze Tan Cbarlois geweest dan zal het besluit Tan den Rotterdamschen gemeenteraad om niet Terder met de uitbreiding Tan Rotterdam te gaan dan het roorstel Tan Burgemeester en Wethouders beoogde aan het gemoentebestuur van Charlois dubbel onaangenaam zijn Op zich zelf genomen kan man er zeker Tan z n dat annexatiewoede Rotterdam niet bezielt Omgrensd door allerlei kleine gemeenten zit het als in een keurslijf opgesloten Als nu het lichaam zwelt dan moeten de Teters wel wat losser aangehaald worden Het lichaam zou anders rerstikken of het keural f bersten Er is in zulk gCTal nooddwaog en als die er is dan worden aangrenzende gemeenten willens of onwiUens Terplicht een weinig ruimte te maken Meer ruimte echter dan Toor den eersten t d dringend Tereischt is verlangt Rotterdam niet tenzij het tot éene welwillende minnelijke schikking kan komen Die gematigdheid van den kant der Rotterdamsche stederoaagd wordt trouwens door haar eigen belang Toorgeschrereo Men vergete toch niet dat annexatie op te ruime schaal ondernomen lasten met zich medoToert die de lusten Terre OTertreffon daar afgelegen schaars bewoonde geannexeerde stadsgedeelten aanspraak zouden maken in alle opzichten Terlichting drinkwater brandweer rioleering onderhoud Tan paden wegen enz op gelijken Toet te worden behandeld met de bewoners Tan het oude Rotterdam Dit nu zou op de oude stad ondraaglijke lasten leggen Wat echter minnelyk to krijgen is wordt met het oog op de leuze gouverner c ett prévoir OTergenomen Vandaar dat nog zoo weinig Tan het aangrenzende Kralingen is OTergenomen dat CTen als Charlois zy het dan in anderen Torm te hooge eischen stelt De t jd is dunkt mij echter niet Terre waarin ook ten aanzien van Kralingen op welks grondgebied zich onder meer de Rotterdamsche Gasfabriek de Rotterdamsche Drinkwal rleiding en de Rotterdamsche Nieuwe Plantage boTinden de nooddwang tot uitbreiding zich voor Rotterdam zal doen gcToelen en dan zal Kralingen er mlen voletu aan moeten gelooren NEMO 33r Staats loterij Eerste Klasse trekking van Woensdag 24 Juli No 2388 ƒ 2000 No 19114 ƒ 1000 No 14513 19241 ƒ 400 No 6240 ƒ 200 No 8364 10446 19988 100 Prijzen Tan ƒ 20 81 3039 5633 8446 11064 13456 16261 19066 129 3058 5766 8675 U072 13482 16267 19183 168 3187 6799 8634 11088 13523 16342 19263 198 3238 6838 8681 11116 136 0 16413 19261 287 3260 6950 8708 11119 13553 16441 19Ï71 296 3263 5989 8814 11134 13589 16680 19272 367 3369 6033 8848 11139 13634 16586 19284 461 3315 6034 8863 11171 13659 16590 19431 523 3331 6049 8891 11324 13800 16596 19498 669 3409 6069 8908 11363 13832 16618 19652 651 3416 6114 8960 11401 13914 16636 19592 696 3436 6154 9016 11446 13972 16648 19626 773 3461 6186 9053 11466 13976 16741 19667 817 3464 6195 9091 11511 14041 16755 19682 872 8605 6232 9126 11547 14071 16760 19698 874 3642 6242 9131 11664 14082 16799 19705 887 3796 6368 9137 11581 14139 16867 19760 904 3866 6400 9144 11811 14164 16917 19781 931 3888 6446 9190 11854 14314 16997 19800 1007 3889 6449 9207 11928 14323 17031 19840 1048 3964 6460 9220 11946 14330 17040 19868 1069 3990 6478 9266 11988 14380 17050 19917 ê3 3998 6495 9266 12061 14469 17191 20047 1146 4058 6623 9393 12280 14578 17232 20121 1343 4081 6525 9418 12287 14579 17298 20145 1261 4104 6967 9507 12308 14608 17363 20164 1263 4125 6625 9575 12341 14640 17380 20220 1283 4194 6628 9600 12367 14755 17386 20242 1334 4252 6673 9601 12368 14763 17387 20250 1366 4287 6834 9628 12361 14776 17661 20263 1418 4324 6848 9660 12364 14814 17687 20812 1446 4328 6872 9792 12406 14823 17697 20322 1534 4369 6882 9810 12477 14921 17771 0325 1537 4384 6892 9880 12499 15021 17795 20340 1580 4393 6899 9941 12622 16027 17803 20400 1623 4423 6950 9965 12541 15062 17810 20418 1686 4430 6959 9974 12667 15066 17812 20480 1882 4587 1859 4594 1870 4653 1907 4679 1962 4681 1981 4708 2085 4777 2149 4833 2218 4861 2351 4892 2395 4969 2406 4971 2489 4989 2582 6107 2649 6130 2278 5187 2687 5252 2649 5256 2686 5461 2775 6491 5501 5626 2913 55612993 55773006 5593 7015 10101 703010128 7067 10163 7109 10161 7168 10230 7289 10294 7393 10323 7667 10333 7667 10344 7780 10366 7884 10379 794110380 7964 10419 7998 10632 8004 10541 8079 10648 8112 10676 829710863 830110868 8342 10916 8352 10840 8369 1Q960 8390 1 6 8401 IQMQ 8423 12609 12610 12666 12749 13787 12826 12834 12961 13023 13033 13083 18088 13098 18144 13162 13176 13319 13336 13285 13323 16085 16106 16187 16246 16267 15306 16377 16396 15433 15466 15579 16602 16640 16772 15786 15817 16832 16842 16862 16941 15949 16971 15980 16210 17886 17976 18052 18097 18116 18182 18184 18212 18807 18320 18408 18444 18621 18651 18678 18704 18705 18749 18760 l 780 1 891 18918 18919 19006 20444 20467 20491 30541 30665 20673 20581 20603 20607 20616 20686 20648 20707 20730 20731 20735 20773 20810 30868 20898 209U9 20917 20940 20956 Premieleeningp HET WITTE KSITIS met HOOFDPRIJZEN van 300 000 100 000 80 000 30 000 ld O0O ƒ 10 000 De eerstvolgende Trekking met een Hoofdpr s van ƒ 200 000 beeft plaats op 1 AUGUSTUS 1889 18386 1341 2 15484 Minste prgs 14 opkiimmeode tot ƒ 25 Deze Premie Aandeelen zgn verkrggbaar a 13 per stuk Voor buiten tegen to ending van postwissel bg de PETR0LKÜM 1V0TEERINGË Tan de Makelaars Caotzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden willig Loco Tankfust 8 65 Geïmporteerd fust 8 70 Augustas levering ƒ 8 65 September October Novemberen December leTering ƒ 8 80 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 34 JULI Hofstede met 13 H 60 A en 46 C Hooiland Weiland enz onder Gouderak 18930 k B Beszelzen 1 H 30 A 79 C Hooiland onder Gouderak 2180 kr G Strarer te Gouderak Bankvereeniging 0RtJN Co Keizersgracht 74 Amiterdam ADVBRTENTIËN in alle Binnen en BuitetUandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda OUDEN en JONQEN MANNEN BEIJR8BEUICHT AMSTERDAM 24 Juli Per Telegraaf Binnenlandscbe fondsen Tast Handelmaatschappij l j flauw Oostenrijk iets flauwer oTeiige buitenlandsche onTOranderd Amerikanen boter wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Muller over Verstoorde Zenuw eo Geslscbt S eisel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Hduard Bendt Brdanachwelg NIEUWE mmm Wed G DB JOING WESTBAVEN B 201 GOUDA APVERTENTIfiN PARAPLUIES A V OS Az Eleiweg Ü 73 en73 Doet SALP s BAARD TINCTUUR geeft de nstaorlQke kleur terag droogt spoedig op en wascht niet af Prtj8 f 1 20 per flacon Verkrygbaar bg j n c nüïivcR F Hz Hoogstraat te Gouda M Algemeen erkend ais het besle MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpgn 1 ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvormioi worden zeker Toorkoroen en genezeh door het dagelijks gebi ik Tan het echte K K Hof Tandarte Dr POPP s AnfttheilB Hondwat r in aanmerkelijk Tergrootte flesechen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktydi aangewend met Dr POPP S Tftndpoeder of Tandpatita steeds de tanden ge nd en schoon houdt Pr POPf s Tandplombsersol l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en Toortreffelyk Toor baden Venug zeep ea ZonBeUoemen zeep PuPP S ClekrlgtalUgeerde en Transparant lycerlnezeepen zgn de fijnste Toilet n gezondheidsïeepen welke ook een Terwonderlqken witten tint te weeg brengen BW De namaaksels van Anatherin Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tyd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in He Drogist en Pftrftiraeriewinkels van Nederland Men verUnge uitdrukkelijk Dr POPFi ïfe preparaten en neme eene andere aan De uitgaaf met Courant geschiedt dagelgks met tütkOoipMng van Zon en Feestdagen De prgs r drie maanden ii 1 25 fruieo Aiioaderlgke Nommen VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA ii Juli 1889 Hedenmiddag tegen drie uor is een felle brand uitgebroken bij don heer de Raadt op da Peperstraat Beeds voor de brandweer aanwezig was sloegen de vlammen uit Spoedig waren de spuiten op het terrein ook die vso het garnizoen Onder het afdrukken was het vuur nog niet bedwongen De waarnemende burgemeester de heer Koning leidde de werkzaamheden ook de wethouder de heer Van Ooor was aanwezig De smalle straat bemoeilgkte zeer de pogingen tot stniting van den brand Tot dusver u ons niets zekers bekend omtrent de oorzaak Het brandende perceel zal vermoedelijk geheel weg zgn althans de bovenTerdiepingen De kermisvermakelqkheden nemen dit jaar reeds vroeg een aanvang Maandag reeds zullen do Nederlandsehe tooneeluten onder directie van den heer C de hl Har hunne voorstellingen beginnen Het bekende kluohtapel Eén dag getroawd en mqa vrouw is zoek zal zeker niet nalaten do bezoekers in eene gewenschte kermisstemming te brengen De rollen z jn in goede handen zoodat wg onzen lezers de kennismaking met dit theater kunnen aanbevelen Hetzelfde geldt voor het bekende CagUostrotheater Tan de heeren Henry en Okhugzen Deze heeren weten afwisseling te brengen in hun programma s zoodat men steeds aangename avonden in hun welingericht zomertheater doorbrengt DinsdagaTond beginnen de avondroorstellingen terwgl ook de kinderen op sommige namiddagen in de gelegenheid zullen zgn deze verrassende werkzaamheden te bewonderen Nog noemen wg Frohn s Colosseum een wsssen beeldenspel dat drie jaar geleden eenigen tgd na de kermis gedurende een paar dagen te zien is geweest en aangename herinneringen heeft achtergekten bg de bezoekers FEVILLETOIM Gabrio en Camilla Hen verhaal uU Milaan DOOS GUILIO OARCANO Fry niar et Italiaanteh DOOR f VANESSA II Eene boereuTrouw van middelbaren leeftijd en stevig gebouwd zong met eene heldere krachtige Btem terwijl zj alles in orde schikte zooals hanr jeugdige meester haar bevolen had en deze steeds denkende aan de moeder en zuster welke hij dien dag verwachtte verheugde zich als hij zich Toorstelde boe eert straal Tan blijdschap en dankbaarheid die dierbare gelaatstrekken Terhelderen zou Hij had eerst alleen daar in die nederige woning willen terugkeeren waar een jaar Troeger de dood binnen getreden was en wetende dat Toortaan de zorg Toor die beide vrouwen op hem alleen rustte had hg zich die weinige dagen ten nutte gemaakt om alles zód te schikken dat de dierbare herinneringen van zijnen vader bewaard bleTen zonder dat de smart van die beicleliefhebbendehartenwederwerdopgewekt Zoo was aUes op de boTenkamor waar Lorenzo De heer Huber lid der Tweede Kamer die eene nota betreffende het wetsontwerp op het li r onderwas heeft ingediend welke nota echter alleen aan de voorbereidingscommissie uit de Kamer is toegezonden aal om te voldoen aan veler verlangen deze in een der antirevolntioaalre bladen openbaar maken Hen verzekert dat het door de heeren dr Koppeschaar scheikundige en Van der Vegt hoofdingenieur van den Prorineialen Waterstaat aan Burg en Wetb van den Haag gezonden rapport omtrent een onderzoek naar de Terontreiniging van het badwater te Seheveningen tgdens het spuien tot da conclusie komt dat het spuien niet schadelijk is voor de badplaats Gisterenavond opende de Fieioria Segia in de Bottenlamsche Diergaarde de tweede bloem Hoewel de plant tot de zoogenoemde roode variëteit behoort is de bloem bg het ontluiken toch wit eerst den tweeden dag neemt zij eene wijnroode kleur aan Wat deze punt ook nog van de gewone witte soort onderaoheidt is dat de bloein hooger boven bet water uitsteekt alsmede dat de bladeren een hoogeren rand bezitten bü sommigen zelfs meer dan 15 centimeter hoog De bladeren zijn sterk ontwikkeld en van 2 5 meter ia doonnede ongerekend de opstaande rand De bladstelen echter groeien niet zoo spoedig in de lengte Stateu generaal Kersti Kamek Zitting van Woensdag Ï4 Juli Bij de behandeling van het wetsontirarp tot verlenging van den diensttijd der militie trachtten ferschillende sprekers in de Eerste Kamer den Minislor van Oorlog de duimschroeren aan te zetten Hen kon het echter niet verder brengen dan hem de Terzekering af te dwingen dat in den loop der volgende zitting naar hg stellig hoopte de legerorganisatie kon worden ingediend Op de toespeling gestorTon was eTen als Troeger maar in plaats Tan twee bedden stond er nu maar ééa tegen den muur onder den ouden hemel den leunstoel de schrijftafel en de weinige boeken had hij naar het studeerkamertje aan den anderen kant Tan het huis naast zijne eigen kamer laten brengen maar hij wilde niet dat er iets aangeraakt zou worden in het andere kamertje dat ook aan hst zijne grensde en dat zijne zuster Paolina steeds bewoond had En reeds had Liberate die opgeruimde Trouw welke sedert jaren zoolang de oude heer leefde kwam om een handje te helpen de bedden opgeschud en de meubels zooals zij het noemde eens terdege mooi gewreven en beneden in de keuken stonden net geschuurde potten en pannen om gereed te zgn tegen het middagmaal en zelfs lag op den haard het hout en de takken opgestapeld Toen hij zag dat alles in orde was ging do jongeling naar de zaal en bleef staan voor een schilderij dat hg zelf den Torigen dag in het midden boTen de kanapé had opgehangen Het was een portret eon schoon oud man met sneeuwwitte haren het Toorhoofd was peinzend en hoog het gelaat rustig en open maar het oog Turig Gabrio had in het geheim deze Terrassing TOor zgne moeder bereid en de onbekende schilder tot wien hij zich had gewend had zich beter dan hij Terwacht had Tan zijne taak gekweten zoo het al geen meesterstuk was zoo kon men toch in het schilderij de ernstige studie Tan een kunstenaar ontdekken eene afspiegeling Tan de AOVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatimimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscfagnt van den heer van de Putte op de krachten en machten die kunnen bespoedigen of tegenhouden hield Z E zich Oost Indisch doof Hoe men denken mocht over de al of niet waarschijnlijkheid eener spoedige afdoende veraterking onzer weerbaarheid die i er al even noodzakelgk achtte de heer De Brugn had niet geheel ongelijk waar hg het een zonderlinge logica noemde uit teleurstelling dat het meerdere er nog niet was het mindere af te stemmen En zoo de Minister ook thans geen zekerheid weet te goTen dat wg door zijn ontwerp in elk geval veilig zouden wezen ook dat kon geen reden zgn om te verwerpen wat hg aanbood Toch verklaarden zich nog S stemmen tegen d wet wearonder er wellicht waren die de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden wel niet meer door de Oroudwet maar wel door t gezond verstand als motief voor deze venwaring van lasten gevorderd meenden te moeten ontkennen De Kamer ging uiteen om niet voor 26 Augustus weder te worden bijeengeroepen Aan ia Petertbnrger Zeilmg ontleenen wg de yt gende berichten omtrent den Bussischen oogst Volgens de laatste berichten uit de zuidel ke gouvernementen ziet het er daar niet bgzonder rooeUeurig uit Van de eene plaats wordt reeds de vernietiging van den geheelen hooioogst van eene andere het verlies van den roggeoogst gemeld terwgl de derde bericht dat men wegens het dreigende misgewas de proTinciale besturen denkt bijeen te roepen Voor Charkow en de aangrenzende gouvernementen is bet verlies van den hooioogst bijna eene grootere ramp dan een totaal mislukte graanoogst daar van het hooi het bestaan der daar aanwezige enorme veekudden afhankelijk is en hooi voor het vee Teel moeielijker te Terkrijgen is dan graau TOor den menscb Komt er bijgevolg niet een Tolkomen omslag in het weder wat echter bgna niet te rerwachten is ofschoon het in de steppen ook niets nieuws is dat na gedachten van het leven Bij dat schilderij zou iedereen bobben kunnen zeggen wie de jongeling was die het beschouwde Gabrio zag op naar het stomme afbeeldsel van zijn vader alsof hij met hem spreken kon toen bedekte hij zijn gelaat met zgne hamlen en misschien verborg hij een traan De huiselijke zorgen hadden hem dien ganschen moi en bezig gehouden maar andere droomen hadden zijne ziel vervuld die zeker niet treurig waren want menigmaal had hij Liberate een schertsend antwoord gegOTen Doch hier Toor zgns raders portret begon hg weer aan het tegenwoordige te denken Anue moeder zeide hij in zichzeWen irGij lijdt het meeste door de smart die wg met u deelen uw leTen is verwoest en niets blijft u OTer dan de herinnering aan den braTen man en aan uwe eigen smart Ach I mocht dit doek waarop de man die nog in uw hart leeft u Terschijnt als eene schaduw van het Terlodene eene zoete Tertroosting voor u zijn dan zou ik de geringe belooning ïan mijn eersten arbeid niet beter heblien kunnen besteden Wij hebben nauwelijks genoeg om zeer zuinig te leven maar een jong mensch die wat geleerd heeft kan met goeden wil oTeral een weg vinden of banen Ik wil den naam en de eer Tan mijnen Tader zonder smet bewaren gelijk lij mij die heeft nagelaten Mijne moeder en Paolina zullen mgn eenige troost zijn zooals zg de zijne waren Zoo sprak hij terwijl hg de kamer nu eens lang i