Goudsche Courant, vrijdag 26 juli 1889

4 de grootita liitte ea san Tolkomen misgewas in den herfst nog aonhoadeods legan valt dan moet men zioh op eene aanrienlijke vermindering der ZuidBoasiache veestapels voorbereiden die dan slechts langzaam weder op de vroegere hoogte gebracht kannen worden Door het abnormale weder in Mei aanhoudende hitte en groote droogte sal overigens ook het Noorden van Busland dit jaar een zeer aanxienlyk deficit in qjnea oogst hebben wat zich spoedig in de toestanden aller steden moet doen gevoelen Uitgezonderd eenige lager gelegen en vochtige streken kan ook daar de hooioogst en die van het zomergraan een nauwelijks middelmatige worden en zullen dientengevolge ook bijzondere maatregelen voor de volksToeding in den loop van het volgende jaar moeten r men worden Zeer veel goeds belooft de toekomst niet Hoe ernstig het Noorden van Busland overigens ook door het ongunstige weder moge Iqden toch heeft het tenminste den troost dat de ramp niet 100 erg ia als in het Zuiden met zijne volkomen mislukte oogsten Keizer Frans Jozef heeft hetgeen slechts zelden voorkomt gebruik gemaakt van zijn recht om een ingestelde rechtsvervolging te doen staken Het gold een Armenischen priester die 20 000 fl had verduisterd welke aan de kerk behoorden en door hem waren ontvangen van de kloosters in Armenië ier ondersteuning van de inrichting ter opleiding van geestelijken De orde der Mechitariston tot welke de priester behoorde heeft sedert 1810 een afdeeling te Weenen zoodat de Oostenrijksche justitie het geval moest onderzoeken Op verzoek van den aartsbisschop van Salamine beeft keizer Frans Jozef nu gelast dat de vervolging wordt gestaakt eu den prieater gratie wordt geschonken Men schryft uit Don Haag aan de Zwohcie CH Algemeen verwacht men hier dat de Tweede kamer toch inderdaad einde Augustus zal terugkeeren ter behandeling der onderwijswet Ik meen uit goede bron te weten dat de anavoerders r rechterzijde een latere behandeling begeerden in overeenstemming met den minister Mackay en ook werkel k in de partyvergadering dat hebben voorgesteld De mindere goden der partij zijn hiertegen echter in verzet gekomen langer uitstel was niet te verdedigen en zou bij de kiezers een rechtmatigen zeer ongunstigen indruk maken Kortom z hebben doorgedreven en de aanvoerders hebbeu moeten toegeven De waarheid van t bekende woord bleek dus weer que vouIpz vous je suis leur chef il faut done bien que je los suivo Alzoo waarschijnlijk 20 of wel 27 Augustus Iiereeniging en afdoening der wet vóor sluiting der zitting Welke houding de Eerste kamer zal aannemen als zg in de nieuwe zitting op hare beurt de wet onderhanden neemt is nog uit niets te voorspellen Komt de wet in do i weede kamer slechta tot stand ondanks tegenstand van b na de gansche linkerzijde dan staat haar kans in de Eerste natuurIqk hachelyk Maar orer t geheel is bij deze een neiging om zoolang t mogelijk is een conflict te vermijden Le parti liberal nn boude pas il se reouuillu tot herwinning van kracht eene raadzame houding I Eigen Hulp heeft verschillende winkels opgericht en de winkeliers die daardoor hunne belangen be zaam don snel op en neer liep Ken zacht bergwindje drong door het open terras naar binnen en t was hom alsof het de geuren van de Alpen met zich voerde waarmede zich de sterker geuren vermengden van de verbena in den tuin Op het terras getreden leunde hij tegen de balustrade waarlangs zich de buigzame takken slingerden van een bignonia en de ranken van do convolvulus welks bloemen zich voor de zon openden en verloor zich in zijno droomerijen Nu en dan dwaalde een half treurige glimlach op zyne lippen Daar ginder op het veld ontwaakten overal beweging en leven meu hoorde de klokjes van de dorpen mannen en vrouwen gingen voorbij naar de kerk en onder de stemmen merkte hij nu en dan eene bekende op terwijl beneden het terras de dienstmaagd bleef zingen en de emmer krakend in den put nederdaaldo Hg ging weer naar binnen eu daar hij niets meer te doen vond begon hij zich te vervelen en wist niet waarmede hy zich bezig moest honden Hg ging weer naar zijne kamer rommelde in zijne papieren en boeken kaarten en teekeningen eenige Duitsche en Fransche werken van de beate schrijvers over de mathematische vakken de nieuwste geschriften over de constructie van machines lagen op zijne schrijftafel verapreid benevens onafgewerkte schetsen bij bladerde in de boeken bekeek de teekeningen en de lust bekroop hem om maar wat te gaan werken om den tijd te verdrijven die maar niet wilde voorbij gaan nadeeld achten hebben zioh ouderling verbonden om ouder den naam van Maatschappelijk Belang die winkels van Eigen Hulp te bestreden De leden van Maatschappelijk Belang trachten in plaats van klanten te Kinnen ze te dwingen en meenen een goed middel daartoe gevonden te hebben in hetuM stemmen voor vertegenwoordigende lichamen op hen die lot de Winkelvereenigingen van Eigen Hulp behooren Dat ici t goed te helpen want er zijo al leden van Eigen Hulp die om deze reden hun lidmaatschap hebben vaarwel gezegd Toch is het niet meer dan sch jn want zij die zich niet door bedreigingen ontrouw laten maken aan een beginsel dat z i op zichzelf niet slecht misschien wel heel goed vinden zullen naarmate zij meer vervolgd worden meer aan Eigen Hulp getrouw blijven En z j niet alleen maar al hunne verwanten vrienden kennissen hun geheele aanhang En daardoor verklaart het zich dat de str jd tegen Eigen Hulp het ledental meer heeft doen tooneawn dan afnemen en de oprichting van Maatschappelijk Belang beantwoord is met de oprichting van dsu Coöperatieven Bond der Verbruiksvereeuigingen I De Zaanl Ct het bovenstaande op den voorgrond stellende meent dat men door den strgd op deze wijze te voeren de paaiden achter den wagen spant Toch kan zy best begrijpen dat de winkeliers ingenomen zijn tegen Eigen Hulp dat hun hunne klanten ontneemt Wat moeten zy dan evenwel doen om te voorkomen dat er winkels van Eigen Hulp ontstaan waar zij niet zijn en in hunne macht gefnuikt worden waar ze reeds verrezen Heel eenvoudig egt de Zaanl Ct de winkeliers moeten Eigen Hulp met haar eigen wapens verslaan En dat kan Eigen Hulp heeft geen geheim middeltje om goedkoop te koopen Waar Eigen Hulp terecht kan kunnen de winkeliers ook terecht zelfs moeten de winkeliers geacht worden nog beter den weg te weten omdat zy vakkundigen zijn of althans behooren te zyn en de besturen van Eigen Hulp geene deskundigen zyn Waaraan ligt het dan dat Eigen Hulp goedkooper verkoopt dan gewone winkelier Daaraan dat Eigen Hulp niet borgt en alleen tegen dadelyke betaling levert Daardoor is vooreerst minder bedrijfskapitaal noodig de rente die het meerdere bedrijfskapitaal vordert moet de winkelier nwer verdienen dan Eigen Hulp In de tweede plaats heeft men daardoor geene bankroetjes geene kwade posten geen afnemers op wier geld men lang moet wachten al te maal voordeden voor Eigen Hulp boven de winkeliers waardoor de prijzen der eeraten lager kunnen zyn dan die van de laatsten Dat middel dadelijke betaling van alle leveringen is in ieders bereik Dat de afnemers er wel toe te bewegen zijn bewijzen de winkels van Eigen Hulp Dat velen in gewone winkels waar men de keuze laat er geen gebruik van maken ligt daaraan dat de korting die bij contante betaling wordt toegestaan te gering ia Men moet en men kan meer toestaan dan een rentenier van zijn geld kan maken Volgt men dien weg dan bewijst men tevens aan de maatschappij een dienst want men voorkomt dat velen door gebruik te maken van krediet meer koopen dan zij betalen kunnen en daardoor ongelukkig worden De Jaxabode schrijft Gymnasiaal onderwija in Indië De minister van Koloniën hedft aan de Universiteiton in Nederland Ongeduldig wierp h j epoedig alles neder en maakte zich boos toen hij bemerkte dat hij geen meester was over zijne gedachten en geen twee denkbeelden kon aaneenknoopen Hij riep Liberata droeg haar de zorg voor het buis op en zeide dat hy eens ging zien of Carlantonio baar man dien hij bij het aanbreken van den dag had uitgezonden om het rijtuig van den dokter terug te brengen al tehuis was Maar dat was slechts een voorwendsel om uit te gaan Hij kwam niet terug voor de middagklok van het dorp luidde Nauwelijks was hij in élen tuin of h j hoorde op den weinig beganen weg die er langs liep het geratel van eene kales die langzaam naderde Het was de oude welbekende kales die de weduwe van Signor Lorenzo met hare familie van Monza naar Oampello bracht koffers eu kisten waren op de stoflige kap geladen de koetsier klapte met zijno zweep toen hij aan de welbekende plaats kwam en deed zijne paarden stilstaan Gabrio en Liberata snelden toe Eene jonge daroe in den rouw met een bleek en lief gezichtje was de eerste die er uitstapte en zioh in zijne annen wierp en zonder een woord te spreken drukte hij haar lang aan zyne borst Het was zijne zuster Faolina die weinig meer dan een jaar ouder was dan hij zelf Haar vriendelijk en open voorkomen en misschien wat al te scherp goteekende trekken schenen aan te duiden dat zy die vastheid van geest bezat die slechts in eene ziel woont welke met het lijden opgave gevraagd van het aantal daar liudMrtadt jongelieden die in Indië geboren zyn of wier ouders hier verblyf houden of hebben gehouden Waaraohqolyk staat dit in verband met het geven van jjrmnaaiaal onderwljs hier ta lande waarvoor de minister de noodige gelden dit aar wel op de begrooting zal brengen vooral nu de adviezen op het daartoe strekkend rekest gunstig luiden Het ia echter ta hopen dat de Tweede Kamer den poat zal schrappen want al moge in het goldelyk belang zyn vau de ouders die aan hun kinderen een academische opleiding willen geven de tosten van het gymnasiaal ouderwyi door de Inlandsohe bevolking te laten dragen in het belang van de kinderen is het zeker dat zy in Nederland voor de academie worden opgeleid en oog meer is het in het belang van den lande dat de latere ambtenaren zooveel mogelijk hun opvoedingstqdperk in Nederland hebben doorgebracht Dautogeoover staat nu wel dat de kinderen by gymnasiaal onderwys in Nederland zooveel eerder aan het toezicht der ouders worden onttrokken maar dit kan in vele gevallen ook zyn goede zijde hebben Kn ook kan men wel beweren dat de bedoelde bezwaren evenzeer tegep het reeds bestaande middelbaar onderwys in Indië pleiten maar er is geen reden daarom op dien weg verder te gaan dan men reed gedaan heeft terwijl het nog da vraag is of het uiet weneohelyk zou zyn het geld voor dat onderwys besteed in den vorm van beurzen todoen strekken voor eene opleiding in Nederland Zy die niet op een der drie hoofdplaatsen wonen kunnen nu toch ook het middelbaar onderwys niet genieten dan ten koste van het gemis van het ouderlgk huis en dit zal voor geheel Indië behalve voor Batavia het geval zyn wanneer hier een gymnasium wordt Maandag werd onder leiding van den Voorzitter den heer B A Buisman de algemeene jaarlyksche vergadering gehouden van de Nederlandtche Verattiiging voor ffeldodigheid te Parys Het jaarverslag door den secretaris den heer Ed Pinner uitgebracht was zeer belangryk en bovendien buitengewoon gunstig Ten gevolge eener belangrijke vermeerdering der middelen heeft de goede invloed der Vereeniging zich in het afgeloopen jaar veel meer doen geldon Zoowel van Fransohen als van landgenooten mocht de Vereeniging hoe langer hoe meer belangstelling en medewerking ondervinden Menige ramp werd gelenigd menig ongeluk voorkomen zoowel zieken als werkeloozen werden geholpen Cyfers spreken in dezen het best Het aantal leden der Vereeniging klom van 173 tot 217 Door de ruime bijdragen van eenige donateurs klommen de ontvangsten van fra 6104 in 1887 88 tot fr 7933 Hel fonds kon hierdoor gebracht worden op ruim frs 15 138 belegd in 3 pCts amortisable rente Negentien landgenooten werden op kosten der Vereeniging naar het vaderland teruggezonden terwijl aan veertien bejaarde mannen eu vrouwen een jaargeld van frs 2280 werd uitbetaald DeDinsdagbozoekon beliepen 306 187 personen warden door de Vereeniging met geld kleederen en kaarten voor brood spijzen of brandstoffen geholpen De meeüte hulpbehoevenden kwamen uit Noord Brabant en Limburg zoodat het des te meer te betreuren is dat juiat uit die provinciën de blyken van belangstelling in de gemeenzaam ia en de kalme berusting van haar blik zeide dit nog duidelijker Liberata van hare zijde verwelkomde met groote blijdschap eene bejaarde vry gezette vrouw die in een donkerbruine sjaal gewikkeld was en zeer voorzichtig uitsteeg deze was in de gelukkige dagen van de familie als kamenier in huia gekomen met den kok van Signor Lorenzo getrouwd en toen deze kort na zijn meester gestorven was had zij van het bestuur van de kleedkamer afstand gedaan en was in de keuken afgedaald Terwijl de lieide vrouwen en de koetsier de bagage van het rytuig laadden hielpen Gabrio en zijne zuster hunne moeder uit het rijtuig en op hunne armen geleund ging zy der tuin door Hoe geheel andera zag de Signora Giuliana er nu uit dan de vorige maal toen zy in dat huia kwam zoo vol dierbare herinneringen Zy was misschien ruim vijftig jaar oud maar de doodelijke bleekheid van haar gelaat en het oudaohtige van hare bewegingen deed haar veel ouder schijnen evenals hare dochter was ook zij in den rouw Vóór zy het huis binnentrad keek zij in het voorbijgaan naar de boomen en de bengaalache rozen die dicht by het huis bloeiden het was of alles haar toelachte alles was nog even als vroeger slechts hij die voor haar dat alles bezielde was niet meer de arm waarop zy leunde was niet die welke haar büna dertig jaren gesteund had Wordt vermlgd nuttige veiMniging nog steeds op zich doen wachten Drie bejaarde ondersteunden zijn voor rekening der Vereeniging maar op zeer matige voorwaarden geplaatst in het B K St Anteniui esticht te Oostburg Zeeland waar zij zich zeer gelukkig gevoelen Mochten ook Fiotestantsche gestichten in Nederland eenige oudjes wilden opnemen dan houdt het bestuur zich hiervoor ten sterkste aanbevolen Verder heeft het bestuur zich onder zeer gunstige voorwaarden de medewerking verzekerd van het als uitmuntend bekend staande Uaito Duiois en van het Hotpie Homompathique zoodat voor de verpleging van zieken die niet in hun huis kunnen blijven is gezorgd Onze landgenoot dr Thyaaen en dè Fransche geneesheer dr Bon u gaan voort geheel belangeloos de hulpbehoevenden te behandelen Door de bereidwilligheid van de Nederlandeche commiaaie voor de Tentoonstelling werden verscheiden werklooze landgenooten als oppassers in de Nederlandsche afdeeling gepbiatat Het verslag eindigt met een woord van dank aan de firma Erven J i Tyl te ZwoUe die geheel belangeloos de uitgaaf op zich nam van den n bekenden Gids Aeht dagen te Parij de ttad der tentoonitelliag eene nitgat waarvan volgens mondelinge mededeelingen het succes de verwachting verre overtreft Na de voorlezing van dit verslag bracht de penningmeester de heer I J Boas zijne rekening en verantwoording uit en op voorstel der commissie tot het nazien dar rekening werd de heer Boas onder dankbetuiging gedechargeerd voor zyn beheer over het afgeloopen diensljaar Eindelijk werd de raad van bestuur waarvan een der leden bedankt had aangevuld door de verkiezing der heeran Tony Cordewener en D E J Doclet Baitenlandsch Overzicht De verkiezingsstrijd is iu Frankryk aedert Zondag in vollen gang Afgevaardigden en aenatoren zyn naar hunne departementen en arrondisaementen gegaan en Zondag 11 hadden verschillende openbare bijeenkomsten plaats waarop tal van toespraken zyn gehouden Een der belangrijkste is wel die door don oudminister Floquet uitgesproken Uy zou geen programma blootleggen in het belang van de eene of andere fractie der republikeiasche partij hij bleef zeide hij getrouw aan het programma dat h j had ontvouwd toen hy minister was Tot de verwezenlijking van dat program konden allen medewerken en geen politiek van bedreiging of onverzoenlijkheid maar van wederkeerigen steun van onderlinge waardeeriug kon de republiek op vasten grondslag opbouwen Floquet eindigde zyn rede die herhaaldelijk warm werd toegejuicht met deze woorden Wat ons betreft onze keuze is gedaan wy blijven de republiek getrouw die instelling geheiligd door de overpeinzingen der geleerden en philosophen door hot bloed van het volk on van onze soldaten door de bittere tranen geschreid door zoovele bannelingen de republiek die gegrondvest is op al wat groot en heilig onder de menschen wordt gevonden Neen wy werpen ons niet in de armen van een man want die dictator zal ons ten oorlog voeren zooals vroeger een ander dat deed Men ziet aan groote woorden ook hierbij geen gebrek Trouwens in verkiezingsdagon zyn die noodig en tegenover de snorkerijen van don generaal in Frankrijk zeker nuttig De republiek beleeft toch een gevaarlijke crisis waaruit zy slechta met moeite zal gered kunnen worden Volgens te Parijs ontvangen bericht is aan den Duitschen gezant te Home keunis gegeven dat de keizer en de keizerin van Duitschland voornemens zijn tegen het einde van September Italië te bezoeken maar zich niet te Bome zullen ophouden Te Beriyn wordt nog altijd veel gesproken over de komat van den Czaar welke nu sohynt vast te staan Do Peteraburger correspondent der Kreuzzeitung althans bevestigt dat het bezoek in de laatste week van Augustus stellig te wachten is De Czaar zou zioh met zyn gansche gezin per spoortrein naar Berlgn begeven en dan van daar naar Kopenhagen reizon De Keizeriyke snlontrein en de apoorwoglijnen tuaachen Peteraburg en Beriyn zouden reeds aan het noodige toezicht onderworpen zyn Beeds in Februari moet het plan tot de reis ziju vastgesteld geworden By het ongeval te Borki heeft evenwel altijd volgens den correspondent hot Bussisohe Keizerpaar ernstiger verwondingen beloopon dan waarvoor men destyds wilde uitkomen zoodat daargelaten noy de nerveuse aandoeningen een groote spoorwegrit maanden lang moest worden versohoven Bij deze mededeeling van haar Petersburger correspondent maakt do Kreazzeitung aoeptieoh de opmerking dat de plannen van den Czaar met betrekking tot een tegenbezoek aan Keizer Wilhelm teOcans am gioote adiommelingen zyn onderhevig geweest 66 by voorbeeld weet het blad uit zeer intieme bron dat de Czaar tydens het uitbrengen van zyn befaamden toost op den vorst van Montenegro volstrekt geen lust had tot de reis naar Berlin De Minister van Financiën Wisnegradski en zyn collega Giers bezwoeren den Czaar toch een tegenbezoek te gaan brengen aangezien die bewuste toost wel eens zeer lastige financieele gevolgen hebben kon doch de Czaar had daarop een antwoord gegeven dat geen twijfel liet dat Z M verkoos niet te gaan Het vestigingstractaat tusschen Duitschland en Zwitseriand ia dan toch eindelijk opgezegd Hetlractaat werd den 27 Juli 1876 gesloten en moest vervallen twaalf maanden nadat het door een van beide partyen zou zgn opgezegd Den 20sten Juli 1890 zal er dus geen tractaat tusschen Duitschland en Zwitserland bestaan betreffende de toelating van eikaars onderdanen tenzy voor dien fijd een schikking ia getroffen en een nieuw eenig ia gewijzigd tractaat is ontworpen Te Berl jn actï men deze oplossing niet onwaarschynlyk Karakteristiek voor de bekommering die in de Pruisische districten grenzende aan Busland heerscht omtrent het oorlogsgevaar is de bijzonderheid dat de vroegere minister van ooAoa generaal BronsartSchellendorf die thans het fevel voert over het eerste legerplaats iu Oostelijk Btaisen gebruik maakte van een hem aangeboden feelbnaal om openlyk in eene rede van die bekommering uitdrukkelijk gewag te maken Hij zeide namelijk dat hij op zijne verschillende reizen door de provincie dergelijke bezorgdheid herhaalde malen heeft vernomen doch hy verzekerde dat die ongegrond is en er geen nitzicht bestaat op verstoring van den vrede De vrees werd van verscheidene kanten in de provincie geuit dat b j een plotselingen inval nit het Coaten het Duitsche legerbestuur wellicht om redenen van tactiek het geraden kon achten zy het ook voor eenigen tijd de provincie tot aan den Weiohsel prijs te geven De generaal Bronsart Sehellendorf verklaarde daarentegen dat hij en zijn legercorps indien de oorlog tegen verwachting mocht uitbarsten tot den laatsten man de grenzen te verdedigen en het vaderland te beschermen zouden weten Hij zeide dit in het bijzonder daar hy wenschte dat zijne woorden tot volkomene geruststelling zouden dienen en h hoopte dat zij dit doel mochten bereiken Baar genoraal Bronsart een man is van rustigen aard en een behoedzaam spreker zoo blijkt genoogzaam welk eene apanuing er in Pruiaen s üostolyke grensdistricten bestaat als zulk een man het noodig vond die geruststellende verklaring te doen hooien Nadat in den laatsten tijd verscheidene keizerlijke beambten bij de marine te Kiel en elders gevangen waren genomen onder verdenking dat zij zich bij leveringen van mateiieel hebben laten omkoopen heeft zich een der gevangen genomen personen de geheimsecreteris Cremer te Beriyn door zich de polsader af te snyden van het leven beroofd Hot onderzoek in deze zaak is zoo het schijnt nog van grootor omvang dan in het procea tegen betaalmeesters het geval was INGEZONDEN Mijnkeer de Redacteur Toen Dinsdag den 9en Juli de heer J van Sonsbeek voor de arr rechtbank te Botterdam moest terechtstaan beschuldigd van opruiing boden wg ona onmiddellijk aan voor hem als getuigen ft decharge op te traden om dien laster tegen te spreken en zouden dien dag des morgens ten 11 ure aan het gebouw der rechtbank aanwezig zyn Daartoe hadden wy het voornemen met deu trein van 10 35 uit Gouda te vertrokken Aangezien echter wegens een detaillement tusschen het station Weaterdok en Weesperpoort deze troiu zooveel later van het station Weaterdok kon vertrekken dat hy eerat ten 1 1 uur in Gouda arriveerde vertrokken wg van daar ten 11 05 en konden dientengevolge eerst ten ll i nur aan het gerechtsgebouw zijn waar wg den Voorzitter van de reden van dit verzuim onmiddellyk konnia gaven wijl ZEd Aohtb de beleefdheid had gehad de zaak voor een korten tyd uit te atelleu De MeuKt Goumenaar maakte iu het nummer van Woenadag 10 Juli in haar verslag van deze zitting van dit deraillement molding doeh berichtte later dat zy had geinfoimeerd en er aldaar van een deraillement niets bekend was Ia het nu Mynheer de Bedacteur ten allen tyde plicht de waarheid te spreken voorzeker is dit het geval wanneer men geroepen wordt voor het gerecht getuigenis af te leggen en waar het dus van Jeze getuigenia kan afhangen of het al of niet achuldig over een beklaagde zal worden uitgesproken Dit laatste bericht iu de Nieuwe Ooumenaar deed ons dan ook hoogst onaangenaam aan wgl daardoor d n schyn op ons werd geladen als zouden wij dit deraillement slechts verzonnen hebbeu om ons voor eene reprocbe van den voorzitter wegens ona te laat komen te vrywaren Het apreekt van zelf dat de redeneering van het publiek moet luiden Getuigen die niet schromen zóó iels te verzinnen kunnen ook wat de zaak zelve aangaat uiet zeer betrouwbaar zijn Ondergeteekende wendde zich daarom ook namens zyn broeder P van Eijk tot den heer Edauw den nitgever der Nieuwe Gouwenaar met het beleefd verzoek deze zaak nader te onderzoeken in de overtuiging dat de kwade schijn die door het bedoelde bericht op ons was geladen dan zou worden weggenomen De heer Edauw beloofde zulks doch voldeed daaraan niet Of nu de heer Edauw aan een onbevlekten naam minder waarde hecht is mij onbekend doch wij achten het ons tot plicht V beleefdelijk te verzoeken deze regelen in Uw geacht blad op te nemen en daarby te vermelden dat voor ieder de gelegenheid bestaat zich te overtuigen dat het deraillement werkelijk heeft plaats gehad bij den heer S D Boon Stetionschef alhier die bereid is daaromtrent alle verlangd wordende inlichtingen te geven Ten overvloede diene nog dat de gewone trein van Utrecht die nog vóór den sneltrein van Amaterdam aankwam werd opgeborgen om den laatstgenoemden eerst te laten vertrekken en dat ook de Commiasaris en de inapecteur van politie welke eveneena dien dag als getuigen moesten optreden door dit deraillement te laat aan de rechtbank verschenen Aangenaam zal het oca zyn indien belangstellenden zich de moeite willen geven bij genoemden heer Stetionschef te informeeren ten eerste voor ons zelven doch ten tweede omdat zy daardopr do overtuiging zullen erlangen uit de berichten in de Nieuwe Oouwenaar geen gevolgtrekking te mogen maken alvorens zich nader van de waarheid dier berichten te hebben verzekerd U dankzeggende voor de opname dezer regelen heb ik de eer met de meeste achting te zijn Uw dienstw dienaar J L VAN EIJK 331 Staats loterij Eerste Klasse trekking van Donderdag 25 Juli No 17951 ƒ 100 Prijzen van ƒ 20 330 2362 6629 8635 10844 13Ó39 16220 19021 665 3037 6643 9160 11126 13869 16334 19314 668 3231 6661 9176 11244 14149 16458 19736 714 3495 6688 9481 11250 14381 165S6 19759 944 3688 6956 9913 11385 14490 16538 19874 1056 3909 7270 102 5 12334 14547 16676 20146 1087 4317 7534 10246 12899 15362 16872 20196 1554 4509 7701 10268 12936 15663 17430 20292 1725 4830 7893 10679 13224 15677 17844 20532 2068 4954 804310611 13299 15724 17871 20647 2214 4959 813710662 13321 15886 18349 20745 2290 5435 8207 10839 13368 16127 18638 20839 2326 6595 8275 le Klaase 3e Lijst moet nog bij komen No 10531 MARKTBERICHTEN Gouda 25 Tuli 1889 De aanvoer van granen was heden weder gering Du prijzen ziju algemeen wat hooger In karwij en koolzaad ging een eu ander om tot onderstaande prgzen Tarwe Zeeuwache ƒ 7 40 a 7 70 Mindere Zeeuwsche ƒ 6 80 a ƒ 7 10 Polder ƒ 6 J 6 25 Afwijkende ƒ 5 25 a ƒ 5 60 Hogge Polderrogge ƒ 4 a ƒ 4 30 Buitoulandsche per 70 KG ƒ 4 50 a ƒ 4 75 Gerst Chevalier ƒ 5 50 a ƒ 6 Haver per Heet ƒ 3 50 a f 3 75 per 100 kilo ƒ 7 20 a ƒ 7 50 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 8 a ƒ 8 25 Buitenlandsche ƒ 5 ii ƒ 5 25 Erwten Buitenlandsche voererwten por 80 KG ƒ 6 20 a ƒ 6 30 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Karwijzaad ƒ 9 50 a ƒ 10 60 per 50 KG Koolzaad ƒ 10 50 a ƒ 11 60 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe ƒ 5 70 a ƒ 6 75 Odessa f 6 80 a ƒ 6 Cinquantine ƒ 7 a ƒ 7 26 De veemarkt met tamelijken aanvoer handel en prijzen zgn enorm hoog vette varkens temelyko aanvoer 22 a 26 ct varkens voor Londen goede aanvoer handel vlug 20 a 21 ct per half kilo magere varkeus en biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 a ƒ 1 60 per week vette schapen goede aanvoer handel vlug ƒ 26 a ƒ 34 Lammoren goede aanvoer handel vlug ƒ 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aangevoerd handel vlug ƒ 10 a ƒ 16 per alnfc