Goudsche Courant, maandag 29 juli 1889

g Voorloopig Bericht nïederlandsche JkA f Tooneel isten Maandag 29 Juli N 3977 1880 GOUDSCHE JCOURANT Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken De iiuencling van advertentlAn kan geBCbieden tot éte nor des namiddags van den dag der uitgave De ondergeteekenden betaigen hnn donk Toor de menigrnldige blgken Tan belangstelling zoowel hiei als van elders ondervonden bg het overlgden banner Broeder en Behuwdbroeder den Heer DIRK CHRISTIAAN BEN DRIE SMITS Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gouda S H SMITS G T SMITS J H SMITS E SMITS Flbmeb Wed A G LAMAISON Smits M J L GALLAS SniTS K C L GALLAS 2ia 25 JaU 1889 TE HUUR evraa d door een LËERAAR firieTen met nauwkearige opgaren in te zenden onder No 1890 aan het Bnrean dezer Conrant STEEWKOLEWI Van af heden is de prgs der Grove Rohr Kachelkolen nit de pakhnizen 80 Cent per Heet contant zonder korting rrg in hnis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen Groote partyen op nader overeen te komen conditie JAN PRINCE Cle Turfmarkt H 101 Gouda 27 Jnli 1889 JAN PRINCE Cle GOUDA Tnrfmarkt H 101 Correspondenten der Onderlinge en tegen Vaste Premie Brandwaarborg Maatschappg Di recteuren De JOm COMP AMSTERDAM Opgericht 1809 geven alle inlichtingen omtrent Verzekering b genoemde Maatschappg MOUTIJNeii Co Gouwe EN J J A MOÏÏTIJIT KLEIWEG ASSUREEREN tegen EHAITDSCHADEonz op BILL IJK JE premiên Geen ijs Haar meer a De nieuwe LONDON is fi JB de beste van alle bestaande parJ fim famerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen I Maakt het haar glansrijk en zacht len verft niet Prijs 85centner flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hï 122 Hoogstraat 123 Gouda Snelperadruk van A 3EINKMAN Zoon directie 90 CHARLES DE LA MAR staande met de Grootste Sierlgk ingerichte Schouwburg Loge van Nederland op de GROOXE MAMKT MAAUDAG 29 en DIITSDAG 30 JULI 1889 0 PEI3iTin a S VOOK STElLLIN a E3 EEN m mimi m m nm is mi 1 3 3 4 Groot Klnchtepel Grand Spectacle met Koren en Quodlibets Chansonnetten Coupletten enz enz Geheel nieuwe Coupletten gezongen door Mej AÜGÜSTA POOLMAN Geheel nieuwe Coupletten gezongen door Mw vah OLLEFBN Geheel nieuwe Coupletten gezongen door Mw DB LA MAR Geheel nieuwe Coupletten gezongen door Mw POÜLMAN HÜUSSERS Geheel nieuwe Coupletten gezongen door den Heer THöNISSEN Geheel nieuwe Coupletten gezongen door den Heer POOLMAN Geheel nieuwe Coupletten gezongen door den Jongenheer NAPOLEON DB LA MAR Terdeeling der Bedrijven Een gelukkige Bruidegom en een ongelukkige Schoonmoeder Op de Kennis Bén dag getrouwd en mgn vrouw is zoek Eén vrouw te veel van de reis terug gebracht De Hoofdrollen zullen vervuld worden door de Dames DE LA MAR AUGUSTA POOLMAN van OLLEFEN KLEIJ POOLMANHÜIJS8BB8 VAN BIBNB en de fleeren CHARLES DE LA MAR THöNISSEN POOLMAN van OLLEFBN VOS HARMS MORIÊN EILDER8 ALBERTS DB BOER KüHN Orchest onder leiding van den Heer BUZIAII PRIJZEN DER PLAAlSENi 1ste Rang ƒ 1 25 2de Rang 75 Cents 3de Rang 50 Cents 4de Rang 30 Cento ABONNEMENTSKAARTEN 1ste Rang 10 a ƒ 10 te verkrggen aan den Schouw burg en bg den Heer I 8 KEISER Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur ii 10 Cent extra per plaats Aanvang 8 Uur Bureau geopend 7 Uur BOE HEN TE AUSTEEEAUAAN EEN SOSTEOUT Als men naar AMSTERDAM gaat loopt men dikwyis gevaar veel geld te betalen voor een middagmaal Men neme daarom slechts een DINER ó 1 bestaande uit SOEP VOORGERECHT VLEESCH GROENTEN en AARDAPPELEN TWEEDE SCHOTEL en DESSERT by een Gouwenaar GERARD PII KSEIW Restaurant De EARSEBOOM Ealverstraat 23 Tevens GOEDKOOPSTE RESTAURANT t la Carte Aanstaande DINSDAG f A WESTHAVEN 161 j OPENING van het Grootste en Elegantste aljer te G i Nederland MAGAZIJN J VA 1 = I A IsT O S VIOOL en VIOLONCELSNAREN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEMMllVG BU A BOKNEIHUNT Directie Prof Henri de Briizellesl M P Okliuijsen van Rotterdam Groote Sorteering NIEUWE DASSE J van OJO af A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Haantjes Bier Depot A AIORTIER GOUWE C 34 35 De nitgave dezer Conrant gaaehiecit dagel ka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prji per drie maanden il 1 25 franco l r port ftifB Aicoaderlgke Nommen VIJF CENTEN deze Conrant behoort een BUToecsel BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1889 Be zwem wedatrijd die morgen Zondag in da Stedelijke ZwemBchool alhier irordt gehouden belooft zeer belangrijlc te zijn Ër ia een zeer raime deelneming Voor den kamp op de nationale baan van 400 M hebben zioh 10 heeren opgegeven Het zqn de heeren J D W LUning Eotterdam Alb Hoogendijk Gouda C G Slot Botterdam C C Krop Botterdam W H van den Toorn Botterdam J van der Hoop Botterdam S J M Karis Botterdam A W Slotemaker Amhen C J van de Poll en J P Bloemen beide uit Amsterdam Oenoead fceren staan hier opgegeven in de volgorde door hen bg de loting verkregen Ook da onderlinge edftrgd trekt veel beUngstelling Voor Baan A I zijn 7 deelnemoi voor A II 8 voor A III 14 voor A IV 9 voor B I 10 voor B n B voor B III 14 voor C 13 voor D 16 Het getal werkende leden der Goudache Zwemclub bedraagt thans 31 Het feeat zal opgeluisterd worden door muziek Een bezoek aan onze Zwemschool op Zondag zal zeker zeer de moeite waard zgn Van de 194 gemeenten in deze Provincie weten er op 81 Dooember 1887 160 te samen bezwaard met een schuld van ƒ 4S 699 632 88Vi Nadat de doleerenden te Waarder b na 2 i jaar de kerk en de pastorie der herr gemeente aldaar in bezit hadden gehouden schijnen zij na besloten in het arrest van het gerechtshof te Amsterdam FEVILLETOX Oabrio en Camilla Een verhaal uU Milaan N O sooa GUII IO CAROA Fry naar het Italutanèch DOOK 9 VANESSA II De herinneringen aan dat eenvoudige krachtige en verborgen leven spraken luide in het hart van de weduwe en hare kinderen opgewekt door dat portret dat zij allen zoo aandachtig beschouwden ieder vond daarin eene bizondere uitdrukking zij maakten elkander opmerkzaam op het voorhoofd en de zoo bekende uitdrukking van z jne trekken Zij spraken alle drie hunne gedachten met afgebroken woorden uit denkende aaj den dag die een heilige dag voor hen geworden was maar de moeder zeide eindelijk kinderen vóór de avond valt zullen wij zijne rustplaats bezoeken Nadat zq voor eenige oogenblikken hunne eigene kamers opgezocht hadden gingen zy naar beneden om het middagmaal te gebruiken Juffrouw Pelicita had Liberata verbaasd doen staan over hare bekwaam heid om in minder dan twee uren iets smakelqks gewezen dd 21 Juni jl waarbij zij tot ontruiming van kerk en pastorie waren veroordeeld te berusten althans de vorige week beUien zij kerk pastorie archieven enz overeenkomstig bet bevel hun door den deurwaarder beteekeud overgegeven en Zondag is weder voor de hervormde gemeente opgetreden de consulent ds Margadant van Oudewatar De hervormden zijn nu zg het pleit hebben gewonnen niet wraakgierig want kerkvoogden en notabelen hebben op verzoek aan den predikant der doleerenden ds Vafa Lummel vergunning verleend de pastorie te blQven bewonen tot 1 September e k als wanneer hij naar Delft vertrekt waar hij is beroepen a hunne veroordeeling dcor het kantongerecht te Schoonhoven hebben al de nalatigen in de betaling van den kerkel ken omslag der hervormde gemeente te Berkaawoude o a aan hunne verplichtingen voldaan en behalve dien verschnldigden omslag eene aardige som aan proceskosten moeten betalen Het stokstijf beweren van een hunner als zoude hij in het bezit zijn eensr itantie hem door den president kerkvoogd afgegeven is ook gebleken bezijden de waarheid te zqn want toen het er op aankwam bleef d in gebreke dte quitantie over te leggen en betaalde hq de hoofdspm met al de proces kosten Aan de nota door het Kamerlid Huber over het schoolwetsontwerp Mackay in de afdeelingen der Tweede Kamer ingediend is het volgende ontleend Met waardeering en ingenomenheid mocht hij van de Begeering vernemen dat ook zij erkende dat tal van gemeenten met do tegenwoordige rijksbijdrage niet in staat zijn om in de kosten van het openbaar onderwijs te voorzien zonder verwaarloozüig van andere belangen ook al worden de eiachen der onderwijswet beperkt Daarom ook schijnt het een van de bedoelingen waarom dit wetsontwerp wordt voorgesteld te zijn om terwijl van s Eijks schatkist geene ootero offers worden gevraagd de zwaarst lekkers zelfs gereed te maken dat den smaak van hare meesters wel streelen zou Maar toen zij aan tafel zaten liep zij van de kamer heen en weer naar de keuken en schudde half knorrig half medelijdend het hoofd omdat zij geen acht sloegen op de sauzen en ragouts die haar zooveel hoofdbreken gekost hadden Paolina had haren broeder gevraagd wat nieuws er in het dorp was maar toen zij zag hoezeer hij in gepeinzen verdiept was het zq het gesprek varen En de moester en Loadfce hebt gij hen gezien vroeg zij weer Ja die goede Devide antwoordde bq ging gisteren hier voorbq en kwam meteen vragen wanneer giJ thuis kwaamt Hij heeft beloofd terug te komen Die goedhartige man hernam Paoliuo dat zijn de beste van onze vrienden En na eene nieuwe pauze noemde zij de villa s op die zij opengezien had toen zij voorbii reden en vroeg of de marchese di C ook op het kasteel was gekomen en of hij ooit diens dochter Camilla bad ontmoet Gabrio verstond het niet of liever hq hield zich of hij niet op die vraag lette hij ging naar het balkon on zeide De zon gaat haast ouder wilt gij nog uitgaan mama zooals gq daareven gezegd hebt Ja zoo gij het goedvindt zullen wg allen te zamen gaan ADVERTBNTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni belaste gemeenten wat meer dan thans te hulp t komen Tot zijn leedwezen moet de ondergeteekende betwijfelen of dit doel wel zal worden bereikt Mr Huber toont daarna aan welke gevolgen het thans voorgestelde ontwerp zou hebben voor de zoo ontredderde financiën van de Friesche gemeenten Het lust den ondergeteekende niet zoo wordt daarna vervolgd een onderzoek in te stellen of die vermeerdering van den druk der gemeenten alleen een gevolg is van de wet op het lager onderwijs dan wel of ook niet de wet gematigder had kunnen zijn uitgevoerd Dankbaar mag worden erkend dat de Begeering in de laatste jaren heilzaam temperde het vuur van ijver om het openbaar onderwijs te zeer op den voorgrond te stellen Dit echter staat vast dat nergens de wet op het lager onderwijs zwaarder op de gemeenten drukt dan juist in Priesïand Het groot aantal kleinere dorpen maakt daar een veel grooter aantal scholen noodig dan bij eene even sterke bevolking in andere provinciën En dewijl de wet aan al die kleinere scholen dezelfde eischen stelde als aan de scholen in de groote steden kwamen hierdoor de kosten van het openbaar onderwijs in deze prorincie eene hoogte te bereiken die mede er toe bqdraagt dat een aantal bemiddelden uit de gemeenten vertrokken en schoolgeldheffing tot een eenigszins belangrijk bedrag daardoor van de overblij vendon ook onmogelijk wordt Wil de algemeene wetgever overal dezelfde scholen geen verdeeling als vroeger in verschillende categorieën laat dit dan toch niet zijn ten finauciëelen ondergang van die gemeenten die juist die gelijkvormigheid het minst op prijs stellen die het met veel eenvoudiger scholen heel wel konden doen Bij dit wetsontwerp streeft de Begeering ernaar de rijksuitgaven ten behoeve van het lager onderwija niet eenigszins belangrijk te doen toenemen Wordt dit stelsel door de Volksvertegenwoordiging Vandaag Gij zijt pas thuis gekomen Het is reeds meer dan een jaar en nog heb ik de plaats niet bezocht waar hq rust Laten wij gaan lieve kinderen Zij begrepen dat het niet goed zou zijn om haar tegen te spreken Paolina stond op en bood den arm aan hare moeder die ongeduldig verlangde om te gaan maar Gabrio die peinzend was blijven staan zeide 6a maar met Paolina indien het u niet te zwaar valt dien plicht te vervullen zoo zwak als gij zijt en halfziek Denk er aan dat ge n zelve sparen moet om onzentwil Dus hernam zq gaat gq niet met ons mede Wij willen voor hem bidden Ik zal komen ja ik zal spoedig komen ik zal u tegenkomen als gij terugkeert Doe wat het hart u ingeeft als het u troost kan schenken wat mij betreft in het voorbeeld van rayn vader in zijne nagedachtenis zoek ik een anderen troost andere plichten die welke inspanning en arbeid schenken en ook dat gq moet het immers toestemmen is een gebed Noch de moeder noch de zuster durfden iets hiertegen inbrengen maar de eerste keerde zich op den drempel om en zag hem aan Hij leunde tegen het balkon en over zijn gelaat hing eene wolk van treurigheid Een uur later ging Gabrio haar langs een eenzaam pad te gemoet Hij zag haar langzaam arm in arm aankomen en toen voor zij hem bemerkten de dorps