Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1889

3081 VTiJdag Z A 1889 GOUDSCH OURANT JSieuwS en Advertentiebt voor Gouda en Omstreken De Intending van adTertenttto kan ge sclüeden tot één nnr des namiddags van den dag der nitgave Gerookte ZALM per ons 0 45 J B GOEDHART Lange Groenendaal Yerkrggbaar puike vette Gerookte Paling bij K HAZEBROEK Lange Tiend6weg D 28 Ontvangen GBOOT REIJZE NIEUWSTE Regen en Najaars Mantels G HOL TMAIV Markt 53 hoek Kerksteeg SCHOUWBURG Groote Markt Nederlandsche l yK Tooneelisten Directie CHARLES DE LA NAR DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1889 Slnchtspel met Zang en Dans Kooren Quodlibets Daetten Chansonnetten enz Verwacht VRIJDAG 2 AUGUSTUS Ultiiuo of de laatste der Slaand Blgspel ran Q Ton Moser Saccesstuk van alle Theaters in Dnitschland PBIJZBy DEK PLAAJSHys Iste Rang 1 25 2de Rang 75 Cents 3de Rang 50 Cents 4de Rang 30 Cents ABONNEMENTSKAARTEN 1ste Rang 10 a ƒ 10 te verkregen aan den Schouwbnrg en hg den Heer L S KEISER Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur a 10 Cents extra per plaats Aanvang 8 Uur Bureau geopend 7 Uur S fe5Öi jr standplaats it ii BOOTE MABZT C3 O TJ 3D over ARTI LEGL Spiritisme en Somnambulisme DOOR Prof MULLENS en zijn © DOCHTER Prot MULLENS en zyne Dochter hebben de eer gehad voor Koning Prinsen en Graven van Nederland werkzaam te zgn geweest waarvan de bewgzen voor een ieder ter inzage liggen aan hun Theater NB De Somnambule ziet alle voorwerpen in haren slaap en schetst het menscheiyk karaktur ja zelfs noemt zg den mensch b naam Verscheidene Dagbladen geven hunne recencie als volgt tEn wie wil zijneigen karakter niet eens gaan verkennen Daartoe bestaat de beste gelegenheid bg Prof MOLLENS en zflne Dochter Niemand zal onvoldaan zflne Tent verlaten maar yerbaasd staan over bet Somnambulisme dat daar te aanschouwen is Bet is ook genoegzaam bekend dat hel Spiritisme en Somnambulisme door Prof MULLENS en lane Dochter uitgevoerd niet het minst in betrekking staat met floroskoop Planeet Waarzeggerg of iets van dien aard Prot MULLENS Chevalier Sauveteur Maritime ENTREE 50 Cents de persoon Consulteeren met de Somnambule geheel alleen 1 dan h ft men het recht om één ik twee vragen te doen l De Onderlinge Brandwaarborg en BRAND PREMIE VERZEKERINöMAAT SCHAPPLJEN aan de Zaan firma KONING BUEKE opgericht 1819 sluiten Contracten zonder inleg tegen bitlgke premiën met dubbele garantie Inlichtingen verstrekt gaarne L B van ES Veerstal B 136 Eenig AGENT voor GOUDA en Omstreken Gouds Snelpersdrok van A BEINKMAN Zoon CAGLIOSTRO Directie Prof Henri de Bruzelles air M F Okhuïjseii van Rotterdam HËDEi AVOi D en verder gedurende de Kermis ten 8 nre groote gevarieerde Voorstellingen ENTREE Ie Rang 99 et 2e Bang 60 et 3e Rang 30 et Kinderen betalen op de Ie en 2e rang half entree Woensdag Donderdag Vrgdag Zaterdag en volgende Maandag s namiddags ten 2 uur Briljante Familie en Kindervoorstelling waarby roime uitdeeling van getooverde kermis cadeaux Ie Rang Begeleiders 75 Kinderen 50 et 2e 50 25 3e 25 en 1 kindvrjj Plaatsbespreking dageljjks van af 10 uur 10 ets extra per plaats j Van af heden 1 AUG is de Kamer gereed voor het gebiuiken van IJs Limonades Gebakjes enz M VAN DER BURG Kn Banketbakker Markt A 146 AALEESSEN JENE7EB bij SLOTËNAKËR Co Groote Sorteering NIEUWE DA8SEN van OJO af A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Met nlt AUGUSTUS gevraagd eene flinke DIENSTBODE Adres D F R A N K Naaierstraat Gouiit De s GRAVENHAAGSCHE HYPOTHEEEBAITK voor rVederland verstrakt gelden ter leen onder 1 hypothecair verband op Huixenen Landerijen Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Gedempte Raamstraat 11a te eöra venhage te Qouda by de firma Wed KSOX en DORTLAND T TPTïTP C bederft nooit verbetert ijJL£jI3XwrO en voretorkt Soepen Vleesch Exlract SeZpir De nitgave dezer Coarant geschiedt dageiyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post J 70 AfModeriyke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Augustus 1889 De bride leerlinj en der Se klasse van de rqktboogere burgerschool die examen deden voor de Militaire Aoaderaie ts Bred zijn geslaagd Behalve de gisteren reeds door ons genoemde leerling i ook geplaatst N W van Gelder voor infanterie hier te lande Gisteren hebben wij een genoeglijken arond doorgebracht in het Theater van de heeron Henri en Okhuijaen I e werkzaamheden der beide directeuren waren recht amusant leririjl overigens voor afwisseling verd zorg gedragen Naar elks smaak is er iet te zien Wg kunnen ieder aanraden dezen schouwburg met een bezoek te vereeren De sterlÉe gymoaatische en andere toeren vonden veel bijval inzonderheid het extra nummer vanden degenslikker die een infanterie sabel van een der aanwezige militairen of den wandelstok van een onzer stadgenooten een halven meier ver in zgn keel steekt De muzikale clowns en de jongleur hadden veel succes Zelden zagen wg ook fnaier gezichten met licht effecten waaronder een paar uit Gouda Die dit etablissement bezoekt zal zich niet beklagen men krggt waar voor zijn geld eer te veel dan te weinig De nette tent en bediening laten ook niets te wensohen over Door de harddraverg vereeniging Eendracht maakt macht te Gouda werd heden ton 1 aur eene harddraverij gehouden van paarden van zessen klaar Da uitgeloofde prgs was ƒ 200 de premie ƒ 75 in contanten of zilveren voorwerpen naar leuze der winners Een lO tal paarden waren in de baan de uitslag was bij het afdrukken van dit nummer oog niet bekend FEVILLETOX Gabrio en Camilla Een verhaal uit Milaan DOOK 6ITILIO CARCANO Fry naar hei lialmamch DOOE VANESSA 13 III Hg had eene trotsche ziel j hij zou zich niet verlaagd hebben om uitleggingen te geven of verontschuldigingen te verzinnen of te veinzen Hij trachtte mij te spreken eene enkele maal slechts om mg te zeggen dat hij vertrok d t zijn leven getuigenis voor heBi zou afgelegd hêbfen onze moeder was er bij Hij zeide tot haar niet tot mij dat hg wel wiat dat het geluk des levens niet gemakkelijk gevonden wordt noch langs een weg die voor allen openstaat en vetrok Dne maanden later had hg zijn leven opgeofferd met al den moed van een martelaar in de epidemie van vier en vgftig die in eene stad niet ver van hier zooveel verwoestingen aanrichtte Gg die zoo liefdergk zijt j hebt hem betreurd Uwe ziel Paolina was de eenfee die de zijne geheel begreep Hoe levendig is iU pog uwe smart i Het waterleidingwater eischte 4 Juli 5 mgr kal permang p 1000 Cc 6 13 6 1 Aug 15 8 De conferentiën tnsschen den minister van binnenlandsche zaken en de commissie van voorbereiding voor de onderwijswet zqn afgeloopea Naar men wil zou de minister in zgn ontwerp deze wijziging hebben giiracht dat de bgdragen van hot rgk aan de gemeenten voor de todtomst op bet tegenwoordige bedrag worden gefixeerd Forf Te Oudewater zijn tot raadsleden gekozen de hh M C van Wijngaarden a r en H van Wgk r k Te Stolwijk de heer J Baas Tzn Te Amsterdam tgn herkozen de hb Korthals Altoa lib en Mr van Lennep lib en gekozen de hh Mr Altink Mee lib Mr Heemskerk a r en Mr Treub rad De wethouders Mr Pet en Coninok Westenberg werden niet herkozen Bg de herstemming voor een lid van den Gemeenteraad te Berkenwoude tusschen do hh J Doelend en A Boer is gekozen de heer A Boer Aan de Eerste Kamer der Staten Generaal is het volgende adres verzonden De ondergeteekende wendt zich met den verBchuldigden eerbied tot v9 Kamer Eene vreeseUjke gebeurtenis in zgn leven dringt hem daartoe Becht daarvoor te verkrijgen is het doel daarvan Tevergeefe had de ondergeteekende zich vroeger daartoe gewend bg het laatst afgetreden ministerie tot den toenmaligen minister van binnenlandsche zaken De minisier bepaalde zich alleen tot het onder Ik heb niet om hom kunnen weeneo sedert rier jaren is dit de eerste laaal dat ik over hem spreek Gabrio was meer ontroerd dan zg en zag haar aan Zóó werd mijn leven verwoest hernam Paolina na een kort stilzwijgen Eenige dagen nadat ik de zatterheid had van zijnen dood kwam ik ook te weten door omstandigheden te lang om te vertellen wie dat samenweefsel van kleingeestig bedrog had uitgevonden en waarom Ik heb mgne smart niet willen toonen noch er met moeder over spreken zij had ook geen moed om n naam tegen mij te noemen God alleen weet wat ik gevoelde Wat kon ik nog hopen of begeeren Niet jong niet schoon meet bleef mg niets over dan de laatste dagen van vader op te vroolijken en de eenzaamheid van moeder te helpen dragen ik kon ons arm land nog liefhebben zooals hij het had liefgehad Uitgeput het zij zich op een stoel vallen leunde met de armen op de schrijftafel verborg haar gelaat in hare handen en weende alsof haar hart breken zou Gabrio zocht geene woorden om haar te troosten hij be ep hoo ijdel die geweest zouden zijn bij zulk eene diepe smart die zich zelve voedde en niét wilde getroost worden Indien het mogelijk was wer4 zijne liefde voor isgne zuster pog sterker en met die liefde een nieuw en groot vertrouwen zooals hij nog nooit gevoeld had Hoe kan hij weerstand bieden aan die teederheid aan die mededeeling van de innigste geheimen der ziol OVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratif opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zoek of er eene handeling in strijd met de letter der wet wa geschied dewijl dit niet gevonden werd viel mgne klacht volgens Z E buiten de bemoeiing van het burgelgk bestuur en kon aan mgn verzoek om een speciaal onderzoek te doen instellen niet worden voldaan Ten opzichte van den toenmaligen minister die naar de beginselen van anderen zijn bewind voerde was dit niet te verwonderen Alles wat opzien baren kon zooveel mogelgk ta dempen was het natuurlgk gevolg van zulk eene bewindvoering Z E streefde steeds naar kalmte conflicten der contrpieerende instellingen waren aan Z E zeer onaangenaam Z E kon daar niets aan doen dan ze te hetreuren r Mijne klacht daarover bij de Tweede Kamer was vruchteloos In mijn verzoek tot onderzoek werd niet getreden Zij vermeed zelfs in haar la P besluit van 12 Juli 88 elk oordeel over mijn verpek om op grond van een niotsbeduidend woord in dat request voorkomende het verzoekschrift ter griffie neder te leggen 5de Vervolg Pag 21 en 22 Vol vertrouwen wendde rich de ondergeteekende bg het optreden van het nieuwe ministerie tot den tegenwoordigen minister van binnenlandsche zaken dewgl Z E met alles volkomen bekend is 6e Vervolg pag 6 B Groote teleurstelling stond hem te waekten Bij dispositie van 21 November 1888 herhaalde de minister de woorden van zijn voorganger dat er een onderzoek wils ingesteld naar do wettigheid der feiten dat niets daarbij gevonden was in strgd met de wet dat de ambtenaren en geneeskundigen overeenkomstig de wet hadden gehandeld zoodat adressants bezwaren geen grond geven tot verdere bemoeienissen der regeering Was bij het vorige ministerie een dergelijk besluit begrgpelgk en verklaarbaar t voor dezen minister is er geen verontschuldiging Vergeef mij vergeef mg ik heb zooveel geledon Ik zal u mijn hart openleggen en Gabrio drukte hare koude hand maar niet nu Ga nu hmn en tracht te rusten denk niet dat u niets te doen overblijft Ons vaderland heeft nu meer dan ooit vrouwen noodig die u gelijken ja ik zal i et u spreken morgen als gij wilt Moeder kon ik bet niet zeggen maar gg Paolina 0 gij kunt mij begrijpai iiGoeim nacht ik zal er u aan herinneren En hgzag haar langzaam heengaan met een gelaat zóó bedaard als ipen zij bg hem kwam IV DE MOKGENHIT En vóór zich op het zadel plaatste hij Met ruw geweld een diepbedroefde maagd Die weenend zich aan hem te ont1 worstlen zocht Abiosto De Septembermaand was al meer dan half voorbij en sohoonef dan in verscheiden jaren gebeurd was bleef het weder voor dit jaargetij dat aan de rijke Milaneezen te midden van het werkelooze buitenleven dagen schenkt vol helderen zonneschijn en zuivere frissche lucht on aan de arme landbouwers oen gunstigen zaaitgd geeft waarin de natuur zich door ruit tot nieuwe vruchtbaarheid bereidt en do mensch weder be nt te arbeiden en te hopen 9Êi maMÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊmtmÈimmÊsm0 P BS